• Resultat efter skatt förbättrades med 1 458 MSEK och uppgick till 1225 (-233) MSEK .

100  Download (0)

Full text

(1)
(2)
(3)

Kortom 2004

• Nettoomsättningen ökade med 2 procenttill25120 (24 519) MSEK.

• Rörelseresultatet ökade med 1 269 MSEK och uppgick till991 (-278) MSEK.

Resultatetinkluderar avsättningar om -397 (-539) MSEK och reavinster om 206 (-1) MSEK.

• Resultat efter skatt förbättrades med 1 458 MSEK och uppgick till 1225 (-233) MSEK .

• 5o liditeten förbättrades kraftigt och u p p gick till28 (18) procent.

• Kassaflödet före finansiering uppgick till l 27 4 (-524) MSEK.

• Posten föreslår, förförsta gången sedan 1993, en utdelning om 150 MSEK till ägaren.

Nyckeltal (belopp l MSEK om annat ej angivet) 2002 2003

Nettoomsättning 23 632 24 519

Rörelseresultat 29 -278

Resultat efter skatt

t)

-796 -233

Rörelsemarginal,% neg neg

Egetkapital 2 587 2308

Avkastning på eget kapital,% neg neg

soliditet,% 19 18

Kassaflöde före finansieringsverksamheten -1813 -524

NKI, Nöjd Kund Index 61 60

ViP, Vi i Posten exkl Kassaservice, Index 60 61

ViP, Kassaservice, Index 64

Medelantal anställda 39 554 37 905

1l

Resultat efter skatt utgörs av resultatet före minoritetens andel.

NETTOOMSÄTTNING

RÖRELSERESULTAT KASSAFLÖDE

30000MSEK

·:::3

1 500MSEK

25 1000

500

o

-500

o~ .

-1 000-

-1 500

-500 -2 000

2004

25120 991 1225 4

3930 37 28 1174

63 62 67 35 731

~U\/2 lU\/3 lUU4 2002 2003 2004 2003 2004

(4)

Posten i korthet

Posten är ett av Nordens största fö reta g inom meddelandetjänste r och logistik. Med drygt 3 5 000 medarbetare och en omsättning p å över 2 5 miljarder kronor är Posten o ckså en av Sve- riges större konce rn er. Postens kunder är såväl stora som små fö retag, organis a t ioner, offentlig förvaltning, kom m u ner, lan dsting och privat- personer. Företagskun derna står för nio av tio intäktskronor.

Posten har en världsledande kvalitet och service. Genom Posten är det möjligt att nå hela Sverige snabbt, säkert och kostnadseffektivt- oavsett om det handlar om ett e riskilt brev eller större logistiklösningar. Via ettväl fungerande nätverk av dotterbolag och sama rbetspartners förmedlas brev och pakettill övriga Norden och resten av vä rl den. Postens internationella verk- sam het uppgår till cirka 4 miljarder kronor.

Posten ger hela Sverige tillgång till post- tjänster och ger daglig service ti ll4,5 miljoner hushåll och 800 000 företag. Varje dag hanterar Posten över 20 miljoner försände lser. Posten har även statens uppdrag att erbjuda en riks- täcka nde kassaservie e, vilket tillgodo ses genom dotterbo laget Svensk K assaservice.

Finansiella rapporter2005

Delårsrap portjan-mar 27 apri1 2005

Delårsrapport jan-ju n 26 august i 2005 De lårs rap pp._.rt~ ja--_:n-~ s =-=e!:. p _ _ _ _ _ _ 2_8--: o ---:-kt _ o_ b e---:- r-:-20 ::::0::- 5 Bokslutskommunike 2005 21 februari 2006

Läs m ·er på www.posten.se

(5)

Verksam heten

Meddelanden och logistik

Andelav koncernens rörelseintäkter, 53%

Andelav koncernens rörelseintäkter, 14%

Andel av koncernens rörelseintäkter, 27%

Kassaservice

Andel av koncernens rörelseintäkter, 6%

,

DetAdministrativa sortimentet stårför huvuddelen av Postens intäkter. l sortimentet ingår fyra produktom råden: Brevdistribution, Tidningsdistribution, Postservice och Konceptlösningar. Brevdistribution står för den största andelen av intäkterna inom sortimentet. Kunderna är i huvudsak företag. Huvudmarknaden är Sverige.

Posten distribueraroadresserad och adresserad direktreklam. Därutöver erbjuder Posten ett antal mervärdestjänster som Svarspost, Adressering, Plock och pack och Målgruppsanalys. Huvudmarknaden är Sverige.

Logistiksortimentet omfattar Paket, Bud, Express och Kurir samt Pall, Systemtrans- porter, Tredjepartslösningar och Fjärdepartslösningar. Posten har en stark mark- nadsposition på paket upp till35 kilo. Posten utvecklar löpande kundanpassade logistiklösningar som svarar mot höga krav på tidsprecision och service. Huvud- marknaden är Norden.

Posten har statens lagstadgade uppdrag att tillhandahålla rikstäckande kassaservice, vilket tillgodoses genom dotterbolaget Svensk Kassaservice. Uppdraget att tillhanda- hålla grundläggande kassaservice harvarit föremål för statlig utredning under 2004.

En proposition om kassaservice har aviserats till juni 2005.

(6)

QP senil t

j)

r n m dos

omstru~~ •renngar ar b tru l tur f r rks m h •

arvr at stg arr~ fr m s m f

d n d ghga (!lr s tnt et

a t l edr"Vil':i mPd gndn

;:>

m d att bygga t om ty Poste kommer, lt f r at·

Framgångsrik förändring

m o

J ag och hela styrelsen har varit mycket engagerade i de senaste årens arbete med att omstrukturera Posten. Arbetet inleddes red an 2003 med att nuläget kartlades och med en översyn och revidering av strategier, vision och mål. Detta mynnade ut i att vi lade en ny struktur för verksamheten och tog fram en handlingspla n för att komma till rätta med resultatgapet och anpassa Postens verksamhet till rådande mar knadsföru tsättningar.

Det är inte alltid man kan säga att de planer man lägger upp håller. I Postens fall får jag nog säga att utvecklingen har visat att de strategier som lades upp har varit rätt beslut att gå efter.

Postens medarbetare och ledning ska ha en stor eloge för det arbete som lagts ned. Det krävs mycket energi, och är förenat med stora risker, att ägna sig åt omstruktureringar och internt analysarbete samtidigt som man framgångsrikt ska bedriva den operativa verksamheten. Men det h ar lyckats. Samtidigt visar medarbetarundersökningen att per- sonalens tillfredsställelse till och med har ökat under denna turbulenta tid. Det är imponerande.

Posten Årsredovisning 2004

Under 2004 har vi i styrelsen ägnat mycket tid åt några stora statliga utredningar som kan få stor inverkan på Pos- tens verksamhet; Post- och ka ssaserviceutredningen , offent- lighetsutredningen samt den så kallade regelutredningen.

Det som för Postens del är viktigt, med anledning av samtliga utredningar, är att vi får tydliga och snabba beslut som vi kan agera utifrån. Inte minst för våra medarbetares skull.

Osäkerhet gagnar ingen.

Det viktigaste på kort sikt, för medarbetare o ch kunder, är att få ett beslut i riksdagen kring framtiden för Svensk Kassaservice. Enligt regeringens plan ska en proposition föreläggas riksdagen mot slutet av våren.

Det nya servicenätet har successivt fått ett allt bättre mot-

tagande. Närheten, bra öppettider och därmed tillgänglighe-

ten har ökat i och med denna förändring. Liggtiderna, det

vill säga hur länge paketen ligger innan de hämtas, har mins-

kat och paketvolymerna går upp. Det är något som inte

minst Internethan deln och postorderföretagen är mycket

nöjda med. Speciellt söm denna handel nu har tagit ordentlig

fart.

(7)

f

t t

i

Efter flera års negativ trend har även Postens så kallade Corporate image-mätning börjat visa en något mer positiv trend, vilket är oerhört glädjande. Aven om det fortfarande är mycket förlorad mark som ska vinnas tillbaka.

Som ett bevis på det goda resultatet för 2004 kommer styrelsen att föreslå bolagsstämman att Posten ger utdelning till ägaren för 2004. Det är första gången sedan bolagise- ringen. Förslaget till bolagsstämman är att dela ut 150 miljo- ner kronor till ägarna.

Postens styrelse består av sju (varav en har avgått under året) ledamöter samt de fackliga representanterna och alla deltar aktivt. Styrelsen har tagit del av den nya koden för bolagsstyrning och vi kan konstatera att vi till stora delar följer de riktlinjer som är tillämpliga för ett onoterat bolag med en ägare. Vi genomför även årligen en utvärdering av styrelsens arbete som bland annat tas upp i en löpande dialog medägaren.

De senaste årens stora förändringar till trots måste Postens förändringsarbete fortsätta. Den avreglerade mark- naden och den tilltagande substitueringen leder till ökande

konkurrens med fortsatta krav på konkurrenskraftiga kost- nader. Det är dessutom viktigt för Posten att stärka sin ställ- ning på de områden där vi kan skapa nya intäktsmöjligheter, bland annat inom paketförmedling och direktreklam.

Posten har under 2004 visat en betydande förmåga att anpassa sig till framtida krav, varför jag ser positivt på en fortsättning i denna anda.

Stockholm 2005

l

1

l

M artanne wert . N"

Styrelseordförande

Posten Årsredovisning 2004

(8)

VD ~.ar crde"l

e o te t r.

Ett starkare Posten

Under året har Posten gått från att vara ett företag med stora ekonomiska problem till att varje kvartal redovisa ett förbättrat resultat. Effekten av vårt omfattande förändringsarbete har såle- des börjat märkas ekonomiskt. Posten tjänar pengar, samtidigt som vårt kassaflöde har förbättrats väsentligt.

Analyserar man resultatförbättringen visar den att vi spa- rat stora belopp på minskad konsultan vändning. Vi har också fortsatt att rationalisera, exempelvis genom stängning av några terminaler och effektivisering av den centrala admi- nistrationen. Men i resultatet ligger även engångseffekter so m reavinster från företagsförsäljningar. Därtill har vi lyck- ats uppnå en viss volymuppgång.

Det ekonomiska förbättringsarbetet måste fortsätta, inte minst för att skapa bästa möjliga utgå ngsläge för framtiden.

Under 2004 har vi skapat ett mer decentraliserat Posten som arbetar betydligt närmare-våra kunder. Postens centrala organisation har under 2003 och 2004 sammantaget mins- kat med cirka 50 procent. I slutet av 2004 har vi dessutom genomfört en omfattande organisationsförändring, där vi införde en ny lokal organisation, tillsatte nya lokala områdes- chefer och förstärkte vår säljkår.

Under året har vi ökat vår produktivitet samtidigt som vi fått stigande betyg från kunder och partners. Såväl Co rpo- rate Image- som nöjdkundindex-tal (NKI) har förbättrats och samma sak gäller resultaten i vår interna medarbetarun- dersökning (VIP). Privatkundernas nöjdhet med det nya ser- vicenätet har ökats, samtidigt är jag är den förste att hålla med om att Posten kan bli ännu tydligare gentemot våra kunder.

Posten Årsredovisning 2004

Il

Vi har således stora utmaningar framför oss när det gäller att tydliggöra Postens erbjudande och tjänsteinnehålL Tyd- ligheten på privatmarknaden måste ökas och vår bolags- och varumärkesstruktur är fortfarande otydlig. Vårt försäljnings- arbete måste bli mer effektivt och vi måste bli bä ttre på att serva våra kunder.

Posten är idag konkurrensutsatt inom samtliga verksamhe- ter. Konkurrensen ökar genom nya kommunikationsformer och genom internationellt och nationellt verksamma konkurrenter i olika delar av Postens värdekedja - frå n kundbearbetning till leverans.

Postens kunder använder ofta alternativa leverantörer för att tillgodose sina behov. En rad starka konkurrenter med god finansiell uthållighet och hög kostnadseffektivitet är aktiva på meddelande- och logistikmarknaden. Dessa agerar under andra förutsättningar än Posten då de har helt andra frihetsgrader när det gäller att exklusivt välja marknader, produkt- och kundsegment.

Konkurrensen har i huvudsak uppstått inom marknads- segment med tillväxt och förutsättningar för lönsamhet.

Konkurrenterna inom de internationella meddelandeflödena

är framför allt postbolagen i de länder som Sverige har stor

brevutväxling med, främst Norden samt norra Europa, Stor-

britannien och USA. Konkurrenterna i det internationella

logistikflödet är framförallt stora internationella företag,

som till exempel DHL, S chenker och TNT, flera av dem ägda

av andra postoperatörer.

(9)

På den svenska brevmarknaden konkurrerar idag den norska Posten genom sitt huvudägarskap i CityMaiL City- Mail har över 50 procent av marknaden i de områden där man valt att konkurrera, det vill säga i storstäderna.

Om man till denna konkurrensbild även lägger den på- gående substitutionen, det vill säga att privatpersoner och företag väljer digitala metoder för att kommunicera istället för brev, är det lätt att förstå att Posten måste rusta sig ytter- ligare för att kunna möta framtidens utmaningar.

Vi ser tydligt att brevvolymerna fortsätter att minska.

Den utvecklingen kommer att fortsätta och troligtvis accele- rera. Idag är 90 procent av de fysiska försändelser som skickas i Sverige från myndigheter och företag. Samtidigt får vi dagligen signaler om att våra kunder inom den sektorn avser att kommunicera allt mer elektroniskt. Även om Posten försöker vara konkurrenskraftig även på det elektro- niska området kan en allt snabbare överflyttning från de fysiska flödena medföra stora framtida intäktstapp för Posten. Då ska vi även ha i åtanke att stora delar av vår infrastruktur består av fasta kostnader, givet rådande lag- stiftning och övriga regleringar.

Men det finns givetvis också stora möjligheter för framti- den. Posten har en bred och modern verksamhet. Posten är allt mer en service och allt mindre en plats. Det slår mig varje dag hur verksamhetsmässigt okänt detta i övrigt så kända företag faktiskt är. Väldigt få utöver våra specialiserade kun- der inser vilken kvalificerad aktör Posten är inom moderna meddelande- och logistiktjänster och att Posten det senaste

decenniet redan har genomgått en mycket omfattande omställning. Jag vågar påstå att vi är en av världens mest moderna postar.

Utmaningen för framtiden är att skapa nya intäkter för Posten. Det kommer vi att behöva. Det kräver dels att vi blir än mer konkurrenskraftiga och vässar våra befintliga erbju- danden till framför allt för etagsmarknaden, dels att vi fort- sätter vår affärsutveckling inom såväl meddelande- som logistikaffären.

Den av staten tillsatta Post- och kassaserviceutredningen har nu slutrapporterat och fullgjort sitt arbete. Utredningen tillkom på initiativ från Posten, då vi på försommaren 2003 bad regeringen om att bland annat utreda förutsättningarna för Svensk Kassaservice framtida verksamhet. Huvudutred- ningens slutsatser ska nu remissbehandlas. Delarna som behandlar Svensk Kassaservice har redan remissbehandlats och regeringen har aviserat en proposition till juni 2005. Av hänsyn både till de duktiga medarbetarna inom Svensk Kassaservice och de kvarvarande kunderna hoppas jag att situationen för Svensk Kassaservice därmed klarläggs för framtiden.

Posten har levererat lönsamhet 2004 och hög nivå på ser- vice och kvalitet. För framtid en behöver Posten emellertid större handlingsfrihet för att kunna utvecklas och möta de utmaningar vi står inför. Rådande prisreglering måste för- ändras, vilket också den genomförda Post- och kassaservice- utredningen har indikerat.

Efter snart två år som chef för Posten kan jag konstatera att Posten har fantastiska medarbetare. V i har flera år i rad haft världens högsta kvalitet bland postar. Det finns en enorm kunskap kring avancerade meddelande- och logistik- lösningar. Vi har en helt unik infrastruktur. J ag har dessutom mött en stor lojalitet kring de stora förändringar som genom- förts. Posten är inte bara ett meddelande- och logistikföretag i världsklass, utan vi har även medarbetare som är mycket duktiga på att hantera förändring. Det ger mig tilltro till framtiden och stolthet över Posten.

Stockholm 2005

Poste n Arsredovisning 2004

(10)

Mörkna c

Po~ten5 OlllVr rid o h foru sa tni gar rartsitter t f h gl Ilelektro tempo Det kan de ntemattanella k rku renstrvcket, c;~ ft

ni s komnwntka ton -t m r c; m t forts a ta av egl g d· curo

rkt.~r Posten~

perska marknaden ar srarl· a färtmd r ngskraf1 or 1 m all p

fram ltd. Pasten u ve klur kontlnu rlfgt sit bjuda r m v och d rl en omsHuka po 1t o n om Sv

tag nom Med d an e o Log15t1

Marknad i förändring

Marknaden för Postens tjänster i Norden

Posten agerar på två marknader: M eddelanden och Logistik.

• Meddelanden består av:

- Administrativa sortimentet, som omfattar brev- och tidningsdistribution samt olika tilläggstjänster.

- Direktreklam, som omfattar produktion och distribu- tion av adresserad och oadresserad direktreklam.

• Logistiksortimentet hanterar paket, bud, express och kurir samt pall, systemtransporter, tredjepartslösningar och fjärdepartslösningar.

Den nordiska marknaden för Postens tjänster värderas till cirka 275 miljarder kronor, varav den svenska marknaden svarar för cirka 110 miljarder kronor .

Meddelandemarknaden kännetecknas av svagt vikande brevvolymer, ett ökat fokus på tilläggstjänster och en väx- ande efterfrågan på tjänster för direktreklam. Såväl kunder- nas behov som Postens konkurrenssituation väntas föränd- ras på ett genomgripande sätt de närmaste åren. Utveck- lingen drivs framförallt av de största företagskunderna och deras fokus på att effektivisera sina administrativa flöden.

Logistikmarknaden präglas av låg men j ärnn tillväxt med relativt låga marginaler till följd av hård konkurrens. Tung

Posten Årsredovisning 2004

or e

logistik, såsom partigods och containers, svarar för en stor del av marknaden. En internationell konsolidering av logistikmarknaden pågår där befintliga internationella aktö- rer stärker sina positioner genom uppköp och allianser sam- tidigt som specialister etablerar sig inom nischområden.

Utvecklingen drivs av ett fåtal globala logistikföretag.

U1VECKLING OCH PROGNOSÖVER BREWOLYMER

2 000 Miljoner styck

--- ~

1 500 ... _ ,,

-,

'•

1000 - - -- - - - -- - - - ' '"'-' - -

soo~---

0

n ~

%

~ oo ~ ~

M

~ w

-- A-post, exklusive tidningar B·post. exklusive tidninglir

Volymerna för A-post (brev som delas ut nästa dag) väntas vika under kommande år och volymerna för B-post (brev som delas ut Inom tre dagar) väntas hållas relativt stabila.

(11)

Postens styrka

med avseende på konkurrenskraft och marknadsandelar

äterfinns på hemmamarknaden Sverige.! Norden och internationellt erbjuds kunderna ett nätverk av dotterbolag och samarbetspartners.

Förändringskrafter

Marknaden för Postens tjänster befinner sig i snabb föränd- ring. Det är framförallt tre starka krafter som driver på utvecklingen:

Det globala konkurrenstrycket gö r att många kunder centraliserar eller lägger ut delar av sin verksamhet i jakten på effektiviseringar. Stora kunder upphandlar i växande utsträckning Postens tjänster på europeisk eller till och med global nivå. Många koncernfunktioner förläggs och centrali- seras utanför Sverige. Outsourcing av bland annat fakturer- ing, orderhantering, !T-drift, legala tjänster och ekonomi- tjänster blir allt vanligare.

Av Postens största kunder ingår cirka 75 procent i någon internationell koncern. I takt med att kundernas verksamhet internationaliseras blir förmågan att hantera internationella flöden allt viktigare. Postens internationella verksamhet upp- går till drygt 4 miljarder kronor, motsvarande cirka 20 pro-

cent av Postens omsättning inom Meddelanden och Logistik.

En rad europeiska aktörer är idag verksamma på den svenska marknaden. Då många av Postens kunder i allt högre utsträckning tillhör internationella koncerner blir Postens internationella verksamhet en viktig del för att säkra Postens konkurrenskraft i Sverige och Norden.

Teknikskiftet, det vill säga främst övergången till elektro- nisk kommunikation, har pågått från senare delen av 1990- talet. Konkurrensen ökar i form av digitala substitut till fysiska meddelanden. Kommunikationsformer som e-post, SMS och Internet kompletterar hos många företag det tradi- tionella brevet. Företag, myndigheter och privatpersoner får tillgång till enklare, snabbare och billigare kommunikations- former. Utvecklingen väntas fortsätta och accelerera de kom- mande åren.

Posten Årsredovisning 2004

(12)

M.~ ,rknad

Posten har hittills lyckats väl med att ligga i framkant och utveckla nya tjänster för att försvara sin position på med- delandemarknaden. Stora kunder hos Posten, som banker och försäkringsbolag, har varit tidigt ute med att utnyttja nya teknologiska möjligheter för att kommunicera med sina kunder. Efter hand har allt fler företagskategorier följt samma väg. Posten har drivit ett utvecklingsarbete för att komplettera kunderbjudandet med olika tilläggstjänster.

Genom att kombinera elektroniska och fysiska tjänster bidrar Posten till att förenkla, förbättra eller helt ersätta vissa delar av kundernas arbete med att sända, ta emot, lagra och distribuera meddelanden. Ett exempel är när Posten tar emot datafiler med fakturainformation från ett företag och sköter tryck, kuvertering och distribution av företagets utgående fakturor.

Avregleringen av den svenska meddelandemarknaden ägde rum redan 1993. Från att ha varit ett statligt verk, skyd- dat av ett monopol, har Posten under ett drygt decennium förvandlats till ett modernt, konkurrensutsatt bolag med ökat internationellt beroende.

I övriga Europa har utvecklingen gått långsammare, men nu är meddelandemarknaden även där på väg att avregleras.

Idag skyddas inrikes försändelser, om max 100 gram, i ED- länderna av monopol. EU ska under 2006 utreda effekterna av den avreglering som skett hittills. Avsikten är att monopo- len ska vara helt avskaffade senast 2009. Troligen kommer detta att ske successivt. De flesta postoperatörer har inlett stora effektiviseringsprogram och förvärv och sammanslag- ningar är att vänta även på meddelandemarknaden, på

VOLYMUlVECKLING TEXTMEDDELANDEN

-Brev

Elektroniska meddelanden

Den viktigaste faktorn som påverkarPostens kärnaffär är övergången från fysiska till elektroniska meddelanden. Alltflerkommunikationsformertill- kommerföratttäcka behoven av snabb, enkel och billig kommunikation.

Posten Årsredovisning 2 004

AVREGLERINGENs PÅVERKAN PÅ EUROPAMARKNADEN Hög

KONKURRENs PÅ MARKNADEN

Nederländerna Frankrike Lä g

l

Sverige

Tyskland Danmark

Stororitannien NOJ'Ke Finland

--- HH• g ·~

ÖPPENHET

Postoperatörerna i Europa harkommitolika långtvad gäller avreglering.

Riktningen motökad öppenhet ärtydlig, men d en svenska m a rknaden är den enda som hittills ärfulit avreglerad och där en verklig konkurrens finns.

(13)

samma sätt som redan skett på logistikområdet. Detta höjer kraven på Posten att fortsätta att effektivisera sin verksam- het under de kommande åren.

Postens affärvidareutvecklas

Kundernas krav på högre effektivitet i affärsprocesserna ökar ständigt, det gäller såväl kommunikationsflödet inom Meddelanden som Logistik. Hela flödet från avsändare till mottagare är nu mer i fokus än tidigare, där den fysiska dis- tributionen endast utgör en del av lösningen. Distributionen kompletteras med både för- och eftermarknadstjänster för

att omfatta hela flödet.

Posten har utvecklat tjänster inom samtliga sortiment för att täcka fler för- och eftermarknadstjänster. Posten erbjuder kombinationer av fysiska och elektroniska tjänster för att hantera hela kedjan fr ån produktion till distribution och mottagning. Kunderbjudandet inom det Administrativa sor- timentet handlar i dag till stora delar om finansiell informa- tion samt order-, faktura- och lönehantering.

Inom Direktreklam handlar det, förutom själva distrib u- tionstjänsten, till exempel om elektroniska kunddatabaser som möjliggör marknadsföring riktad mot noga utvalda kundgrupper eller enskilda individer.

För Postens erbjudande inom Logistik handlar det bland anna t om att minska kundernas kostnader för kapitalbind- ning i logistikkedjan via lösningar som minskar lagerhåll- ningen, eller om effektivare postorder via e-handelstjänster..

POSTENS ROLL l KUN DENS VARDEKEDJA

MEDDELANDEN

MEiiOfl.A!jOUll'>li!IBUOO'J

~'""· Dlr~hln.klcm. Tldn'"g~•

Postens kimaffär .., _________

-

.=fii~tJDlsm~ ·

. .•su4ibin!s~··~·~u . ·

~ - -- - -

- ·

Postens kärnaffär är distribution av meddelanden och logistik. För att

tillgodose kundernas behov av effektiva affärsprocesser och för att stärka kärnaffären

kompletteras distributionen med både för·

och eftermarknadstjänster. Posten erbjuder kombinationer

av fysiska och elektroniska

tjänsterför att hantera hela

kedjan från produktion till distribution och mottagning.

Posten Årsredovisning

2004

(14)

Marl11ad

Postens sam hällsåtagande

Enligt postlagen ska det finnas en posttjänst i hela landet som möjliggör att alla kan ta emot brev och andra adresse- rade försändelser som väger högst 20 kilo. Posttjänsten ska bland annat vara av god kvalitet, den ska gälla alla och den ska erbjudas till rimliga priser.

Posten har tillstånd av Post- och Telestyrelsen (PTS) att bedriva postverksamhet. Tillståndet är förenat med villkoret att Posten tillhandahåller den samhällsomfattande post- tjänsten. Tillståndsvillkoren innehåller bland annat bestäm- melser om infrastruktur, insamlingsställen och en omfat- tande uppgiftsskyldighet gentemot PTS.

Posten har också statens uppdrag att tillgodose riks- täckande kassaservice, vilket sker genom dotterbolaget Svensk Kassaservice. Uppdraget regleras enligt lagen om grundläggande kassaservice och innebär att alla i hela Sve- rige ska ha möjlighet att verkställa och ta emot betalningar

Posten Arsredovisning 2004

till enhetliga priser. Posten får ersättning från staten på 400 miljoner kronor årligen för att upprätthålla denna service i områden där det inte är kommersiellt motiverat.

De krav som ägaren staten ställer på Posten- utöver effektivitet och lönsamhet- utgör Postens samhällsåtagan de.

Detta åtagande är något som Postens anställda känner stor stolthet över, men framför allt är det en central del av Postens affärside. Många av kunderna väljer Posten som partner på grund av den unika leveranssäkerhet och räckvidd som följer av sarnhällsåtagandet.

Pågående statliga utredningar

Posten är beroende av såväl marknadsutvecklingen som

politiska beslut och regleringar. I synnerhet gäller det de

delar av Postens verksamhet som regleras av postlagen och

lagen om grundläggande kassaservice.

(15)

Regeringen tillsatte i oktober 2003 en utredning för att se över behovet av en ny reglering av postverksamheten samt behovet av statliga insatser för den grundläggande kassa- servicen.

Under 2004 har utredningen presenterat ett delbetän- kande om kassaservicen som innebär att statens ansvar ska omfatta grundläggande betaltjänster. I utredningen föreslås att dessa tjänster ska upphandlas av staten för att utföras på de orter där det inte är kommersiellt motiverat att tillhanda- hålla motsvarande tjänster. Utredningen föreslår också att betaltjånster ska erbjudas i Postens lantbrevbäring. Om utredningens förslag verkställs blir följden att Svensk Kassa- service avvecklas. Den tidplan utredningen föreslår innebär en avveckling under våren 2006. Regeringen förväntas lägga proposition i frågan under 2005.

En annan del av utredningen berör regleringen av post- marknaden och ser över förutsättningar för en väl funge- rande postmarknad med effektiva posttjänster, tillgängliga för alla, till en servicenivå som motsvarar användarnas behov.

Utredningens slutbetänkande presenterades den 25 januari 2005. Utredningen slår fast att avregleringen av post- marknaden har varit positiv, att kunderna har fått ett bättre utbud och att Postens konkurrenskraft har stärkts. Några av de viktigaste förslagen är att pristaket avskaffas och ersätts med nya regler samt att PTS får en ny konkurrensfrämjande roll. Dessutom föreslår utredningen att o- och underfranke- rade brev jämställs med obeställbara brev.

[··=- - ._ -

'

.

~. -. '

... _

:_~_

,; ,,

>--"f-.~

'i'~l'

.1/l.),f ~~~ J;;;h ~j>'"Jii·w

l" '~·

11

f1t. te.·!!

Här·· ar dina, ..

Nedan ser du ·. ~ il~:; ~tldelser!

Anta 2 L ·. . - r, ~ P ::;. ~ ~ t L

• ~"'OJ4sån - - . c:. Y<:. v

d e Is~-~ ,.. - ··

Posten Arsredovisning 2004

(16)

AFFÄRSIDE

"Med Posten når man den man vill med försändelser- i rätt tid, säkert och kost- nadseffektivt. Posten ska skapa högt

kund- och förädlingsvärde genom att kom - bi n era fysiska och elektron i ska flöden ."

Vislon

Posten är ett effektivt nav i det hjul som häller Sverige rul- lande och det logistiska nät som binder samman Norden.

Postens fem övergripande mål

Sedan 2004 arbetar Posten mot fem huvudmål som ska vara uppfyllda senast vid utgången av 2006. Flera av målen upp- fylldes under 2004. Posten fortsätter dock att arbeta för att upprätthålla målen uthålligt.

Lönsamhet

-Posten ska vara lönsamt

Ägaren, staten, ställer krav på att Posten ska vara lönsamt.

Ett lönsamt Posten med ekonomi i balans skapar förtroende hos kunder, medarbetare och ägare. Under de senaste två åren har Posten vidtagit ett antal åtgärder i syfte att ,fÖrbättra lönsamheten. Målet är att uppnå en avkastning på eget kapi- tal på 10 procent senast 2006 och en soliditet på 25 procent.

LÖNSAMHET KOSTNADSEFFEKTIVIffi KONKURRENsKRAFT

Avkastning på eget 50 kapital,%

- mi\12006

Posten Arsredovisning 2004

50 soliditet, %

40- - - - -

- mål2006 - mål2006

Kundupplevd pris/

80 kvalitet/enkelhet (KKI)

1U04 1003 1004

- mål2006 - mål2006

(17)

Dessa lönsamhetsmål uppnåddes redan under 2004. För helåret 2004 uppgick soliditeten till 28 procent och avkast- ning på eget kapital till37 procent.

Utdelningspolicy

Postens ägare har fastställt att Posten ska, senast vid ut- gången av 2006, lämna en utdelning på 40 procent av årets resultat. Hänsyn ska tas till bolagets finansiella ställning och kapitalbehov. För 2004 föreslås att Posten lämnar en utdel- ning på 150 miljoner kronor. Det är första gången sedan bolagiseringen 1993 som Posten föreslår utdelning.

Kostnadseffektivitet

-Posten ska ha effektiva och tillförlitliga processer

Posten ska klara en hög kvalitetsnivå och kostnadseffektivi- tet oavsett volymutvecklingen för brev och paket. Postens samlade effektivitet i verksamheten mäts genom kostnader i relation till intäkter. Styrtalet för kvalitet är en sammanväg- ning av tre oberoende mätningar som avser förstaklass brev, oadresserad reklam samt företagspaket, där dessa viktas enligt de relativa intäkterna. Målet är att kvaliteten ska öka till97,1 procent och relationen mellan kostnader och intäk- ter ska sjunka till 97,5 procent till slutet av 2006.

Under 2004 förbättrades kvaliteten med 0,4 procent- enheter till96,7 procent. Relationen mellan kostnader och intäkter förbättrades också och sjönk till94 ,5 procent genom en fortsatt kostnadsfokusering.

Konkurrenskraft

-Posten ska ha hög kvalitet och konkurrenskraftiga priser Postens konkurrenskraft mäts genom att undersöka om kun- derna tycker att Postens tjänster är prisvärda, hur kunderna upplever leveranssäkerheten samt om Postens tjänster är enkla och lätta att använda. Målet är att kunderna ska upp- leva en positiv relation mellan kvalitet och pris. Under 2004 förbättrades Postens konkurrenskraft och KKI (konkurrens- kraftindex l förbättrades med tre enheter till 71 vid årets slut, vilket är detsamma som det långsiktiga (2006) målet.

Förtroendekapital

-Posten ska ha nöjda kunder

Postens målsättning är att ha högt förtroende hos samtliga kundgrupper, affärs- och samarbetspartners samt övriga intressenter. Utvecklingen följs upp genom två styrtal: NKI (Nöjd Kund Index) och Corporate Image.

De senast årens förändringar i Posten har bidragit till för- sämrad image och minskat förtroende för Posten hos fram- förallt privatpersoner och mindre företag. Bland medelstora och stora företag har Posten däremot behållit förtroendet.

Ett kontinuerligt arbete pågår för att kunderna återigen ska uppfatta Posten som tydlig och pålitlig. Målsättningen är att NKI vid slutet av 2006 ska vara på samma nivå som 2001 och att Corporate Image har p åbörjat en tydlig förflyttning mot förbättrade värden. Under 2004 steg NKI med tre en- heter till63 och den senaste mätningen för Corporate Image visar att den negativa trenden efter sju år är bruten. Corpo- rate Image förbättrades något till 0,06.

Medarbetare

-Förbättrad hälsa, högre motivation och ökad effektivitet bland medarbetarna

Posten ska vara ett företag med friska och engagerade medar- betare. Uppföljning görs genom två styrtal, sjukfrånvaro i relation till total arbetstid samt ViP-index ("Vi i Posten"}, en attitydmätning bland medarbetare. Målet är att minska sjuk- frånvaron från 8,9 procent till 7,5 procent och öka ViP-index exklusive Svensk Kassaservice från 61 till65 fram till2006.

Sjukfrånvaron har under året successivt minskat och upp- gick till 8,8 procent av arbetstiden för 2004. ViP-index har förbättrats både för Posten och Svensk Kassaservice och upp- gick till62 respektive 67 vid mätningar vid årets slut. Förbätt- ringsarbetet sker som en del av förändringsprocessen "Den goda arbetsplatsen". Läs mer om hur arbetet har framskridit under året under avsnittet Medarbetare på sidan 30.

FÖRTROENDEKAPITAL MEDARBETARE

80 NöjdKundindex (N KO 0.4 Corporate Image• 10 Sjukfränvaro,%

80 VIP-Index

60D

0.3

40 0,2- -- - --

200- - 0,1- -- - - -

neg •

0,0~.:.::,--- -

zuu~ zuu4 2003 2ouo

- mäl2006 - mäl2006 - må\2006 - mål2006 • MätninggörsavTemo.

Posten Arsredovisning 2004

(18)

P st af m h

AFFÄRSIDE

"Med Posten når man den man vill med försändelser- i rätt tid, säkert och kost- nadseffektivt. Posten ska skapa högt

kund- och förädlingsvärde genom att kom- bi n era fysiska och elektron i ska flöden."

Vislon

Posten är ett effektivt nav i det hjul som håller Sverige rul- lande och det logistiska nät som binder samman Norden.

Postens fem övergripande mål

Sedan 2004 arbetar Posten mot fem huvudmål som ska vara uppfyllda senast vid utgången av 2006. Flera av målen upp- fylldes under 2004. Posten fortsätter dock att arbeta för att upprätthålla målen uthålligt.

Lönsamhet

-Posten ska vara lönsamt

Ägaren, staten, ställer krav på att Posten ska vara lönsamt.

Ett lönsamt Posten med ekonomi i balans skapar förtroende hos kunder, medarbetare och ägare. Under de senaste två åren har Posten vidtagit ett antal åtgärder i syfte att förbättra lönsamheten. Målet är att uppnå en avkastning på eget kapi- tal på lO procent senast 2006 och en soliditet på 25 procent.

LONSAMHET KOST.NADSEFFEKTIVITET KONKURRENSKRAFT

Avkastning på eget 50 kapital,%

- mål2006

Posten Årsredovisning 2004

50 Sollditet,%

40- -- - -

- mål2006

LW~ 20\PJ .LW3 .LW4

- mål2006 - mål2006

Kundupplevd pris/

80kvalitet/enkelhet (KKO

- mål2006

(19)

Dessa lönsamhetsmål uppnåddes redan under 2004. För helåret 2004 uppgick soliditeten till28 procent och avkast- ning på eget kapital tiU 37 procent.

Utdelningspolicy

Postens ägare har fastställt att Posten ska, senast vid ut- gången av 2006, lämna en utdelning på 40 procent av årets resultat. Hänsyn ska tas till bolagets finansiella ställning och kapitalbehov. För 2004 föreslås att Posten lämnar en utdel- ning på 150 miljoner kronor. Det är första gången sedan bolagiseringen 1993 som Posten före slår utdelning.

Kostnadseffektivitet

-Posten ska ha effektiva och tillförlitliga processer

Posten ska klara en hög kvalitetsnivå och kostnadseffektivi- tet oavsett volymutvecklingen för brev och paket. Postens samlade effektivitet i verksamheten mäts genom kostnader i relation till intäkter. Styrtalet för kvalitet är en sammanväg- ning av tre oberoende mätningar som avser förstaklass brev, oadresserad reklam samt företagspaket, där dessa viktas enligt de relativa intäkterna. Målet är att kvaliteten ska öka till97,1 procent och relationen mellan kostnader och intäk- ter ska sjunka till 97,5 procent till slutet av 2006.

Under 2004 förbättrades kvaliteten med 0,4 procent- enheter till96, 7 procent. Relationen mellan kostnader och intäkter förbättrades också och sjönk till94,5 procent genom en fo rtsatt kostnadsfokusering.

Konkurrenskraft

-Posten ska ha hög kvalitet och konkurrenskraftiga priser Postens konkurrenskraft mäts genom att undersöka om kun- derna tycker att Postens tjänster är prisvärda, hur kunderna upplever leveranssäkerheten samt om Postens tjänster är enkla och lätta att använda. Målet är att kunderna ska upp- leva en positiv relation mellan kvalitet och pris. Under 2004 förbättrades Postens konkurrenskraft och K.KI (konkurrens- kraftindex l förbättrades med tre enheter till 71 vid årets slut, vilket är detsamma som det långsiktiga (2006) målet.

Förtroendekapital

-Posten ska ha nöjda kunder

Postens målsättning är a tt ha högt förtroende hos samtliga kundgrupper, affärs- och samarbetspartners samt övriga intressenter. Utvecklingen följs upp genom två styrtal: NKI (Nöjd Kund Index) och Corporate Image.

De senast årens förändringar i Posten har bidragit till för- sämrad image och minskat förtroende för Posten hos fram- förallt privatpersoner och mindre företag. Bland medelstora och stora företag har Posten däremot behållit förtroendet.

Ett kontinuerligt arbete pågår för att kunderna återigen ska uppf atta Posten som tydlig och pålitlig. Målsättningen är att NKI vid slutet av 2 006 ska vara på samma nivå som 2001 och att Corporate Image har påbörjat en tydlig förflyttning mot förbättrade värden. Under 2004 steg NKI med tre en- heter till 63 och den senaste mätningen för Corporate Image visar att den negativa trenden efter sju år är bruten. Corpo- rate Image förbättrades något till 0,06.

Medarbetare

-Förbättrad hälsa, högre motivation och ökad effektivitet bland medarbetarna

Posten ska vara ett företag med friska och engagerade medar- betare. Uppföljning görs genom två styrtal, sjukfrånvaro i relation till total arbetstid samt ViP-index ("Vi i Posten"), en attitydmätning bland medarbetare. Målet är att minska sjuk- frånvaron från 8,9 procent till 7,5 procent och öka ViP-index exklusive Svensk Kassaservice från 61 till65 fram till2006.

sjukfrånvaron har under året successivt minskat och upp- gick till 8,8 procent av arbetstiden för 2004. ViP-index har förbättrats både för Posten och Svensk Kassaservice och upp- gick till 62 respektive 67 vid m ätningar vid årets slut. Förbätt·

ringsarbetet sker som en del av förändringsprocessen "Den goda arbetsplatsen". Läs mer om hur arbetet har framskridit under året under avsnittet Medarbetare på sidan 30.

FORTROENDEKAPITAL MEDARBETARE

80 NöjdKundindex (NKI)

- mål2006

0•

4 Corporate Image*

0,3- - - -

0,2- - - -

0,1- - - - --

neg •

0,0----::c~--"~- 2003 <W4

mål2006

10 sjukfrånvaro,% 80 VIP-index

- mål2006 - m.ll2006

*

Mätning görs av Tern o.

Posten Arsredovisning 2004

(20)

strategi Affärsstrategi

o .

Posten ska vara ett konkurrenskraftigt meddelande- och logistikföretag. Postens styrka finns på hemmamarknaden i Sverige, där Posten kan utnyttja samtliga konkurrensförde- lar. Väldefinierade kundgrupper ska prägla Postens kund- orientering. Postens erbjudande ska baseras på försändelser utifrån ett antal enkla och tydliga baserbjudanden. Posten ska ha ett konkurrenskraftigt erbjudande för företag verk- samma i Norden. Internationellt ska Posten ha tillgång till meddelande- och logistikkapacitet via ett nätverk av dotter- bolag och samarbetspartners.

Kanalstrategi

Tillgänglighet är centralt för Posten. För att behålla befint- liga kundrelationer och utveckla nya relationer arbetar Posten med att förbättra och förtydliga försäljningskana- lerna. Mötet med kunden sker idag via personlig försäljning, elektroniska kanaler och Postens serviceställen. Privatkunder och kontantbetalande kunder möter också Posten hos franchisetagare, exempelvis i livsmedelsaffärer och på ben- sinstationer. Posten är en av Europas största franchisegivare.

Posten Årsredovisning 2004

Sortimentsstrategi

För att bättre motsvara kundernas krav på tydlighet och enkelhet pågår ett förändringsarbete som syftar till att skapa ett enklare erbjudande som är lättare att överblicka.

Postens tjänster ska utgå från ett tydligt sortiment med ett fåtal bastjänster. Dessa bastjänster kan kompletteras med olika tilläggstjänster och kundunika lösningar. Sortiments- strategin ska bidra till att effektivisera Posten.

Medarbetarstrategi

Medarbetarna har en avgörande roll för att Postens verk-

samhet ska fungera optimalt. Medarbetarstrategin tar

utgångspunkt i att Postens medarbetare är goda bärare av

varumärket och bidrar till ökad kundfokusering. Strategin

bygger på att medarbetarna känner motivation, delaktighet

i företagets utveckling och har möjlighet att påverka sin

arbetssituation samt att de har rätt kompetens för sitt upp-

drag. Arbetsmiljön ska vara utformad så att god hälsa bibe-

hålls.

(21)

Den strategiska utmaningen för Posten är att i takt med marknadens utveckling och mognad möta kundernas varie- rande behov av effektiviseringar inom Meddelanden och Logistik. För att lyckas krävs en genomgripande och långsik- tig effektivisering av Postens verksamhet.

I slutet av 2003 inleddes ett arbete med att skapa ett tydli- gare, mer fokuserat Posten med förutsättningar att nå lång- siktig ekonomisk balans mellan intäkter och kosmader. En översyn och revidering av den strategi som varit gällande sedan 1999 slutfördes under 2004 och fem övergripande mål beslutades av styrelsen.

2004 2005

FÖRÄNDRINGSPROCESSER

KONCERN- . LEDNING5- RINKTIONER

För att uppnå de fem övergripande målen upprättades ett konkret och samlat handlingsprogram som koordineras av ett särskilt programkontor.

Handlingsprogrammet består av 14 förändringsproces- ser. Dessa processer innehåller i sin tur ett 50-tal koncern- övergripande projekt, som var och ett styr mot att möjlig- göra de fem övergripande målen. Projekten ska bland annat förbättra kostnadseffektiviteten, skapa högre kundtillfreds- ställelse, tydliggöra sortimentet och er bjudandet samt för- bättra styrning och uppföljning av Postens verksamhet.

2006

DE FEM MÅLEN:

- ., .. ,. , ,

····r·-.,-·~

.... ,,,. - - - - ••

• Lönsamhet

_ . l - - - - --- ~

• Kostnadseffektivitet

• Konkurrenskraft

- .

:~·

•• " '- ' - • •

~~l

_ : _ ; _ - - -

~---=- --= -- _- ~ • Förtroendekapital

• Medarbetare

Posten Årsredovisning 2004

(22)

Sammanfattning av projekten i handlingsprogrammet Den goda arbetsplatsen

Den goda arbetsplatsen är en process som sy fta r till att öka engagemanget och minska sjukfrånvaron bland Postens anställda. Under 2004 har Posten påbörjat certifieringen av varje arbetsplats utifrän kriterier som god bemanning, kom- petensplanering, sjukfrånvaro samt åtgärder för att före- bygga och minska sjukfrånvaro.

Information

Informationsarbetet omfattar två processer, det offentliga samtalet och den interna dialogen. Det offentliga samtalet syftar till att externt öka kännedom och förståelse om Posten, dess verksamhet och verksamhetsförutsättningar.

Den andra processen är inledningen till en fortlöpande och systematisk intern dialog i hela Posten. Den första dialo- gen, som pedagogiskt har utvecklats under 2004 och med början i februari 2005 genomförs med samtliga medarbetare i Posten, inriktar sig på Postens omvärld, marknad och affärer.

!T-besparingar

Posten säkrar effekterna av beslutade !T-besparingar för att skapa effektiva och tillförlitliga processer. Under 2004 har Posten säkrat resultateffekterna av outsouring, samt påbör- jat implementeringen av gemensamma arbetssätt och rutiner inom hela verksamheten. Målsättningen är att öka effektivi- teten i !T-verksamheten.

Renodling och förenkling av sortiment

Renodling och förenkling av sortimentet syftar till att skapa ett fåtal basprodukter och samtidigt öka fokus på kundunika lösningar för att öka tillgängligheten och kundernas möjlighet att överblicka erbjudandet. Under 2004 har arbetet med att förenkla strukturen i de bas-, tilläggs- och kundunika tjäns- terna påbörjats. Till exempel renodlas brevsortimentet och tydligare sortimentskategorier skapas för större kunder.

Tydligare varumärke

Renodling och förenkling av varumärkesstrukturen ska tyd- liggöra Postens varumärke och långsiktigt stärka konkurrens- kraften. Under 2004 utarbetades gemensamma principer för att fastställa anknytning till Postens identitet och vilka områden som tjänar på en tydlig särprofilering.

Partners och servicenäten

Renodling och förtydligande av partners och servicenäten ska förbättra Postens långsiktiga relationer. Posten arbetar med att bli tydligare, stärka relationen till små och medel- stora företag samt bevara tillgängligheten för privatkun- derna. Postens fysiska kanaler ska vara synliga, särskiljande

Posten Årsredovisning 2004

och säljande. Ett fysiskt koncept för företag och två koncept för privatmarknaden håller på att utvecklas.

Effektivare marknadsbearbetning

Genom effektivare marknadsbearbetning ska Posten säker- ställa att alla affärer drivs utifrån ett kund- och helhetsper- spektiv. Under 2004 har Posten arbetat med att identifiera och utveckla den tillväxtpotential som finns i den befintliga kund basen.

Internationell marknadsnärvaro

Postens internationella marknadsnärvaro har under 2004

analyserats. En kartläggning av den internationella verksam-

heten och en utvärdering av den internationella affärens

betydelse för Postens konkurrenskraft i Sverige och i de nor-

diska kundrelationerna har genomförts.

(23)

Brev, paket och transporter

I fyra olika projekt- strukturförändringar i brev- och paket- verksamheterna, effektivisering av den samlade brevproces- sen, effektivare brevbäring och leverans och effektivare utnyttjande av transportkapaciteten-ska den totala brev- och paketprocessen effektiviseras. Detta arbete har pågått under hela 2004.

Brevprocessen är den totala produktionsapparat som hanterar allt från insamlande till utdelande av brev. Det handlar följaktligen om en stor del av Postens verksamhet.

Målet är att bättre utnyttja tid och kapacitet för att därmed kunna sänka kostnader och skapa effektiva lösningar.

Genom till exempel en effektivare ruttplanering för brev- bärarna skapas en bättre balans mellan personalstyrka och volyrnvariationer. Även den tekniska utvecklingen bidrar till kostnadseffektivitet genom en högre grad av maskinsorte- ring av post.

För att säkra effektivare utnyttjande av transportkapaci- tet har Posten 2004 analyserat den nuvarande transportverk- samheten (såväl bil, tåg som flyg). Genom bättre samordning och optimering av såväl planering, upphandling, anskaffning och finansiering av transportkapaciteten vill Posten utveckla konkurrenskraften hos kunderna.

Effektivare Inköp

För att säkra effektiva inköp har Posten under 2004 sett över de ramavtal som träffats med olika leverantörer och sett till att befintliga avtal används i så hög utsträckning som möjligt för att optimera skalfördelar.

Posten Årsredovisning 2004

(24)

i

Posten dyg_ net runt

Inrikes brevftöde

Inlämning

l } )

30

ooo

brevlådor

Uppsamling på terminal

))>

11 brevterminaler

Mellanregional transport , ,

29 flyglinjer

3 000

serviceställen

Med drygt 35 000 medarbetare och en omsättning på över 25 miljarder kronor är Posten en av Sveriges större koncer- ner. Posten har sin huvudmarknad i Sverige och ger via bland annat mer än 3 000 serviceställen daglig service till4,5 miljo- ner hushåll och 800 000 företag i Sverige. Varje dag hanterar Posten över 20 miljoner försändelser. Via ett väl fungerande nätverk av dotterbolag och samarbetspartners förmedlas brev och paket till övriga Norden och resten av världen.

Nästan alla landets företag och hushåll är kunder hos Posten. Nyckeln till Postens väl fungerande tjänster är den heltäckande infrastrukturen i Sverige och den höga kompe- tensen och servicenivån hos medarbetarna.

Posten Årsredovisning 2004

14 godståg 2691ångtradare är igång varje natt

Företagskunder med avtal står för merparten av Postens omsättning, cirka 90 procent. Privatkunder och kontant- betalande företag står för cirk a l O procent.

Navet i Postens verksamhet är infrastrukturen som gör

det möjligt att transportera försändelser över hela Sverige,

Norden och vidare ut i världen. Genom ett effektivt och

gemensamt produktionssystem kan Posten erbjuda hög kva-

litet och säkerhet i sina tjänster, oavsett om det gäller att

skicka ett brev eller en större logistiklösning.

(25)

l Postens verksamhet inga r: Meddelanden, Logistik och Kassaservice.l Meddelanden ingår två smtiment: Administr~tiva sortimentet och Direktreklam. Svensk Kassaserv ice erbjuder enkla re ku5S(ltjänster över hela landet.

Spridningfrån terminal m

11 brevterminaler

Mellanregional transport •>

Sammanlagt kör Posten 85 000 mil varje natt

KUND- OCH INTÄKTSFÖRDELNING*

stora företag 12,7 Mdr

Medelstora företag 6,3 Mdr

• Exklusive Kassaservice och övrigt

• Administrativa sortimentet Direktreklamsortimentet

• Logistiksortimentet

Små företag 3,6Mdr

Privatkunder 1,1

,

Mdr Cirka 9 av 10 intäktskronor kommer från

företagskunder. Drygt hälften av intäk·

tern a

2004 kom från det Administrativa sortimentet.

Brevbärarkontor n 673 brevhärarkontor

Utdelning

15 000 brevbärare, varav 2 500 lantbrevbärare

.., ..

...

... ... ...

... ..,

"'

P osten Årsredovisning2o04

(26)

VedGam heten - Meddelanden

Kvalitet i världsklass

MEDDELANDEN

I Postens meddelandeaffär ingår alla Postens brevtjänster, direktreklam, tidningsdistribution och ett antal för- och eftermarknadstjänster. Verksamheten har två sortiment:

Administrativa sortimentet och Direktreklam (DR). Med- delanden står för cirka 70 procent av intäkterna och är där- med Postens klart största intäktsområde. Under 2004 omsatte Meddelanden 16,9 miljarder kronor.

Administrativa sortimentet

l sortimentet ingår fyra tjänsteområden: Brevdistribution, Tid-

ningsdistribution, Postservice och Konceptlösningar. Totalt omsatte Posten cirka 13,5 miljarder kronor inom det Admi- nistrativa sortimentet 2004. Den svenska marknaden svarar för merparten av verksamheten. Postens största kunder finns i branscher som bank och finans samt i offentlig sektor.

Brevdistribution, främst brev från företag, står för största delen av intäkterna. Brevintäkterna kommer dels från så kal- lade sändningar solli. är ett större antal brev med samma for- mat och vikt, exempelvis faktura utskick, dels enstaka brev.

Posten distribuerar också morgontidningar och tidskrif- ter. Distributionen av morgontidningar sker via dotterbola- get Tidningstjänst AB.

l Postservice ingår bland annat postboxar samt tjänster

för att hämta och lämna post på företag. Allt fler företag väljer att lägga ut de delar av verksamheten som inte tillhör företagets kärn verksamhet. Vid de mest kompletta upp- dragen inom Postservice sköter Posten den interna post- hanteringen på företaget, kallad Intern postservice.

Konceptlösningar är de tilläggstjänster som Posten erbju- der, exempelvis print och e-tjänster . På primmarknaden - tryck av till exempel fakturor, kontoutdrag, e-brev med mera ökar den internationella konkurrensen.

Pasten Årsredavisning 20a4

Internationell verksamhet

Postens internationella verksamhet är viktig för att säkra den fortsatta affären från en ökande andel internationella kunder och en förutsättning för att få hantera det fortsatta brevflödet inom Sverige och övriga Norden.

I syfte att skapa stabila leveranser med hög kvalitet samarbetar Posten med andra postoperatörer i världen. Det största flödet av brevexport och -import går genom sam- arbete med andra postoperatörer. Postens dotterbolag Direct Link hanterar brevvolymer till Sverige och Norden samt ett stort antal övriga länder.

Inom den internationella delen av det Administrativa sor- timentet omsätter Posten cirka 2 miljarder kronor. Konkur- rensen inom de internationella meddelandeflödena kommer framförallt från postoperatörer i de länder som Sverige har stor brevutväxling med, främst Norden samt norra Europa, Storbritannien och USA.

Marknadsutveckling

Den nordiska marknaden för brevtjänster värderas till cirka 50 miljarder kronor. Sverige står för cirka 22 miljarder kronor . Marknaden är svagt vikande. Det beror främst på minskande brevvolymer (3-4 procent per år de närmaste åren). A-post (brev som delas ut nästa dag) möter en vikande volym medan volymerna för B-post (brev som delas ut inom tre dagar) är relativt stabila.

Styrkan inom distributionen är att Posten når i princip

samtliga svenska hushåll och företag. Den främsta konkur-

renten inom brevtjänster är CityMail (ägs av Posten Norge)

som har över 50 procent av marknaden, där man valt att

konkurrera, med fokus på Stockholm, Göteborg och

Malmö.

(27)

Rockfrimärkena som gavs ut 2004 blev uppmärksammade både i Sverige och internationellt.

Dotterbolag

Posten har ett antal dotterbolag som ingår i det Administra- tiva sortimentet. För en fullständig lista på dotterbolag se not 14 sidan 67. Två av de största dotterbolagen som ingår i det Administrativa sortimentet är Tidningstjänst AB (TAB) och Direct Link.

TAB delar varje dag ut cirka 800 000 tidningar med hjälp av 2 500 tidningsbud. De viktigaste kunderna är morgon- tidningsföretagen. TAB fungerar också som en kundtjänst till tidningsföretagens abonnenter.

Via Direct Link erbjuds interna tionell brevdistribution till utländska och svenska multinationella kunder via avtal.

Direct Link finns i Nordamerika, Europa, Sydostasien och Australien. Erbjudandet omfattar distribution av försändel- ser upp till 25 kilo och kan utföras helt enligt kundens önske- mål. Via Direct Link kan Posten fånga upp de allt större

Kostnadseffektivisering med Posten

SEBar en nordewopeisk bankkoncern med 670 kon- tor i Sverige, Tyskland och Baltikum och over fyra mil- jonerkund er.

Posten ansvarar for SEB:s internposthantering genom sitt Intern postservicE.'-koncept. Posten skoter såvalleverans, hämtning som sortering av all SEB:s post. Totalt cirka 40 000 forsåndelser per dag.

brevflödena från Europa till Sverige från såväl svenska som internationella kunder.

Frimärken

En av de äldsta delarna i Postens sortiment är Frimärken.

Under 2005 är det 150 år sedan det första frimärket, ett grönt treskilling banco, gavs ut 1855. Posten ger årligen ut mellan femtio och sextio motiv fördelat på ett femtontal utgåvor. Ett tema under 2004, som skapade stort intresse både i Sverige och internationellt, var Rockfrimärkena.

Svenska frimärken har ett gott internationellt rykte och Posten gör flest graverade frimärken i världen- cirka hälften av de frimärksutgåvor Posten ger ut är graverade. Posten trycker nästan en halv miljard frimärken varje år och tar emot uppdrag från andra länder.

"Genom attsamarbeta med Posten {rigor vi personal och utrymme i vd ra lokaler. Framforallt dr samarbetet kostnadseffektivt for SEB. Genom att lågga sorte- ringen på Posten får vi en mycketsnabbare posthan - tering an om vi skulle anlita ett annat {oretag. Posten kan det har med post och distnbution", sa ger Lars- Goran Geransson som ar chef for Administrativ Service på SEB:s huvudkontor.

Posten Årsredovisning 2004

(28)

l ·

i !

M dd a de

Direktreklam

Riktad företagskommunikation till konsument, direkt- reklam (DR), är en del av Postens affär som växer snabbt.

Posten distribuerar både adresserad och oadresserad direkt- reklam. Posten har även ett antal mervärdestjänster som Svarspost, Adressering, Plock och pack, Målgruppsanalys med mera. Genom effektiva metoder för selektering kan Posten selektera den oadresserade reklamen ända ner på fas- tighetsnivå. Det gör att kunderna får större träffsäkerhet i reklamutskicken, vilket ökar kosmadseffektiviteten. För kunderna är kostnadseffektivitet ett allt viktigare köpkrite- rium. Det ställer krav på storskalighet och specialisering.

Marknadsutveckling

Svenska företag köpte 2004 reklam för cirka 25 miljarder kronor (exklusive produktion). Det är en ökning med fem procent järnfört med 2003, därav ökade DR med drygt elva procent vilket gör direktreklam till ett av de snabbast ökande reklammedlenll. Direktreklammarknaden totalt, både pro- duktion och distribution är värd cirka 12 miljarder kronor.

Den årliga tillväxten för direktreklam i Norden väntas ligga på mellan fyra och fem procent de närmaste åren.

Posten hanterar framförallt distribution och är en bety- dande aktör inom direktreklam. DR-sortimentet omsatte cirka 3,4 miljarder kronor 2004.

Under senare år har den oadresserade reklamen ökat. En anledning är att oadresserad reklam är en kostnadseffektiv och fungerande kommunikationsform, 6 av l O kommer ihåg vilken reklam man har fått2 l. Stora köpare av direktreklam är detaljhandeln, dagligvaruhandeln samt brun- och vitvaru- handeln.

Konkurrentema är främst lokala aktörer, Svensk Direkt- reklam för oadresserad direktreklam och City Mail för adresse- rad. En stark konkurrensfördel för Posten är kvalitet, det vill säga att reklamen blir utdelad på rätt dag och till rätt motta- gare. Postens rikstäckning och det faktum att det är brev- bäraren som delar ut reklamen är också betydande styrkor.

Under året har Posten slutit flera nya DR-avtal. Två av de största avtalen är med Metro Hus & Hem och DN Bostad i Stockholm, som till stor del distribueras av Posten. Utma- ningen för Postens direktreklamverksamhet 2005ligger i att fortsätta växa snabbare än den totala reklammarknaden.

Dotterbolag

Även dotterbolaget Svensk Adressändring AB som till85 procent ägs av Posten ingår i DR-sortimentet. Svensk Adress- ändring svarar för att adressändringar från privatpersoner och företag samlas in och levereras bland annat till Posten, andra postoperatörer och skattemyndigheten. En mycket stor andel av adressändringarna sker idag via Internetanmälan.

1l Institutet for reklam- och mediestatistik (IRM)

>l M arket Watch

Posten Arsredovisning 2004

(29)

metr~~bo..

Hög leverenskvalitet av Posten

Metro Hus & Hem år gratistidningen Metros bostadsannonstidning som ges ut i samarbete med tidningen Hus & Hem.

Tid ni n gen delas ut varje fredag av Posten i 895 000 exemplar i Stockholm lan. Sedan starten i januari 2004 ansvarar Posten for distributionen av tidningen frän tryckeri till alla hushåll. Samarbetet med Metro Hus & Hem ar ett exempel på hur Postens samhallsuppdrag ar en viktig del av Postens a ffi!. r och en orsak till attvalet fdll på Posten som distributör.

l all direktrektam ar detviktigt att den delas ut ratt dag. För Metro Hus & Hem blir detta

~arskiltviktigt

då fastighetsmäklare annonserar om hus och lagenhetertill salu forvisning ofta redan samma helg.

"Vi har valt Posten som distributor {b r att de har en ho g leverenssdkerhet- de år den enda aktoren som kan ut alla tid·

ningar på en och samma dag", sager Metro Hus & Hems VD Anders Kvarby.

Posten Årsredovisning 2004

(30)

-

·l l; j,

Ii Li

h

l

Hf k 1Villogisnkl

d

g ra o m h

hon på pak l upp ltiiJ o rh ;.1 1aglas av illh.axr .

rkna • b 1 a m T 1

Leveransprecision

Postens logistikverksamhet

Logistik handlar om leveransprecision, det vill säga att leve- . rera rätt föremål , till rätt mottagare, på rätt tid, kostna ds-

effektivt. Postens rikstäckande verksamhet skapar de stor- driftsfördelar som möjliggör att Postens kunder kan erbjudas konkurrenskraftiga priser och hög kvalitet.

Postens logistikverksamhet omfattar tj änsterna: Paket, Bud, Express och Kurir samt Pall, Systemtransporter, Tredje- partslösningar och Fjärdepartslösningar. Tjänsten Paket omfattar alla försändelser upp till 35 kilo. Bud, Express och Kurir är tjänster som innebär snabba leveranser , oftast av enstaka mindre paket. Pall innebär större leveranser av varor som packas på pall. Systemtransporter är leveranser av tid- skritiskt gods till fasta mottagare, exempelvis bilreservdelar.

T redjepartslogistik kallas det n är företag som gör affärer med varandra överlåter lager- och transportlösningarna åt en specialist som Posten . Fjärdepartslogistik innebär att ett företag låter en extern part ta ansvar för ledningen av logistik- eller distributionsfunktionen.

I Sverige står områdena Paket, Pall och Systemtranspor- ter för cirka en tredjedel av den totala logistikmarknaden.

I Norden representerar de en något större del av logistik- marknaden. Logistiksortimentet växer i stabil takt och under 2004 omsatte Posten cirka 6,7 miljarder kronor inom sorti- mentet. Posten har en stark marknadsposition på paket upp till 35 kilo. Postens ambition är att växa inom samtliga av Postens logistikområden.

Bland Postens större kun der finns bland annat leverantö- rer inom detaljhandel, hemelektronik, reservdelar, kläder, skor och kontorsvaror. Av de företag som vänder sig direkt

Posten Årsredovisning 2004

till konsumentmarknaden är postorderföretag och bokförlag stora kunder hos Posten.

Internationell verksamhet

Den internationella aspekten blir allt viktigare i logistikaffären.

Efterfrågan på internationella logistiklösningar ökar då kun- dernas verksamheter, som exempelvis lager, i allt högre utsträckning centraliseras till ett land. Postens internatio- nella logistikverksamhet är inriktad på framförallt lättare försändelser och omsätter cirka 2,2 miljarder kronor. Kon- kurrenterna inom det internationella logistikflödet är i synnerhet stora internationella företag.

Postens internationella logistikverksamhet är koncentre- rad till samarbetet inom DPD där Posten har dotterbolag i Danmark, Finland och Norge samt genom Postens dotter- bolag HIT och P.EX. Därtill finns nätverk eller partnerskap med verksamheter i flera länder utanför Sverige.

Marknadsutvecklingen

Den nordiska logistikmarknaden är värd cirkå 200 miljarder kronor. Tillväxten på logistikmarknaden ligger på cirka fem procent per år, med mycket hård konkurrens och pressade marginaler. Merparten av marknaden utgörs av tung logistik där de stora internationella företagen dominerar med starka varumärken, brett sortiment och lång räckvidd.

Ökad Internethandel, inte minst mellan företag, och mer avancerade logistiklösningar som följd av internationa- liseringen ökar transportbehoven i Sverige och världen.

Paket-, systemtransport-och expressmarknaden har en ökad

tillväxt. Aven tredjepartslogistik växer.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :