Uppåt i april, främst tack vare bygg- och industriföretagen - Konjunkturinstitutet

58  Download (0)

Full text

(1)

1

Innehåll

INDIKATORER ... 3

TOTALA NÄRINGSLIVET ... 4

TILLVERKNINGSINDUSTRI (SNI 10-33) ... 5

Insatsvaruindustri ... 7

Investeringsvaruindustri ... 8

Konsumtionsvaruindustri... 9

Livsmedelsindustri (SNI 10-12) ... 10

Textilindustri (SNI 13-15) ... 11

Trävaruindustri (SNI 16) ... 12

Sågverk (SNI 16.1) ... 13

Övrig trävaruindustri (SNI 16.2) ... 14

Massa- & pappersindustri (SNI 17) ... 15

Massaindustri (SNI 17.11) ... 16

Pappersindustri (SNI 17.12) ... 17

Grafisk industri (SNI 18) ... 18

Kemisk industri (SNI 20) ... 19

Läkemedelsindustri (SNI 21) ... 20

Gummi- & plastindustri (SNI 22) ... 21

Jord- & stenvaruindustri (SNI 23) ... 22

Stål- & metallindustri (SNI 24) ... 23

Järn- & stålverk (SNI 24.1-3)... 24

Metallvaruindustri (SNI 25) ... 25

Elektronikindustri (SNI 26) ... 26

Industri för elapparatur (SNI 27) ... 27

Maskinindustri (SNI 28) ... 28

Motorfordonsindustri (SNI 29) ... 29

Annan transportmedelsindustri (SNI 30) ... 30

(2)

2

Möbelindustri (SNI 31) ... 31

BYGG- & ANLÄGGNING (SNI 41-42) ... 32

Husbyggande (SNI 41) ... 33

Anläggningsverksamhet (SNI 42)... 34

HANDEL (SNI 45-47) ... 35

DETALJHANDEL (SNI 45 + 47) ... 36

Handel med motorfordon (SNI 45) ... 37

Partihandel (SNI 46) ... 38

Dagligvaruhandel (SNI 47.11 + 47.2) ... 39

Sällanköpshandel (SNI 47.19 + 47.4-9) ... 40

TJÄNSTESEKTORN ... 41

Landtransport (SNI 49) ... 42

Åkerier (SNI 49.4) ... 43

Hotell & restauranger (SNI 55.1 + 56.1-2) ... 44

Datakonsulter (SNI 62) ... 45

Finans- & försäkringsverksamhet (SNI 64-66) ... 46

Förvaltare av egna fastigheter (SNI 68.2) ... 47

Fastighetsmäklare & -förvaltare (SNI 68.3) ... 48

Juridiska & ekonomiska konsulter (SNI 69) ... 49

Arkitekter & tekniska konsulter (SNI 71.1) ... 50

Reklam & marknadsundersökning (SNI 73) ... 51

Uthyrnings- & leasingföretag (SNI 77) ... 52

Arbetsförmedling, bemanning mm (SNI 78) ... 53

Personaluthyrning (SNI 78.2-3) ... 54

Researrangörer & resebyråer (SNI 79) ... 55

Uppdragsverksamhet (SNI 69-70, 73-74, 78, 81-82, 71.1) ... 56

HUSHÅLL ... 57

(3)

3

Indikatorer

Alla diagram visar säsongsrensade tidsserier

60 70 80 90 100 110 120

60 70 80 90 100 110 120

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Ba r o me te r i nd i k a tor n H i stor i sk t ge nomsni tt Baro meterind ikato rn I ndex medel vär de=100

60 70 80 90 100 110 120 130

60 70 80 90 100 110 120 130

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Säsongsrensade värden

Sä so n g sr e nsa d e o ch u tjä mna d e v ä r d e n Historiskt genomsnitt

Tillv e rk ningsindustri

Ko nfi de nsi ndi k a to r , i nde x me d e l v ä r d e =100

80 90 100 110 120 130

80 90 100 110 120 130

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Säsongsrensade värden

Sä so n g sr e nsa d e o ch u tjä mna d e v ä r d e n Historiskt genomsnitt

By gg- & a nlä ggning

Ko nfi de nsi ndi k a to r , i nde x me d e l v ä r d e =100

60 70 80 90 100 110 120 130

60 70 80 90 100 110 120 130

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Säsongsrensade värden

Sä so n g sr e nsa d e o ch u tjä mna d e v ä r d e n Historiskt genomsnitt

Detaljhandel

Ko nfi de nsi ndi k a to r , i nde x me d e l v ä r d e =100

60 70 80 90 100 110 120

60 70 80 90 100 110 120

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Säsongsrensade värden

Sä so n g sr e nsa d e o ch u tjä mna d e v ä r d e n Historiskt genomsnitt

Tjänstesektorn

Ko nfi de nsi ndi k a to r , i nde x me d e l v ä r d e =100

60 70 80 90 100 110 120

60 70 80 90 100 110 120

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Säsongsrensade värden

Sä so n g sr e n sa d e o ch u tjä mn a d e v ä r d e n Historiskt genomsnitt

Hushåll

Konfi de nsi ndi k a to r , i n de x me d e l v ä r d e =10 0

(4)

4

Totala näringslivet

Alla diagram visar säsongsrensade tidsserier

60 70 80 90 100 110 120

60 70 80 90 100 110 120

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Säsongsrensade värden

Sä so n g sr e n sa d e o ch u tjä mn a d e v ä r d e n Historiskt genomsnitt

Tota la nä ringsliv e t

Konfi de nsi ndi k a to r , i n de x me d e l v ä r d e =10 0

-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20

-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Nulägesomdöme H i sto r i sk t ge n o msni tt To tala näringslivet Efte r fr å ge lä get, ne tto ta l

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Inflations förväntni ngar (kvartals fråga) Totala näringslivet

Inflations förvänt ningar i proc ent, m edelvärde

-60 -40 -20 0 20 40

-60 -40 -20 0 20 40

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Utfall För v ä ntni nga r To tala näringslivet Anta l a nstä l l da , ne tto tal

-10 -5 0 5 10 15 20 25

-10 -5 0 5 10 15 20 25

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Utfall (kvartalsfråga)

Fö r vä ntni nga r (k v a r ta l sfr åga ) To tala näringslivet

För säl jningspr iser , ne tto ta l

0 10 20 30 40 50

0 10 20 30 40 50

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Nuläges om döm e (kvar t al s fråga) To tala näringslivet

B ris t på arbet s kraft, andel ja-s var

(5)

5

Tillverkningsindustri (SNI 10-33)

Alla diagram visar säsongsrensade tidsserier

-80 -60 -40 -20 0 20 40

-80 -60 -40 -20 0 20 40

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Nulägesomdöme H i sto r i sk t ge n o msni tt Tillverkningsindustri Tota l or de r stock, ne tto ta l

-60 -40 -20 0 20 40 60

-60 -40 -20 0 20 40 60

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Utfall

Fö r vä ntni nga r (k v a r ta l sfr åga ) Tillverkningsindustri

Or de r i ngå ng på e x po r tma r k nade n, nettota l

-60 -40 -20 0 20 40 60

-60 -40 -20 0 20 40 60

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Utfall

Fö r vä ntni nga r (k v a r ta l sfr åga ) Tillverkningsindustri

Or de r i ngå ng på he mma ma r k na de n, ne ttota l

-40 -20 0 20 40 60

-40 -20 0 20 40 60

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Utfall Fö r v ä ntni nga r Tillverkningsindustri Pr oduk ti o nsvo ly m, ne tto ta l

-20 -10 0 10 20 30 40 50 60

-20 -10 0 10 20 30 40 50 60

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Nu l ä g e so md ö me ( k v a r ta l sfr å g a ) Utfall (kvartalsfråga)

Förväntningar (kvartalsfråga) T illv e rk n in g sin d u stri P r o du k ti o nsk a p a ci te t, ne tto ta l

-80 -60 -40 -20 0 20 40

-80 -60 -40 -20 0 20 40

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Utfall Fö r v ä ntni nga r Tillverkningsindustri Anta l a nstä l l da , ne tto tal

(6)

6

Tillverkningsindustri

Alla diagram visar säsongsrensade tidsserier

-30 -20 -10 0 10 20 30 40

-30 -20 -10 0 10 20 30 40

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

H e mma ma r k n a d e n Ex po r tma r k na de n Tillverkningsindustri

För sä ljningspr i ser (fö r v ä ntni nga r ), ne ttotal

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Otillräcklig efterfrågan

Br i st p å ma sk i n- o ch a nl ä g g ni ng sk a pa ci te t Brist på arbetskraft

Tillv e rk ningsindustri

Fr ä msta pr o duk ti o nshi nde r , a nd e l för e ta g

0 10 20 30 40 50

0 10 20 30 40 50

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 På yrkesarbetare (kvartalsfråga)

På tek nisk tjänstemannaper sonal (kva rtalsfråga ) Tillverkningsindustri

Brist, andel ja-svar

-40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40

-40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Nul ä ge somdö me ( k v a r ta l sfr å ga ) Historiskt genomsnitt

Tillverkningsindustri Lönsa mhe t, ne tto ta l

72 74 76 78 80 82 84 86 88

72 74 76 78 80 82 84 86 88

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

K vartals fråga Tillverkningsindustri

Nuvarande kapac it et s ut nyt t jande, proc ent

-40 -30 -20 -10 0 10 20 30

-40 -30 -20 -10 0 10 20 30

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

på h e mma ma r k na d e n ( k v a r ta l sfr å g a ) på EU-marknaden (kvartalsfråga) utanför EU (kvartalsfråga) T illv e rk n in g sin d u stri

Fö r e ta g e ts k o n k u r r e n ssi tu a ti o n , n e tto ta l

(7)

7

Insatsvaruindustri

Alla diagram visar säsongsrensade tidsserier

-80 -60 -40 -20 0 20 40

-80 -60 -40 -20 0 20 40

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Nulägesomdöme H i sto r i sk t ge n o msni tt Insatsvaruindustri Tota l or de r stock, ne tto ta l

-60 -40 -20 0 20 40 60

-60 -40 -20 0 20 40 60

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Utfall Fö r v ä ntni nga r Insatsvaruindustri Pr oduk ti o nsvo ly m, ne tto ta l

-60 -40 -20 0 20 40 60

-60 -40 -20 0 20 40 60

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Utfall

Fö r vä ntni nga r (k v a r ta l sfr åga ) Insatsvaruindustri

Or de r ingång (to ta l) , ne tto ta l

-80 -60 -40 -20 0 20 40

-80 -60 -40 -20 0 20 40

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Utfall Fö r v ä ntni nga r Insatsvaruindustri Anta l a nstä l l da , ne tto tal

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Otillräcklig efterfrågan

Br i st p å ma sk i n- o ch a nl ä g g ni ng sk a pa ci te t Brist på arbetskraft

Insa tsv a ruindustri

Fr ä msta pr o duk ti o nshi nde r , a nd e l för e ta g

60 70 80 90 100 110 120

60 70 80 90 100 110 120

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Säsongsrensade värden

Sä so n g sr e nsa d e o ch u tjä mna d e v ä r d e n Historiskt genomsnitt

Insa tsv a ruindustri

Ko nfi de nsi ndi k a to r , i nde x me d e l v ä r d e =100

(8)

8

Investeringsvaruindustri

Alla diagram visar säsongsrensade tidsserier

-80 -60 -40 -20 0 20 40

-80 -60 -40 -20 0 20 40

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Nulägesomdöme H i sto r i sk t ge n o msni tt Investerin gsvaruind ustri Tota l or de r stock, ne tto ta l

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Utfall Fö r v ä ntni nga r

Investerin gsvaruind ustri Pr oduk ti o nsvo ly m, ne tto ta l

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Utfall

Fö r vä ntni nga r (k v a r ta l sfr åga ) Investerin gsvaruind ustri Or de r ingång (to ta l) , ne tto ta l

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Utfall Fö r v ä ntni nga r

Investerin gsvaruind ustri Anta l a nstä l l da , ne tto tal

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Otillräcklig efterfrågan

Br i st p å ma sk i n- o ch a nl ä g g ni ng sk a pa ci te t Brist på arbetskraft

Inv e ste ringsv a ruindustri Fr ä msta pr o duk ti o nshi nde r , a nd e l för e ta g

60 70 80 90 100 110 120

60 70 80 90 100 110 120

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Säsongsrensade värden

Sä so n g sr e nsa d e o ch u tjä mna d e v ä r d e n Historiskt genomsnitt

Inv e ste ringsv a ruindustri Ko nfi de nsi ndi k a to r , i nde x me d e l v ä r d e =100

(9)

9

Konsumtionsvaruindustri

Alla diagram visar säsongsrensade tidsserier

-80 -60 -40 -20 0 20 40

-80 -60 -40 -20 0 20 40

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Nulägesomdöme H i sto r i sk t ge n o msni tt Ko nsumtio nsvaruindustri Tota l or de r stock, ne tto ta l

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Utfall Fö r v ä ntni nga r

Ko nsumtio nsvaruindustri Pr oduk ti o nsvo ly m, ne tto ta l

-40 -20 0 20 40 60

-40 -20 0 20 40 60

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Utfall

Fö r vä ntni nga r (k v a r ta l sfr åga ) Ko nsumtio nsvaruindustri Or de r ingång (to ta l) , ne tto ta l

-80 -60 -40 -20 0 20

-80 -60 -40 -20 0 20

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Utfall Fö r v ä ntni nga r

Ko nsumtio nsvaruindustri Anta l a nstä l l da , ne tto tal

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Otillräcklig efterfrågan

Br i st p å ma sk i n- o ch a nl ä g g ni ng sk a pa ci te t Brist på arbetskraft

Ko n sumtio nsv a ruin du stri Fr ä msta pr o duk ti o nshi nde r , a nd e l för e ta g

70 80 90 100 110 120 130

70 80 90 100 110 120 130

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Säsongsrensade värden

Sä so n g sr e nsa d e o ch u tjä mna d e v ä r d e n Historiskt genomsnitt

Ko n sumtio nsv a ruin du stri Ko nfi de nsi ndi k a to r , i nde x me d e l v ä r d e =100

(10)

10

Livsmedelsindustri (SNI 10-12)

Alla diagram visar säsongsrensade tidsserier

-80 -60 -40 -20 0 20

-80 -60 -40 -20 0 20

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Nulägesomdöme H i sto r i sk t ge n o msni tt Livsmedelsindustri Tota l or de r stock, ne tto ta l

-40 -20 0 20 40 60 80

-40 -20 0 20 40 60 80

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Utfall Fö r v ä ntni nga r Livsmedelsindustri Pr oduk ti o nsvo ly m, ne tto ta l

-60 -40 -20 0 20 40 60

-60 -40 -20 0 20 40 60

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Utfall

Fö r vä ntni nga r (k v a r ta l sfr åga ) Livsmedelsindustri

Or de r ingång (to ta l) , ne tto ta l

-60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20

-60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Utfall Fö r v ä ntni nga r Livsmedelsindustri Anta l a nstä l l da , ne tto tal

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Otillräcklig efterfrågan

Br i st p å ma sk i n- o ch a nl ä g g ni ng sk a pa ci te t Brist på arbetskraft

Liv sme de lsindustri

Fr ä msta pr o duk ti o nshi nde r , a nd e l för e ta g

70 80 90 100 110 120 130

70 80 90 100 110 120 130

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Säsongsrensade värden

Sä so n g sr e nsa d e o ch u tjä mna d e v ä r d e n Historiskt genomsnitt

Liv sme de lsindustri

Ko nfi de nsi ndi k a to r , i nde x me d e l v ä r d e =100

(11)

11

Textilindustri (SNI 13-15)

Alla diagram visar säsongsrensade tidsserier

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Nulägesomdöme

Histori sk t ge nomsnitt Textilindustri

Total orderstock, nettotal

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Utfall Fö r v ä ntni nga r Textilindustri Pr oduk ti o nsvo ly m, ne tto ta l

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Utfall

Förväntningar (kvartalsfråga) Textilindustri

Orderingång (total), nettotal

-80 -40 0 40 80

-80 -40 0 40 80

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Utfall Fö r v ä ntni nga r Textilindustri Anta l a nstä l l da , ne tto tal

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Otillräcklig efterfrågan

Br i st p å ma sk i n- o ch a nl ä g g ni ng sk a pa ci te t Brist på arbetskraft

Textil

Fr ä msta pr o duk ti o nshi nde r , a nd e l för e ta g

60 70 80 90 100 110 120 130

60 70 80 90 100 110 120 130

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Säsongsrensade värden

Sä so n g sr e nsa d e o ch u tjä mna d e v ä r d e n Historiskt genomsnitt

Te x tilindustri

Ko nfi de nsi ndi k a to r , i nde x me d e l v ä r d e =100

(12)

12

Trävaruindustri (SNI 16)

Alla diagram visar säsongsrensade tidsserier

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Nulägesomdöme

Histori sk t ge nomsnitt Trävaruindustri Total orderstock, nettotal

-80 -40 0 40 80

-80 -40 0 40 80

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Utfall Fö r v ä ntni nga r Trävaruindustri Pr oduk ti o nsvo ly m, ne tto ta l

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Utfall

Fö r vä ntni nga r (k v a r ta l sfr åga ) Trävaruindustri

Or de r ingång (to ta l) , ne tto ta l

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Utfall

Förväntningar Trävaruindustri Antal anställda, nettotal

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Otillräcklig efterfrågan

Br i st p å ma sk i n- o ch a nl ä g g ni ng sk a pa ci te t Brist på arbetskraft

Trä v a ruindustri

Fr ä msta pr o duk ti o nshi nde r , a nd e l för e ta g

70 80 90 100 110 120

70 80 90 100 110 120

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Säsongsrensade värden

Sä so n g sr e nsa d e o ch u tjä mna d e v ä r d e n Historiskt genomsnitt

Trä v a ruindustri

Ko nfi de nsi ndi k a to r , i nde x me d e l v ä r d e =100

(13)

13

SÅGVERK (SNI 16.1)

Alla diagram visar säsongsrensade tidsserier

-80 -40 0 40 80

-80 -40 0 40 80

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Nulägesomdöme H i sto r i sk t ge n o msni tt Sågverk

Tota l or de r stock, ne tto ta l

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Utfall Fö r v ä ntni nga r Sågverk

Pr oduk ti o nsvo ly m, ne tto ta l

-80 -40 0 40 80

-80 -40 0 40 80

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Utfall

Fö r vä ntni nga r (k v a r ta l sfr åga ) Sågverk

Or de r ingång (to ta l) , ne tto ta l

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Utfall

Förväntningar Sågverk

Antal anställda, nettotal

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Otillräcklig efterfrågan

Br i st p å ma sk i n- o ch a nl ä g g ni ng sk a pa ci te t Brist på arbetskraft

Sågverk

Fr ä msta pr o duk ti o nshi nde r , a nd e l för e ta g

70 80 90 100 110 120 130

70 80 90 100 110 120 130

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Säsongsrensade värden

Sä so n g sr e nsa d e o ch u tjä mna d e v ä r d e n Historiskt genomsnitt

Sågverk

Ko nfi de nsi ndi k a to r , i nde x me d e l v ä r d e =100

(14)

14

ÖVRIG TRÄVARUINDUSTRI (SNI 16.2)

Alla diagram visar säsongsrensade tidsserier

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Nulägesomdöme

Histori sk t ge nomsnitt Övrig trävaruindustri Total orderstock, nettotal

-80 -40 0 40 80

-80 -40 0 40 80

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Utfall Fö r v ä ntni nga r Övrig trävaruindustri Pr oduk ti o nsvo ly m, ne tto ta l

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Utfall

Fö r vä ntni nga r (k v a r ta l sfr åga ) Övrig trävaruindustri Or de r ingång (to ta l) , ne tto ta l

-80 -40 0 40 80

-80 -40 0 40 80

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Utfall Fö r v ä ntni nga r Övrig trävaruindustri Anta l a nstä l l da , ne tto tal

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Otillräcklig efterfrågan

Br i st p å ma sk i n- o ch a nl ä g g ni ng sk a pa ci te t Brist på arbetskraft

Öv rig trä v a ruindustri

Fr ä msta pr o duk ti o nshi nde r , a nd e l för e ta g

70 80 90 100 110 120

70 80 90 100 110 120

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Säsongsrensade värden

Sä so n g sr e nsa d e o ch u tjä mna d e v ä r d e n Historiskt genomsnitt

Öv rig trä v a ruindustri

Ko nfi de nsi ndi k a to r , i nde x me d e l v ä r d e =100

(15)

15

Massa- & pappersindustri (SNI 17)

Alla diagram visar säsongsrensade tidsserier

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Nulägesomdöme

Histori sk t ge nomsnitt Massa- & pappersindustri Total orderstock, nettotal

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Utfall Fö r v ä ntni nga r

Massa- & pappersindustri Pr oduk ti o nsvo ly m, ne tto ta l

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Utfall

Fö r vä ntni nga r (k v a r ta l sfr åga ) Massa- & pappersindustri Or de r ingång (to ta l) , ne tto ta l

-80 -60 -40 -20 0 20

-80 -60 -40 -20 0 20

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Utfall Fö r v ä ntni nga r

Massa- & pappersindustri Anta l a nstä l l da , ne tto tal

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Otillräcklig efterfrågan

Br i st p å ma sk i n- o ch a nl ä g g ni ng sk a pa ci te t Brist på arbetskraft

Ma ssa - & pa ppe rsindustri Fr ä msta pr o duk ti o nshi nde r , a nd e l för e ta g

70 80 90 100 110 120 130

70 80 90 100 110 120 130

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Säsongsrensade värden

Sä so n g sr e nsa d e o ch u tjä mna d e v ä r d e n Historiskt genomsnitt

Ma ssa - & pa ppe rsindustri Ko nfi de nsi ndi k a to r , i nde x me d e l v ä r d e =100

(16)

16

MASSAINDUSTRI (SNI 17.11)

Alla diagram visar säsongsrensade tidsserier

-80 -40 0 40 80

-80 -40 0 40 80

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Nulägesomdöme H i sto r i sk t ge n o msni tt Massaindustri Tota l or de r stock, ne tto ta l

-80 -40 0 40 80

-80 -40 0 40 80

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Utfall Fö r v ä ntni nga r Massaindustri Pr oduk ti o nsvo ly m, ne tto ta l

-100 -75 -50 -25 0 25 50 75 100

-100 -75 -50 -25 0 25 50 75 100

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Utfall

Förväntningar (kvartalsfråga) Massaindustri

Orderingång (total), nettotal

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Utfall

Förväntningar Massaindustri Antal anställda, nettotal

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Otillräcklig efterfrågan

Br i st p å ma sk i n- o ch a nl ä g g ni ng sk a pa ci te t Brist på arbetskraft

Ma ssa industri

Fr ä msta pr o duk ti o nshi nde r , a nd e l för e ta g

70 80 90 100 110 120 130

70 80 90 100 110 120 130

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Säsongsrensade värden

Sä so n g sr e nsa d e o ch u tjä mna d e v ä r d e n Historiskt genomsnitt

Ma ssa industri

Ko nfi de nsi ndi k a to r , i nde x me d e l v ä r d e =100

(17)

17

PAPPERSINDUSTRI (SNI 17.12)

Alla diagram visar säsongsrensade tidsserier

-80 -40 0 40 80

-80 -40 0 40 80

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Nulägesomdöme H i sto r i sk t ge n o msni tt Pappersindustri Tota l or de r stock, ne tto ta l

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Utfall Fö r v ä ntni nga r Pappersindustri Pr oduk ti o nsvo ly m, ne tto ta l

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Utfall

Fö r vä ntni nga r (k v a r ta l sfr åga ) Pappersindustri

Or de r ingång (to ta l) , ne tto ta l

-100 -80 -60 -40 -20 0 20

-100 -80 -60 -40 -20 0 20

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Utfall

Förväntningar Pappersindustri Antal anställda, nettotal

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Otillräcklig efterfrågan

Br i st p å ma sk i n- o ch a nl ä g g ni ng sk a pa ci te t Brist på arbetskraft

Pa ppe rsindustri

Fr ä msta pr o duk ti o nshi nde r , a nd e l för e ta g

70 80 90 100 110 120 130 140

70 80 90 100 110 120 130 140

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Säsongsrensade värden

Sä so n g sr e nsa d e o ch u tjä mna d e v ä r d e n Historiskt genomsnitt

Pa ppe rsindustri

Ko nfi de nsi ndi k a to r , i nde x me d e l v ä r d e =100

(18)

18

Grafisk industri (SNI 18)

Alla diagram visar säsongsrensade tidsserier

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Nulägesomdöme

Histori sk t ge nomsnitt Grafisk industri Total orderstock, nettotal

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Utfall Fö r v ä ntni nga r Grafisk industri Pr oduk ti o nsvo ly m, ne tto ta l

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Utfall

Fö r vä ntni nga r (k v a r ta l sfr åga ) Grafisk industri

Or de r ingång (to ta l) , ne tto ta l

-100 -80 -60 -40 -20 0 20

-100 -80 -60 -40 -20 0 20

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Utfall

Förväntningar Grafisk industri Antal anställda, nettotal

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Otillräcklig efterfrågan

Br i st p å ma sk i n- o ch a nl ä g g ni ng sk a pa ci te t Brist på arbetskraft

Gra fisk industri

Fr ä msta pr o duk ti o nshi nde r , a nd e l för e ta g

60 70 80 90 100 110 120 130

60 70 80 90 100 110 120 130

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Säsongsrensade värden

Sä so n g sr e nsa d e o ch u tjä mna d e v ä r d e n Historiskt genomsnitt

Gra fisk industri

Ko nfi de nsi ndi k a to r , i nde x me d e l v ä r d e =100

(19)

19

Kemisk industri (SNI 20)

Alla diagram visar säsongsrensade tidsserier

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Nulägesomdöme H i sto r i sk t ge n o msni tt Kemisk industri Tota l or de r stock, ne tto ta l

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Utfall Fö r v ä ntni nga r Kemisk industri Pr oduk ti o nsvo ly m, ne tto ta l

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Utfall

Fö r vä ntni nga r (k v a r ta l sfr åga ) Kemisk industri

Or de r ingång (to ta l) , ne tto ta l

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Utfall Fö r v ä ntni nga r Kemisk industri Anta l a nstä l l da , ne tto tal

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Otillräcklig efterfrågan

Br i st p å ma sk i n- o ch a nl ä g g ni ng sk a pa ci te t Brist på arbetskraft

Ke misk industri

Fr ä msta pr o duk ti o nshi nde r , a nd e l för e ta g

60 70 80 90 100 110 120 130

60 70 80 90 100 110 120 130

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Säsongsrensade värden

Sä so n g sr e nsa d e o ch u tjä mna d e v ä r d e n Historiskt genomsnitt

Ke misk industri

Ko nfi de nsi ndi k a to r , i nde x me d e l v ä r d e =100

(20)

20

Läkemedelsindustri (SNI 21)

Alla diagram visar säsongsrensade tidsserier

-100 -75 -50 -25 0 25 50 75 100

-100 -75 -50 -25 0 25 50 75 100

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Nulägesomdöme

Histori sk t ge nomsnitt Läkemedelsindustri Total orderstock, nettotal

-100 -75 -50 -25 0 25 50 75 100

-100 -75 -50 -25 0 25 50 75 100

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Utfall

Förväntningar Läkemedelsindustri Produktionsvolym, nettotal

-100 -75 -50 -25 0 25 50 75 100

-100 -75 -50 -25 0 25 50 75 100

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Utfall

Förväntningar (kvartalsfråga) Läkemedelsindustri

Orderingång (total), nettotal

-100 -75 -50 -25 0 25 50 75 100

-100 -75 -50 -25 0 25 50 75 100

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Utfall

Förväntningar Läkemedelsindustri Antal anställda, nettotal

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Otillräcklig efterfrågan

Br i st p å ma sk i n- o ch a nl ä g g ni ng sk a pa ci te t Brist på arbetskraft

Lä k e me de lsindustri

Fr ä msta pr o duk ti o nshi nde r , a nd e l för e ta g

70 80 90 100 110 120 130

70 80 90 100 110 120 130

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Säsongsrensade värden

Sä so n g sr e nsa d e o ch u tjä mna d e v ä r d e n Historiskt genomsnitt

Lä k e me de lsindustri

Ko nfi de nsi ndi k a to r , i nde x me d e l v ä r d e =100

(21)

21

Gummi- & plastindustri (SNI 22)

Alla diagram visar säsongsrensade tidsserier

-100 -80 -60 -40 -20 0 20

-100 -80 -60 -40 -20 0 20

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Nulägesomdöme

Histori sk t ge nomsnitt Gummi- & plastindustri Total orderstock, nettotal

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Utfall Fö r v ä ntni nga r Gummi- & plastindustri Pr oduk ti o nsvo ly m, ne tto ta l

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Utfall

Fö r vä ntni nga r (k v a r ta l sfr åga ) Gummi- & plastindustri Or de r ingång (to ta l) , ne tto ta l

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Utfall Fö r v ä ntni nga r Gummi- & plastindustri Anta l a nstä l l da , ne tto tal

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Otillräcklig efterfrågan

Br i st p å ma sk i n- o ch a nl ä g g ni ng sk a pa ci te t Brist på arbetskraft

G u mmi- & pla stin du stri

Fr ä msta pr o duk ti o nshi nde r , a nd e l för e ta g

60 70 80 90 100 110 120

60 70 80 90 100 110 120

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Säsongsrensade värden

Sä so n g sr e nsa d e o ch u tjä mna d e v ä r d e n Historiskt genomsnitt

G u mmi- & pla stin du stri

Ko nfi de nsi ndi k a to r , i nde x me d e l v ä r d e =100

(22)

22

Jord- & stenvaruindustri (SNI 23)

Alla diagram visar säsongsrensade tidsserier

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Nulägesomdöme

Histori sk t ge nomsnitt Jord- & stenvaruindustri Total orderstock, nettotal

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Utfall

Förväntningar

Jord- & stenvaruindustri Produktionsvolym, nettotal

-80 -40 0 40 80

-80 -40 0 40 80

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Utfall

Fö r vä ntni nga r (k v a r ta l sfr åga ) Jord- & stenvaruindustri Or de r ingång (to ta l) , ne tto ta l

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Utfall

Förväntningar

Jord- & stenvaruindustri Antal anställda, nettotal

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Otillräcklig efterfrågan

Br i st p å ma sk i n- o ch a nl ä g g ni ng sk a pa ci te t Brist på arbetskraft

Jo rd- & ste nv a ruindustri Fr ä msta pr o duk ti o nshi nde r , a nd e l för e ta g

60 70 80 90 100 110 120 130

60 70 80 90 100 110 120 130

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Säsongsrensade värden

Sä so n g sr e nsa d e o ch u tjä mna d e v ä r d e n Historiskt genomsnitt

Jo rd- & ste nv a ruindustri

Ko nfi de nsi ndi k a to r , i nde x me d e l v ä r d e =100

(23)

23

Stål- & metallindustri (SNI 24)

Alla diagram visar säsongsrensade tidsserier

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Nulägesomdöme

Histori sk t ge nomsnitt Stål- & metallindustri Total orderstock, nettotal

-100 -75 -50 -25 0 25 50 75 100

-100 -75 -50 -25 0 25 50 75 100

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Utfall

Förväntningar Stål- & metallindustri Produktionsvolym, nettotal

-80 -40 0 40 80

-80 -40 0 40 80

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Utfall

Fö r vä ntni nga r (k v a r ta l sfr åga ) Stål- & metallindustri Or de r ingång (to ta l) , ne tto ta l

-80 -40 0 40 80

-80 -40 0 40 80

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Utfall Fö r v ä ntni nga r Stål- & metallindustri Anta l a nstä l l da , ne tto tal

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Otillräcklig efterfrågan

Br i st p å ma sk i n- o ch a nl ä g g ni ng sk a pa ci te t Brist på arbetskraft

Stå l- & me ta llindustri

Fr ä msta pr o duk ti o nshi nde r , a nd e l för e ta g

60 70 80 90 100 110 120

60 70 80 90 100 110 120

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Säsongsrensade värden

Sä so n g sr e nsa d e o ch u tjä mna d e v ä r d e n Historiskt genomsnitt

Stå l- & me ta llindustri

Ko nfi de nsi ndi k a to r , i nde x me d e l v ä r d e =100

(24)

24

JÄRN- & STÅLVERK (SNI 24.1-3)

Alla diagram visar säsongsrensade tidsserier

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Nulägesomdöme

Histori sk t ge nomsnitt Järn- & stålverk Total orderstock, nettotal

-100 -75 -50 -25 0 25 50 75 100

-100 -75 -50 -25 0 25 50 75 100

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Utfall

Förväntningar Järn- & stålverk Produktionsvolym, nettotal

-100 -75 -50 -25 0 25 50 75 100

-100 -75 -50 -25 0 25 50 75 100

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Utfall

Förväntningar (kvartalsfråga) Järn- & stålverk

Orderingång (total), nettotal

-80 -40 0 40 80

-80 -40 0 40 80

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Utfall Fö r v ä ntni nga r Järn- & stålverk Anta l a nstä l l da , ne tto tal

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Otillräcklig efterfrågan

Br i st p å ma sk i n- o ch a nl ä g g ni ng sk a pa ci te t Brist på arbetskraft

Jä rn- & stå lv e rk

Fr ä msta pr o duk ti o nshi nde r , a nd e l för e ta g

60 70 80 90 100 110 120 130

60 70 80 90 100 110 120 130

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Säsongsrensade värden

Sä so n g sr e nsa d e o ch u tjä mna d e v ä r d e n Historiskt genomsnitt

Jä rn- & stå lv e rk

Ko nfi de nsi ndi k a to r , i nde x me d e l v ä r d e =100

(25)

25

Metallvaruindustri (SNI 25)

Alla diagram visar säsongsrensade tidsserier

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Nulägesomdöme

Histori sk t ge nomsnitt Metallvaruindustri Total orderstock, nettotal

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Utfall Fö r v ä ntni nga r Metallvaruindustri Pr oduk ti o nsvo ly m, ne tto ta l

-80 -40 0 40 80

-80 -40 0 40 80

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Utfall

Fö r vä ntni nga r (k v a r ta l sfr åga ) Metallvaruindustri

Or de r ingång (to ta l) , ne tto ta l

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Utfall Fö r v ä ntni nga r Metallvaruindustri Anta l a nstä l l da , ne tto tal

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Otillräcklig efterfrågan

Br i st p å ma sk i n- o ch a nl ä g g ni ng sk a pa ci te t Brist på arbetskraft

Me ta llv a ruindustri

Fr ä msta pr o duk ti o nshi nde r , a nd e l för e ta g

60 70 80 90 100 110 120

60 70 80 90 100 110 120

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Säsongsrensade värden

Sä so n g sr e nsa d e o ch u tjä mna d e v ä r d e n Historiskt genomsnitt

Me ta llv a ruindustri

Ko nfi de nsi ndi k a to r , i nde x me d e l v ä r d e =100

(26)

26

Elektronikindustri (SNI 26)

Alla diagram visar säsongsrensade tidsserier

-80 -40 0 40 80

-80 -40 0 40 80

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Nulägesomdöme H i sto r i sk t ge n o msni tt Elektro nikindustri Tota l or de r stock, ne tto ta l

-80 -40 0 40 80

-80 -40 0 40 80

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Utfall Fö r v ä ntni nga r Elektro nikindustri Pr oduk ti o nsvo ly m, ne tto ta l

-100 -75 -50 -25 0 25 50 75 100

-100 -75 -50 -25 0 25 50 75 100

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Utfall

Förväntningar (kvartalsfråga) Elektronikindustri

Orderingång (total), nettotal

-80 -40 0 40 80

-80 -40 0 40 80

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Utfall Fö r v ä ntni nga r Elektro nikindustri Anta l a nstä l l da , ne tto tal

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Otillräcklig efterfrågan

Br i st p å ma sk i n- o ch a nl ä g g ni ng sk a pa ci te t Brist på arbetskraft

Ele k tronik industri

Fr ä msta pr o duk ti o nshi nde r , a nd e l för e ta g

70 80 90 100 110 120 130 140

70 80 90 100 110 120 130 140

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Säsongsrensade värden

Sä so n g sr e nsa d e o ch u tjä mna d e v ä r d e n Historiskt genomsnitt

Ele k tronik industri

Ko nfi de nsi ndi k a to r , i nde x me d e l v ä r d e =100

(27)

27

Industri för elapparatur (SNI 27)

Alla diagram visar säsongsrensade tidsserier

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Nulägesomdöme H i sto r i sk t ge n o msni tt Industri fö r elapparatur Tota l or de r stock, ne tto ta l

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Utfall Fö r v ä ntni nga r

Industri fö r elapparatur Pr oduk ti o nsvo ly m, ne tto ta l

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Utfall

Fö r vä ntni nga r (k v a r ta l sfr åga ) Industri fö r elapparatur Or de r ingång (to ta l) , ne tto ta l

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Utfall Fö r v ä ntni nga r

Industri fö r elapparatur Anta l a nstä l l da , ne tto tal

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Otillräcklig efterfrågan

Br i st p å ma sk i n- o ch a nl ä g g ni ng sk a pa ci te t Brist på arbetskraft

Industri fö r e la ppa ra tur Fr ä msta pr o duk ti o nshi nde r , a nd e l för e ta g

70 80 90 100 110 120

70 80 90 100 110 120

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Säsongsrensade värden

Sä so n g sr e nsa d e o ch u tjä mna d e v ä r d e n Historiskt genomsnitt

Industri fö r e la ppa ra tur

Ko nfi de nsi ndi k a to r , i nde x me d e l v ä r d e =100

(28)

28

Maskinindustri (SNI 28)

Alla diagram visar säsongsrensade tidsserier

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Nulägesomdöme

Histori sk t ge nomsnitt Maskinindustri Total orderstock, nettotal

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Utfall Fö r v ä ntni nga r Maskinindustri Pr oduk ti o nsvo ly m, ne tto ta l

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Utfall

Fö r vä ntni nga r (k v a r ta l sfr åga ) Maskinindustri

Or de r ingång (to ta l) , ne tto ta l

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Utfall Fö r v ä ntni nga r Maskinindustri Anta l a nstä l l da , ne tto tal

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Otillräcklig efterfrågan

Br i st p å ma sk i n- o ch a nl ä g g ni ng sk a pa ci te t Brist på arbetskraft

Ma sk inindustri

Fr ä msta pr o duk ti o nshi nde r , a nd e l för e ta g

60 70 80 90 100 110 120

60 70 80 90 100 110 120

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Säsongsrensade värden

Sä so n g sr e nsa d e o ch u tjä mna d e v ä r d e n Historiskt genomsnitt

Ma sk inindustri

Ko nfi de nsi ndi k a to r , i nde x me d e l v ä r d e =100

(29)

29

Motorfordonsindustri (SNI 29)

Alla diagram visar säsongsrensade tidsserier

-80 -40 0 40 80

-80 -40 0 40 80

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Nulägesomdöme H i sto r i sk t ge n o msni tt Motorfordo nsindustri Tota l or de r stock, ne tto ta l

-100 -75 -50 -25 0 25 50 75 100

-100 -75 -50 -25 0 25 50 75 100

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Utfall

Förväntningar Motorfordonsindustri Produktionsvolym, nettotal

-100 -75 -50 -25 0 25 50 75 100

-100 -75 -50 -25 0 25 50 75 100

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Utfall

Förväntningar (kvartalsfråga) Motorfordonsindustri Orderingång (total), nettotal

-100 -75 -50 -25 0 25 50 75 100

-100 -75 -50 -25 0 25 50 75 100

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Utfall

Förväntningar Motorfordonsindustri Antal anställda, nettotal

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Otillräcklig efterfrågan

Br i st p å ma sk i n- o ch a nl ä g g ni ng sk a pa ci te t Brist på arbetskraft

Mo to rf o rdo nsindustri

Fr ä msta pr o duk ti o nshi nde r , a nd e l för e ta g

60 70 80 90 100 110 120

60 70 80 90 100 110 120

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Säsongsrensade värden

Sä so n g sr e nsa d e o ch u tjä mna d e v ä r d e n Historiskt genomsnitt

Mo to rf o rdo nsindustri

Ko nfi de nsi ndi k a to r , i nde x me d e l v ä r d e =100

(30)

30

Annan transportmedelsindustri (SNI 30)

Alla diagram visar säsongsrensade tidsserier

-80 -40 0 40 80

-80 -40 0 40 80

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Nulägesomdöme H i sto r i sk t ge n o msni tt

Annan transpo rtmedelsindustri Tota l or de r stock, ne tto ta l

-60 -40 -20 0 20 40 60 80 100

-60 -40 -20 0 20 40 60 80 100

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Utfall Förv äntni nga r

Annan transp o rtmed elsind ustri Produkti onsvol ym, nettota l

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Utfall

Fö r vä ntni nga r (k v a r ta l sfr åga ) Annan transpo rtmedelsindustri Or de r ingång (to ta l) , ne tto ta l

-100 -75 -50 -25 0 25 50 75 100

-100 -75 -50 -25 0 25 50 75 100

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Utfall

Förväntningar

Annan transportmedelsindustri Antal anställda, nettotal

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Otillräcklig efterfrågan

Br i st p å ma sk i n- o ch a nl ä g g ni ng sk a pa ci te t Brist på arbetskraft

Ann a n tra n spo rtme de lsindu stri Fr ä msta pr o duk ti o nshi nde r , a nd e l för e ta g

70 80 90 100 110 120 130

70 80 90 100 110 120 130

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Säsongsrensade värden

Sä so n g sr e nsa d e o ch u tjä mna d e v ä r d e n Historiskt genomsnitt

Ann a n tra n spo rtme de lsindu stri Ko nfi de nsi ndi k a to r , i nde x me d e l v ä r d e =100

(31)

31

Möbelindustri (SNI 31)

Alla diagram visar säsongsrensade tidsserier

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Nulägesomdöme

Histori sk t ge nomsnitt Möbelindustri Total orderstock, nettotal

-80 -40 0 40 80

-80 -40 0 40 80

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Utfall Fö r v ä ntni nga r Möbelindustri Pr oduk ti o nsvo ly m, ne tto ta l

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Utfall

Förväntningar (kvartalsfråga) Möbelindustri

Orderingång (total), nettotal

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Utfall

Förväntningar Möbelindustri Antal anställda, nettotal

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Otillräcklig efterfrågan

Br i st p å ma sk i n- o ch a nl ä g g ni ng sk a pa ci te t Brist på arbetskraft

Möbe lindustri

Fr ä msta pr o duk ti o nshi nde r , a nd e l för e ta g

70 80 90 100 110 120 130 140

70 80 90 100 110 120 130 140

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Säsongsrensade värden

Sä so n g sr e nsa d e o ch u tjä mna d e v ä r d e n Historiskt genomsnitt

Möbe lindustri

Ko nfi de nsi ndi k a to r , i nde x me d e l v ä r d e =100

(32)

32

Bygg- & anläggning (SNI 41-42)

Alla diagram visar säsongsrensade tidsserier

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Utfall Fö r v ä ntni nga r Bygg- & anläggning By gga nde t, ne tto ta l

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Nu l ä g e so md ö m e Utfall

Förväntningar By g g - & a n lä g g n in g Or d e r sto ck , ne tto ta l

-20 0 20 40 60 80

-20 0 20 40 60 80

10 11 12 13 14 15 16 17 18

Förväntningar (kvartals fråga) Bygg & anläggning

Byggm arknaden på ett års s ikt, nettotal

0 10 20 30 40 50 60 70 80

0 10 20 30 40 50 60 70 80

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

O ti l l r ä ck l i g e fte r fr å g a n Brist på arbetskraft Fi n a n si e l l a r e str i k ti o n e r Andra faktorer

By g g - & a n l ä g g n in g

Fr ä m sta h i n d r e t fö r ö k a t b y g g a n d e , a n d e l fö r e ta g

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Utfall Fö r v ä ntni nga r Bygg- & anläggning Anta l a nstä l l da , ne tto tal

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Utfall

Förväntningar Bygg- & anläggning Anbudspriser, nettotal

(33)

33

Husbyggande (SNI 41)

Alla diagram visar säsongsrensade tidsserier

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Utfall Fö r v ä ntni nga r Husbyggande By gga nde t, ne tto ta l

-80 -40 0 40 80

-80 -40 0 40 80

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Nu l ä g e so md ö m e Utfall

Förväntningar Husby gga nd e Or d e r sto ck , ne tto ta l

-40 -20 0 20 40 60 80

-40 -20 0 20 40 60 80

10 11 12 13 14 15 16 17 18

Förväntningar (kvartals fråga) Husbyggande

Byggm arknaden på ett års s ikt, nettotal

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Oti l l r ä ck l i g e fte r fr å g a n Brist på arbetskraft Fi n a n si e l l a r e str i k ti o ne r Andra faktorer

Husb y gg a nd e

Fr ä m sta h i n d r e t fö r ö k a t b y g g a n d e , a n d e l fö r e ta g

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Utfall Fö r v ä ntni nga r Husbyggande Anta l a nstä l l da , ne tto tal

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Utfall

Förväntningar Husbyggande Anbudspriser, nettotal

(34)

34

Anläggningsverksamhet (SNI 42)

Alla diagram visar säsongsrensade tidsserier

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Utfall Fö r v ä ntni nga r

An lägg nin gsverksamhet By gga nde t, ne tto ta l

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Nu l ä g e so md ö m e Utfall

Förväntningar

An lä g g n in g sv e rk sa mh e t Or d e r sto ck , ne tto ta l

-20 0 20 40 60 80 100

-20 0 20 40 60 80 100

10 11 12 13 14 15 16 17 18

Förväntningar (kvartalsfråga) Anläggningsverksamhet Byggm arknaden på ett års s ikt, nettotal

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Oti l l r ä ck l i g e fte r fr å g a n Brist på arbetskraft Fi n a n si e l l a r e str i k ti o ne r Andra faktorer

An lä g g n in g sv e rk sa mh e t

Fr ä m sta h i n d r e t fö r ö k a t b y g g a n d e , a n d e l fö r e ta g

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Utfall Fö r v ä ntni nga r

An lägg nin gsverksamhet Anta l a nstä l l da , ne tto tal

-80 -40 0 40 80

-80 -40 0 40 80

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Utfall Fö r v ä ntni nga r

An lägg nin gsverksamhet Anbudspr i ser , nettota l

(35)

35

Handel (SNI 45-47)

Alla diagram visar säsongsrensade tidsserier

-40 -20 0 20 40 60 80

-40 -20 0 20 40 60 80

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Nu l ä ge so md ö me Förväntningar Handel

För sä l jni ngssi tua ti o n, ne tto ta l

-30 -20 -10 0 10 20 30 40

-30 -20 -10 0 10 20 30 40

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Försäljningspriser (kvartalsfråga) , utfall

Lö n sa mhe t ( k v a r ta l sfr å ga ) , nu l ä ge so mdö me Handel

Lönsa mhe t o ch fö r sä l jni ngspr i se r , ne tto tal

-40 -20 0 20 40 60

-40 -20 0 20 40 60

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Utfall Fö r v ä ntni nga r Handel

För sä l jni ngsv oly m, ne tto tal

-40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40

-40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Utfall Fö r v ä ntni nga r Handel

Anta l a nstä l l da , ne tto tal

-40 -20 0 20 40 60

-40 -20 0 20 40 60

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

I nk öp av va r or , utfal l (k va r talsfr åga ) Varulager, nulägesomdöme

Handel

Va r ula ge r och va r uinkö p, ne ttotal

70 80 90 100 110 120

70 80 90 100 110 120

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Säsongsrensade värden

Sä so n g sr e nsa d e o ch u tjä mna d e v ä r d e n Historiskt genomsnitt

Handel

Ko nfi de nsi ndi k a to r , i nde x me d e l v ä r d e =100

(36)

36

Detaljhandel (SNI 45 + 47)

Alla diagram visar säsongsrensade tidsserier

-40 -20 0 20 40 60 80

-40 -20 0 20 40 60 80

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Nu l ä ge so md ö me Förväntningar Detaljhandel

För sä l jni ngssi tua ti o n, ne tto ta l

-40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40

-40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Försäljningspriser (kvartalsfråga) , utfall

Lö n sa mhe t ( k v a r ta l sfr å ga ) , nu l ä ge so mdö me Detaljhandel

Lönsa mhe t o ch fö r sä l jni ngspr i se r , ne tto tal

-40 -20 0 20 40 60 80

-40 -20 0 20 40 60 80

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Utfall Fö r v ä ntni nga r Detaljhandel

För sä l jni ngsv oly m, ne tto tal

-40 -30 -20 -10 0 10 20 30

-40 -30 -20 -10 0 10 20 30

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Utfall Fö r v ä ntni nga r Detaljhandel Anta l a nstä l l da , ne tto tal

-40 -20 0 20 40 60

-40 -20 0 20 40 60

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

I nk öp av va r or , utfal l (k va r talsfr åga ) Varulager, nulägesomdöme

Detaljhandel

Va r ula ge r och va r uinkö p, ne ttotal

60 70 80 90 100 110 120 130

60 70 80 90 100 110 120 130

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Säsongsrensade värden

Sä so n g sr e nsa d e o ch u tjä mna d e v ä r d e n Historiskt genomsnitt

Detaljhandel

Ko nfi de nsi ndi k a to r , i nde x me d e l v ä r d e =100

(37)

37

Handel med motorfordon (SNI 45)

Alla diagram visar säsongsrensade tidsserier

-80 -40 0 40 80

-80 -40 0 40 80

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Nu l ä ge so md ö me Förväntningar

Handel med mo to rfo rdo n För sä l jni ngssi tua ti o n, ne tto ta l

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Försäljningspriser (kvartalsfråga) , utfall Lönsa mhe t (k v artal sfr åga) , nulä gesomdöme Handel med motorfordon

Lönsamhet och försäljningspr iser, nettota l

-80 -40 0 40 80

-80 -40 0 40 80

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Utfall Fö r v ä ntni nga r

Handel med mo to rfo rdo n För sä l jni ngsv oly m, ne tto tal

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Utfall Fö r v ä ntni nga r

Handel med mo to rfo rdo n Anta l a nstä l l da , ne tto tal

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

I nk öp av va r or , utfal l (k va r talsfr åga ) Varulager, nulägesomdöme

Handel med mo to rfo rdo n Va r ula ge r och va r uinkö p, ne ttotal

60 70 80 90 100 110 120 130

60 70 80 90 100 110 120 130

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Säsongsrensade värden

Sä so n g sr e nsa d e o ch u tjä mna d e v ä r d e n Historiskt genomsnitt

Ha nd e l me d mo to rf o rdo n Ko nfi de nsi ndi k a to r , i nde x me d e l v ä r d e =100

(38)

38

Partihandel (SNI 46)

Alla diagram visar säsongsrensade tidsserier

-40 -20 0 20 40 60 80

-40 -20 0 20 40 60 80

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Nul ä ge somdö me ( k v a r ta l sse r ie) Förväntningar (kvartalsserie) Partihandel

För sä l jni ngssi tua ti o n, ne tto ta l

-30 -20 -10 0 10 20 30 40

-30 -20 -10 0 10 20 30 40

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Försäljningspriser (kvartalsfråga) , utfall

Lö n sa mhe t ( k v a r ta l sfr å ga ) , nu l ä ge so mdö me Partihandel

Lönsa mhe t o ch fö r sä l jni ngspr i se r , ne tto tal

-40 -20 0 20 40 60 80

-40 -20 0 20 40 60 80

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Utfall (kvartalsserie)

Fö r v äntninga r (k v ar ta lsse r i e) Partihandel

För sä l jni ngsv oly m, ne tto tal

-60 -40 -20 0 20 40 60

-60 -40 -20 0 20 40 60

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Utfall (kvartalsserie)

Fö r v äntninga r (k v ar ta lsse r i e) Partihandel

Anta l a nstä l l da , ne tto tal

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Inköp av varor, utfall (kvartalsfråga)

Va r ul a ge r , nul ä ge so mdö me ( k v a r ta l sfr å ga) Partihandel

Va r ula ge r och va r uinkö p, ne ttotal

70 80 90 100 110 120

70 80 90 100 110 120

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Säsongsrensade värden

Sä so ng sr e nsa d e o ch utjä mna d e v ä r d e n Historiskt genomsnitt

Handel

Konfi de nsi ndi k a to r , i nde x me d e l v ä r d e =100

(39)

39

Dagligvaruhandel (SNI 47.11 + 47.2)

Alla diagram visar säsongsrensade tidsserier

-20 0 20 40 60 80

-20 0 20 40 60 80

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Nu l ä ge so md ö me Förväntningar Dagligvaruhandel För sä l jni ngssi tua ti o n, ne tto ta l

-20 0 20 40 60 80 100

-20 0 20 40 60 80 100

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Försäljningspriser (kvartalsfråga) , utfall

Lönsa mhe t (k v a r ta l sfr å ga) , nul äge somdöme Dag ligvaruhandel

Lönsamhet och försäl jni ngspr i ser , ne ttotal

-40 -20 0 20 40 60 80

-40 -20 0 20 40 60 80

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Utfall Fö r v ä ntni nga r Dagligvaruhandel För sä l jni ngsv oly m, ne tto tal

-30 -20 -10 0 10 20 30

-30 -20 -10 0 10 20 30

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Utfall Fö r v ä ntni nga r Dagligvaruhandel Anta l a nstä l l da , ne tto tal

-20 -10 0 10 20 30 40 50 60

-20 -10 0 10 20 30 40 50 60

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

I nk öp av va r or , utfal l (k va r talsfr åga ) Varulager, nulägesomdöme

Dagligvaruhandel

Va r ula ge r och va r uinkö p, ne ttotal

85 90 95 100 105 110 115

85 90 95 100 105 110 115

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Säsongsrensade värden

Sä so n g sr e nsa d e o ch u tjä mna d e v ä r d e n Historiskt genomsnitt

Da gligv a ruha nde l

Ko nfi de nsi ndi k a to r , i nde x me d e l v ä r d e =100

(40)

40

Sällanköpshandel (SNI 47.19 + 47.4-9)

Alla diagram visar säsongsrensade tidsserier

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Nul ä ge so md ö me Förväntningar Sällankö pshandel För sä l jni ngssi tua ti o n, ne tto ta l

-40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40

-40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Försäljningspriser (kvartalsfråga) , utfall

Lö nsa mhe t ( k v a r ta l sfr å ga ) , nul ä ge so mdö me Sällankö pshandel

Lönsa mhe t o ch fö r sä l jni ngspr i se r , ne tto tal

-60 -40 -20 0 20 40 60 80 100

-60 -40 -20 0 20 40 60 80 100

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Utfall Förv äntni nga r Sällankö pshandel För säl jni ngsvol y m, ne ttotal

-60 -40 -20 0 20 40

-60 -40 -20 0 20 40

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Utfall Fö r v ä ntni nga r Sällankö pshandel Anta l a nstä l l da , ne tto tal

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

I nk öp av va r or , utfal l (k va r talsfr åga ) Varulager, nulägesomdöme

Sällankö pshandel

Va r ula ge r och va r uinkö p, ne ttotal

60 70 80 90 100 110 120 130

60 70 80 90 100 110 120 130

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Säsongsrensade värden

Sä so ng sr e nsa d e o ch utjä mna d e v ä r d e n Historiskt genomsnitt

Sä llanköpshande l

Konfi de nsi ndi k a to r , i nde x me d e l v ä r d e =100

(41)

41

Tjänstesektorn

Alla diagram visar säsongsrensade tidsserier

-40 -20 0 20 40 60

-40 -20 0 20 40 60

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Utfall Fö r v ä ntni nga r Tjänstesektorn

Efte r fr å ga n på fö r e ta ge ts tjä nste r , ne ttota l

-40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40

-40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Utfall Fö r v ä ntni nga r Tjänstesektorn Anta l a nstä l l da , ne tto tal

-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20

-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Nulägesomdöme H i sto r i sk t ge n o msni tt Tjänstesektorn Uppdr a gsv o l ym, ne tto ta l

0 10 20 30 40 50

0 10 20 30 40 50

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Oti l l r ä ck l i g e fte r fr å ga n (k v a r ta l sfr åga) Brist på arbetskraft (kvartalsfråga) Tjän st esekt o rn

Fr ä msta hi nd r e t fö r v e r k sa mhe te n , a nd e l fö r e ta g

-30 -20 -10 0 10 20 30 40

-30 -20 -10 0 10 20 30 40

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Lö n sa mhe t, nu l ä ge somdö me ( k v a r ta l sfr å ga ) Försäljningspriser, utfall

Tjänstesektorn

Lönsa mhe t o ch fö r sä l jni ngspr i se r , ne tto tal

60 70 80 90 100 110 120

60 70 80 90 100 110 120

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Säsongsrensade värden

Sä so n g sr e nsa d e o ch u tjä mna d e v ä r d e n Historiskt genomsnitt

Tjänstesektorn

Ko nfi de nsi ndi k a to r , i nde x me d e l v ä r d e =100

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :