• No results found

Rösthallucinos hos barn och ungdomar

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Rösthallucinos hos barn och ungdomar"

Copied!
23
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Beata Bäckström, BUP Psykosenheten Lund

Introduktion/Terapeutisk behandling

Håkan Jarbin, BUP Halland

Diagnostik/Förlopp och prognos

Neil Cleland, BUP Psykosenheten Stockholm

Neurobiologi/Neurokognition

Gemensam frågestund och diskussion ca 30 min

Rösthallucinos hos barn och ungdomar

Beata Bäckström 2014 1

(2)

Efter detta symposium kommer deltagarna kunna grunderna i:

1. att bedöma rösthallucinos som symtom 2. bakomliggande neurobiologi

3. behandling av rösthallucinos

Syfte med symposiet

Beata Bäckström 2014 2

(3)

Från grekiska verbet Aluein – att vandra, att vara bredvid sig själv

Alucinar – Halucinar latin – att vandra i sitt sinne, att drömma

Hallucination till engelska språket på 1500 talet

A Dictionary of Hallucinations, Jan Dirk Blom, Springer 2010

Hallucination - Etymologi

Beata Bäckström 2014 3

(4)

Definition Hallucination

”En hallucination definieras som en

sinnesupplevelse, vilken uppstått i frånvaro av extern stimulering av sinnesorganet.

Sinnesupplevelsen uppfattas verklig och

individen känner sig inte ha förmåga att påverka den.”

Aleman A., Laröi F. (2008) Hallucinations, The science of idiosyncratic perceptions,

NY: American Psychological Association Beata Bäckström 2014 4

(5)

Beata Bäckström 2014 5

(6)

Symtomfri Normalpopulation

Rösthallucinos i normalpopulation

Rösthallucinos vid depression, ångest,

PTSD, missbruk…

Psykos sjukdom med rösthallucinos

Rösthallucinos Normalt till Sjukt

Beata Bäckström 2014 6

(7)

7

Barn rapporterar 46%

”Imagery companions”-förskoleåldern Ingen skillnad i kreativitet/fantasi

Inte mer känslomässiga svårigheter Signifikant högre ångest vid skattning

Bouldin and Pratt, 1999 J of Genetic Psychology

Pearson et al,2002 J Child,Care,Health and Development

Låtsaskompisar hos barn-

hallucinatoriska upplevelser?

Beata Bäckström 2014

(8)

1. Antal röster En 70%

Två eller flera 30%

2. Frekvens

En gång i veckan eller mindre 70% Åtminstone en gång per dag 27%

3. Varaktighet

Korta, några få sekunder 66%

Flera minuter 29%

En till flera timmar 5%

4. Styrka

Viskande till normalt röstläge 91%

5. Innehåll

Positivt till lite negativt 79%

Oftast till alltid negativt 21 %

6. Lidande av rösterna Inget eller lite 85%

Mycket och allvarligt 15%

7. Påverkan på daglig funktion Inget eller lite 97%

Mycket och allvarligt 3%

Bartels-Velthuis A et al , Prevalence and correlates of auditory vocal hallucinations in middle childhood, British Journal of Psychiatry (2010) 196, 41-46

Rösthallucinos i normalpopulation Barn 7-8 år

9%

Beata Bäckström 2014 8

(9)

5 år senare vid 12-13 års ålder

76%

Spontant symtomfria

24%

Kvar

rösthallucinos

Beata Bäckström 2014 9

(10)

5 år senare vid 12-13 års ålder

Vilka barn har kvar sin rösthallucinos?

Fler antal röster vid baseline

Högre allvarlighetsgrad vid baseline

Extern förklaring till rösterna – andar, spöken

Fler Traumatiska händelser 80% (38 % hos tillfrisknade)

Lägre begåvningsnivå,, större svårigheter i skolan mer beteendeproblematik

Beata Bäckström 2014 10

(11)

1. Finns vidmakthållande stressfaktorer – i familj, skola, mobbning, överkrav ?

tidigare/pågående traumatisering?

2. Bakomliggande psykiatrisk symtomatologi

3. Terapeutisk behandling som adresserar rösterna

Behandling av Rösthallucinos

Beata Bäckström 2014 11

(12)

• Att uppleva sig kontrollerad av sina röster, inte kunna komma undan dem, skapar känsla av hjälplöshet och maktlöshet

• Graden av upplevd maktlöshet i relation till rösten kopplad till lidande och depressivitet.

• Speglar ofta upplevd maktlöshet och underlägsenhet i andra interpersonella relationer, i vissa fall till förövare

Sociala Scheman – Inre Arbetsmodeller Relation till Rösterna

Beata Bäckström 2014 12

(13)

mål

– Minska rösternas negativa påverkan på individen - minska känslan av att vara kontrollerad

- minska känslan av hjälplöshet och maktlöshet – Göra rösternas innehåll psykologiskt begripligt

Terapeutisk Behandling av Rösthallucinos

Beata Bäckström 2014 13

(14)

1. Kartläggning och Bedömning av rösthallucinos inför behandling

1. Form

Lokalisering-externa eller interna

Kön - Ålder Antal

Frekvens –hur ofta –hur länge

Volym Tydlighet

2. Innehåll Uppmaningar

Kritik –Förolämpningar Stöd och Uppmuntran Neutrala kommentarer Nonsens

Konverserande Andra ljud

Beata Bäckström 2014 14

(15)

Kartläggning forts.

3. Triggers

Situationer Tankar

Minnen Känslor Ensamhet Oro - Ångest Stress

4. Individens antaganden om rösten och reaktion

Identitet, ursprung

Intention – ond el välvillig Kontrollerande - Maktfullhet

Konsekvenser av att följa eller trotsa röstens uppmaningar

affekt: positivt-stödjande lidande- rädsla-skam

beteende: funktionsnedsättning - copingstrategier

Beata Bäckström 2014 15

(16)

2. Terapeutisk Behandling av Rösthallucinos

Normalisering och psykoedukation

– Fakta och information

– Minska rädsla för kritik, dömande och isolering genom kontakt med andra rösthörare

Riksförbundet för social och mental hälsa

The international Hearing Voices Network

http://www.viska.se/

http://www.rsmh.se/

http://www.intervoiceonline.org/children-and-young-people Beata Bäckström 2014 16

(17)

3. Terapeutisk Behandling av Rösthallucinos

Förståelse kring behandlingsrationalen

- antagandena kring rösterna inte är ”fakta” utan hypoteser

- att antagandena om –inte rösterna i sig – källan till lidande

- öka kontrollen genom hitta strategier

- göra rösternas innehåll psykologiskt begripligt

Beata Bäckström 2014 17

(18)

Interventioner

- Röstdagbok - Ökad medvetenhet om triggers - Övningar i att ta kontroll över rösterna

- Livshistoria- Se samband med tidigare livshändelser

- Öka självkänsla och relationell förmåga

4. Terapeutisk Behandling av Rösthallucinos

Beata Bäckström 2014 18

(19)

Ca 1/2 av patienter med schizofreni har uppmanande röster

Ca 1/2 av de uppmanande rösterna uppmanar till våld mot själv eller andra – vanligaste uppmaningen är att begå självmord följt av att skada sig själv samt skada eller döda andra

(69% inom psykiatrisk slutenvård och 83% av pat inom rättspsykiatrisk vård)

ShawyerF, Mackinnon,A. Farhall,J. (2003) Command hallucinations and violence:

Implication fo detention and treatment

Uppmanande röster

Farliga och svårbehandlade

Beata Bäckström 2014 19

(20)

Typ av uppmaning Exempel Följa Motstå/Blidka Uppmaning om att

skada sig själv

”Skär dig”

”Bränn dig”

”Gå mitt i gatan”

9/38 patienter skadade sig själva i direkt svar på

rösten genom att skära sig, svälja små föremål eller hoppa ut framför bilar

Skrapa i tidigare sår- som ett sätt att visa rösten att de skadade sig själva.

Stå på

trottoarkanten men inte gå ut i gatan Uppmaning att

skada andra

”Slå dem” 7/38 patienter skadade andra i direkt respons till rösten genom att slå eller attackera någon

Slå annan med minimal kraft.

Verbalt hota andra (istället för att attackera fysiskt) Ref: Trower 2004

Uppmanande Röster

Beata Bäckström 2014 20

(21)

Ilska – förmåga till reglering Impulsivitet

Upplevelse av maktfullkomlig röst

Individens antaganden - tvungen lyda rösterna för att inte straffas

Predicting compliance with command hallucinations: anger,impulsivity and appraisals of voices’ power and intent. Bucci S, Birchwood M. et al. J of Schizophr Res.

2013;147(1):163-8

Vad förutsäger risk för våld?

Beata Bäckström 2014 21

(22)

Beata Bäckström 2014 22

(23)

23

• Barn berättar sällan själva om psykossymtom- fråga alltid!

• Psykossymtom kan signalera traumatisering - undersök!

• Psykossymtom vid depression - ökad risk för suicidalitet

• Psykossymtom hos barn som söker BUP skall föranleda bred fördjupad utredning och signalerar behov av stöd

• Psykossymtom hos barn oftast inte schizofreni

Kom ihåg

Beata Bäckström 2014

References

Related documents

När inte personal eller tid finns för att hjälpa de äldre med att till exempel ta en promenad för att avleda oro verkar det istället vara begränsningsåtgärderna

Detta hänger ofta ihop med att de själva inte anser sig duga till något annat än just sex, vilket även bekräftas av Jonsson & Svedin (2012). Sexet kan alltså enligt

En kommun som vill införa ett förbud som även innefattar snus bör, i högre grad än undersökta kommuner, i policyprocessen resonera vidare kring mål och motiv, samt

+ Uteblivna intäkter till följd av konflikten – Inbesparade kostnader till följd av konflikten + Extra kostnader till följd av konflikten Direkt skada a–b+c.. Redovisa kraven

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att mat som serveras av det offentliga ska uppfylla samma krav som det offentliga ställer på svensk produktion och

Therefore, in order to be able to tell what kind of support that would help in certain situations, in the analysis, the interviews have to be understood in relation to the

När det gäller begäran om ersättning för förlorad arbetsinkomst konstaterar Justitiekanslern att AE inte har åberopat någon utredning som ger stöd för slutsatsen

Som skäl för beslutet angavs i huvudsak att utredningen hade visat att Skatteverkets åtgärd att ändra uppgiften om JR:s medborgarskap från svenskt till polskt var felaktig och att

Stillasittande fritid Någon fysisk aktivitet på fritiden under minst 4 timmar per vecka Regelbunden måttlig fysisk aktivitet och träning under minst 2 till 3 timmar per vecka

Andel mycket allvarligt skadade (medicinsk invaliditet ≥10 %) trafikanter fördelat på färdsätt, endast singelolyckor.. Bland singelolyckor skadas flest cyklister

Det som sedan ska verifieras till Trafikverket vid stickprovskontroller, är utdrag från ert ekonomisystem som styrker er ekonomiska skada, dvs utdrag som visar när och att er

Over huvud- taget ar öppna teoretiska Överväganden inget för Jensen, som raljerar över modern teoribildning och mestadels vajer för kom- plicerade eller ens

I de officiella motiveringarna för infö- randet av detta ersättningssystem tryckte man mycket p å att staten inte har något rättsligt eller moraliskt ansvar för

Med detta tidsperspektiv kan det i förstone synas naivt att jag redan nu vill undersöka eventuella resultat av höstens projekt (min andra forskningsfråga).. dock inte om

För en gångs skull tillåter sig KDJ här att låta spekulationen flöda. Däremot står hon på fast mark i den utsökta genomgången av Shakespeares testamente. Dess

(Undantag finns dock: Tage A urell vill räkna Kinck som »nordisk novellkonsts ypperste».) För svenska läsare är Beyers monografi emellertid inte enbart

För att vi ska kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig så är det ett krav att du lämnar dessa personuppgifter till oss. Registreringen av dina

Skadorna hos den delmängd personer som definitionen ISS > 8 ensamt har identifierat utgörs till stor del av hjärnskakning (AIS 2), fraktur och sår i ansikte (AIS 2, AIS 1),

Sådana förklaringar bidrar till en konstruktion av ensamkommande barn som annorlunda från alla andra som inte har stort sug efter statusartiklar eller i alla fall inte av samma

Dessa skador skall emellertid skiljas från skador på miljön i sig, där ingen enskild skadelidande vid sidan av den stora allmänheten kan utpekas. Sådana miljöskador är

Detta innebär att skriftlig pantförskrivning måste finnas och kunna visas upp för Ylva (jmfr s. Ett SMS som Gustav själv upprättat och skickat är inte tillräckligt.

Att utsätta barn för att bevittna våld eller andra brottsliga handlingar mellan närstående är en så allvarlig gärning att en kriminalisering med hänsyn till detta får anses

installation eller anslutning till fel spänning, skador orsakade genom kemisk eller elektrokemisk reaktion, rost, korrosion eller vattenskador som omfattar men inte begränsar till