Delårsrapport januari-mars 2016

25  Download (0)

Full text

(1)

1

Delårsrapport

Januari-mars 2016

(2)

Delårsrapport januari-mars 2016

Första kvartalet januari - mars 2016

• Nettoomsättningen för perioden var 27,0 MSEK vilket är en ökning med 50 % jämfört med samma period föregående år (18,0 MSEK)

• Rörelseresultatet för perioden uppgick till -7,5 MSEK vilket är en försämring med 5,8 MSEK jämfört med Q1 2015 (-1,7), justerat för reserveringar och jämförelsestörande kostnader blir rörelseresultatet - 3,0 MSEK

• Resultat per aktie uppgick till -1,43 (-0,56).

• Under första kvartalet 2016 säkrades extern finansiering genom Scandinavian Credit Fund I AB rörande finansiering av hubbr Finance. Genom finansieringsavtalet kommer hubbr finance kunna mångdubbla sin verksamhet inom fakturaköp och factoring.

2016-01-01

2016-03-31 2015-01-01

2015-03-31 2014-01-01 2014-03-31 Nettoomsättning

EBITDA*

EBITA**

EBIT***

Resultat efter finansiella poster Rörelsemarginal

Resultat per aktie

Kassaflöde från den löpande verksamheten Likvida medel

Balansomslutning Soliditet

27 037 -7 178 -7 178 -7 530 -7 768 -27,8 -1,43 -3 753 2 006 56 821 32%

17 996 -1 671 -1 671 -1 745 -1 770 -17%

-0,56 -1 158 9 189 42 083 3%

24 155 2 115 2 039 1 360 1 187 5,6%

0,25 -1 744 2 925 28 983 11%

NYCKELTAL, koncernen

(3)

3

Kommentarer till verksamheten

Ökade intäkter

Under det första kvartalet ser vi en ökning av hubbrs intäkter jämfört med samma period föregående år, den större delen av intäktsökningen är förvärvsrelaterad men även en organisk tillväxt inom hubbr People som går starkt fram inom seg- mentet Field Marketing. Field Marketing verksamheten fortsätter alltjämt att gå framåt även efter kvartalets utgång, med en fördubblad styrka.

Kostnadsmassan och åtgärder

Parallellt med den ökande omsättningen har även rörelsekostnaderna ökat som en följd av förvärven under 2015. Detta får effekten att rörelseresultatet blir lidande. Vi har under senare delen av 2015 och första kvartalet 2016 implementerat ett antal åtgärder för att reducera kostnadsmassan i gruppen. Effekterna av effektiviseringsprogrammet börjar realiseras från april och accelerera under andra och tredje kvartalet, förväntad effekt är ca 1 MSEK lägre kostnader på månadsbasis efter programmet är fullt genomfört.

Justeringar inom Bemanningsverksamheten

Affärsområdet hubbr People har genomgått en organisationsförändring under Q1, vilket innebär att kostnadsmassan från och med Q2 kommer att reduceras markant. Vi ser att verksamheten isolerat kommer att leverera ett positivt resultat från och med Q2.

Finansiering löst för affärsområdet Finance

Under det första kvartalet 2016 säkrade hubbr extern finansiering genom Scandinavian Credit Fund I AB. Detta skapar förutsättningar för Finance att utöka sin verksamhet inom fakturaköp och factoring.

Byte av redovisningsprincip

Per den 1 januari 2016 byter hubbr AB redovisningsprincip, från K3 till IFRS. Målsättningen med övergången är att öka transparensen mot marknaden, och ge aktieägarna en större insikt i hubbr AB:s verksamhet.

Viktiga händelser under kvartalet

• Under det första kvartalet 2016 säkrade hubbr extern finansiering genom Scandinavian Credit Fund I AB.

• Från och med den 1 januari 2015 redovisas hubbrs verksamhet uppdelad i tre segment. Information om detta återfinns i not 3.

• Under första kvartalet har en del förändringar gjorts i koncernens interna ägande gällande Finance-verksamheten.

Detta för att den legala strukturen ska spegla den operationella, på samma sätt som den gör inom de övriga affärsom rådena.

(4)

Omsättning

Koncernens omsättning uppgick under det första kvartalet till 27,0 (18,0) MSEK, vilket är en ökning med cirka 50 % jämfört med föregående år. Orsaken till ökningen är både driven av de förvärv som gjordes under 2015, samt av or- ganisk intäktsökning inom vissa av verksamhetens grenar.

Resultat

Koncernens rörelseresultat uppgick till -7,5 (-1,7) MSEK un- der första kvartalet, vilket motsvarar en rörelsemarginal på -27,8 (-13,4) procent.

Rörelsens kostnader ökade med 70 procent från samma period föregående år till 34,6 (19,7) MSEK. Ökningen beror på den större personalstyrkan, samt att vissa synergier ännu inte har kapitaliserats.

Finansnettot för första kvartalet uppgick till -0,2 (0,0) MSEK.

Resultatet för kvartalet uppgick till -7,7 (-1,8) MSEK. Resulta- tet per aktie minskade jämfört med samma period föregå- ende år och uppgick till -1,43 (-0,56) SEK.

Under perioden har det reserverats 2,9 MSEK för osäkra kundkundfodringar, vilket får en resultateffekt med motsva- rande belopp.

Likvida medel, finansiell ställning och kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten var under första kvartalet -3,7 (-1,2) MSEK. Koncernens likvida medel uppgick vid kvartalets utgång till 0,3 (0,6) MSEK. Befintliga krediter uppgår till 14 MSEK (11,5) varav 2 MSEK kvarstår att disponera. Vår bedömning är att det nuvarande kreditut- rymmet är tillräckligt och styrelsens bedömning är att det är tillräckligt för att säkra driften framgent. Koncernens eget kapital uppgick vid utgången av mars till 18,0 MSEK, varav aktiekapitalet är 10,9 MSEK. Koncernens soliditet vad vid utgången av kvartalet 32%. Det tidigare påtalade finansie- ringsavtalet med Scandinavian Credit Fund I AB Stärker ytterligare upp den finansiella ställningen. Avtalet löper på tre år, där SCF I AB finansierar de faktura köp som ska

huvudsakligen lokalt vilket innebär att kursrisker i kommer- siella flöden uppkommer i mycket liten omfattning. Kon- cernen påverkas däremot av valutarisker vid omräkning av nettotillgångar i utländska dotterföretag till svenska kronor.

Ränterisk

Risken för att förändring i räntenivån negativt påverkar kon- cernens finansiella utfall. Eftersom koncernen inte innehar några väsentliga räntebärande tillgångar, utöver banktillgo- dohavanden, är koncernen huvudsakligen exponerad för ränterisk genom extern upplåning.

Likviditetsrisk

Risken för att koncernen inte kan tillgodogöra sina för- pliktelser som sammanhänger med koncernens skulder.

Behovet av finansiering säkras genom checkräkningskredit samt fakturabelåning. Längre finansiering säkras genom lån från kreditinstitut.

Kreditrisk

Risk för att koncernens kunder inte kan fullgöra sina be- talningsförpliktelser som sammanhänger med koncernens fordringar. Kreditrisk uppstår i verksamheten i samband med att försäljning sker på kredit. Fakturering sker löpande i takt med att uppdraget utförs eller varan levereras eller enligt fastställd faktureringsplan.

Moderbolaget

Försäljning från hubbr AB till övriga bolag inom koncernen har uppgått till 5,6 MSEK (3,4 MSEK). Hubbr AB:s rörelse- resultat för första kvartalet 2016 uppgick till 1,1 MSEK (0,1 MSEK).

Utsikter för 2016

Det större besparingsprogram som har initierats under slutet av 2015 i kombination med alla synergier från de förvärv som gjordes under våren ger oss en förväntan på en resultatförbättring under det andra kvartalet. Vi ser även intäktsökningar inom Field Marketing vilket förväntas att bidra positivt åt resultatet, samtidigt som den nya finan- sieringslösningen åt affärsområde Finance redan har givit

EKONOMISK ÖVERSIKT

(5)

5

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport för kvartal två 2016 lämnas senast den 27 augusti 2016.

Granskning

Denna kvartalsrapport har inte varit föremål för revisorer- nas granskning.

Certified Advicer

Bolagets Certified Advicer är Mangold Fondkommission AB 08-503 015 50.

Undertecknande

Stockholm den 27 maj 2016 Styrelsen

hubbr AB

Gustavslundsvägen 143, 167 51 Bromma Tel: 08-458 61 00

www.hubbr.se

För ytterligare information, kontakta:

Gustav Kask, CFO Tel: 08-458 61 00 gustav.kask@hubbr.se Christian Paulsson, VD Tel: 08-458 61 00

christian.paulsson@hubbr.se

(6)

2016-01-01

2016-03-31 2015-01-01

2015-12-31 2015-01-01

2015-03-31 Rörelsens intäkter m m

Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa

Rörelsens kostnader

Kostnader för utförda tjänster Övriga externa kostnader Personalkostnader

Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa

Rörelseresultat

Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa

Resultat efter finansiella poster Periodens skattekostnad Periodens resultat

Hänförligt till Moderföretagets ägare Innehavare utan bestämmande inflytande Rapport över totalresultat i sammandrag Periodens resultat

Omräkningsdifferenser hänförliga till utlandsverksamhet Periodens totalresultat

Resultat per aktie före utspädning Resultat per aktie efter utspädning

27 037 33 27 070

-1 235 -7 152 -25 861 -352 -34 600 -7 530

0 -238 -238 -7 768 -19 -7 787 -7 836 49

-7 787 -2 -7 789 -1,43 -1,43

87 717 24 87 741

-5 078 -15 598 -83 354 -847 -104 877 -17 136

37 -364 -327 -17 464 37 -17 427 -17 395 -32

-17 427 69 -17 358 0,25 0,25 17 996

0 17 996

-454 -2 676 -16 528 -83 -19 741 -1 745

15 -40 -25 -1 770

-1 770

-1 770 0 -1 770 -0,56 -0,56

RAPPORT ÖVER KONCERNENS FINANSIELLA RESULTAT

KONCERNEN (kSEK)

(7)

7

2016-03-31 2015-03-31 2015-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar Goodwill

Övriga immatriella anläggningstillgångar Programvara

Summa immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar

Förbättringsutgifter på annans fastighet Inventarier

Summa materiella anläggningstillgångar Långfristiga fodringar

Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordringar Övriga fordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

31 262 1 653 697 33 612

526 996 1 523 176 35 311

11 221 333 1 278 8 376 21 208 302 24 459 56 821

31 262 1 748 644 33 654

511 1 118 1 629 199 35 482

18 472 1 494 653 6 056 26 675 2 224 28 899 64 381 23 761

40 23 801

348 388 736 0 24 537

9 303 1 075 94 6 467 16 939 607 17 546 42 083

KONCERNENS BALANSRÄKNING

KONCERNEN (kSEK)

(8)

2016-03-31 2015-03-31 2015-12-31

Eget kapital

Aktiekapital (kvotvärde 2,0 kr) Övrigt tillskjutet kapital

Annat eget kapital inkl årets resultat Summa eget kapital

Innehav utan bestämmande inflytande Summa eget kapital

Långfristiga skulder

Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Checkräkningskredit

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder

Summa skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

10 973 53 740 -48 012 16 700 1 331 18 031 2 010 2 010

4 471 3 048 5 685 11 129 12 446 36 780 38 790 56 821

10 973 62 188 -48 672 24 489 1 357 25 846 100 100

5 189 0 9 016 11 234 12 996 38 435 38 535 64 381 2 938

52 466 -33 084 22 320 0 22 320 0 0

2 474 0 4 122 2 080 11 087 19 763 19 763 42 083

EGET KAPITAL OCH SKULDER

KONCERNEN (kSEK)

(9)

9

FÖRÄNDRINGAR EGET KAPITAL

Annat eget Kapital

Aktiekapital Summa Innehav utan

bestämman- de inflytande Övrigt

tillskjutet Kapital Eget kapital 2015-01-01

Justerat IB avs återföring av Goodwill Eget kapital 2015-01-01 efter justering Totalresultat för perioden

Nyemission

Kostnader hänförliga till nyemission Eget kapital 2015-12-31

Innehav utan bestämmande inflytande som uppkommit vid rörelseförvärv Summa Eget kapital 2015-12-31

Eget kapital 2016-01-01 Totalresultat för perioden Nyemission

Summa eget kapital 2016-03-31

2 938 2 938 0 8 035 10 973

10 973

10 973 0 0 10 973

2 940 21 150 24 090 -17 358 21 728 -3 971 24 489

24 489

24 489 -7 789 0 16 700

0

1 357 1 357

1 357 -26 1 331 52 466

52 466 0 13 693 -3 971 62 188

62 188

62 188 0 0 62 188

-52 464 21 150 -31 314 -17 358

-48 672

-48 672

-48 672 -7 789 0 -56 461

Summa eget Kapital

2 940 21 150 24 090 -17 358 21 728 -3 971 24 489 1 357 25 846

25 846 -7 815 0 18 031

Annat eget Kapital Aktiekapital Övrigt

tillskjutet Kapital Eget kapital 2015-01-01

Justerat IB avs återföring av Goodwill Eget kapital 2015-01-01 efter justering Totalresultat för perioden

Summa Eget kapital 2015-03-31

2 938 2 938 0 2 938

52 466 52 466 0 52 466

-52 464 21 150 -31 314 -1 770 -33 084

Summa eget Kapital

2 940 21 150 24 090 -1 770 22 320

Avstämning av eget kapital 2015-03-31

(10)

2016-01-01

2016-03-31 2015-01-01

2015-03-31 2015-01-01 2015-12-31 Den löpande verksamheten

Rörelseresultat

Avskrivningar enligt plan Erhållen ränta

Erlagd ränta Betald inkomstskatt Omräkningsdifferens

Kassaflöde före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital

Ökning/minskning av omsättningstillgångar Minskning/ökning av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten

Investeringar i dotterföretag

Investeringar i immateriella tillgångar Investeringar i materiella tillgångar

Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten

Minskning/ökning av checkräkningskredit Nyemission

Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde

Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

-7 530 352 0 -238 -19 -51 -7 486

5 465 -1 731 -3 753

-50 -107 -12 -169

2 000 2 000 -1 922 2 224 302

-1 745 83 15 -40 0 0 -1 687

-2 097 939 -1 158

-170 -170

2 080 2 080 1 542-935 607

-17 136 847 38 -364 37 19 -16 560

-6 503 1 551 -4 952

1 732 -556 -593 583

11 234 10 377 21 611 1 542682 2 224

KASSAFLÖDESANALYS

KONCERNEN (kSEK)

(11)

11

2016-01-01

2016-03-31 2015-01-01

2015-03-31 2015-01-01 2015-12-31 Rörelsens intäkter m.m

Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa

Rörelsens kostnader

Kostnader för utförda tjänster Övriga externa kostnader Personalkostnader

Avskrivningar på materiella och imateriella anläggningstillgångar Summa

Rörelseresultat

Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa

Resultat efter finansiella poster Periodens skattekostnad Periodens resultat

Rapport över totalresultat i sammandrag Periodens resultat

Omräkningsdifferenser hänförliga till utlandsverksamhet Periodens totalresultat

5 638 0 5 638

-3 -1 286 -3 143 -54 -4 486 1 152

0 -6 -6 1 146 0 1 146

1 146

1 146

3 432 0 3 432

0 -546 -2 715 -6 -3 267 165

0 165

165

165

165

16 154 16 154

-4 284 -14 174 -36 -18 494 -2 340

-1 -1 -2 341

-2 341

-2 341

-2 341

MODERBOLAGET (kSEK)

RESULTATRÄKNING MODERBOLAGET

(12)

2015-03-31 2015-12-31 2016-03-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar Programvara

Summa immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar

Inventarier

Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Aktier i dotterföretag

Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar

Fordringar hos koncernföretag Skattefordringar

Övriga fordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

0

43 43

36 903 36 903 36 946

8 082 279 1 625 8 987 291 9 278 46 224

511 511

102 102

51 514 51 514 52 127

2 681 219 1 697 3 598 70 3 668 55 795 574

574

104 104

54 303 54 303 54 981

8 810 2 4 683 9 499 30 9 529 64 510

BALANSRÄKNING MODERBOLAGET

MODERBOLAGET (kSEK)

(13)

13

2016-03-31 2015-03-31 2015-12-31

Eget kapital

Bundet eget kapital Aktiekapital

Reservfond Fritt eget kapital Balanserat resultat Överkursfond Årets resultat

Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder

Summa skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

10 973 24 141 35 114 -3 474 11 125 1 147 8 798 43 912

2 005 5 877 1 341 11 374 20 597 20 597 64 510

10 973 24 141 35 114 -1 083 11 125 - 2 341 7 701 42 815

2 715 7 192 1 078 1 995 12 980 12 980 55 795 2 938

24 141 27 079 -1 083 1 403 165 485 27 564

755 6 087 975 10 843 18 660 18 660 46 224

EGET KAPITAL OCH SKULDER

MODERBOLAGET (kSEK)

(14)

Not 1. Företagsinformation

hubbr AB (publ.), organisationsnummer 556543-0146, med säte i Bromma, Sverige. Adressen till bolagets huvudkontor är Gustavslundsvägen 143, 167 51, Bromma. Bolaget är noterat och ägarstrukturen sett till de tio största aktieägarna redo- görs nedan. Verksamheten har tre segment, och kontor I Stockholm, Hofors, Karlstad, Helsingborg och Lissabon.

Not 2. Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering i enlighet med IFRS 1. Första gången IFRS tillämpas har jämförelseåret 2015 räknats om enligt IFRS. Delårsrapporten för första kvartalet 2016 är den första finansiella rapport som upprättas enligt International Financial Reporting Standards (IFRS). För mer information om påverkan på tidi- gare rapporter se not 4, där samtliga identifierade skillnader mellan de redovisningsprinciper som tillämpades i årsredo- visningen 2015 och IFRS samt en avstämning av totalresultatet för 2015 och delårsrapporten jan-mars 2015 anges.

Moderföretagets redovisning är upprättad i enlighet med RFR 2, Redovisning för juridiska personer och Årsredovis- ningslagen.

Nedan följer en genomgång av de standarder som hubbr-koncernen fått ta ställning till i sitt arbete med bytet av redovis- ningsprinciper.

IFRS 2 Aktierelaterade ersättningar

hubbr AB hade tidigare ett personaloptionsprogram riktat mot personal och ledning, vilket löpte ut under 2014 och därför ej påverkar ändringen av redovisningsprinciper per 2015-01-01.

IFRS 3 Rörelseförvärv

NOTER

Kapital

HUBB B

Summa Röster

HUBB A 0 35 293 273 716

0 167 575

50 0 5 0 0 538 388

617 655 523 079 193 146 457 636 100 526 258 240 228 818 174 991 137 386 128 927 4 948 205

617 655 558 372 466 862 457 636 268 101 258 290 228 818 174 996 137 386 128 927 5 486 593

11,26%

10,18%

8,51%

8,34%

4,89%

4,71%

4,17%

3,19%

2,50%

2,35%

100%

5,98%

8,48%

28,36%

4,43%

17,19%

2,50%

2,21%

1,69%

1,33%

1,25%

100%

Gruppo AB

Paulsson Advisory AB

Fam P. Öster med bolag och pensionsstiftelse LMK Ventures AB

Gråmunken Förvaltnings AB L. Torstensson med bolag Gryningskust Holding AB Pavilion Life

Katvest AB

Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension Totalt

ÄGARE

(15)

15

IFRS 5 Anläggningstillgångar som innehas för försäljning och avvecklade verksamheter

Koncernen har inga anläggningstillgångar som innehas för försäljning eller verksamheter som är under avveckling vilket gör att denna standard ej bedömts aktuell för någon av de redovisningsperioder som är föremål för förändring av redo- visningsprinciperna.

IFRS 7 Finansiella instrument

De finansiella skulder och tillgångar som finns identifierade i balansräkningen ska beskrivas i form av de finansiella risker som dessa exponeras för. Bland riskerna kan nämnas likviditetsrisk, kreditrisk, valutarisk och andra prisrisker. Utöver detta ska det upprättas en åldersanalys av kundfordringar samt en analys av reserv för osäkra kundfordringar. Koncernen har finansiella skulder i form av lån och leverantörsskulder. En detaljerad not kring detta kommer att upprättas i den årsredo- visning som blir den första som upprättas i enlighet med IFRS per 2016-12-31.

IFRS 8 Rörelsesegment

hubbr har i enlighet med IFRS 8 genomfört en genomgång av vilka affärsområden som kunnat identifieras och som är de som styrelse och högsta ledning tar del av löpande under året för analys och uppföljning. Mer information om koncer- nens rörelsesegment framgår i Not 3.

IFRS 10 Koncernredovisning

Samtliga bolag inom koncernen är helägda förutom Rationell Finans som ägs till 51 %. I enlighet med IFRS härför koncer- nen totalresultatet till moderföretagets ägare och innehavare utan bestämmande inflytande, vilket skulle kunna leda till att innehavare utan bestämmande inflytande för en negativ balans, till skillnad från tidigare direktiv i K3. Dotterföretag inkluderas i koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet överförs till koncernen.

IAS 1 Utformning av finansiella rapporter

Resultaträkningen benämns numera ”Rapport över resultat och övrigt totalresultat” men redovisas även fortsättningsvis som en rapport. Som övrigt totalresultat klassificeras sådant som tidigare enligt K3 redovisats mot det egna kapitalet och inte utgör transaktioner med ägarna (i hubbr-koncernens fall handlar detta uteslutande om valutakursdifferenser vid om- räkning av utländska dotterföretag). I eget kapital ska endast transaktioner med ägarna (i form av nyemissioner, utdelning- ar och teckningsoptioner) redovisas. Utöver detta har hubbr-koncernen justerat de långfristiga skulderna till att enbart ta med det som förfaller senare än 12 månader från bokslutsdatumet och omallokerat övrig del till kortfristiga skulder.

IAS7 Kassaflödesanalys

I det fall hubbr-koncernen innehar finansiella placeringar som lätt kan omvandlas till likvida medel inom en period om tre månader ska dessa i kassaflödesanalysen klassificeras som likvida medel. Hubbr innehar idag inga sådana placeringar och kassaflödesanalysen enligt IFRS får därför ingen effekt av detta. Till skillnad från K3 ska endast utgifter som resulterar i att en tillgång kan aktiveras i balansräkningen räknas som del av investeringsverksamheten. Utbetalningar av ersättning- ar vid förvärv av dotterbolag eller andra verksamheter ska redovisas efter avdrag för förvärvade likvida medel, något som hubbr-koncernen redan tillämpat och som därför inte heller medför några justeringar i kassaflödesanalysen.

IAS 10 Händelser efter balansdagen

I enlighet med IFRS ska finansiella rapporter innehålla en not med upplysning om händelser som inträffar under perioden mellan rapportperiodens slut och det datum då rapporten slutligen godkänns. Denna information återfinns i delårsrappor- ten i Not 5.

IAS 12 Inkomstskatter

hubbr redovisar i dagsläget inte uppskjuten skattefordran på underskottsavdragen i balansräkningen men gör löpande bedömningar om huruvida dessa skattemässiga underskott kan komma att nyttjas mot framtida skattepliktiga överskott eller ej. I det fall underskottet bedöms kunna utnyttjas i framtiden kommer ett uppskjuten skattefordran att redovisas. Den underliggande bedömningen som ligger till grund för huruvida detta ska redovisas eller ej skiljer sig ej mellan IFRS och K3.

IAS 16 Materiella anläggningstillgångar

De materiella anläggningstillgångarna i hubbr-koncernen består av förbättringsutgifter på annans fastighet samt inven- tarier i form av kontorsinventarier och datorer. En genomgång har gjorts och en bedömning har skett att de materiella anläggningstillgångarna inte består av några väsentliga komponenter. Hubbr skriver av de materiella anläggningstillgång- arna linjärt under tillgångens nyttjandeperiod på antingen 3, 4 eller 5 år.

(16)

IAS 17 Leasingavtal

I likhet med tidigare principer enligt K3 kapitel 20 klassificeras och redovisas samtliga leasingavtal som antingen ope- rationella eller finansiella. Koncernen har inte några väsentliga leasingåtaganden. Hubbr-koncernen agerar enbart som leasetagare och samtliga avtal har bedömts vara operationella leasingavtal som redovisas linjärt över leasingperioden.

IAS 18 Intäkter

Koncernens intäkter består av tjänsteuppdrag vilka utförs på löpande räkning, samt provisioner och inkassoavgifter.

Uppdragen kan vara avsedda att utföras under en överenskommen period eller sträcka sig över flera perioder. Intäkterna omfattar endast det bruttoinflöde av ekonomiska fördelar som koncernen erhåller eller kan erhålla för egen räkning.

Redovisning av tjänsteuppdrag

Den intäkt som en transaktion ger upphov till fastställs vanligtvis genom en överenskommelse mellan företaget och köpa- ren. Intäkten värderas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller ska komma att erhållas. Intäkterna redovisas i den redovisningsperiod då arbetet utförs och endast när det är sannolikt att de ekonomiska transaktionerna som är förknip- pade med arbetet kommer att tillfalla företaget. I det fall osäkerhet uppstår avseende möjligheten att erhålla betalning för belopp som redan redovisats som intäkt, redovisas det belopp för vilken betalning ej längre är sannolik som en kostnad istället för som en justering av det intäktsbelopp som ursprungligen redovisats.

Redovisning av provisionsintäkter och avgifter

Provisionsintäkter och inkassoavgifter bokförs när avtalsvillkoren är uppfyllda vilket bedöms ske när betalning erhållits och de abonnemangsintäkter som genereras i bolaget redovisas proportionellt över avtalstiden då leverans bedöms ske löpande över avtalstiden.

IAS 19 Ersättningar till anställda

Koncernen har endast avgiftsbestämda pensionsplaner och bytet till denna redovisningsprincip medför inga förändringar i balans- och resultaträkningar. För avgiftsbestämda pensionsplaner betalar koncernen avgifter till pensionsförsäkrings- planer på avtalsenlig basis. Koncernen har inga ytterligare betalningsförpliktelser när avgifterna väl är betalda.

IAS 21 Effekter av ändrade valutakurser

Denna standard ska tillämpas vid redovisning av transaktioner och balansposter i utländsk valuta samt vid omräkning av resultat och finansiell ställning för utlandsverksamheter som tas in i koncernens finansiella rapporter genom full konsoli-

2016-03-31 2015-03-31 26 850

20 25 44 83 17 27 038

17 996

17 996 Tjänster, löpande uppdrag

Arvode Fakturaköp Årsabonnemang Provisioner Avgifter Övrigt

Totala intäkter

INTÄKTER

(17)

17

IAS 32 Finansiella instrument: klassificering

Ett finansiellt instrument är varje form av avtal som ger upphov till en finansiell tillgång i ett företag och en finansiell skuld i ett annat företag. I enlighet med IAS 32 har de långfristiga fordringarna räknats om i enlighet med den tid de förlöper på så att skuld som omsätts inom ett år ska klassificeras som kortfristiga skulder. Finansiella tillgångar och skulder får kvittas mot varandra endast när bolaget har en legal rätt att kvitta de redovisade beloppen och har som avsikt att reglera posterna med ett nettobelopp, eller samtidigt realisera tillgången och reglera skulden. Koncernen har i dagsläget inga sådana poster som kan kvittas och nettoredovisas och har så inte heller haft under jämförelseperioder som ska ändras i enlighet med IFRS 1. Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar bland tillgångarna likvida medel, kundfordringar och övriga fordringar. Bland skulderna ingår leverantörsskulder, låneskulder och övriga skulder. Finansiel- la instrument redovisas initialt till anskaffningsvärde med tillägg för transaktionskostnader, med undantag för kategorierna finansiell tillgång eller skuld värderad till verkligt värde via resultaträkningen. Redovisningen sker därefter olika beroende på hur de finansiella instrumenten har klassificerats enligt nedan.

Finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen

Finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen är finansiella instrument som innehas för handel. En finansiell tillgång eller en finansiell skuld klassificeras i denna kategori om den förvärvas huvudsakligen i syfte att säljas inom kort.

Lånefordringar och kundfordringar

Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar som inte är derivat, som har fastställda eller fastställbara betalningar och som inte är noterade på en aktiv marknad. De ingår i omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Lånefordringar och kundfordringar redovisas som kundfordringar, övriga fordringar respektive andra långfristiga fordringar i balansräkningen.

Även likvida medel ingår i denna kategori. En nedskrivning av kundfordringar redovisas i resultaträkningen i funktionen försäljningskostnader.

Övriga finansiella skulder

Koncernens upplåning (omfattar posterna upplåning från kreditinstitut samt övriga långfristig upplåning i balansräkningen) och leverantörsskulder klassificeras som övriga finansiella skulder.

IAS 33 Resultat per aktie

Syftet med denna standard är att ange principerna för hur ett företag ska beräkna och redovisa resultat per aktie så att möjligheterna att jämföra olika företag under samma rapportperiod förbättras. Hubbr har tidigare redovisat resultat per aktie före och efter utspädning i delårsrapporterna enligt K3 vilket innebär att detta inte medför någon förändring i redo- visningsprinciper för bolagets del.

IAS 34 Delårsrapportering

Denna rapport är den första som upprättas i enlighet med IAs 34 vilket innebär en stor mängd information av engångska- raktär som framför allt tas upp i denna not samt i not 4.

IAS 36 Nedskrivningar

Då goodwill alltid har en obestämbar nyttjandeperiod enligt IFRS ska tillgångarna minst en gång per år testas för ned- skrivningar. Bolaget har därför vid övergångsdatum till redovisning enligt IFRS utfört en nedskrivningsprövning av good- will. De övriga immateriella tillgångar som identifierats har fått en bestämd nyttjandeperiod på fem år men kommer även de att regelbundet prövas för nedskrivning i enlighet med denna standard samt IAS 38 Immateriella tillgångar. Nedskriv- ningstesten för goodwill utförs på högsta kassagenererande enhet, vilket är verksamhetens segment. De identifierbara immateriella tillgångarna som respektive förvärv genererat/segment ser ut enligt följande:

Vendator

Marknadskommunikation Vendator Utbildning Resultat i Stockholm Bra Röster

Makalös

Rationell Finans Sverige Summa

Goodwill enl. K3

Goodwill per 2016-03-31

Goodwill

24 925 948 713 456 7 553 858 1 532 925 5 244 454 2 561 196 42 549 837

16 925 948 531 456 6 303 858 1 232 925 4 244 454 1 961 196 35 199 837 16 925 948

531 456 6 303 858 1 232 925 4 244 454 1 961 196 35 199 837 Segment Identifierbara

immateriella tillgångar CONTACT

PEOPLE FINANCE CONTACT CONTACT FINANCE

8 000 000 200 000 1 250 000 300 000 1 000 000 600 000 11 350 000

Goodwill per 2014-12-31

2 493 000 118 382 0 0 0 0 2 611 382

(18)

De identifierade immateriella tillgångarna har getts en bedömd nyttjandeperiod om 5 år. De immateriella tillgångar som koncernen förvärvat innan övergångsdatum 1 januari 2015 påverkar inte resultaträkningen för 2015 då de enligt tidiga- re redovisningsprincip redan var fullt avskrivna. Dock så påverkas avskrivningarna då den goodwillen som återförs till balansräkningen reduceras med de identifierade immateriella tillgångarna. För de tre förvärv som genomförts under 2015 påverkas dock resultatet 2015, effekterna framgår av not 4.

IAS 37 Avsättningar, eventualförpliktelser och eventualtillgångar

En avsättning är en skuld som är oviss med avseende på den tidpunkt den kommer att regleras eller till vilket belopp.

Hubbr har ej haft några poster i sin balansräkning avseende avsättningar eller eventualförpliktelser eller eventualtillgång- ar och inga skillnader har här kunnat identifieras som skulle härleda ändring av tidigare uppställningar i de finansiella rapporterna i enlighet med K3.

IAS 38 Immateriella tillgångar

De immateriella tillgångarna i hubbr-koncernen består sedan tidigare av goodwill och förvärvad programvara för bolagets IT-verksamhet, men har i enlighet med omprövning av rörelseförvärven kommit att innehålla även övriga immateriella tillgångar så som kundrelationer. De immateriella tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod men är även föremål för nedskrivningstester i enlighet med IAS 36 om det uppstår indikation att tillgångens bokförda värde överstiger återvinningsvärdet.

IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering

Alla finansiella instrument som redovisas i balansräkningen ska klassificeras i olika värderingskategorier. En sammanställ- ning av de för hubbr aktuella kategorierna framgår nedan.

Q3

Q1 Q2 Q4

48 333 10 000

0 95 000

Summa

Finansiella tillgångar Långfristiga fordringar Kundfordringar Likvida medel Finansiella skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Checkräkningskredit

2015-03-31 2015-03-31

-2 474 -2 474 9 303

72 607

9 982 2016-03-31

Lånefordring och kund-

fordringar Övriga finansiella skulder

176 11 221 2 030 302

13 729

2016-03-31

-4 471 -460 -11 128 -16 059

(19)

19

Not 3. Segmentsrapportering

En rörelsegren är en grupp tillgångar och verksamheter som tillhandahåller tjänster som är utsatta för risker och möjlig- heter som skiljer sig från vad som gäller för andra rörelsegrenar. Geografiska områden kan tillhandahålla tjänster inom en ekonomisk miljö som är utsatt för risker och möjligheter som skiljer sig från vad som gäller för andra ekonomiska miljöer. Hubbr styr verksamheten utifrån tre affärsområden; Contact som arbetar med telemarketing och säljfrämjande åtgärder, People som arbetar med bemanning och Finance som arbetar med fakturatjänster, inkasso och fakturaköp.

Affärsområdena har särskilda risker och möjligheter och styrs också utifrån de förutsättningarna.

Rörelsens intäkter m.m.

Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa

Rörelseresultat

Finansnetto Resultat före skatt

2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015

1 165 1 165 -60

15 15 -4 636

6 6 -3 573

27 037 33 27 070

-7 530

-238 -7 768

17 996 0 17 996

-1 745

-25 -1 770 25 363

33 25 396

-1 339

14 541 14 541 978

1 169 1 169 -1 272

2 284 2 284 910

490

490 -283

contact people finance övrigt summa

Under andra till fjärde kvartalet 2015 förvärvades hubbr research, Makalös samt dess dotterbolag Solakam och Rationell Finans. Rationell Finans ingår i segmentsrapporteringen 2016 inom segmentet Finance och övriga förvärvade bolag ingår i segmentet Contact.

(20)

Not 4. Övergång till finansiell rapportering enligt IFRS

Från och med 1 januari 2016 upprättar hubbr AB sin koncernredovisning enligt International Financial Reportings Stan- dards (IFRS) utgivna av Internation Accounting Standards Board (IASB) samt tolkningsuttalanden från IFRS Interpretations Committee (IFRIC). Övergångsdatumet har fastställts till den 1 januari 2015. Övergången till IFRS redovisas i enlighet med IFRS 1 Första gången IFRS tillämpas.

Nedan följer en redogörelse av de förändringar i redovisningsprinciper som bolaget har uppmärksammat och hur dessa påverkat det egna kapitalet.

Justering

IFRS Enligt IFRS Enl. tidigare

redovisning Rörelsens intäkter m m

Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa

Rörelsens kostnader

Kostnader för utförda tjänster Övriga externa kostnader Personalkostnader

Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa

Rörelseresultat

Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa

Resultat efter finansiella poster Periodens skattekostnad Periodens resultat

659 659 659

659

659

17 996 0 17 996

-454 -2 676 -16 528 -83 -19 741 -1 754

15 -40 -25 -1 770

-1 770 17 996

0 17 996

-454 -2 676 -16 528 -742 -20 400 -2 404

15 -40 -25 -2 429 0 -2 429

Förändringar i koncernens rapport över resultat per 2015-03-31 i till följd av ändrade redovisningsprinciper

KONCERNEN (kSEK)

2015-01-01 - 2015-03-31

(21)

21

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar Goodwill

Summa immateriella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

Förändringar i koncernens balansräkning 2015-01-01 – 2015-03-31 till följd av ändrade redovisningsprinciper

KONCERNEN (kSEK)

Enligt IFRS Enl. tidigare

redovisning Justering IFRS

1 952 1 992 2 728

20 274

21 809 21 809 21 809

21 809

23 761 23 801 24 537

42 083

2015-01-01 - 2015-03-31

Eget kapital

Aktiekapital (kvotvärde 2,0 kr) Övrigt tillskjutet kapital

Annat eget kapital inkl årets resultat Summa eget kapital

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL OCH SKULDER

KONCERNEN (kSEK)

Enligt IFRS Enl. tidigare

redovisning Justering IFRS

2 938 52 466 -54 893 511 20 274

21 809 21 809 21 809

2 938 52 466 -33 084 22 320 42 083

2015-01-01 - 2015-03-31

I samband med övergången till IFRS har historiska förvärv omräknats, nya förvärvsanalyser har även upprättats. Effekten av det är att 21 809 tkr goodwill återförs till de immateriella anläggningstillgångarna.

(22)

Den löpande verksamheten Rörelseresultat

Avskrivningar enligt plan Erhållen ränta

Erlagd ränta

Omräkningsdifferens

Kassaflöde före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital

Ökning/minskning av omsättningstillgångar Minskning/ökning av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten

Investeringar i materiella tillgångar

Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten

Minskning/ökning av checkräkningskredit Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde

Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut

Förändringar i koncernens kassaflödesanalys 2015-01-01 – 2015- 03-31 till följd av ändrade redovisningsprinciper

KONCERNEN (kSEK)

Enligt IFRS Enl. tidigare

redovisning

-2 404 742 15 -40 0 -1 687

-2 097 939 -1 158

-170 -170

2 080 2 080 1 542-935 607

659

-659 -1 745

83 15 -40 0 -1 687

-2 097 939 -1 158

-170 -170

2 080 2 080 1 542-935 607

2015-01-01 - 2015-03-31

Justering

IFRS

(23)

23

Justering

IFRS Enligt IFRS Enl. tidigare

redovisning Rörelsens intäkter m m

Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa

Rörelsens kostnader

Kostnader för utförda tjänster Övriga externa kostnader Personalkostnader

Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa

Rörelseresultat

Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa

Resultat efter finansiella poster Periodens skattekostnad Periodens resultat

87 717 24 87 741

-4 520 -15 598 -83 354 -3 633 -107 105 -19 364

37 -364 -327 -19 691 37 -19 654

-557 2 785 2 228 2 228

2 228

2 228

87 717 24 87 741

-4 520 -16 155 -83 354 -848 -104 877 -17 136

37 -364 -327 -17 463 37 -17 427

Rapport över resultat för koncernen per 2015-12-31 enligt IFRS

KONCERNEN (kSEK)

2015-01-01 - 2015-12-31

För de förvärv som skedde innan 2015-03-31 har en återföring av avskriven goodwill påverkat årets resultat med 2 566 tkr. För de förvärv som skedde under 2015 har detta inneburit att den goodwill som avskrivits på dessa under 2015, 373 tkr, återlagts mot årets resultat. Samtidigt har de identifierade immateriella tillgångarna, med en bedömd nyttjandeperiod på fem år, inneburit tillkommande avskrivningar, på -153 tkr. Utöver detta har de förvärvsrelaterade kostnader som tidigare inräknats i förvärvsanalysen och som därmed påverkat storleken på Goodwill, återlagts som en övrig extern kostnad som därmed belastar de tre sista kvartalens resultat 2015 med -557 tkr.

(24)

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar Goodwill

Övrig immateriella anl.tillgångar

Summa immateriella anläggningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

Förändringar i balansräkning 2015-12-31 enligt IFRS

KONCERNEN (kSEK)

Enligt IFRS Justering

ing balans Justering 1501-1512 Enligt

årsredovis- ning

21 150 21 150 21 150

480 1 748 2 228 2 228 9 632

10 276 41 003

31 262 1 748 33 654 64 381 Nedan redovisas de poster som påverkats av de ändrade redovisningsprinciperna

Enligt IFRS Justering

ing balans Justering 1501-1512 Enligt

årsredovis- ning

10 973 62 188 -72 050 1 111 1 357 2 468 460 460

10 973 62 188 -46 483 24 489 1 357 25 846 100 100 21 150

21 150

0

2 228 2 228

-360 -360 Eget kapital

Aktiekapital (kvotvärde 2,0 kr) Övrigt tillskjutet kapital

Annat eget kapital inkl årets resultat Summa eget kapital

innehav utan bestämmande inflytande Summa eget kapital

Långfristiga skulder

Summa långfristiga skulder

EGET KAPITAL OCH SKULDER

KONCERNEN (kSEK)

(25)

25

Nedskrivningstestet för goodwill 20150101 samt 20151231

Prövning av nedskrivningsbehov

Immateriella tillgångar med obestämbar nyttjandeperiod prövas minst årligen för bedömning om nedskrivningsbehov föreligger. Tillgångar som skrivs av enligt plan bedöms med avseende på värdenedgång närhelst händelser eller föränd- ringar i förhållanden indikerar att det redovisade värdet inte är återvinningsbart.

Tabellen nedan visar det redovisade värdet för goodwill fördelat på kassagenererande enheter:

Vid nedskrivningstest nuvärdesberäknas förväntade framtida kassaflöden för varje kassagenererande enhet. Prognosen omfattar en period om 5 år. Framtida kassaflöden grundas på såväl intern som extern data och utgår från den budget som fastställts av styrelsen samt de trender som föreligger. Den antagna budgeten bygger på en stor mängd detaljerade antaganden avseende förväntad omsättningstillväxt, kostnadsutveckling och marknadstrender. Vidare bygger budgeten på kunskap från ledningen och från övriga nyckelpersoner inom organisationen, på historik och även framåtriktad infor- mation.

Prognos för tidsperioden efterföljande årets budget och framåt baseras på företagsledningens femåriga prognosplane- ring. Denna bygger på ett flertal mer övergripande antaganden avseende konjunktur, volymtillväxt, marknadsutveckling, teknisk utveckling, konkurrens samt kostnadsutveckling. Beräkningarna och prognoserna bygger på såväl underlag från extern försäljningsstatistik som intern trendanalys.

Den genomsnittliga tillväxttakten bortom prognosperioden om 5 år är satt till 2-2,5 procent i linje med uppskattad infla- tion.

WACC

Diskonteringsräntan som använts har beräknats såsom WACC (weighted average cost of capital) och uppgår till 10,2 procent före skatt. Diskonteringsräntan grundas på en marknadsmässig bedömning av genomsnittlig kapitalkostnad med hänsyn tagen till den bedömda risknivån som föreligger. Avkastningskravet på eget kapital baseras på antaganden om riskfri ränta, marknadsmässig riskpremie och betavärde.

Känslighetsanalys

Känslighetsanalyser utförs för att analysera hur förändringar av WACC och bedömd tillväxttakt påverkar det beräknade nyttjandevärdet av de kassagenererande enheterna.

Känslighetsanalysen visar att även om de väsentliga parametrarna, vilka utgörs av avkastningskravet på eget kapital, änd- ras så föreligger inte något nedskrivningsbehov.

Not 5 Händelser efter balansdagen

Inga väsentliga händelser har noterats efter balansdagen

Goodwill per 2015-12-31

Goodwill per 2015-01-01 22 403 327

531 456 8 265 054 31 199 837

2 493 000 118 382 0 2 611 382 CONTACT

PEOPLE FINANCE Summa

SEGMENT

Figure

Updating...

References

Related subjects :