• No results found

Träna på gymmet, träna för livet: en kvantitativ kartläggning över vad som motiverar människor att träna i Kalmar

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Träna på gymmet, träna för livet: en kvantitativ kartläggning över vad som motiverar människor att träna i Kalmar"

Copied!
40
0
0

Full text

(1)

Examensarbete 15 hp

Träna på gymmet, träna för livet:

- en kvantitativ kartläggning över vad som motiverar människor att träna i Kalmar

Författare: Filip Gunnarsson Handledare: Anna Hafsteinsson Östenberg

Examinator: Jesper Augustsson

(2)

Abstrakt

Syftet med denna studie är att undersöka vilken sorts motivation individer drivs av och motiverar dem att träna på gym och om det finns någon skillnad mellan könen. Studien är av kvantitativ karaktär och datainsamlingsmetoden som använts för denna studie är en enkätundersökning som bygger på en validerad enkät Exercise Motivation Inventory - 2. Utifrån enkätsvaren har författaren kodat datan och slagit ihop värdena i dem nya delskalorna gjort en deskriptiv analys och en sambandsanalys mellan kön och motivat- ionsorsaker. I resultatet diskuteras och analyseras utifrån tidigare forskning inom motivationsdomänen samt utifrån Self-Determination Theory. Resultaten visar att människor som tränar på gym i Kalmar drivs av inre motivation samt att det finns vissa skillnader mellan könen kring motivation.

Nyckelord

Motivation, Self-Determination Theory, Psykologiska behov, Reglering, Träning

(3)

Innehållsförteckning

1. Inledning ... 1

2. Bakgrund ... 2

2.1 Gymmet – historisk tillbakablick ... 2

2.2 Syfte. ... 4

2.3 Frågeställningar ... 4

3. Tidigare forskning ... 5

3.1 Hälsosammare livsstil ... 5

3.2 Utseende ... 5

3.3 Autonomiskt stöd och omgivningens betydelse ... 6

3.4 Prestation & Kompetensutveckling ... 7

4. Teoretisk referensram ... 9

4.1 Motivation ... 9

4.2 Inre &Yttre motivation ... 10

4.3 Self_determination Theory (SDT) ... 11

5. Metod ... 14

5.1 Forskningsstrategi ... 14

5.2 Exercise Motivation Inventory – 2 (EMI-2) ... 14

5.3 Urval ... 15

5.4 Forskningsetiska överväganden ... 16

5.5 Grupering av data ... 17

6. Resultat ... 18

7. Diskussion ... 20

7.1 Metoddiskussion ... 20

7.2 Resultatdiskussion & Analys ... 21

7.3 Slutsats………..23

7.4 Framtida forskning ..……….………...24

8. Referenser………26 Bilagor ...

(4)

Tack

Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Anna Hafsteinsson Östenberg som har funnits där och stöttat mig genom arbetet med min studie och delat med sig av sina kunskaper. Vill även tacka till alla som deltog i min enkätundersökning.

(5)

1. Inledning

Från att gymkulturen att har varit en källarkultur har den idag breddats och utvecklats till en global mångmiljardindustri. Under ett och samma tak kan idag gymbesökare ofta erbjudas en mängd olika träningsformer. I moderna lokaler kan besökare ägna sig åt olika former av styrketräning och träningspass i grupp. Gruppträningen kan se ut på många sätt och till exempel vara inspirerat av latinamerikans dans eller yoga. Gym- och fitnessanläggningar har idag ofta professionellt och tekniskt kunnig personal och utrust- ning som kan marknadsföra utvecklandet av en aktiv hälsosam kropp och livsstil (Phillips 2005; Shilling 2008:85, 2012:135; Sassatelli, 2010:24; Featherstone 2010;

Andreasson & Johansson 2015:10).

Under de senaste decennierna har också gymindustrin kommit att framstå som en allt starkare utmanare till den traditionella idrottens verksamheter, och också som en hälso- främjare och producent av kroppsideal. Intresset för vår kropp, hälsa och utseende har ökat markant under de senaste åren visar forskning (Gonzales-Cutre & Sicilia 2012).

Det är många som lägger åtskilliga timmar på att skulptera, definiera och forma den vältränade och sunda kroppen vi vill ha. Detta kan innebära att den unga och hälso- samma kroppen hamnar i fokus, vilket kan få människor att känna missnöje över hur de själva ser ut, och kan vara en av flera anledningar till varför människor tränar på gym (Söderström 1999:23).

Enligt Riksidrottsförbundet (2001) har människors motionerande på gym ökat kraftigt.

Statistiken visar att antalet personer som tränar regelbundet på gym i Sverige har gått från 350 000 till 800 000 mellan 1990-2001 (Ekström 2001:41). I Riksidrottsförbundets rapport från 2011 styrketränar 23% av landets befolkning på gym minst en gång i må- naden. Detta motsvarar 1 714 000 människor. Motivationen att träna på gym har föränd- rats. År 2001 var de två vanligaste motiven till att träna att må bättre och att bibe-

hålla/förbättra sin hälsa. 2011 var motiven att hålla sig i form och för att träning är roligt (Riksidrottsförbundet 2011). Frågan är: vad motiverar människor att träna på gym? En- ligt Granbom (1998) kan yttre motivation vara i form av krav och påtryckningar, medan inre motivation är något vi människor upptäcker själva. Detta har väckt ett intresse gäl- lande motivation till fysisk aktivitet på gym. Men är vi ute efter att skaffa sunda vanor eller strävar vi efter ett bättre utseende?

(6)

2. Bakgrund

Här presenteras en historisk tillbakablick över gymmet, tidigare forskning inom moti- vation och Self-Determination Theory. Tidigare forskning är strukturerad utifrån upp- satsens frågeställningar. Sist i bakgrunden presenteras en överblick över motivationsbe- greppet samt det teoretiska ramverket som används för att analysera empirin.

2.1 Gymmet - historisk tillbakablick

Idrottsrörelsens och kroppskulturens moderna rötter kan spåras till ett tidigt 1800-tal European Turhalle (gymnasium) och Friedrich Jahn’s turnkunst samt metoder för utvecklandet av en hälsosammare kropp och livsstil, av exempelvis lärarna Per Henrik Ling (Sverige) och Niels Bukh (Danmark) (Johansson 1998:18; Bonde 1994; 2009).

Det är naturligtvis möjligt att hitta influenser som sträcker sig till de gamla grekerna (gymnasium) och Romarriket (Palaestra) (Sassatelli 2010:17). Följaktligen finns det ett antal influenser som samstämmer med dagens gym- och fitnesskultur. Att ägna tid till att bygga upp en muskulös stark kropp har främst varit en manlig angelägenhet nära besläktat med våld och krig. Det är en tillämpning som kan relateras till den maskulina stereotypen (Mosse 1996:150).

I slutet av 1800-talet fortsatte utvecklingen av kroppskulturen och särskilt nya tränings- former för att gradvis utveckla och forma en stark, muskulös och maskulin kropp. USA var ett av de länder som gick i spetsen för denna process. Det kan fortfarande idag besk- rivas som ett västerländskt fenomen, men utvecklingen och etableringen av denna kultur blev mer internationell (Andreasson & Johansson 2014:19). Med influenser från bland annat den svenska gymnastikrörelsen (Per-Henrik Ling), har forskare utvecklat metoder och kroppstekniker för att förbättra människors hälsa och styrka. Vid industrialiseringen ökades den allmänna oron av hälsa när det uppkom ett ökat behov av fysiskt kapabla män. I början av 1900-talet var idrott och kroppskultur inte bara en angelägenhet för aristokratin utan också en angelägenhet för arbetarklassen (Grant 2013).

Intresset för att forma och skulptera kroppen ändrades drastiskt i samhället under 1900- talets början. Klassroller förändras och det gavs löften om att inordna klasskillnader och överträda de traditionella klasspositionerna. Mitt i den här förändringen av urbant kaos

(7)

och levande kommersiell kultur gavs “löften” om att kunna ändra sin kropp och bli nå- gon annan. Dessa “löften” var lockande för båda könen. Delar av de nationalistiska och imperialistiska ideologierna samt kommersiella kulturer svetsades samman med

kroppskulturen. Här var kroppskulturen starkt kopplad till religion. Inom rörelsen Muscular Christianity sågs utbildning och träning som ett medel för att visa att man förvaltar Guds gåva på rätt sätt: våra kroppar. I jakten för att utveckla en sund, religiös och en moraliskt rättfärdig livsstil (Johansson 1998:25; Putney 2001:35).

På 1930-talet kom genombrottet för en mer aktiv och hälsosammare livsstil genom olika medier i form av annonser och veckotidningar. Atletklubbar öppnades, men de hade dock svårt att “rota sig” hos de svenska medborgarna och gick därför snabbt i konkurs.

Under 1970-talet började bodybuildingen spridas världen över. Under nästkommande decennium ökades populariteten. Gymkulturen växte i Sverige och allt fler svenskar ägnade sig åt bodybuilding (Johansson 1998:59; Ekström 2001:35). Under 1980-talet kom träningsformen aerobics till Sverige med Susanne Lanefelt vid rodret. Hon motive- rade andra till träning genom sin starka ambition och målsättning. Träningsformerna bodybuilding och aerobics löper på många sätt i parallella spår, då de är anpassade till kön och tidens ideal. Männen strävar efter muskulös och definierad kropp, medan kvin- norna strävar efter en smal och vacker kropp (Johansson 1998:70; Andreasson & Jo- hansson 2015:34–35).

Från 1970-talet och fram till idag har det skett en markant ökning av antalet aktörer på den kommersiella marknaden. Här finns fitnessgym, privata gym, franchises, internat- ionella fitnesstidningar, personliga tränare, och så vidare (Söderström, 1999; Sassatelli 2010:24; Stern 2011). Denna marknad ökar fortsatt i samma takt. Mellan 2007-2012 fördubblades antalet gymanläggningar i Sverige (Livsmedelsföretagen 2014).

(8)

2.2 Syfte

Syftet med denna studie är att undersöka vad som motiverar människor att träna på gym i en stad i södra Sverige (Kalmar). Vidare undersöks om det finns några skillnader kring motivationsfaktorer bland könen.

2.3 Frågeställningar

• Vilka möjliga motivationsfaktorer finns hos motionärerna på gym?

• Finns det några skillnader kring motivation mellan könen som tränar på gym? Och i så fall vilka?

(9)

3. Tidigare forskning

3.1 Hälsosammare livsstil

Forskning inom motivationsdomänen förknippas ofta med individer som har en stillasit- tande livsstil och/eller de som lever ett ohälsosamt liv. Detta gör det svårt att hitta vad som motiverar individer till ett regelbundet träningsbeteende. Viktiga komponenter i motivationen till träning är känslorna inför träning och upplevelsen av träningen. Ofta väljer individer att träna på grund av att de vill göra en beteendeförändring, eller för- bättra sin livsstil till en mer hälsosammare (Allender, Cowburn, & Foster 2006; Bell &

Cole 2008; Loef & Walach 2012; Gillison, Sebire & Standage 2012). Ducan, Hall, Wil- son & Jenny (2010) ville visa i sin studie betydelsen av vad fysisk aktivitet har för indi- vider i deras beteendeförändring mot en hälsosammare livsstil. Syftet med deras studie var att få en ökad förståelse över hur olika typer av motivation bidrar till människors motionsbeteenden. Resultatet visade att sambanden mellan intensitet, frekvens och du- ration var korrelerade med mer autonoma regleringar (integrerad & identifierad). Fors- karna betonar vikten av integrerad reglering, eftersom det är viktigt att förstå individers olika motivationsfaktorer i deras beteendeförändring (Duncan et. al., 2010).

3.2 Utseende

Inom den västerländska kulturen, är den ”perfekta" kroppen ett kontinuerligt utvecklande koncept och kan påverka människors uppfattning om sina egna kroppar (Avalos, Tylka & Wood-Barcalow 2006; Porter, Morrow & Reel 2013; Gatti, Traficante

& Confalonieri 2014). Kroppen har blivit ett etiskt, moraliskt och estetiskt projekt för oss människor. Vi ansvarar för hur vi vill definiera och forma våra kroppar (McGannon

& Spence 2012). Kroppen, vårt yttre, visar vilka vi är och att vi existerar (Johansson, 2006:158). När man tränar för att leva upp till normerna samhället har konstruerat, kan regleringarna vara antingen extern eller introjicerad. Denna standard har konstruerats av samhället, inte av individen själv (Rolls, Federoff & Guthrie 1991). Crossley (2006) hävdar att för många är träningslokalen en tillflyktsort från det vardagliga livet. Där kan individer ”stänga av” sitt medvetande och fokusera på sin träning (Crossley 2006:43). I Sicilia, Sáenz-Alvarez,González-Cutre & Ferriz (2014) studie visades det att de som rapporterade kroppsuppfattning som ett motiv till fysisk aktivitet visade höga nivåer av social fysisk ångest. Högre än de som var fysiskt aktiva av hälsoskäl, sociala själ eller på grund av att träning var roligt. Kroppsuppfattning, eller förbättra sitt utseende, kan

(10)

vara viktigt på grund av ett socialt erkännande från andra, mer externt reglerad. I linje med erkännande och uppskattning från andra, kommer det med tiden, att internaliseras och förvandlas till introjicerad reglering (Sicilia, Sáenz-Alvarez, González-Cutre &

Ferriz 2014). Furnham, Badmin och Sneade (2002) kom fram till i sin studie att det finns skillnader mellan könen i deras intentioner till att motionera när det kommer till utseende. Här är männen representerade med 37% jämfört med 8 % av kvinnorna. Re- sultatet visar att båda könens mål med sin träning hör ihop med strävan efter dagens kroppsideal. Bodybuilding kroppen för män och det smala idealet för kvinnorna kan ses som negativt utifrån ett hälsoperspektiv (Furnham et. al. 2002).

Ingledew och Markland (2008) upptäckte i sin studie att individer som har viktbaserade motiv ökade sin motivation till en yttre reglering, vilket leder i sin tur minskade själva deltagandet. Motiven som ansågs positiva var hälsa eller fitness. Detta ökade däremot individers deltagande samt den identifierade regleringen. Det sociala engagemanget var det motiv som ökade individers inre reglering mest. Utifrån deras studie kunde

Ingledew och Markland (2008) visa att negativa motiv som känns påtvingade kan leda till ett kortsiktigt motionsbeteende och autonoma regleringar är det som skapar ett lång- siktigt deltagande för oss. Slutsatser som kan dras utifrån Sicilia, Sáenz-

Alvarez,González-Cutre & Ferriz (2014), Ingledew och Markland (2008) samt Furnham, Badmin och Sneads (2002) forskning är att individer som styrs utifrån yttre regleringar såsom viktnedgång bara håller en kort tid i början, men övergår i senare sta- dier mot mer uppgiftsorienterade mål i deras beteendeförändring.

3.3 Autonomiskt stöd och omgivningens betydelse

Utför man en aktivitet i gemenskap med andra kan det påverka ens träningsmängd. Stöd från personer i din omgivning kan en ha positiv inverkan till träning. Det skapar en trygghet hos individen och att de befinner i en trygg omgivning (Kondric, Sandrik, Mandric & Schneifler 2013). Wilson och Rodgers (2004) genomförde en universitets- studie som visade att autonomistöd från vänner hade en koppling till motion. Studiens utgångspunkt hade sin grund i Self-Determination Theory (SDT), som specifikt visade att identifierad och integrerad reglering var relaterat till individers intentioner att mot- ionera. Wilson & Rodgers (2004) kommer även fram till att yttre regleringar kan för- klara individers olika intentioner till att motionera, men via identifierad och integrerad reglering. Därmed visar studien att individers intentioner kommer utifrån autonoma

(11)

regleringar som utvecklas genom stöd från vänner, är förknippat med framtida motions- intentioner. De drog även slutsatsen att det är viktigt att öka perceptionen om autonomi- stödjande miljöer som gynnar tillfredsställandet av de tre grundläggande psykologiska behoven, och de effekter dem har för individers intentioner till att vara mer fysiskt aktiva.

Flera studier visar att om en individ får stöd från andra har det lättare att upprätthålla ett regelbundet träningsbeteende och att det påverkar graden av fysisk aktivitet. Därför kan stödet från omgivningen vara avgörande för träningens omfattning. (Eyler, Matson- Koffman, Evenson, Sanderson, Thompson, Wilbur & Rohm-Young 2002; Allender, Coburn & Foster 2006; Molloy, Dixon, Hamer & Sniehotta 2010). Yang, Telama, Leino & Viikaris (1999) berättar om omgivningens betydelse för hur mycket en individ tränar. Växer man upp i en trygg miljö där fysisk aktivitet är en del av ens vardag, ten- derar individer till att bibehålla träningsbeteendet i vuxen ålder. Några av anledningarna kan vara att man får mer erfarenhet av träning och att man ser fördelarna med fortsatt träning i vuxenlivet (Yang, Telama, Leino & Viikaris 1999). Forskarna Rouse,

Ntourmanis, Duda, Jolly och Williams (2011) är inne på samma spår som Wilson och Rodgers (2004) och Yang, Telama, Leino och Viikaris (1999) angående vilken påver- kan autonomistödjande miljöer har på människors motivation till motion och positiva hälsoresultat. Resultatet i deras studie visar att autonomiskt stöd och mer autonoma re- gleringar leder till bättre mental hälsa och starkare intentioner till att fortsätta vara fy- siskt aktiv.

3.4 Prestation & Kompetensutveckling

Upplever man sin träning njutbar och rolig har individer ofta ett behov av att utveckla sin kompetens. Det vill säga en ökad kunskap och färdighetsutveckling inom tränings- området (Engeser, & Rheinberg 2008). Kondric, Sandrik, Mandric och Schneifler (2013) förklarar att träning för att förbättra sin prestationsförmåga kan i sin tur leda till en ökad kompetensutveckling. Individen vill inte bara bli starkare eller prestera bättre, utan också få ett ökat självförtroende och vilja utmana och förbättra sig själv. Individer som införskaffar sig mer kunskap inom området kan påverka sin självbild positivt.

Individers prestation och kunskap inom området kan öka, där individer upplever att hen är tillräckligt utrustade för att utmana sig själva. Där krävs det full koncentration och en känsla av kontroll både på sig själv och själva utmaningen. Detta kan bidra till att indi-

(12)

viden får de kunskaper som krävs för att kunna utföra sin aktivitet, vilket i sin tur leder till ett bättre prestationsresultat (Csikszentimhályi 1993).

Individer kan drivas av hälsovinsterna träningen ger, vilket bidrar till långsiktig träning.

Själva träningen kan även bidra till att man uppnår meningsfulla utmaningar. Senare kan detta leda till ökning av ens prestationsförmåga och en känsla av kompetens. Allt detta visar sig främst hos individer som har tydliga målsättningar med sin träning vilket i framtiden kan leda till stora framsteg (Gillison, Sebire & Standage, 2012). Vandewalle (2001) menar att tidigare studier visar att individer som följer ett specifikt träningspro- gram får ut mest av sin träning. Allt genom att nyttja en mer lärande mål orientering istället för prestationsinriktade mål. Lärande mål orientering handlar om att öka sin kompetens för att individer ska kunna bemästra nya situationer, medan prestationsinrik- tad mål orientering handlar om att visa upp sin kompetens och jämföra med andra. Van- dewalles (2001) studie visar även att individer som har tydligt definierade mål med sin träning kan bidra till ett mer självbestämmande beteende för ett långsiktigt fysiskt del- tagande. Vidare förklarar Petosa och Holtz (2013) att om individen behärskar sin trä- ning och känner att man har kontroll över sin träning, har man ett mer långsiktigt träningsbeteende.

(13)

4. Teoretisk Referensram

4.1 Motivation

Vad är motivation? Forskare har argumenterat om att begreppet motivation har blivit överanvänt och otydligt, särskilt inom flera olika motionsdomäner såsom gymmet, id- rottshallar, parker och så vidare (Ford, 1992; Roberts, 2001; Roberts, Treasure & Con- roy, 2007). Definitionerna och uppfattningarna skiljer sig inom forskarvärlden. Pinder (1984) hävdade att det finns nästan lika många definitioner av begreppet som det finns teoretiker. Till min uppsats har jag valt Maehr och Zushos (2009) definition av begrep- pet motivation. Dem definierar begreppet motivation som ”motivation is typically de- fined as the process that influences the initiation, direction, magnitude, perseverance, continuation, and quality of goal-directed behavior” (Maehr & Zusho 2009). Av de mest populära nutida teorier om motivation utgår ifrån organismic theories (som inne-fattar teorier som bygger på behov samt att det uppstår en interaktion mellan människan och den sociala kontexten) eller socialkognitiva teorier (Roberts & Treasure 2012:7).

Teorierna använder sig av definitioner av motivation som riktningen och intensiteten i en individs insats (Maehr & Zusho 2009; Gould & Weinberg 2015:52).

Intensiteten syftar till hur motiverad en individ är medan riktningen handlar om vilken typ av motivation som driver individen, med andra ord dem underliggande mål och attityder som skapar handlingen (Ryan & Deci 2000; Levy & Cardinal 2004; Fortier, Sweet, O’Sullivan & Williams 2007). Motivationens riktning brukar kategoriseras som inre eller yttre motivation där inre motivation syftar till individens deltagande i

aktiviteter för den tillfredsställelse det ger individen, medan yttre motivation handlar om individens deltagande på grunderna av dess konsekvenser (Ryan & Deci 2000). Inre motivation främjar individens fokusering på kortsiktiga processmål, skapar energigi- vande känslor som glädje samt att man ser till sitt eget välbefinnande (Ryan & Deci 2002; Gallagher & Updegraff 2011:821). Yttre motivation kan leda till mindre autonom motivation och kan övergå till avsaknad av motivation: amotivation (Deci & Ryan 1985; Ryan & Deci 2000).

(14)

4.2 Inre & Yttre motivation

Inre motivation är den motivationsform som är mest självbestämd, vilket innebär att individen väljer av egen fri vilja att utföra en aktivitet (Ryan & Deci 2000; Mallett &

Hanrahan 2004; Vallerand, Rousseau, Grouzet, Dumais & Grenier 2006). Inre motivat- ion innebär att man utför en aktivitet av egen vilja och för aktivitetens egen skull, därför att aktiviteten är tillfredsställande och intressant. När en individ är driven av inre moti- vation upplever denne känslor av kompetens, njutning, spänning och personlig be-drift (Ryan & Deci 2000; Hassmén, Hassmén & Plate 2003). Inre motivation består av inre reglering, där motivation kommer ifrån glädjen av att vara fysiskt aktiv (Gonzáles‐Cutre

& Sicilia 2012). För att ett inre reglering beteende ska bibehållas, är det viktigt att auto- nomi och kompetens tillfredsställs (Deci & Ryan 2000). Yttre motivation karaktäriseras istället av beteenden som upplevs mindre autonoma samt viljemässigt valda av indivi- den. Det innebär att individen utför en aktivitet av instrumentella skäl eller för att uppnå ett mål som är frånkopplat aktiviteten. Allt från att förstärka självkänslan, eller till att bli belönad för själva handlingen av social eller materiell karaktär (Deci & Ryan 2000;

Kostenius & Lindqvist 2006; Håkonsen 2009). De tre olika typerna av motivation besk- rivs över ett kontinuum. Det sträcker sig från inre motivation till amotivation (avsaknad av motivation). Mellan inre motivation och amotivation återfinns yttre motivation. (se Figur 1)

Yttre motivation kan delas upp i kontrollerad och autonom reglering. Kontrollerad yttre motivation utgörs av introjicerad och extern reglering, karaktäriseras med låg grad av autonomi. Nästa reglering på kontinuumet är introducerad reglering, innehåller en aning högre grad av autonomi och syftar till att undvika känslor, skuld och ångest, samt ett behov av att få bekräftelse och självförtroende (Ryan & Deci, 2000; Gonzáles-Cutre &

Sicilia 2012). Med introjicerad reglering, är belöningar och bestraffningar som skapats av individen själv, men är inte en del av en själv (Ryan & Deci, 2000). Den externa re- gleringen, den minst autonoma, karaktäriseras av att individen motiveras av belöningar eller undvika bestraffningar. Om belöningarna tas bort, eller om bestraffningarna elimi- neras, så kommer motivationen minskas (Ryan & Deci, 2000). En individ som är motiverad av extern reglering kommer att vara fysiskt aktiv för att uppnå någon form av belöning, exempelvis värderingar och åsikter från andra (Gonzáles-Cutre & Sicilia 2012). Vid jämförelse med extern reglering, är det mer troligt att introjicerad reglering

(15)

bibehålls över tiden, även om det är fortfarande instabilt eftersom den inte är helt inter- naliserad (Deci & Ryan 2000; Teixeira, Carraca, Markland, Silva & Ryan 2012).

Autonom yrtre motivation utgörs av identifierad och integrerad reglering. Dessa två former av yttre motivation är mer autonoma och karaktäriseras av individens valfrihet.

Identifierad reglering innebär att individen uppskattar fördelarna med aktiviteten och identifieras som viktig och värdefull (Gonzáles-Cutre & Sicilia 2012). Med identifierad reglering, är beteendet mer internaliserad, ses mer som en del av individen själv.

Identifierad reglering är mer autonom än introjicerad reglering. Men, identifierad regle- ring är fortfarande yttre, då anledningen bakom individens beteende är instrumentellt och anses inte vara tillfredsställande, exempelvis att man är fysiskt aktiv för at det är bra för ens hälsa (Deci & Ryan 2010). Den integrerade regleringen (den mest autonoma) innebär att beteenden är självvalda och sker utifrån individens egna behov och värde- ringar (Ryan & Deci 2000; Gonzáles-Cutre & Sicilia 2012). En individ som är fysiskt aktiv regelbundet, ser det inte bara som ett medel för att bli bättre, utan att individen inser att hårt arbete och engagemang är relaterat till framgång (Mallett & Hanrahan 2004). Det som skiljer sig mellan integrerad reglering och inre motivation är att indivi- den fortfarande utför aktiviteten för att uppnå något, och inte för aktivitetens egen skull.

4.3 Self-Determination Theory (SDT)

Self-Determination Theory (SDT) har föreslagits som ett sätt att se på motivation. SDT är en väletablerad teori som använts i många studier om motivation inom motivations- domänen och anses väldigt användbar eftersom teorins ramverk har de förutsättningar att förklara motivationsfaktorer som påverkar människors deltagande samt anledningen till varför aktiviteter utförs (Deci & Ryan 1985; Edmunds, Ntourmanis & Duda 2006;

Moreno-Murcia, Gimeno, Hernández, Pedreno & Marín 2013). SDT har sin grund i människors medfödda psykologiska behov, där dem tre viktigaste är kompetens, auto- nomi (självständighet) och tillhörighet (Deci & Ryan 2000; Wang & Biddle 2007:197;

Sheldon & Hilpert 2012). Kompetens handlar om en känsla av att bemöta och hantera omgivningen på ett effektivt sätt. Autonomi definieras som en känsla av valfrihet. Till- hörighet definieras som en känsla av närhet med andra individer (Sheldon & Hilpert 2012). De två utgångspunkterna i teorin är den upplevda autonomin och kompetensen.

SDT beskriver över ett kontinuum hur motivationen hos människor regleras som själv- bestämmande (autonom) och icke-självbestämmande (kontrollerande) (Deci & Ryan,

(16)

2008). Detta sker genom tre kategorier av regleringar: inre motivation, yttre motivation och amotivation (Deci & Ryan 2000; Fortiell & Farrell 2009; Gillison, Osborn, Stan- dage & Skevington 2009; Sibley, Hancock & Bergman 2013; Sicilia, Sáenez-Alvarez, González-Cutre & Ferriz 2014).

SDT beskriver utifrån ett kontrollerande eller självreglerande perspektiv varför vi män- niskor utför en uppgift. Detta har man utifrån ett antal olika teorier såsom Basic Needs Theory (BNT), Organismic Integration Theory (OIT), Cognitive Evalutation Theory (CET) och Causality Orientation Theory (COT), samlas till SDT-modellen. Utifrån BNT har de kommit fram till att de tre viktigaste psykologiska behoven hos människor är kompetens, autonomi och tillhörighet. Tillfredsställelsen genom de tre psykologiska behoven kommer att förbättra den inre motivation och minskas när de inte blir tillfreds- ställda (Deci & Ryan 2000; Sheldon & Hilpert 2012). I OIT förklaras alla tre behovens distinktioner som en människa har till de som är relevanta för motiverande uppgifter.

Med andra ord är det ett medvetet agerande och inte enbart drifter som gör våra hand- lingar till en aktiv process (Deci & Ryan 1985). När människor hanterar yttre reglerade beteenden och betraktar dem självbestämmande, behövs det en annan viktig process för inre motiverade människor: internalisering (Wang & Biddle 2007:197-198).

(17)

Figur 1: Schematic representation of self-determination theory illustrating the features of three of the component subtheories: Basic psychological needs theory. cognitive evaluation theory. and organismic integration theory. (Hagger & Chatzisarantis 2007:8)

I den här uppsatsen har jag valt att fokusera på inre och yttre motivation. Inre motivat- ion upplevs när människor utför en aktivitet eller uppgift för sin egen skull utan inslag av yttre belöningar. Yttre reglering innebär att människors beteende utförs för att und- vika straff eller ta del av yttre belöningar. De processer som är viktiga är optimala ut- maningar (inre motivation) och internalisering (yttre motivation) (Deci & Ryan 1985;

Kowal & Fortier 2000).

(18)

5. Metod

I metoddelen presenteras vald metodteori samt en diskussion angående tillämpningen av den. Kapitlet inleds med forskningsstrategi, mätinstrumentet, urval av respondenter och avslutas med forskningsetiska överväganden.

5.1 Forskningsstrategi

Inom forskningen skiljs de kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoderna åt. Det är forskarens syfte med sin studie och det praktiska tillvägagångssättet som avgör vilken metod forskaren vill tillämpa (Björklund & Paulsson 2012:64). Deras beteckningar syf- tar på hur forskare väljer att bearbeta, analysera och generera den insamlade datan (Pa- tel & Davidsson 2011:13). Den kvalitativa forskningsmetoden syftar till att forskaren lägger stor vikt på ord, inte kvantifiering under insamlingen och analysen av datan (Bryman & Bell 2013:40). Med andra ord så fokuserar forskare inom kvalitativ forsk- ning på ”mjuk” data som involverar allt från tolkande analyser, intervjuer samt andra verbala analysmetoder (Patel & Davidsson 2011:13). Den kvantitativ forskningsmetod fokuserar på att samla in data för att kunna utföra statistiska beräkningar. Syftena med denna studie är vilka möjliga motivationsfaktorer finns hos motionärerna på gym och om det finns några skillnader mellan könen därför valdes det att göra en kartläggning.

Den typen av undersökningsdesign passar bäst in då eventuella samband ska studeras mellan flera variabler samt faktorer för att kunna dra slutsatser om eventuella associat- ioner mellan de studerande fenomenen (Andersson 2016:116; Bryman 2016:60). En kvantitativ forskningsmetod ligger till grund för denna studie eftersom det ansågs vara det mest lämpliga för studien eftersom syftet var att mäta och redovisa med siffror i resultatet.

5.2 Exercise Motivation Inventory - 2 (EMI-2)

Exercise Motivation Inventory version 2 (EMI-2) är ett flexibelt mätinstrument, som består av 14 delskalor: Affiliation, Appearance, Challenge, Competition, Enjoyment, Health Pressures, Ill-Health Avoidance, Nimbleness, Positive Health, Revitalisation, Social Recognition, Strength and Endurance, Stress Management, och Weight Man- agement. Dessa 14 delskalor har också delats in i tre högre grupper med teman genom en faktorsanalys: (a) hälso-/fitnessmotiv (hälsokrav, undvika ohälsa, smidighet och rör-

(19)

lighet, positiv hälsa och stresshantering), (b) socialt engagemang (exempelvis tillhörig- het, utmaning och tävling), och (c) utseende och viktkontroll (exempelvis utseende, viktkontroll och socialt erkännande) (Ingledew & Markland 2008). Varje skala består av mellan tre till fyra punkter. Enkäten består av 51 påståenden där respondenterna får ta ställning till betydelsen av motiven. Respondenterna har i enkäten änget kön

(man/kvinna) och ålder för redovisning av fördelning av respondenter i bakgrunden.

Svarsformatet i den internetbaserade enkäten är: not all true for me (0) till very true for me (5) (EMI-2: Markland & Ingledew 1997; Markland 2013). Exempel på frågor från enkäten:

To stay slim 0 1 2 3 4 5

To avoid ill-health 0 1 2 3 4 5 Because it makes me feel good 0 1 2 3 4 5

To help me look younger 0 1 2 3 4 5

To show my worth to others 0 1 2 3 4 5

Enkäten finns översatt till ett flertal språk och har använts i många studier där motivat- ionsorsaker för fysisk aktivitet mätts i olika samhälls- och åldersgrupper samt under flera årtal. Den är även en av dem mest använda mätinstrument om individers motiv till att vara fysiskt aktiva inom forskningslitteraturen (Kilpatrick, Herbert & Bartholomew 2005). Den har blivit faktoriellt validerad och har visat sig vara ett tillförlitligt mätin- strument på individers motiv till fysisk aktivitet och som också kan användas för att utvärdera både vanliga motionärer och icke-motionärer (Markland & Ingledew 1997).

Instrumentet och EMI-2 Scoring Key finns att ladda ner, är gratis och de används av både studenter och forskare (Maltby & Day, 2001; Kilpatrick, Hebert & Bartholomew 2005; Ingeldew & Markland 2008; Ingeldew, Markland & Ferguson 2009; Egli, Bland, Melton & Czech 2011; Markland 2013). Anledningen till varför jag valt att använda mig av den engelska versionen av enkäten är att, skulle jag översätta enkäten till svenska och översätter den inte till orginalformatet, då tappar enkäten valideringen.

(20)

5.3 Urval

Det är svårt att skicka ut enkäter till en hel population, därför gör man ett urval. Det är viktigt att detta urval är så representativt som möjligt eftersom det kan finnas en risk att resultaten blir specifika för just dem respondenterna och därmed inte generaliserbart (Bryman & Bell 2013:176-177). Enkäten har delats ut i form av en webbenkät genom sociala medier. Detta på grund av att sociala medier gör det möjligt för forskare att nå ut till fler respondenter samt ett större urval. Webbenkäten delades vidare av respondenter som redan deltagit i studien.

Med andra ord, så spreds webbenkäten genom en kombination av ett bekvämlighetsur- val och ett snöbollsurval. Bekvämlighetsurval betyder att de individer som fanns till- gängliga och var villiga att delta i studien. Snöbollsurval betyder att respondenter hjäl- per till med studien genom att dela webbenkäten vidare i sitt kontaktnät (Bryman & Bell 2013:124; Trost 2012:31-32; Bryman 2016:187). Valet av dessa urval låg till grund att ge mig fler möjligheter till att nå fler deltagare i populationen. Samtliga respondenter (N= 97) i studien var registrerade på olika träningsanläggningar i Kalmar och bestod av män (N=38) och kvinnor (N=59).

5.4 Forskningsetiska överväganden

De etiska frågorna som berör respondenterna som deltog i studien är: informations-, samtyckes- konfidentialitets- och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2015). Responden- terna som är involverade i studien informerades om syftet med forskningen samt syftet med deras medverkan. De informerades också om vilka moment som ingår i själva stu- dien. Som forskare får man inte ge falska eller vilseledande uppgifter till respondenter- na. De var medvetna om att deras deltagande i studien var frivilligt och hade rätt att avbryta om de så önskade. Uppgifterna om respondenterna som ingår i studien behand- lades med konfidentialitet. De behandlades på ett sådant sätt att inga obehöriga kommer åt dem. Uppgifterna som samlades in får endast användas bara för forskningens ända- mål (Bryman & Bell 2013:671-673; Vetenskapsrådet 2015).

(21)

5.5 Gruppering av data

Insamlad data från alla enkäter kodades därefter sammanslagningen i de nya delskalorna i EMI-2 Scoring Key. Procenttalen räknades fram genom att respondenternas total- summa för varje subgrupp räknades samman. Denna summa delades sedan med den högsta möjliga totalsumman för den aktuella subgruppen. Resultaten presenteras i pro- centtal.

______________________________________________________________________

Tabell 1: Subgrupper efter gruppindelningen enligt Exercise Motivation Inventory - 2 Scoring Key (Markland, 2013)

______________________________________________________________________

Hälso-/Fitnessmotiv Frågor

Hälsokrav 11,25,39

Undvika ohälsa 2,16,30 Smidighet och rörlighet 13,27,41 Positiv hälsa 7,21,35 Styrka och uthållighet 8,22,36,47

Stresshantering 6,20,34,46

Socialt Engagemang

Tillhörighet 10,24,38,49

Utmaning 14,28,42,51

Tävling 12,26,40,50

Välbefinnande 9,23,37,48 Utseende & Viktkontroll

Socialt erkännande 5,19,33,45

Utseende 4,18,32,44

Vitalisering 3,17,31 Viktkontroll 1,15,29,43

(22)

6. Resultat

I den här delen presenteras resultaten efter kodningen av variablerna utifrån EMI-2 Scoring Key i procent och presenteras i tabell 2.

De tre motivationsorsaker som rankades högst för fysisk aktivitet för både kvinnor och män var positiv hälsa (kvinnor: 82% och män:80%), styrka och uthållighet (kvinnor:

72,1% och män:71,7%) och undvika ohälsa (kvinnor: 67,7% och män: 64,3%) som till- hör en av de tre större grupperingarna av delskalorna: hälso- och fitnessmotiv. Inom dessa tre delskalorna finns påståenden som: to have a healthy body, because I want to maintain good health, to feel more healthy, to avoid ill-health, to prevent health prob- lems, to avoid heart disease, to build up my strength, to increase my endurance, to get stronger och to develop my muscles. Andra motivationsorsaker som hade mycket stor betydelse för respondenterna var vitalisering (kvinnor:63,2% och män:63,6%), stress- hantering (kvinnor:60,1% och män:54%), smidighet och rörlighet (kvinnor:59,8% och män:57%) och välbefinnande (kvinnor:56,1% och män:62,3%). Inom dessa delskalor finns det påståenden som: because it makes me feel good, because I find exercise invig- orating, to recharge my batteries because I enjoy the feeling of exerting myself, because I find exercising satisfying in and of itself, for enjoyment of the experience of exercis- ing , because I feel at my best when exercising, to stay/become more agile, to maintain flexibility, to stay/become flexible, to give me space to think, because it helps to reduce tension, to help manage stress och to release tension.

Motivationsorsaker som respondenterna angav ha stor inverkan för fysisk aktivitet var utseende (kvinnor:54,9% och män:56,3%), viktkontroll (kvinnor:56,1% och

män:53,5%) och utmaning (kvinnor:43,8% och män:52,3%) med påståendena to help me look younger, to have a good body, to improve my appearance, to look more attrac- tive, to stay slim, to lose weight, to help control my weight, because exercise helps me to burn calories, to give me goals to work towards, to give me personal challenges to face, to develop personal skills och to measure myself against personal standards.

(23)

______________________________________________________________________

Tabell 2: Motiv till att träna kodad utifrån Exercise Motivation Inventory -2 (EMI-2) (N=97).

______________________________________________________________________

Hälso-/Fitnessmotiv Kvinna Man

Hälsokrav 18,7% 25%

Undvika ohälsa 67,7% 64,3%

Smidighet och rörlighet 59,8% 57%

Positiv hälsa 82% 80%

Styrka och uthållighet 72,1% 71,7%

Stresshantering 60,1% 54%

Socialt Engagemang

Tillhörighet 29,3% 34,6%

Utmaning 43,8% 52,3%

Tävling 29,3% 40%

Välbefinnande 56,1% 62,3%

Utseende & Viktkontroll

Socialt erkännande 24,7% 37,7%

Utseende 54,9% 56,3%

Vitalisering 63,2% 63,6%

Viktkontroll 56,1% 53,5%

______________________________________________________________________

Dem motivationsorsaker med lägst värde var hälsokrav (kvinnor:18,7% och män: 25%) och socialt erkännande (kvinnor:24,7% och män:37,7%). Av samtliga påståenden inom dessa delskalor var det to show my worth to others, to compare my abilities with other peoples’, to gain recognition for my accomplishments, to accomplish things that others are incapable of, because my doctor advised me to exercise, to help prevent an illness that runs in my family och to help recover from an illness/injury.

(24)

7. Diskussion

7.1 Metoddiskussion

Föreliggande studie genomförde en kvantitativ kartläggning, vilket innebär ett mättill- fälle av en population (i detta fall gymaktiva i Kalmar). Valet av forskningsstrategi gav möjligheten att mäta flera variabler och faktorer samt möjlighet att studera möjliga samband mellan olika variabler (Andersson 2016:115; Bryman 2016:60). Författarens mål med studien var att samla in ett stort svarsunderlag för att kunna presentera ett de- skriptivt resultats för de olika motivationsorsakerna till fysisk aktivitet. För att kunna undersöka detta delades en enkät via sociala medier, då det gav störst möjlighet att få in respondenter under en begränsad tidsperiod.

Ejlertsson (2014) talar om att människor generellt börjat bli ledsna på enkätundersök- ningar. Är själva enkäten komplicerad, upprepande eller utdragen, avstår många individer gärna från att delta i studien (Ejlertsson 2014:12–14). Fördelar med enkätun- dersökningar via sociala medier är att dem relativt kostnads- och tidseffektiva, enkla att genomföra samt att det är lätt att samla in data när tidsperioden är över (Bryman

2016:222). En av nackdelarna är att vid enkäter som datainsamlingsmetod får inte fors- karen en djupare bild över det som studeras. Enkätundersökningar tenderar till att peka ut ett fenomen, men kan inte i någon större utsträckning förklara individer känner som de gör, vilket för det svårare för forskaren skapa utrymme och möjligheten till

uppföljningsfrågor. Forskare måste vara medvetna om att enkäter kan bidra till internt bortfall i deras studier om respondenten inte förstår frågorna. En annan aspekt forskare måste ha koll på är enkättröttheten. (Ejlertsson 2014:12-14; Bryman 2016:223).

EMI-2 som delades via sociala medier är ett välprövat instrument som flertal forskare förespråkar ska vara ett mätinstrument med hög intern validitet som säkerställer resultatets trovärdighet (Markland 2013). Det kan uppstå ett riskmoment med ett stort antal enkäter när de ska föras in i ett statistikprogram. Det är lätt att göra ett feltryck, och det kan aldrig helt uteslutas för forskare.

(25)

7.2 Resultatdiskussion & Analys

Syftet med studien var att undersöka vilka möjliga motivationsfaktorer som finns hos motionärer som tränar på gym i Kalmar samt om det finns några skillnader kring moti- vation mellan könen.

I frågeställningen om könsskillnader kring motivation har studien visat att inre målsätt- ningar prioriterades högre än yttre målsättningar. Det teoretiska ramverket för studien (SDT) förklarar att en inre målsättning ökar en individs ansträngning och strävan for att göra en beteendeförändring (Deci & Ryan 2000; Engeser, & Rheinberg 2008). Resulta- tet har visat att inre motivation, inom SDT, är starkare än yttre motivation för individer att motionera. Detta kan ha sin förklaring i att beteenden som utförs för det är njutbart och givande, utan att bli påverkad av yttre krafter är starka. Exempel på detta är att ta emot belöning i form av ökad kunskap eller färdighetsutveckling. Individers beteende är självreglerat vilket Deci och Ryan (2000) förklarar som det starkaste motivet för indivi- ders intentioner att bibehålla en hälsosam livsstil. Studier som haft SDT som sin ut- gångspunkt har visat liknande resultat om att inre målorienteringar är starkare än de yttre (Deci & Ryan 2000). Sicilias et al. (2014) studie visade att kroppsuppfattning eller att förbättra sitt utseende var viktiga faktorer för individerna. Furnhams et al. (2002) studie visade att det var män som skattade sitt utseende högst. Studierna av Furnham et al. (2002) och Sicilia et al. (2014) motsäger det teoretiska ramverket SDT om att inre målorienteringar skulle vara starkare än yttre. Detta ligger i linje med att utseende och socialt erkännande från andra klassas som yttre målorienteringar utifrån EMI-2. I den här studien visade det sig att utseende och viktkontroll prioriterades högt bland könen, men inga stora skillnader fanns däremellan. Detta kan ha sin förklaring i att responden- terna svarat att inre målorientering är ett starkare motiv till att träna än de yttre. Utifrån studien kan man säga att det inte finns någon dominans mellan könen bland de yttre målorienteringarna.

Hälso-/fitnessmotiv var den huvudkategori inom EMI-2 som hade högst svarsvärden från respondenterna inom 5 av 6 delskalor. Den här typen av resultat har även visats i andra studier där forskare kommit fram till att individer drivs av mer autonoma regle- ringar när det kommer till träning. I Duncan et al. (2010) studie kommer man fram till nyckelord såsom inre motivation och autonomi (båda inom SDT). Dessa ger studien stöd för om individer tillfredsställer autonomi och de resterande grundläggande psyko-

(26)

logiska behoven, och ökar deras ansträngning för att uppnå sina uppsatta mål. Utifrån studiens resultat skulle det kunna innebära att inre målorientering och autonomi är det som ökar individers motionerande, och därmed upprätthålla ett långsiktigt träningsbete- ende och en hälsosammare livsstil. Majoriteten av respondenterna i den här studien sva- rat högt inom huvudkategorin hälso-/fitnessmotiv, och studiens resultat visar att inre målorientering är det starkaste motivet för individer för att träna. Furnhams et al. (2002) studie påvisade olika målorienteringar mellan könen inom kategorin utseende, men det går inte att urskilja utifrån den här studiens resultat. Utifrån Furnhams et al. (2002) och Sicilias et al. (2014) studier borde yttre målorienteringar varit en viktigare faktor till varför individer motionerar än vad studiens resultat påvisar. Men däremot ger studien stöd för det som formuleras inom SDT, att inre motivation är bättre för ökad ansträng- ning när man tränar än yttre motivation (Deci & Ryan 2000; Ryan & Deci 2002). Rent teoretiskt kan Furnhams et al. (2002) och Sicilias et al. (2014) studier visa att det är de yttre målorienteringarna som får igång individer till att träna. Det skulle i så fall visa på att yttre målorienteringar är starkare i själva inledandet av en beteendeförändring. Med tiden övergår det till mer inre målorienteringar när individer skapat en kontinuitet med sin träning. Utseende och viktkontroll kan vara en kategori som många respondenter svarat starkt på. Detta eftersom ” den perfekta kroppen" är ett kontinuerligt utvecklande koncept som kan påverka människors uppfattningar om sina egna kroppar (Avalos et al.

2006; Porter et al. 2013; Gatti et al. 2014). Ett ideal som många individer vill eftersträva utifrån samhällets konstruerade normer. Alla individer borde träna ur hälsosynpunkt.

Fokuserar man bara på sitt utseende och vikt skulle det kunna ses som en nedbrytande process om man inte uppnår idealen. I Rouse et al. (2011) studie kom man fram till att det autonomsika stödet var viktigare för individers intentioner att träna än de autonoma regleringarna. Det styrks även av Deci och Ryans (2000) Self-Determination Theory (SDT) som beskriver motivationsfaktorer som påverkar individers deltagande till att vara mer fysiskt aktiv.

Resultaten visar att det som prioriteras lägst bland de som tränar på gym var socialt en- gagerande motiv. Detta motsäger tidigare studier som visat att inre målorienteringar ger en ökad ansträningsnivå hos individer. Wilson et al. (2004) studie visade att autono- miskt stöd från vänner hade en koppling till individers motionerande, samt att identifie- rad och integrerad reglering var relaterade till individers intentioner att motionera. Tidi- gare studier visar att ökad autonomi och självreglering ger individer en ökad ansträ-

(27)

ningsnivå på deras resa för att uppnå sina uppsatta mål. Detta går i linje med Deci och Ryans (2000) Self-Determination Theory som visar att den har en hög relevans inom motivations- och motionsdomänen. Den besitter också kvalitéer för att förklara såväl motivations regleringarnas betydelser (inre eller yttre) inom individers intentioner som att bibehålla en hälsosam livsstil. Många studier betonar vikten av autonomiskt stöd för individers intentioner till att vara fysiskt aktiv. Rouse et al. (2011) studie kan förklara varför de socialt engagerande motiven var låga. Studien visade nämligen på att det autonomiska stödet hade en väldigt liten effekt på individers intentioner till att vara fy- sisk aktiva, om det kom ifrån vänner. Detta i jämförelse med professionella individer i form av personliga tränare och instruktörer. Socialt engagerande motiv kan tolkas som inre målorienteringar, men till största delen visar det hur beroende individer är av stöd utifrån sin omgivning. En förklaring kan vara att respondenterna är hämtade från olika gym. Med detta menas att man kan anta att respondenterna troligtvis tränar på egen hand, vilket gör de socialt engagerande motiven mindre viktiga. Hade studien däremot utförts inom en lagsport, skulle resultatet visat motsatsen. Detta grundar sig på konkur- rens bland lagmedlemmarna, medan den enskilda individen endast tränar mot eller för sig själv (Rouse et al. 2011).

7.3 Slutsats

I föreliggande studie var syftet att undersöka vad som motiverar människor att träna på gym i Kalmar samt att undersöka om det finns några skillnader kring motivationsfak- torer mellan könen. Syftet för studien besvaras i och med att det kommer fram vad som motiverar folk till att träna, samt att det finns skillnader mellan könen. Resultatet visar att respondenterna var fysiskt aktiva för positiv hälsa, de ville undvika ohälsa, få ökad styrka och uthållighet samt smidighet och rörlighet. Flera respondenter eftersträvade även efter förändrat utseende och bättre viktkontroll. De motivationsorsaker som ansågs ha minst betydelse bland respondenterna var social erkännande och hälsokrav.

(28)

7.4 Framtida forskning

Forskare inom SDT är inte överraskade då betydelsen av fysisk aktivitet för en längre livslängd, samt välbefinnande i samband med förekomsten av stillasittande livsstil, märks tydligt i tidigare studier (Allender et. al., 2006). Även om forskningen omfamnar SDT inom motivations- och motionsdomänen är det begränsat i själva omfattningen och kvalitén. Detta i jämförelse med tillämpningar av teorin i andra domäner. All tillgänglig data är i stort sett i linje med många av Deci och Ryans (2000) påståenden. Följaktligen erbjuder SDT en grund att undersöka en rad av olika motiverade fenomen, integrerade för att förstå individers motionsbeteende. Med tanke på dem applicerade områden som exempelvis träning, ger detta en givande grund för att test och prövning av SDT. En rad områden kan dra nytta av SDT i framtida tillämpningar för att ta fram alla eventuella utmaningar och förstå motiven till att motionera.

Det första området värt att undersöka rör olösta mätnings- och begreppsmässiga frågor inom litteraturen. Frågor som härrör direkt från olika tillämpningar av SDT för att un- dersöka individers motionsbeteende. Exempelvis finns det begränsad evidens som styr- ker fördelarna med ”inre resurser” som Deci och Ryan (2000) föreslagit inom Causality Orientation Theory (COT). Detta för att förstå motivation och nyttjandet av Organismic Integration Theorys (OIT) integrerade regleringar som verktyg för att upprätthålla eller förändra individers motionsbeteende. Bidragen från dem tre grundläggande psykolo- giska behoven föreslås inom Basic Needs Theory (BNT) som markörer för välbefin- nande, och dem unika bidragen av träning. Detta i jämförelse med andra livssamman- hang till den funktionella betydelsen av externa händelser inom Cognitive Evalutation Theory (CET). Vi behöver öka vår förståelse inom dessa områden, och vi bör fortsätta att noggrant uppmärksamma de frågor som används som mätinstrument, och hur de kan påverka teorin. Genom att försöka öka förståelsen inom dessa områden, bör forskare noggrant fortsätta att uppmärksamma de olika mätinstrument som finns tillgängliga för forskare som kan påverka teoriutvecklingen. Det finns begränsad evidens för exempel- vis fördelarna med nya mätinstrument som bedömer om individer uppfyller dem tre grundläggande psykologiska behoven. Dessa är kompetens, autonomi och tillhörighet genom träning. Med tanke på att de tre grundläggande psykologiska behovens betydelse är så viktiga, vore det klokt om forskare inom motionsdomänen fortsätter att utveckla och konstruera validerade mätinstrument.

(29)

För det andra, vore det enligt mig, intressant för framtida forskning om fler studier star- tades för att identifiera individers specifika målsättningar med sin träning. Då för att få en djupare förståelse för hur den vanliga motionären och tävlingsatleten upprätthåller sina träningsvanor under en längre tidsperiod. Detta för att möjligtvis kunna se vilken motivationsorientering som genererar ett långsiktigt träningsbeteende bäst.

Det sista är att det behövs mer studier som använder fler teorier som kompletterar varandra. Detta för att forskare ska kunna få en ökad förståelse inom motivationsdomä- nen. Förslagsvis studier som integrerar SDT, då med exempelvis målinriktningar av sin träning utifrån Achievement Goal Theory (Wang & Biddle 2007:197). Sådana hybrider har en stor potential för att få en djupare förståelse kring beteendeförändringar och indi- viders inställning till träning. För framtiden borde forskare tydligt motivera en samman- slagning av SDT med andra teoretiska ramverk. Då för att förhindra fördunklingar i forskningslitteraturen inom området.

(30)

8. Referenser

Allender, S., Cowburn, G., & Foster, C. (2006) Understanding participation in sport and physical activity among children and adults: a review of qualitative studies. Health Education Research. 21, (6), 826-835

Andersson, I. (2016) Epidemiologi för hälsovetare: en introduktion. 2., (utök.) uppl.

Lund: Studentlitteratur

Andreasson, J., & Johansson, T. (2014) The Global Gym: gender, health and pedagog- ies. Stockholm: Carlsson

Andreasson, J., & Johansson, T. (2015) Fitnessrevolutionen: kropp, hälsa och gumkul- turens globalisering. Stockholm: Carlsson

Avalos, L., Tylka, T.L., & Wood-Barcalow, N. (2006) The Body Appreciation Scale:

Development and Psychometric Evaluation. Body Image, 2. 285-297

Bell, K., & Cole, B.A. (2008) Improving medical students’ success in promoting health behavior change: A curriculum evaluation. Journal of General Internal Medicine, 23,(9), 1503-1506.

Björklund, M., & Paulsson, U. (2012) Seminarieboken: att skriva, presentera och oppo- nera. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur

Bonde, H. (1994) Gymnastics as a rite of passage: Danish Gymnastics 1920-1950.

Bonde, H. (2009) Political Assertion: Rural Revolutionary Gymnastics. The Internat- ional Journal of the History of Sport, 26:10, 1335-1356

Bryman, A., & Bell, E. (2013) Företagsekonomiska forskningsmetoder. 2., (rev.) uppl.

Stockholm: Liber.

Bryman, A. (2016) Social Research Methods. 5th Edition.

Crossley, N. (2006) In the gym: Motives, meaning and moral careers. Body & Society, 12 (3), 23-50

Csikszentmihály, M. (1993) The Evolving Self: A psychology for the third millennium.

New York: Harper Perennial

Deci, E.L., & Ryan, R.M. (1985) Intrinsic Motivation and Self-Determination in Human Behavior. Plenum Press, Spring Street: New York

Deci, E.L., & Ryan, R.M. (2000) Intrinsic and Extrinsic Motivations: Classic Defini- tions and New Directions. Contemporary Educational Psychology. 25. 54-67

Deci, E.L., & Ryan, R.M. (2002) Handbook of Self-Determination Research. The Uni- versity of Rochester Press. United States of America

(31)

Deci, E.L., & Ryan, R.M. (2008) Self Determination Theory: A Macrotheory of Human Motivation, Development and Health. Canadian Psychology, 49. 182-185

Duncan, L.R., Hall, C.R., Wilson, P.M., & Jenny, O. (2010) Exercise Motivation: a cross-sectional analysis examining its relationships with frequency intensity and dura- tion of exercise. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity. 7, (7).

Edmunds, J., Ntourmanis, N., & Duda, J.L. (2006) A test of Self-determination Theory in the Exercise Domain. Journal of Applied Social Psychology. 36, 2240-2265

Egli, T., Bland, H.W., Melton, B.F. & Czech, D.R. (2011) Influence of Age, Sex, and Race on College Students’ Exercise Motivation of Physical Activity. Journal of Ameri- can College Health. Volume 59

Ejlertsson, G. (2014) Enkäten i praktiken: en handbok i enkätmetodik. 3., (rev.) uppl.

Lund: Studentlitteratur.

Ekström, G. (2001) Frisk, stark och vacker. Gym förr och nu. Stockholm: Tekniska mu- seet.

Engeser, S., & Rheinberg, F. (2008) Flow, moderators of challenge-skillbalance and performance. Motivation and Emotion. 32, (3), 158-172

Eyler, A.E., Wilcox, S., Matson-Koffman, D., Evenson, K.R., Sanderson, B., Thomp- son, J., Wilbur, J., & Rohm-Young, D. (2004) Correlates of Physical Activity among Women from diverse racial/ethnic groups. Journal of Women’s Health & Gender-Based Medicine. 11, (3), 239-253

Featherstone, M. (2010) Body image and affect in consumer culture. Body & Society. 16 (1), 193-221. doi:10.1177/1357034X09354357

Ford, M. (1992) Motivating humans: Goals, emotions, and personal agency beliefs.

Boston: Sage

Fortier, M.S., & Farrell, R.J. (2009) Comparing Self-Determination and Body Image between Excessive and Healthy Exercisers. Hellenic Journal of Psychology, (6), 223- 243

Fortier, M.S., Shane, N., Sweet, S.N., O’Sullivan, T.L., & Williams, G. (2007) A Self- Determination Process model of Physical Activity Adoption in the Context of a Ran- domized controlled trial. Psychology of Sport and Exercise, 8, 741-757

Furnham, A., Badmin, N., & Sneade, I. (2002) Body Image Dissatisfaction: Gender Differences in Eating Attitudes, Self-Esteem, and Reasons for Exercise. The Journal of Psychology, 136 (6), 581-596

Gallagher, K.M., & Updegraff, J.A. (2011) When ’fit’ leads to fit, and when ’fit’ leads to fat: How message framing and intrinsic vs. extrinsic exercise outcomes interact in promoting physical activity. Psychology and Health. Vol. 26 (7), 819-834

(32)

Gatti, E., Ionio, C., Traficante, D., & Confalonieri, E. (2014) I Like My Body: There- fore I Like Myself: How Body Image Influences Self-Esteem - A Cross-Sectional Study on Italian Adolescents. Europe’s Journal of Psychology. Vol. 10 (2), 301-317

Gillison, F., Osborn, M., Standage, M., & Skevington, S. (2009) Exploring the experi- ence of introjected regulation for exercise across gender in adolescence. Psychology of Sport and Exercise, 10 (3), 309-319

Gillison, F., Sebire, S., & Standage, M. (2012) What motivates girls to take up exercise during adolescence? Learning from those who succeed. British Journal of Health Psy- chology. 17, (3),

González-Cutre, D., & Sicilia, A. (2012) Motivation and Exercise Dependence. Re- search Quarterly for Exercise and Sport, 83 (2), 318-329

Granbom, A-K. (1998) Att motivera till hälsa: en teoretisk och praktisk framställning om motivationens roll för förändring. Lund: Studentlitteratur

Grant, S. (2013) Physical Culture and Sport in Soviet Society. Propaganda, Accultura- tion and Transformation in the 1920s and 1930s. London: Routledge

Hassmén, P., Hassmén, N. & Plate, J. (2003) Idrottspsykologi. Stockholm: Natur och Kultur

Hassmén, N., & Hassmén, P. (2008) Idrottsvetenskapliga forskningsmetoder. 1. uppl.

Stockholm: SISU Idrottsböcker

Håkonsen, K. M. (2009). Innføring i psykologi, 4. utgave. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Ingledew, D.K., & Markland, D. (2008) The role of Motives in Exercise Participation.

Psychology and Health, 23 (7), 807-828

Ingledew, M.K., Markland., & Ferguson, E. (2009) Three levels of exercise motivation.

Applied Psychology: Health and Well-Being, 1(3), 336-355. doi:10.1111/j.1758- 0854.2009.01015.x

Johansson, T. (1998) Den skulpterade kroppen: gymkultur, friskvård och estetik. Stock- holm: Carlsson

Johansson, T. (2006) Makeovermani: om Dr Phil, plastikkirurgi och illusion om det perfekta jaget. Stockholm: Natur & Kultur

Kondric, M., Sandrik, J., Mandric, G., & Schneifler, B. (2013) Participation Motivation and Student´s Physical Activity among Sport Students in Three Countries. Journal of Sport Science & Medicine. 12, (1), 10-18

Kostenius, C., & Lindqvist, A-K. (2006). Hälsovägledning - från ord och tanke till handling. Lund: Studentlitteratur.

Kowal, J., & Fortier, M.S. (2000) Testing relationships from the hierarchical model of intrinsic and extrinsic motivation using flow as a motivational consequence. Research Quarterly for Sport and Exercise, 71, 171-181

(33)

Levy, S.S., & Cardinal, B.J. (2004) Effects of a Self-Determination Theory-Based mail mediated intervention on adults’ exercise behavior. American Journal of Health Promo- tion, (18). 345-349

Livsmedelsföretagen (2014) ”Hälsotrenden i siffror”

Loef, M., Walach, H. (2012) The combined effects of healthy lifestyle behaviors on all cause mortality: A systematic review and meta-analysis. Preventive Medicine, 55 (3), 163-170

Maehr, M.L., & Zusho, A. (2009) Achievement Goal Theory: The past, present, and future. I Wentzel, K.R., & Wigfield, A.(red.) Handbook of Motivation in School. New York: Taylor Francis, 77-104

Mallet, C.J., & Hanrahan, S.J. (2004) Elite athletes: why does the ’fire’ burn so bright- ly? Psychology of Sport and Exercise. 5, 183-200

Markland, D., & Ingledew, D.K. (1997) The measurement of exercise motives: Factori- al validity and invariance across gender of a revised Exercise Motivations Inventory.

British Journal of Health Psychology, 2, 361-376

Markland, D. (2013) Scoring Key. Tillgänglig på Internet:

http://pages.bangor.ac.uk/~pes004/exercise_motivation/downloads/emgi.pdf Hämtad:

20160421

McGannon, K.R., & Spence, J.C. (2012) Exploring news media representation of wom- en’s exercise and subjectivity through critical discourse analysis. Qualitative Research in Sport, Exercise and Health, 4 (1), 32-50

Molloy, G., Dixon, D., Hamer, M., & Sniehotta, F. (2010) Social support and regular physical activity: Does planning mediate this link. British Journal of Health Psycholo- gy. 15, (Pt 4)

Moreno-Murcia, J.A., Gimeno, E.C., Hernández, E.H., Pedreno, N.B., & Marín, J.J.R.(2013) Motivational Profiles in Physical Education and Their Relation to the The- ory of Planned Behavior. Journal of Sport Science and Medicine. 12 (3): 551-558 Mosse, G. (1996) The image of man. The Creation of Modern Masculinity. New York/Oxford: Oxford University Press

Patel, R., & Davidsson, B. (2011) Forskningsmetodikens grunder: Att planera, genom- föra och rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur

Petosa, R., & Holtz, B. (2013) Flow for exercise adherence: testing an intrinsic model of health behavior. American Journal of Health Education. 4, (5).

Phillips, B.J. (2005) Working out: Consumers and the culture of exercise. Journal of Popular Culture. 38(3), 525-551. doi:10.1111/j.0022-3840.2005.00127.x

Pinder, C.C. (1984). Work motivation. Glenview, IL: Scott, Foresman.

(34)

Porter, R.R., Morrow, S.L., & Reel, J.J. (2013) Winning Looks: body image among adolescent female competitive swimmers. Qualitative Research in Sport, Exercise and Health, 5 (2), 179-195

Putney, C. (2001) Muscular Christianity. Manhood and Sports in Protestant America, 1880-1920. Cambridge, Mass.: Harvard University Press

Roberts, G.C. (2001) Advances in Motivation in Sport and Exercise. Champaign, IL:

Human Kinetics.

Roberts, G.C., Treasure, D.C., & Conroy, D.E. (2007) Understanding the dynamics of motivation in sport and physical activity. I Tennenbaum, G., & Eklund, R.C. (red.) Handbook of Sport Psychology, 3-30. New York: John Wieley

Riksidrottsförbundet (2001) Svenska folkets träning med motionsgympa, aerobics och styrketräning. Hämtad:

Riksidrottsförbundet (2011) Svenska folkets idrotts- och motionsvanor. Stockholm:

Riksidrottsförbundet

Roberts, G.C., & Treasure, D.C. (2012) Advances in Motivation in Sport and Exercise.

3rd edt. Champaign, IL: Human Kinetics.

Rolls, B.J., Federoff, I.C., & Guthrie, J.F. (1991) Gender differences in eating behavior and body weight regulation. Health Psychology, 10, 133-142

Rouse, P.C., Ntourmanis, N., Duda, J.L., Jolly, K., & Williams, G.C. (2011) In the be- ginning: Role of Autonomy Support on the Motivation, Mental Health, and Intentions of Participants Entering an Exercise Referral Scheme. Psychology and Health, 26 (6), 729-749

Sassatelli, R. (2010) Fitness Culture: Gyms and the Commercialisation of Discipline and Fun. Basingstoke: Palgrave Macmillan

Sheldon, K.M., & Hilpert, J.C. (2012) The balanced measure of psychological needs (BMPN) scale: An alternative domain general measure of need satisfaction. Academic Journal, 36 (4), 439-451

Shilling, C. (2008) Changing bodies: Habit, crisis and creativity. London, United King- dom: SAGE

Shilling, C. (2012) The body and social theory. London, United Kingdom: SAGE Sibley, B.A., Hancock, L., & Bergman, S.M. (2013) University students’ behavioral regulation, motives, and physical fitness. Perceptual & Motor Skills, 116 (1), 322-339

Sicilia, A., Sáenez-Alvarez, P., González-Cutre, D., & Ferriz, R. (2014) Exercise Moti- vation and Social Physique Anxiety in Adolescents. Psychologica Belgica, 54 (1), 111- 129

Stern, M. (2011) Real or Rouge Charity? Private Health Clubs vs the YMCA, 1970- 2010. Business and Economic History, Online, 9.

(35)

Söderström, T. (1999) Gymkulturens logik: om samverkan mellan kropp, gym och samhälle. Diss: Umeå: Universitet Umeå

Teixeira, P.J., Carraca, E.V., Markland, D., Silva, M.N., & Ryan, R.M. (2012) Exer- cise, physical activity and self-determination theory. International Journal of Behavior- al Nutrition and Physical Activity, 9 (78)

Trost, J. (2012) Enkätboken. 4. uppl. Lund: Studentlitteratur

Vallerand, R.J.,Rousseau, F.L., Grouzet, F.M.E., Dumais, A., & Grenier, S. (2006) Pas- sion in Sport: A look at Determinants and Affective Experiences. Journal of Sport &

Exercise Psychology. 28, 454-478

Vandewalle, D. (2001) Goal orientation: Why wanting to look successful doesn’t al- ways lead to success. Organizational Dynamics, 30 (2), 162-171

Vetenskapsrådet (2015) CODEX, regler och riktlinjer för forskning. Tillfänglig på in- ternet: http://codex.vr.se/index.shtml Hämtad: 160421

Wilson, P.M., & Rodgers, W.M. (2004) The relationship between perceived autonomy support, exercise regulation and behavioral intentions in women. Psychology of Sport and Exercise, 5 (3), 229-242

Yang, X., Telama, R., Leino, M., & Viikari, J. (1999) Factors explaining the physical activity of young adults: the importance of early socialization. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports. 9. (2). 120-127

Wang, C.K. J., & Biddle, S.J.H. (2007) Understanding Young People’s Motivation To- wards Exercise: An integration of sport ability beliefs, achievement goal theory, and self-determination theory. I Hagger, M.S., & Chatzisarantis, N.L.D. (red.) Intrinsic Mo- tivation and Self-Determination in Exercise and Sport. Champaign, IL: Human Kinetics, 193-208

(36)

Bilagor

Exercise Motivation Inventory - 2

What Are Your Reasons for Exercising?

On the following pages are a number of statements concerning the reasons people often give when asked why they exercise. Whether you currently exercise regularly or not, please read each statement carefully and indicate, by circling the appropriate number, whether or not each statement is true for you personally, or would be true for you personally if you did exer- cise. If you do not consider a statement to be true for you at all, circle the ‘0’. If you think that a statement is very true for you indeed, circle the ‘5’. If you think that a statement is partly true for you, then circle the ‘1’, ‘2’, ‘3’ or ‘4’, according to how strongly you feel that it reflects why you exercise or might exercise.

Remember, we want to know why you personally choose to exercise or might choose to exer- cise, not whether you think the statements are good reasons for anybody to exercise.

Your age ………… years You gender…… male/female

Not at Very

all true true

for me for me

Personally, I exercise (or might exercise) …

1 To stay slim 0 1 2 3 4 5

2 To avoid ill-health 0 1 2 3 4 5

3 Because it makes me feel good 0 1 2 3 4 5

4 To help me look younger 0 1 2 3 4 5

5 To show my worth to others 0 1 2 3 4 5

6 To give me space to think 0 1 2 3 4 5

Please Turn Over

References

Related documents

Huvudresultaten i studien visar på signifikanta samband mellan olika intensitetsnivåer av fysisk aktivitet och typ av motivation genom en negativ korrelation

kontakter. Utöver det finns ett potentiellt vidgat nätverk i form av förlorade kontakter som kan återupprättas. I detta nätverk, som i sin helhet endast uppfattas av individen,

»Storlandstingskommitten», som skall leda och sammanhålla utred- ningsarbetet, talar inte heller för att man skulle avse någon annan lösning än den kommittens

De erinrade om hur planver- ket s normer från 1960 -talet gjort områ- dena kring alla pend e lt ågsstationer och tunnelbanestationer till ödsliga asfalt- tundror,

(2008) delades barnen upp i äldre och yngre men överlag beskrevs ingen skillnad mellan ålder och deras upplevelser och därför har denna studie enbart tagit upp någon

När man går från att ha hunden i rörelse till halten, det vill säga att stanna och ställa upp den, så förbereder du din hund ge- nom att kalla den vi namn.. Då

Sund stil och hygien Avsnitt 1 - Detta är en instruktion för gruppens ledare Dela upp er i mindre grupper och diskutera följande frågor, låt sedan varje grupp redovisa sina svar

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en åtgärdsplan för att komma till rätta med bristande upphovsrättsregistrering av digitalt innehåll och tillkännager

Jag valde från början att undersöka vad revisionsbyråerna föredrar när de anställer en redovisningsekonom, högre utbildning kontra arbetserfarenhet inom yrket. Då jag saknade

Första gången skriver du svar i rutorna längst

När det gäller mer intensiv träning kan det vara bra att låta kroppen vänja sig och känna efter så att inte muskler och senor blir överbelastade genom att du börjar träna

Här i Förbobladet startar vi en ny serie från våra Förbovärdar med tips som kan vara till nytta för dig som precis flyttat till oss på Förbo eller som varit hyresgäst

Om man vill tävla men föräldrarna inte har möjlighet att följa med går det alldeles utmärkt att säga till tränarna eller ta kontakt med någon annan familj som ska dit och be

Bowla för att ha kul Teknik Grunder Teknik Träna för att träna Träna för att tävla Träna för att prestera Leva för att vinna..

När man väger föremål mäter vi i olika enheter.. Lätta föremål mäter man

I kapacitetsbegränsningarna ingår även hemmastaddhetens princip vilket innebär att personen behöver vara hemma en specifik tid för att se till sina basala behov och inte

Slutsatser är att (1) behandlingsgruppen tycks tjäna på AM-träningen, (2) läsförståelse och matematik i synnerhet har ett samband med AM-testen, framför allt

Allt fler företag börjar komma till insikt om att ta hänsyn till medarbetares individuella behov och krav, eftersom dessa utgör viktiga faktorer för att medarbetare

En andra grupp fick träna under samma förutsättningar som kontrollgruppen, det vill säga låg frekvens av feedback om utfall, men med skillnaden att de senare fick

The International Confederation of Midwives (ICM) states that midwives work in partnership with the family, with respect for human dignity and human rights, promoting the health

The parameters of the battery identified in this paper to predict the discharge behaviour of a battery are internal resistance, polarization constant, nominal voltage and

Du vet att anlaget för gul ärta är dominant G och anlaget för grön ärta är recessivt (vikande) g alla ärtor är homozygoter.. Du har bara gula ärtor som alla

När Alex börjar för dagen får han en bunt biljetthäften som alla innehåller lika många biljetter. Han vet hur många biljetter det är i