ADDNODE GROUP. God utveckling inom Design och Process Svag försäljningsmix pressade PLM. Ytterligare ett bra kvartal visar på stabilitet.

Full text

(1)

NYCKELDATA

2 525 1 mån (%) 0,2

Nettoskuld (MSEK) 316 3 mån (%) 2,0

Enterprise Value (MSEK) 2 841 12 mån (%) 9,2

Soliditet (%) 35,5 YTD (%) 9,6

Antal aktier f. utsp. (m) 30,4 52-V Högst 90,0

Antal aktier e. utsp. (m) 30,4 52-V Lägst 61,5

Free Float (%) 89,4 Kortnamn ANOD B

2016A 2017A 2018E 2019E

Omsättning (MSEK) 2 195 2 520 2 809 2 901

EBITDA (MSEK) 185 228 287 306

EBITA (MSEK) 171 212 271 289

EBIT (MSEK) 114 130 172 186

EPS (just. SEK) 2,71 3,12 3,65 4,01

DPS (SEK) 2,25 2,25 2,25 2,25

Omsättningstillväxt (%) 15,5 14,8 11,5 3,3

EPS tillväxt (%) -13,8 15,1 17,0 10,1

EBIT-marginal (%) 5,2 5,4 6,1 6,4

2016A 2017A 2018E 2019E

P/E (x) 20,9 24,3 22,8 20,7

P/BV (x) 1,8 2,3 2,2 2,1

EV/S (x) 0,8 1,1 1,0 1,0

EV/EBITA (x) 15,2 14,0 10,6 9,6

EV/EBIT (x) 15,7 20,4 16,8 15,0

4,0 3,0 2,7 2,7

KURSUTVECKLING

HUVUDÄGARE KAPITAL

Creades AB 10,6% 0,1062 8,2%

Swedbank Robur Fonder 9,6% 0 7,4%

Odin Fonder 9,5% 0 7,4%

Aretro (Hanstorp & Gejer) 7,5% 0 20,1%

LEDNING FINANSIELL KALENDER

Ordf. Staffan Hanstorp 2Q-rapport

VD Johan Andersson 3Q-rapport

CFO Helena Nathhorst 4Q-rapport

KURSUTVECKLING

Direktavkastning (%)

Informationsteknik

• God utveckling inom Design och Process

• Svag försäljningsmix pressade PLM

• Ytterligare ett bra kvartal visar på stabilitet

NASDAQ OMX Mid Cap

Marknadsvärde (MSEK)

RÖSTER

Analytiker: Fredrik Nilsson

fredrik.nilsson@remium.com, 08 454 32 78

Källor: Infront, Bolagsrapporter, Remium Nordic, Holdings

2018-07-20 2018-10-23 2019-02-06 Addnode Group, ett IT-bolag med Norden som hemmamarknad,

säljer och levererar verksamhetskritiska IT-lösningar i en kombination av tjänster, programvaror samt support- och förvaltningsavtal inom affärsområdena Design-, Product Lifecycle-, Process Management.

BOLAGSBESKRIVNING

Fortsatt god utveckling inom Design och Process.

Försäljningen uppgick till 737 MSEK (619) och översteg vår prognos om 712. Den organiska tillväxten var 2% y/y och ökningen drevs således främst av förvärv. Design växte något starkare än väntat, där både organisk och förvärvad tillväxt var över prognos. Marginalen ökade som väntat med cirka en procentenhet, vilket framförallt torde vara förvärvsdrivet.

Marknaden beskrivs som fortsatt god generellt sett, med särskild styrka inom bygg och fastighet (andelen bostadsbyggnation är liten). En bild vi känner igen från de senaste kvartalen. Sannolikt härrör den organiska tillväxten delvis även en återhämtning från SaaS-omställningen 2015.

Process utvecklades klart över prognos. Stora delar av affärsområdets erbjudande upplever ett gott marknadsläge och tillsynes är Addnodes strategival, med hög andel konsulttjänster och därmed god leveransförmåga, gynnsamt i denna heta marknad.

Svag försäljningsmix pressade PLM. Endast PLM (Product Lifecycle Management) utvecklades svagare än väntat.

Försäljningen drevs av stark förvärvstillväxt i linje med förväntan. EBITA var dock lägre än vad vi räknat med.

Ledningen beskriver beläggningen som god och efterfrågan uppges vara stabil. Att bolaget då, trots marginalhöjande förvärv, inte lyckades öka marginalen y/y förvånar oss.

Förklaringen finns dock i en svagare licensförsäljning relativt ifjol, vilken kan vara volatil på kvartalsbasis.

Ytterligare ett bra kvartal visar på stabilitet. EBITA blev 66 MSEK (52), vilket var i linje med vår prognos. Med hjälp av Q1-rapporten har bolaget nu rapporterat två starka kvartal i rad och börjar därmed återigen visa stabilitet, efter volatil utveckling under 2017. Samtliga marknader, särskilt Design och Process, har god efterfrågan och ledningens bedömning är att så kommer fortsätta. Vi justerar upp prognosen för framförallt Process men även för Design. Det motverkas dock något av mindre sänkningar i PLM. Sammantaget höjer vi EBITA-prognosen för nästkommande år med 4%.

65 70 75 80 85 90

2017-04-26 2017-07-25 2017-10-17 2018-01-12 2018-04-10

ANOD B OMXSPI (ombaserad)

(2)

1Q17A 2Q17A 3Q17A 4Q17A 1Q18A 2Q18E 3Q18E 4Q18E 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E

621 588 535 777 737 682 599 791 1 901 2 195 2 520 2 809 2 901 2 988

Rörelsekostnader totalt -574 -562 -516 -685 -681 -634 -558 -704 -1 762 -2 052 -2 338 -2 578 -2 653 -2 729

11 11 10 13 14 14 14 14 43 43 46 56 58 60

58 37 29 105 70 61 55 100 182 185 228 287 306 320

EBITA 54 33 24 101 66 57 51 96 168 171 212 271 289 303

EBITA ex. aktiveringar 42 22 14 88 53 43 37 82 125 128 166 216 231 243

-21 -22 -26 -29 -27 -29 -29 -29 -56 -72 -98 -115 -120 -121

37 15 3 76 43 32 26 71 126 114 130 172 186 199

-1 -4 -2 -4 -5 -7 -7 -7 -1 -5 -11 -25 -27 -25

36 11 1 72 38 25 19 64 125 109 119 146 159 174

-9 -3 0 -18 -10 -6 -4 -15 -29 -27 -29 -35 -37 -41

27 8 1 54 28 19 14 49 95 82 90 111 122 133

0,89 0,43 0,02 1,77 0,92 0,63 0,47 1,62 3,14 2,71 3,12 3,65 4,01 4,38

0,89 0,43 0,02 1,77 0,92 0,63 0,47 1,62 3,14 2,71 3,12 3,65 4,01 4,38

-6% -5% -9% 45% -5% -8% -12% 32% N/A N/A N/A N/A N/A N/A

14,8% 11,2% 14,4% 18,0% 18,7% 16,0% 12,1% 1,8% 18,9% 15,5% 14,8% 11,5% 3,3% 3,0%

Förvärvad tillväxt Y/Y 3,8% 5,2% 15,4% 15,0% 16,7% 13,4% 7,6% 0,8% 9,8% 8,7% 0,0% 0,0%

EBITA-marginal 8,6% 6,4% 4,6% 13,0% 9,0% 8,4% 8,5% 12,2% 8,8% 7,8% 8,6% 9,6% 10,0% 10,1%

5,9% 3,3% 0,5% 9,8% 5,8% 4,7% 4,3% 9,0% 6,6% 5,2% 5,4% 6,1% 6,4% 6,7%

MSEK 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E SEK 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E

Kassaflöde från rörelsen 158 172 207 220 242 254 EPS 3,14 2,71 2,95 3,65 4,01 4,38

Förändring rörelsekapital -14 -14 -48 -6 -7 -10 Just. EPS 3,14 2,71 3,12 3,65 4,01 4,38

Kassaflöde löpande verksamheten 144 158 147 214 235 244 BVPS 30,2 31,7 32,3 37,0 38,7 40,9

Kassaflöde investeringar -115 -136 -439 -103 -73 -75 CEPS 4,73 5,19 4,84 7,05 7,72 8,01

Fritt kassaflöde 29 22 -292 111 162 169 DPS 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25

Kassaflöde fin. verksamheten 7 -19 352 11 -108 -108 ROE 10,7% 8,7% 9,2% 10,5% 10,6% 11,0%

Nettokassaflöde 35 3 60 122 54 61 Just. ROE 10,7% 8,7% 9,7% 10,5% 10,6% 11,0%

Soliditet 48% 49% 37% 39% 41% 42%

AKTIESTRUKTUR 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E

1 061 1 166 1 654 1 683 1 580 1 476 Antal A-aktier (m) 1,1

103 112 173 314 368 428 Antal B-aktier (m) 29,4

1 891 1 986 2 625 2 846 2 887 2 931 Totalt antal aktier (m) 30,4 +46(0)8 506 55 210

917 965 983 1 124 1 177 1 242 www.addnode.se

23 66 448 356 262 162

210 306 292 854 847 837

MSEK Estimat Utfall Förr Nu Förr Nu

712 737 2783 2809 2875 2901

just.

EBITA 65,0 66,0 266 271 279 289

EPS (SEK) 0,83 0,92 3,53 3,65 3,86 4,01

2019E Förändring

1%

4%

4%

2018E Förändring

1%

2%

3%

EBIT-marginal Skatt Nettoresultat

Just. EPS f. utsp. (SEK)

Omsättningstillväxt Y/Y EBIT

EBITDA

Avskrivningar MSEK

Just. EPS e. utsp. (SEK)

Omsättningstillväxt Q/Q

Likvida medel Immateriella tillgångar BALANSRÄKNING KASSAFLÖDE RESULTATRÄKNING

Omsättning

Aktiverat arbete f. egen räkning

MSEK Finansnetto EBT

DATA PER AKTIE & AVK. EGET KAPITAL

Hudiksvallsgatan 4 113 30 Stockholm

Nettoskuld Eget kapital Totala tillgångar

BOLAGSKONTAKT

Rörelsekapital (Netto)

Källor: Bolagsrapporter, Remium Nordic

11%

Omsättning

1Q 2018A ESTIMATFÖRÄNDRINGAR

Förändring 4%

2%

(3)

RESULTATRÄKNING, ÅR & KVARTAL

OMSÄTTNING & RÖRELSERESULTAT, Y/Y (MSEK) OMSÄTTNING & RÖRELSEMARGINAL, Q/Q (MSEK)

TILLVÄXT & BALANSRÄKNING

OMSÄTTNINGSTILLVÄXT, Y/Y NETTOSKULD & NETTOSKULD/EBITDA

INTÄKTSTYP R12 MSEK EBIT-MARGINAL (R12m)

0 50 100 150 200 250

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

Sales (LHS) EBIT (RHS)

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2Q3EQ4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q3E

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Sales (LHS) EBIT-margin (RHS)

-1,5X -1,0X -0,5X 0,0X 0,5X 1,0X 1,5X 2,0X 2,5X

-200 -100 0 100 200 300 400 500

Nettoskuld Nettoskuld/EBITDA -50%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

Q1 Q3 Q1 Q2 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 Q3E

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Design mgmt Product Lifecycle mgmt

Process mgmt

5%

7%

9%

11%

13%

15%

17%

19%

21%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q3E

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Product Lifecycle mgmt Design mgmt

Process mgmt Koncern R12M

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2014 2015 2016 2017 2018

Programvaror Support och Underhåll Konsulttjänster

(4)

Källa: Bolagsrapporter, Remium Nordic (För förvärv utan EBITDA-stapel saknas information om resultat)

MSEK 1Q17A 2Q17A 3Q17A 4Q17A 1Q18A 2Q18E 3Q18E 4Q18E 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E

246 209 173 277 287 239 192 289 828 829 905 1 008 1 038 1 069

197 205 213 304 252 247 239 297 513 779 919 1 036 1 067 1 099

177 175 150 201 201 197 170 209 566 595 703 776 807 831

0 -2 -2 -5 -3 -2 -2 -5 -6 -8 -6 -11 -11 -11

EBITA

Design Management 20 13 12 31 26 18 16 30 66 57 76 90 94 98

PLM 12 11 8 41 15 16 18 37 53 62 72 86 93 98

Process Management 30 18 17 37 35 31 25 37 79 78 101 128 135 140

Elimineringar -8 -9 -13 -8 -9 -8 -8 -8 -29 -27 -37 -33 -33 -33

EBITA-marginal

Design Management 8,2% 6,1% 7,1% 11,1% 9,1% 7,5% 8,2% 10,5% 7,9% 6,9% 8,4% 8,9% 9,1% 9,2%

PLM 6,1% 5,1% 3,7% 13,6% 6,0% 6,5% 7,5% 12,6% 10,3% 8,0% 7,8% 8,3% 8,7% 8,9%

Process Management 16,7% 10,3% 11,3% 18,2% 17,4% 16,0% 15,0% 17,5% 13,9% 13,2% 14,4% 16,6% 16,7% 16,8%

Process Management Elimineringar PER AFFÄRSOMRÅDE

INTÄKTSSLAG R12M

Källa: Bolagsrapporter, Remium Nordic

FÖRVÄRV SEDAN 2017 (MSEK)

Ökad andel repetitiva intäkter

En allt större andel av Addnode kunder väljer att köpa SaaS/abonnemangslösningar. Vid en direkt licens betalas en större summa initialt vilken ofta ger kunden tillgång till produkten för evigt. I regel adderas sedan ett support- och underhållsavtal till en kostnad om 15-20% av den initiala betalningen per år. Vid ett SaaS/abonnemangsavtal betalar kunden istället en periodvis avgift för rätten att nyttja produkten där support och underhåll vanligtvis ingår. Enkelt utryckt sprider SaaS-avtalen ut intäkterna över hela nyttjandeperioden. Över tid är återkommande intäkts- strömmar, enligt vår mening, att föredra men under migrationsfasen - där Addnode befinner sig just nu - belastas både försäljning och resultat.

Tydligt förvärvsfokus

Addnode har gedigen historik av att skapa värde genom förvärv, vilket en kvalificerad majoritet av bolagets tillväxt också kommer från. De förvärv som genomförts har i regel syftat till att antingen addera nya produkter/lösningar eller att vidga Addnodes geografiska exponering. Historiskt sett har Addnode kunnat förvärva bolag till en lägre värderingsmultipel än vad de själva handlats till vilket gjort förvärv särskilt attraktivt.

Omsättning

Design Management PLM

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2016 2017 2018

Programvaror Support och Underhåll/SaaS Konsulttjänster Övrigt

0 20 40 60 80 100 120 140 160

180 Försäljning EBITDA

(5)

Addnode Group är ett IT-bolag som arbetar med att hjälpa företag i en rad olika branscher att effektivisera interna processer och utveckla verksamheter. Addnodes huvudmarknad är Norden och arbetssättet är projektorienterat. Företaget arbetar delvis med egenutvecklade plattformar men också tillsammans med välkända och marknadsledande leverantörer, såsom Autodesk och Dassault. Addnode är genom affärsområdena Design Management och Product Lifecycle Management en europaledande leverantör av programvaror och tjänster för design, konstruktion och produktdatainformation. Affärsområde Process Management är en ledande leverantör av dokument- och ärendehanteringssystem till svensk och norsk offentlig förvaltning.

Huvudstrategin är att arbeta mot utvalda segment och att på dessa områden bli marknadsledande. Bolaget beskriver sig själva som ett lösningsbolag då man jobbar med helhetsåtaganden mot sina kunder. Intäkterna fördelas mellan tjänster, underhåll och programvaror. De senaste åren har andelen programvaror minskat medan support och underhåll, som även innehåller abonnemangsbaserade programvaror, ökat.

Historiskt sett har en betydande andel av Addnodes tillväxt kommit genom förvärv.

Förvärven kan grovt delas in i två kategorier. Den första innefattar förvärv som syftar till att bredda bolagets geografiska närvaro inom befintliga verksamheter. Dessa förvärv är i regel relativt stora, tyska Transcat PLM är ett exempel. Den andra kategorin består i regel av mindre förvärv där Addnode vill åt kompetens och programvaror.

Verksamheten är koncentrerad till Norden, som står för cirka 70% av försäljningen. De senaste åren har dock exponeringen utanför Norden ökat allteftersom Addnode genomfört förvärv. Största utomnordiska marknad är Tyskland med cirka 20% av försäljningen.

Addnode har en målsättning om en försäljningstillväxt om minst 10% per år och en EBITA-marginal om minst 10%.

Tradition av förvärvsdriven tillväxt

Ökande andel återkommande intäkter

IT-konsultation och programutveckling

Addnode Group är ett IT-bolag som genom sina tre affärsområden hjälper bolag att effektivisera sina interna processer. Det kan röra sig om allt från att bygga system kring en produktlivscykel till att optimera hemtjänsten i en kommun. Addnode arbetar inom varje affärsområde genom olika varumärken och är aktiva i hela Norden samt i flera europeiska länder.

Effektivisering av interna processer

(6)

ADDNODE GROUP

I affärsområdet Product Lifecycle Management (PLM) arbetar Addnode genom varumärkt TechniaTranscat. En produkts livscykel startar ofta med idéer, tankar och skisser vilket sedan avslutas med en färdig vara. Processen där emellan är ofta lång och komplex. Genom att ha ett integrerat system där utvecklare, projektledare och inköpare kan få tillgång till samma material, men via olika gränssnitt kan man ofta få ner ledtider.

Addnode Group är via TechniaTranscat en av Europas ledande aktörer på detta område.

De programvaror och tjänster som affärsområdet levererar består av Dassaults plattform för design, simulering, produktion och produktdatahantering samt ett brett sortiment av egna produkter och tjänster. Kunder är, exempelvis, H&M, Stadler, Skanska och Husqvarna. PLM utgör cirka 35% av koncernens försäljning och cirka 30% av EBITA.

Process Management

Affärsområdet Process Management är leverantör till i huvudsak offentlig sektor i Sverige och Norge, men har även försäljning till privat sektor. Produktportföljen har utvecklats under lång tid utefter medborgarens och kundens behov. Genom Addnodes verksamhetskännedom och kunskap om direktiv, lagar och regelverk kan projekt och IT- lösningar snabbt levereras till dess kunder. Erbjudandeportföljen består av programvaror och tjänster inom områden såsom, dokument- och ärendehantering, digital arkivering och geografiska informationssystem. 285 av Sveriges 290 kommuner är kunder. Process Management utgör cirka 30% av koncernens försäljning och cirka 40% av EBITA. Således är affärsområdet koncernens mest lönsamma, vilket förklaras av en högre andel egna produkter relativt övriga divisioner.

Över 60 000 användare

285 av Sveriges 290 kommuner är kunder En av Europas ledande

aktörer

Design Management

Product Lifecycle Management

Inom affärsområdet Design Management erbjuder Addnode så kallad modell- och

ritningsrelaterad IT framförallt till ingenjörer och arkitekter. Genom dotterbolagen

Symmetri och Symmetri Collaboration levereras system för design och

produktframtagning som inte sällan är verksamhetskritiska hos kunden. Branscher man

riktar sig emot här är framförallt tillverkande industri, bygg & anläggning samt

fastighetsförvaltning. Försäljningen i affärsområdet härrör till stor del Autodesk-

relaterade produkter och egna programvaror – vilka har över 60 000 användare. Bland

kunderna finns exempelvis Deep Ocean, Siemens, Storstockholms Lokaltrafik och

Veidekke. Design Management utgör cirka 35% av koncernens försäljning och cirka

30% av EBITA.

(7)

2008A 2009A 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E CAGR L3Y L5Y

Sales 1 025 989 1 060 1 300 1 365 1 444 1 599 1 901 2 195 2 520 2 809 2 901 16,4% 13,0%

EBIT 98 49 52 120 118 86 94 126 114 130 172 186 11,3% 2,0%

EPS 3,9 1,8 2,1 3,8 3,1 2,2 2,2 3,1 2,7 3,0 3,6 4,0 9,8% -0,8%

DPS 1,50 1,50 1,50 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 0,0% 0,0%

AVG. L3Y L5Y

P/E (x) 5,4 13,1 12,0 7,4 11,9 17,4 20,7 19,5 20,9 25,7 22,8 20,7 22,0 20,8

3,1 5,8 6,8 4,7 5,9 8,4 7,8 10,4 9,6 11,8 10,0 9,1 10,6 9,6

4,0 9,4 10,3 5,9 7,4 12,0 14,1 15,0 15,7 20,4 16,8 15,0 17,0 15,4

0,4 0,5 0,5 0,5 0,7 0,7 0,8 1,0 0,8 1,1 1,0 1,0 1,0 0,9

P/FCF (x) 4,3 8,6 9,0 5,4 8,8 9,2 8,9 12,9 10,9 15,7 11,8 10,8 13,2 11,5

P/BV (x) 0,9 0,9 1,0 1,3 1,3 1,6 2,0 1,8 2,3 2,2 2,1 2,0 2,1 2,0

ROA (%) 10,0% 4,5% 5,0% 7,8% 7,0% 4,4% 2,0% 5,5% 4,2% 4,1% 4,1% 4,3% 5% 4%

ROE (%) 16,8% 7,2% 7,8% 12,3% 11,3% 7,8% 3,7% 10,7% 8,7% 9,7% 10,5% 10,6% 10% 8%

16,8% 7,8% 7,5% 13,4% 14,6% 9,7% 6,4% 13,0% 11,1% 10,2% 12,0% 14,8% 11% 10%

ROC (%) 23,0% 9,9% 9,2% 16,8% 18,7% 11,9% 7,4% 14,2% 11,5% 11,0% 11,8% 12,7% 12% 11%

11,6% 6,9% 3,0% 15,5% 4,3% -0,7% 3,1% 1,5% 1,3% -12,7% 4,4% 6,4% -3% -1%

7,1% 6,3% 5,9% 8,1% 6,2% 5,9% 4,9% 3,7% 4,0% 3,0% 2,7% 2,7% 4% 4%

23,6 23,6 24,0 28,1 28,3 28,8 29,6 30,4 30,4 30,4 0,0 0,0

495 563 614 781 1 026 1 087 1 365 1 862 1 718 2 303 0 0

393 459 536 626 891 1 036 1 331 1 885 1 783 2 750 2 881 2 788

P/E (x) EV/EBIT (x)

EV/EBITDA (x)

No. of shares (m)

HISTORISKA NYCKELTAL

EV/EBIT (x)

EV/SALES (x)

ROCE (%)

FCF YIELD (%) DIV. YIELD (%)

Market Cap (MSEK) EV (MSEK)

*Medel = 14,3 *Medel = 10,4

*Medelvärdet baseras på historiska nyckeltal

0

10 20 30

P/E (x) Medel

0 5 10 15 20 25

EV/EBIT (x) Medel

(8)

Report completed:

DISCLAIMER

Legally responsible publisher: Arash Hakimi Fard, Remium Nordic Holding AB (“Remium”) Research performed by: Fredrik Nilsson, analyst, Remium.

DISCLAIMER Content and sources

This document was prepared by Remium for general distribution. The content is based on judgements, recommendations and estimates prepared by Remium’s analysts; generally available and public information that has been deemed reliable; or other specified sources. Judgements, recommendations and estimates pertaining to the valuation of financial instruments or companies named in this analysis are based on one or more valuation methods, such as cash flow analysis, key figures analysis, or technical analysis of price movements. Assumptions that are the basis for forecasts, target prices and estimates quoted or reproduced herein are found in the research material from the specified sources. Remium cannot guarantee the accuracy or completeness of external information. The content of the document is based on information that was current as of the date the document was published. Circumstances upon which this document was based may be affected by subsequent events, which naturally cannot be taken into account in this document. Judgements, recommendations and estimates may also change without prior notice. Please see www.introduce.se/analys/disclaimer/ for an explanation of the implications of the recommendations [“buy”, “sell” and “hold”].

The document has not been reviewed prior to publication by any company mentioned in this analysis. Unless otherwise stated herein, Remium has not entered into an agreement with any of the companies mentioned to produce the recommendations in this analysis.

Remium’s investment recommendations are based on the analyst’s opinion as to how the share should be valued when the recommendation is finalized.

Remium’s analysts normally update an investment recommendation only if a significant event has occurred that in the considered opinion of the analyst affects the value of the share.

Risks

The information herein must not be construed as a solicitation or recommendation to enter into any transaction. The information is not geared to the individual recipient’s knowledge about or experience with investments or his or her financial situation or investment objectives. The information therefore does not constitute a personal recommendation or investment advice. The information must not be regarded as advice concerning the tax consequences of investment decisions. Investors are urged to augment the information provided herein with additional relevant material and to consult a financial adviser before making investment decisions. Remium disclaims any and all liability for direct or indirect losses that may be based on this document. Investments in financial instruments are associated with financial risk. Investments may increase or decrease in value or become worthless. Forecasts of future performance are based on assumptions and there is no guarantee that forecasts will prove to be accurate. Furthermore, historical performance does not guarantee future returns.

Conflicts of interest

Remium has established ethical guidelines and internal rules (policies and procedures) to identify, monitor and manage conflicts of interest. These are intended to prevent, preclude and, where applicable, manage conflicts of interest between the research department and other departments within the company and are based on restrictions (Chinese walls) imposed upon interdepartmental communications. Remium has also established internal rules that govern when trading is permitted in a financial instrument that is the subject of investment research. For more information about Remium’s actions to prevent, preclude and manage conflicts of interest, please see www.introduce.se/Remium.

Remium is a market leader in corporate services related to listed small and medium cap companies, within Introduce, Liquidity Provider and Certified Adviser, and may perform commissioned and paid research on behalf of the companies that are covered in the research product Remium Review.

For company-specific information on what services Remium provide each company, please visit this link:

https://remiumanalys.blob.core.windows.net/analyser/remium_affarsrelationer.pdf

The reader of this document may assume that Remium has received or will receive payment from the small and medium cap companies covered in the research in exchange for the performance of corporate financial services, which may lead to conflicts of interest between Remium and clients who read and act upon the research. The remuneration is agreed in advance and is not contingent upon the content of the research.

Companies in the Remium Group, their clients, management, or employees normally own or have positions in securities named herein. The analyst who has prepared this analysis and his or her family/close associates have no financial interest in the financial instruments and recommendations to which the document refers and do not own or have positions in these financial instruments. Remium’s analysts do not receive any remuneration directly connected to any corporate finance services provided by Remium or any of Remium’s mandates within Introduce, Liquidity Provider and Certified Adviser.

Please see https://remiumanalys.blob.core.windows.net/analyser/rem_rek.pdf for information about our historical investment recommendations.

Please see http://www.introduce.se/analys/disclaimer for recommendations from the research department during the last twelve months

Distribution of this document

The document is not intended for natural or legal persons that are citizens of or domiciled in a country where distribution, announcement, publication, or participation requires a further prospectus, registration, or measures other than those required under Swedish law and regulations. Such countries include the United States of America, Canada, Australia, Hong Kong, South Africa, New Zealand and Japan. No measures have or will be taken by Remium to

2018-05-02 13:13:23

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :