• No results found

Förordning om ändring i förordningen (2019:84) med instruktion för Kustbevakningen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Förordning om ändring i förordningen (2019:84) med instruktion för Kustbevakningen"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2019:84) med instruktion för Kustbevakningen

Utfärdad den 5 mars 2020

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2019:84) med instruktion för Kustbevakningen närmast efter rubriken ”Vissa uppgifter inom sjöövervakningen” ska införas en ny paragraf, 4 a §, och närmast före 4 a § en ny rubrik av följande lydelse.

Arbete mot grov och organiserad brottslighet

4 a § Kustbevakningen ska delta i det myndighetsgemensamma arbetet mot den grova och organiserade brottsligheten.

Denna förordning träder i kraft den 31 mars 2020.

På regeringens vägnar MIKAEL DAMBERG

Maria Lindeberg (Justitiedepartementet)

SFS 2020:102

Publicerad den 11 mars 2020

References

Related documents

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2009:1394) med instruktion för Statens veterinärmedicinska anstalt ska införas en ny paragraf, 2 d §, av följande lydelse. på

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2007:937) med instruktion för Försvarets radioanstalt ska införas en ny paragraf, 3 e §, av följande lydelse. På regeringens vägnar

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2009:1394) med instruktion för Statens veterinärmedicinska anstalt ska införas en ny paragraf, 2 d §, av följande lydelse. 2 d §

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2017:292) med instruktion för Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd ska införas en ny para- graf, 1 a §, av

Regeringen föreskriver att 6 § förordningen (2017:154) med instruktion för Skatteverket ska ha följande lydelse.. Skatteverket ska medverka i brottsutredningar som rör

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2010:184) med instruktion för Luftfartsverket ska införas en ny paragraf, 12 a §, av följande lydelse. Denna förordning träder i

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2007:951) med instruktion för Post- och telestyrelsen ska införas en ny paragraf, 6 b §, av följande lydelse.. Myndigheten ska senast

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder. dels att rubriken närmast före