• No results found

Finanční analýza vybraného podniku

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Finanční analýza vybraného podniku"

Copied!
77
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Finanční analýza vybraného podniku

Bakalářská práce

Studijní program: B6208 – Ekonomika a management Studijní obor: 6208R085 – Podniková ekonomika Autor práce: Monika Meňhartová

Vedoucí práce: Ing. Lenka Strýčková, Ph.D.

Liberec 2016

(2)

TECHNICKA UNIVERZTTA V LIBERCI Ekonomick6 fakulta

Akademickf rok: 2OL5 /2016

t t r t

ZAD ANI BAKALARSKE PRACE

(PROJEKTU, UMELECKfTTO OflA, UMELECKEUO VfXONU)

Jm6no a pifjmenf: Monika Meihartov6 Osobnf dfslo: E13000126

Studijnf program: 86208 Ekonomika a management Studijnf obor: Podnikovd ekonomika

N6zev t6matu: Finandni analj,za vybran6ho podniku Zad*,vajici katedra: Katedra financf a ridetnictvi

Z 6 " s a d y p r o v y p r a c o v d n f : 1. Ovod do problematiky finandni analyzy

2. Charakteristika vybran6 spolednosti 3. Finanini analj,za spolednosti

4. Vyhodnoceni finandnich ukazatehi spolednosti 5. Doporudeni pro spolednost, z6,vdr

(3)

Rozsah grafick;fch praci:

Rozsah pracovni zprdvy:

Forma zpracovdni bakal6isk6 pr6ce: ti5tdnri/elektronickd Seznam odborn6 literatury:

KISLINGEROVA, Eva a Jiff HNILICA. Finandni analfza: krok za krokem.

2. vyd,. Praha: C. H. Beck, 2008. ISBN 978-80-7179-7t3-5.

RUCXOVA, Petra. Finandni arral'tza. metody, ukazatele, vyrtiliti v praxi. 3. vyd.

Praha: Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-3308-1.

PETRIK, Tom65. Ekonomick6 a finandni lizeni firmy: manaZersk6 frdetnictvf v praxi. Praha: Grada Publishing, 2005. ISBN 8O-247-LO46-3.

KNAPKOVA, Adriana a Drahomfra PAVETKOVA. Finandni anal.fza: komplexni prrivodce s pifklady. Praha: Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-3349-4.

BREALEY A. Richard, et al. Principles of corporate finance. New York:

McGraw-Hill, 2012. ISBN 978-125-9004-650.

Elekt ronick6 datab 6ze (l6nkri Pro Quest (knihovna.tul. cz ) .

Vedoucf bakal6isk6 prdce:

Konzultant bakal6isk6 prdce:

Datum zaddni bakal6isk6 pr6ce:

Termfn odevzddni bakal6isk6 prdce:

30 normostran

Ing. Lenka Strfdkovd, Ph.D.

Katedra financi a ridetnictvi RNDr. Jiii Meloun, Ph.D.

Cawelo s.r.o., jednatel

30. iijna 2Ol5 31. kvdtna2OLT

flar

-.2/ , / r ' doc. Dr. lng. O{ga Hasprov6

vedouci katedry

doc. Ing. Miroslav ZiZka, Ph.D.

d6kan

V Liberci dne 30. iijna 2015

r') \

- r * l

(*'i i ( h l i ' ' . !

..i" '.J

cj ii

r- u-l

o

\ f ) ,

\{

(4)

Prohlášení

Byla jsem seznámena s tím, že na mou bakalářskou práci se plně vzta- huje zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, zejména § 60 – školní dílo.

Beru na vědomí, že Technická univerzita v Liberci (TUL) nezasahuje do mých autorských práv užitím mé bakalářské práce pro vnitřní potřebu TUL.

Užiji-li bakalářskou práci nebo poskytnu-li licenci k jejímu využití, jsem si vědoma povinnosti informovat o této skutečnosti TUL; v tomto pří- padě má TUL právo ode mne požadovat úhradu nákladů, které vyna- ložila na vytvoření díla, až do jejich skutečné výše.

Bakalářskou práci jsem vypracovala samostatně s použitím uvedené literatury a na základě konzultací s vedoucím mé bakalářské práce a konzultantem.

Současně čestně prohlašuji, že tištěná verze práce se shoduje s elek- tronickou verzí, vloženou do IS STAG.

Datum:

Podpis:

(5)

Anotace

Cílem bakalářské práce je zjištění a vyhodnocení finanční situace vybraného podniku prostřednictvím metod finanční analýzy. V práci jsou nejprve vymezeny základní pojmy a teoretická východiska, která jsou následně aplikována do praxe. Na základě údajů z účetních výkazů z let 2012 – 2015 je u vybrané společnosti vyhodnocena finanční situace a její vývoj v prvních letech podnikatelské činnosti, ve kterých se společnost potýká především s vysokou hodnotou cizích zdrojů a vysokou mírou zadluženosti. Na základě výsledků jsou podniku doporučena opatření v oblasti propagace a marketingu, jejichž rozpracováním lze dosáhnout zvýšení tržeb a následně umořit dlouhodobé závazky, díky čemuž firmě vznikne prostor pro investice a další rozvoj.

Klíčová slova

Finanční analýza, Horizontální analýza, Likvidita, Rentabilita, Vertikální analýza, Zadluženost

(6)

Annotation

Financial analysis of a specific enterprise

The aim of this bachelor thesis is to evaluate the financial situation of selected company using the methods of financial analysis. First, the main concepts and theoretical basis are defined, then they are applied in practice. The financial analysis of initial years of the business activity of the selected company is conducted on its accounting bills from years 2012 to 2015.

As the main problems were identified the high value of debt sources and high level of indebtedness. Based on the results of financial analysis, the recommendations for improvement of marketing are proposed. The application of the recommendations may help to increase the revenue and to give the company the scope for investments and development.

Key words

Financial analysis, Horizontal analysis, Liquidity, Profitability, Vertical analysis, Indebtedness

(7)

Poděkování

Na tomto místě bych chtěla poděkovat především paní Ing. Lence Strýčkové Ph.D. za cenné rady, věcné připomínky, vstřícný postoj, trpělivost a čas, který mi věnovala při konzultacích.

(8)

7

Obsah

Seznam ilustrací ... 9

Seznam tabulek ... 10

Seznam zkratek ... 12

Úvod ... 13

1 Problematika finanční analýzy ... 14

1.1 Uživatelé finanční analýzy ... 14

1.1.1 Interní uživatelé ... 15

1.1.2 Externí uživatelé ... 15

1.2Zdroje pro zpracování finanční analýzy ... 16

1.2.1 Rozvaha ... 16

1.2.2 Výkaz zisku a ztráty ... 18

1.2.3 Cash flow (výkaz peněžních toků) ... 20

1.2.4 Příloha účetní závěrky ... 21

1.2.5 Další zdroje informací ... 21

1.2.6 Metody finanční analýzy ... 22

1.3Analýza ukazatelů ... 23

1.3.1 Absolutní ukazatele finanční analýzy ... 23

1.3.2 Rozdílové ukazatele finanční analýzy ... 24

1.3.3 Poměrové ukazatele finanční analýzy ... 26

1.4Souhrnné indexy hodnocení ... 30

1.4.1 Bankrotní modely ... 30

1.4.2 Bonitní modely ... 32

2Finanční analýza společnosti ... 34

2.1 Charakteristika vybrané společnosti ... 34

2.2 Finanční analýza společnosti ... 35

2.2.1 Zjednodušené účetní výkazy ... 35

2.2.2Analýza cash flow ... 37

2.2.3 Analýza absolutních ukazatelů ... 39

2.2.4 Analýza rozdílových ukazatelů ... 50

2.2.5 Analýza poměrových ukazatelů ... 50

3Vyhodnocení finančních ukazatelů společnosti ... 63

(9)

8

Závěr ... 68 Seznam použitých zdrojů... 69 Seznam příloh ... 71

(10)

9

Seznam ilustrací

Obr. 1: Schéma výkazu zisku a ztrát……...……….19

Obr. 2: Schéma nepřímé metody Cash flow……….21

Obr. 3: Provázanost účetních výkazů………...22

Obr. 4: Čistý pracovní kapitál………..25

Obr. 5: Organizační struktura společnosti………34

Obr. 6: Majetková struktura společnosti………..41

Obr. 7: Vývoj finanční stuktury společnosti………43

Obr. 8: Tafflerův model………60

Obr. 9: Index důvěryhodnosti………...61

(11)

10

Seznam tabulek

Tab. 1: Struktura rozvahy………...…17

Tab. 2: Vysvětlení získané hodnoty Tafflerův model……….31

Tab. 3: Vysvětlení získané hodnoty modifikovaný Tafflerův model……….31

Tab. 4: Vysvětlení získané hodnoty indexu důvěryhodnosti………...………...32

Tab. 5: Podklady pro hodnocení výsledků rychlého testu………..33

Tab. 6: Rozvaha v zjednodušeném formátu………36

Tab. 7: Výkaz zisku a ztráty v zjednodušeném formátu……….37

Tab. 8: Cash flow společnosti ve sledovaném období………38

Tab. 9: Analýza majetkové struktury společnosti – absolutní změny……….40

Tab. 10: Analýza majetkové struktury společnosti - procentuální změny………..40

Tab. 11: Analýza finanční struktury společnosti – absolutní změny………..42

Tab. 12: Analýza finanční struktury společnosti – procentuální změny……….42

Tab. 13: Vertikální analýza - aktiva ………...…………44

Tab. 14: Vertikální analýza - pasiva ……….…..…...45

Tab. 16: Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty – absolutní změny………46

Tab. 15: Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty – procentuální změny………..47

Tab. 17: Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty – výnosy………...49

Tab. 18: Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty – náklady………..……49

Tab. 19: Čistý pracovní kapitál – absolutní hodnoty………...50

Tab. 20: Rentabilita tržeb v letech 2012 až 2015………51

Tab. 21: Rentabilita celkového kapitálu v letech 2012 až 2015………..51

Tab. 22: Rentabilita vlastního kapitálu v letech 2012 až 2015………52

Tab. 23: Rentabilita investovaného kapitálu v letech 2012 až 2015………52

Tab. 24: Rentabilita úplatného kapitálu v letech 2012 až 2015………...………53

Tab. 25: Doba obratu celkových aktiv………...…..53

Tab. 26: Rychlost obratu celkových aktiv………..…..54

Tab. 27: Doba obratu zásob (dny)………....54

Tab. 28: Rychlost obratu zásob (dny)………...55

Tab. 29: Doba obratu pohledávek………....55

(12)

11

Tab. 30: Doba obratu závazků……….56

Tab. 31: Celková zadluženost………..57

Tab. 32: Míra zadluženosti………..57

Tab. 33: Běžná likvidita………..58

Tab. 34: Pohotová likvidita………...………..58

Tab. 35: Okamžitá likvidita………..……...59

Tab. 36: Podklady k Tafflerovu modelu v modifikovaném tvaru……….……..60

Tab. 37: Pomocné výpočty pro výpočet indexu "IN99"……….…….61

Tab. 38: Výpočet dle Kralickův Quicktest (rychlého testu)……….…...62

(13)

12

Seznam zkratek

A aktiva

CF cashflow

CK cizí kapitál

ČPK čistý pracovní kapitál ČPP čisté pohotové prostředky DHM dlouhodobý hmotný majetek DNM dlouhodobý nehmotný majetek DM dlouhodobý majetek

EBIT zisk před odečtením úroků a daní FI finanční investice

FV finanční výsledek KM krátkodobý majetek

MV minulý výsledek hospodaření OA ostatní aktiva

OP ostatní pasiva

P pasiva

PV provozní výsledek

ROA rentabilita celkového kapitálu ROCE rentabilita úplatného kapitálu ROE rentabilita vlastního kapitáli ROI rentabilita invetovaného kapitálu ROS rentabilita tržeb

ROZ rozvaha

VH výsledek hospodaření za účetní období VK vlastní kapitál

VZaZ výkaz zisku a ztráty

(14)

13

Úvod

Finanční analýza je důležitou součástí řízení každého podnikatelského subjektu. Jejím hlavním cílem je sledovat finanční zdraví podniku a včas upozornit na faktory, které by mohly vést k bankrotu společnosti. Finanční analýza využívá širokou škálu metod a nástrojů. Management společnosti rozhoduje o provedení finanční analýzy i o tom jaké nástroje k těmto účelům použije.

Bakalářská práce se zabývá finanční analýzou vybrané společnosti, která podniká v oboru poskytování služeb pro motoristy. Cílem práce je s využitím metod finanční analýzy vyhodnotit finanční zdraví vybraného podniku v letech 2012 až 2015, odhalit potenciální problémy a navrhnout opatření, která je pomohou vyřešit. Práce je rozdělena na dvě části.

První část práce se zabývá studiem odborných pramenů a popisuje teoretická východiska a metody. Ve druhé části jsou tyto metody aplikovány do praxe a pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy je popsaná a vyhodnocená finanční situace vybrané společnosti.

Na závěr jsou společnosti navržena doporučení, která povedou k zlepšení její finanční situace.

(15)

14

1 Problematika finanční analýzy

Finanční analýza se zaměřuje na finanční zdraví podniku. Jedná se o soubor vzorců a postupů, s jejichž pomocí lze zjištění o finančním zdraví dosáhnout. Napomáhá zjištění, které činitele a s jakou intenzitou napomohly aktuální finanční situaci podniku. Mezi hlavní úkoly finanční analýzy patří vyhodnocení ekonomické situace podniku, která je výsledkem ekonomických i neekonomických faktorů.

Hlavním zdrojem informací pro finanční analýzu jsou finanční výkazy. „The principal financial statements of corporation are the balance sheet, income statements and statement of cash flow.“1 (Překlad: Hlavními účetními výkazy společnosti jsou rozvaha, výkaz zisků a ztrát a výkaz peněžních toků.) Z nich lze čerpat hodnotné poznatky o vybraném podniku, pokud budou správně interpretovány. Nadále se při zpracování finanční analýzy přihlíží i k příloze účetní závěrky podniku pro získání dalších doplňujících informací o podniku.

Základem je horizontální a vertikální analýza finančních výkazů. Na tyto základní analýzy navazují poměrová analýza a následně jsou zpracovány vybrané bankrotní a bonitní modely.

K základním cílům podniku patří především zajištění stability podniku. Na tento cíl lze pohlížet ze dvou hledisek. První z nich zahrnuje schopnost vytváření zisku, zajištění nárůstu majetku a zhodnocování vloženého kapitálu. Druhé hledisko zahrnuje finanční schopnosti podniku, čímž je míněno zajištění platební schopnosti podniku. Ač se to jeví jako druhotný cíl, bez platební schopnosti nelze většinou fungovat a nedostatečná platební schopnost avizuje konec podnikatelské činnosti společnosti.

1.1 Uživatelé finanční analýzy

Finanční analýza je důležitým zdrojem informací o podniku pro mnoho různých subjektů.

Uživatele se rozdělují na interní a externí dle jejich povahy.

1 GIBSON, Charles H. Financial reporting and analysis. 13th Ed. Mason, OH: Cengage Learning, 2012, s.

55. ISBN 9781133188797.

(16)

15

1.1.1 Interní uživatelé

Mezi interní uživatele se řadí vlastníci, manažeři, zaměstnanci a odboráři.

Vlastníky (akcionáře) dle Knápkové především zajímá návratnost jejich prostředků, tzn.

hodnocení rentability, (ziskovosti) vloženého kapitálu.2

Manažeři využívají finanční analýzu pro krátkodobé a hlavně dlouhodobé finanční řízení podniku.

Zaměstnance nejvíce zajímají informace ohledně stability a prosperity podniku, protože hledají jistoty z pohledu vyplácení mezd a platby sociálního a zdravotního pojištění.

Odboráři hospodaření společnosti sledují hlavně z pohledu stability zaměstnání pro zaměstnance podniku.

1.1.2 Externí uživatelé

Mezi externí uživatele se řadí stát a jeho orgány, investoři, banky, obchodní partneři a konkurenti.

Stát a jeho orgány zajímá, zda je podnik schopen tvořit zisk a odvádět daně do státního rozpočtu. Získaná data používá i k statistickým průzkumům, rozdělení finančních výpomocí (dotace, subvence atd.)

Investoři, jak uvádí Vochozka, jsou jinými slovy poskytovatelé kapitálu a využívají zprávy o finanční výkonnosti podniku především proto, aby získali dostatečné množství informací pro rozhodování o potenciální investici.3

2 KNÁPKOVÁ, Adriana; a Drahomíra PAVELKOVÁ. Finanční analýza: komplexní průvodce s příklady. 2.

rozš. vyd. Praha: Grada, 2013, s. 17. Prosperita firmy. ISBN 978-80-247-4456-8.

3 VOCHOZKA, Marek. Metody komplexního hodnocení podniku. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, s. 13. Finanční řízení. ISBN 978-80-247-3647-1.

(17)

16

Banky a jiní věřitelé zkoumají především o likviditu svých obchodních partnerů a jejich schopnost splácet své závazky.

Obchodní partneři se zaměřují na informace, které vyjadřují schopnost podniku dostát svým závazků z pohledu obchodních vztahů.

Jak uvádí Růčková, konkurenti monitorují u svých rivalů úroveň výzkumu a vývoje, intenzitu propagace a cenovou politiku, odvětvovou a zeměpisnou diverzifikaci, investiční aktivitu a úspěšnost akcii na burze.4

Mimo uvedené skupiny uživatelů existují i další zájemci o informace získané prostřednictvím finanční analýzy – může se jednat například o analytiky, daňové poradce apod. Získaná data jim pomohou v zjištění, jak si na tom podnik skutečně stojí a mohou dávat společnosti případná doporučení např. doporučit investování volných finančních prostředků.

1.2 Zdroje pro zpracování finanční analýzy

„Kvalita informací, která podmiňuje úspěšnost finanční analýzy, do značné míry závisí na použití vstupních informací.“5 Mezi základní zdroje se řadí rozvaha, výkaz zisků a ztrát, cash flow (výkaz peněžních toků), dále se při tvorbě finanční analýzy čerpá z přílohy účetní závěrky podniku.

1.2.1 Rozvaha

Rozvaha zachycuje stav dlouhodobého majetku tj. aktiv (A) a zdrojů financování tj. pasiv (P). Rozvahu (ROZ) lze vyjádřit bilančním principem AKTIVA = PASIVA. „Není možné,

4 RŮČKOVÁ, Petra a Michaela ROUBÍČKOVÁ. Finanční management. 1. vyd. Praha: Grada, 2012, s. 79.

Finance (Grada). ISBN 978-80-247-4047-8.

5 RŮČKOVÁ, Petra, Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 3. rozš. vyd. Praha: Grada, 2010, s. 21. Finanční řízení. ISBN 978-80-247-3308-1.

(18)

17

aby existoval majetek – aktivum, který by nebyl kryt nějakým zdrojem – pasivem.“6 Základní strukturu rozvahy znázorňuje tabulka 1.

Tab. 1: Struktura rozvahy

Rozvaha k 31.12.20xx

Aktiva Pasiva

Dlouhodobý majetek Vlastní kapitál

Krátkodobý majetek Cizí kapitál

Ostatní aktiva Ostatní pasiva

Celkem Celkem

Zdroj: Vlastní zpracování

Dlouhodobý majetek (DM) představuje tu část aktiv, která má použitelnost delší než jeden rok. Nespotřebovává se najednou, ale postupně. Jeho hodnota se odepisuje přiměřeně opotřebení do nákladů. Řadí se sem dlouhodobý nehmotný majetek (DNM), dlouhodobý hmotný majetek (DHM) a finanční investice (FI).

„Dlouhodobý nehmotný majetek nemá fyzickou podstatu a ekonomický prospěch z něj plynoucí je osvobozen z různých práv, která jsou s ním spojena, většinou se jedná o patenty, licence, ochranné známky, v současné době však ještě častěji softwary.“7

Dlouhodobý hmotný majetek zahrnuje položky majetku, které jsou pořízeny z hlediska zajištění běžné činnosti podniku. Do nákladů podniku přechází pomocí odpisů, vyjma pozemků, uměleckých děl či sbírek, které se neodepisují.

Finanční investice zahrnují položky dlouhodobého majetku, které jsou pořizovány za účelem získání dlouhodobého přiměřeného výnosu, významného vlivu v jiném podniku či získání výnosu z růstu hodnoty určitých komodit. Finanční investice se neodepisují.

Krátkodobý majetek (KM) zahrnuje tu část aktiv, u kterých se předpokládá přeměna na peněžní prostředky během jednoho roku. Patří sem suroviny, materiál, rozpracovaná

6 BALOUŠEK, Rudolf. Podvojné účetnictví v bankách. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2007, s. 8.

C.H. Beck pro praxi. ISBN 978-80-7179-663-3.

7RŮČKOVÁ, Petra, Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 3. rozš. vyd. Praha: Grada, 2010, s. 25. Finanční řízení. ISBN 978-80-247-3308-1.

(19)

18

výroba, hotové výrobky a polotovary. Krátkodobý majetek je možné označit také jako oběžná aktiva. Součástí hodnocení likvidity firmy jsou právě oběžná aktiva.

Ostatní aktiva (OA) zachycují zejména zůstatek účtů časového rozlišení nákladů příštích období (předem placené nájemné), příjmy příštího období (práce provedené a dosud nevyúčtované), aktivní kurzové rozdíly apod. „Z analytického hlediska však představují z jejich podílu na celkových aktivech zpravidla tak malou část, že jejich změny se většinou neprojeví na chodu společnosti.“8

Vlastní kapitál (VK) vyjadřuje kapitál, který patří majiteli (majitelům) podniku. Jeho součástí je základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, výsledek hospodaření minulých let a výsledek hospodaření běžného období.

Cizí kapitál (CK) představuje dluh podniku, který musí být v různě dlouhých časových horizontech uhrazen. Cizí kapitál zahrnuje dlouhodobé závazky, krátkodobé závazky, rezervy a bankovní úvěry a výpomoci.

Ostatní pasiva (OP) – zahrnují zůstatky účtů časového rozlišení: výdaje a výnosy příštího období (nájemné placené zpětně, přijaté předplatné) a dohadné účty. Ostatní pasiva mají velmi podobnou pozici jako ostatní aktiva, jejich změny se většinou neprojeví na chodu společnosti.

1.2.2 Výkaz zisku a ztráty

Výkaz zisku a ztrát zobrazuje vyčíslení hospodářského výsledku podniku. „Zachycuje pohyb výnosů a nákladů, nikoliv pohyb příjmů a výdajů.“9 Základní strukturu výkazu zisku a ztrát (VZaZ) zobrazuje obrázek č.1

8 RŮČKOVÁ, Petra, Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 3. rozš. vyd. Praha: Grada, 2010, s. 25. Finanční řízení. ISBN 978-80-247-3308-1.

9 RŮČKOVÁ, Petra, Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 3. rozš. vyd. Praha: Grada, 2010, s. 31. Finanční řízení. ISBN 978-80-247-3308-1.

(20)

19 Obr.1: Schéma výkazu zisku a ztrát

Zdroj: Vlastní zpracování

Provozní výsledek hospodaření (PV) je tvořen rozdílem mezi provozními výnosy a provozními náklady podniku. Provozní výnosy jsou výsledkem provozně-hospodářské činnosti (tržby z prodeje zboží, služeb, výrobků, materiálu). Provozní náklady jsou náklady vynaložené na získání provozních výnosů (např. spotřeba energie, materiálu, osobní náklady).

Finanční výsledek hospodaření (FV) je vytváří rozdíl mezi finančními výnosy a finančními náklady. Finanční výnosy podnik získává z finančních investic, cenných papírů a vkladů. Finanční náklady tvoří úroky a ostatní finanční náklady.

Mimořádný výsledek hospodaření (MV) je rozdíl mezi mimořádnými výnosy a mimořádnými náklady. „Mimořádné výnosy získáme mimořádně, např. prodejem odepsaných strojů a mimořádné náklady, např. dary, mimořádné odměny.“10

Výsledek hospodaření za účetní období (VH) – vyjadřuje rozdíl mezi všemi výnosy a náklady podniku, zobrazuje obrázek č. 1.

10 SYNEK, Miloslav. Manažerská ekonomika. 5. akt. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2011, s. 74. Expert (Grada).

ISBN 978-80-247-3494-1.

(21)

20

1.2.3 Cash flow (výkaz peněžních toků)

„Účetní výkaz srovnávající bilanční formou zdroje tvorby peněžních prostředků (příjmy) s jejich užitím (výdaji) za určité období – slouží k posouzení skutečné finanční situace.“11 Cash flow (CF) je přeměna nákladů a výnosů na peněžní prostředky. CF ukazuje vztah mezi ziskem a peněžními toky v podniku. Je doplňkem k výkazu zisku a ztrát, jelikož zisk nemusí znamenat dostatek finančních prostředků podniku.

Výkaz cash flow se dělí na tři části:

 Cash flow z provozní činnosti – peněžní toky získané z činnosti podniku, která je předmětem podnikání. Je nejdůležitější součástí cash flow. Zobrazuje v jaké výši hospodářský výsledek odpovídá skutečně vydělaným penězům.

 Cash flow z investiční činnosti – vyjadřuje příjmy a výdaje na získávání či prodej dlouhodobých aktiv (hmotný a nehmotný majetek, poskytnutí dlouhodobých půjček a příjem jejich splátky).

 Cash flow z oblasti financování – tato část hodnotí vnější financování podniku. „Na základě cash flow lze odvodit pravděpodobnost potřeby dalších peněžních přítoků, které musí podnik získat, od vlastníků či věřitelů.“12

Cash flow lze sestavit dvěmi metodami:

Přímá metoda vyjadřuje vykazování hrubých peněžních toků, tj. skutečné příjmy a výdaje za dané období. Tato metoda má pro finanční analýzu nižší vypovídající hodnotu.

Nepřímá metoda vychází ze zisku podniku, který se upraví o změny v rozvaze a nepeněžní operace. Detailnější zobrazení znázorňuje obrázek č. 2.

11 RŮČKOVÁ, Petra, Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 3. rozš. vyd. Praha: Grada, 2010, s. 34. Finanční řízení. ISBN 978-80-247-3308-1.

12 SEDLÁČEK, Jaroslav. Cash Flow. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2003, s. 56. Praxe manažera (Computer Press). ISBN 80-7226-875-9.

(22)

21 Obr. 2: Schéma nepřímé metody Cash flow

Zdroj: RŮČKOVÁ Petra, Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi, s. 36.

1.2.4 Příloha účetní závěrky

„Příloha má dle ZÚ komentovat pouze rozvahu a výkaz zisků a ztráty. Je však zcela logické, že pokud se sestavují i další účetní výkazy, jejich komentáře a vysvětlivky k nim budou uvedeny v téže jediné příloze uváděné v účetní závěrce.“13 Bližší informace o obsahu přílohy účetní závěrky stanovuje zákon o účetnictví (zákon č. 563/1991 Sb.)

1.2.5 Další zdroje informací

Mezi další zdroje, z kterých lze čerpat informace pro finanční analýzu, patří výroční zpráva, vnitropodnikové směrnice, výkazy vnitropodnikových potřeb, podnikové a oficiální statistiky aj. Mezi zmíněnými účetními výkazy existuje provázanost, kterou zachycuje obrázek č. 3:

13 BŘEZINOVÁ, Hana. Rozumíme účetní závěrce podnikatelů. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 167.

ISBN 978-80-7478-640-2.

(23)

22 Obr. 3: Provázanost účetních výkazů

Zdroj: RŮČKOVÁ Petra, Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi, s. 38.

„Osou tohoto systému je rozvaha, přičemž ostatní bilance jsou bilancemi odvozenými.“14 Rozvaha zobrazuje majetkovou a finanční strukturu podniku. Významným zdrojem financování je hospodářský výsledek za dané období, který je do rozvahy převzat z výkazu zisku a ztráty. Dalším významným zdrojem je výše finančních prostředků, jež je převzata z cash flow (rozdíl mezi příjmy a výdaji).

1.2.6 Metody finanční analýzy

Jak uvádí Růčková, rozvoj matematických, statistických a ekonomických věd umožnil mnoho metod hodnocení finančního zdraví podniku. Při volbě metody finanční analýzy je zapotřebí brát ohled na účelnost, tzn. výběr vhodného ukazatele pro vybraný podnik, aby odpovídal předem stanovenému cíli. Analýza vyžaduje čas a kvalifikovanou práci, náklady na ni by však měly přiměřeně odpovídat jejich návratnosti. Také spolehlivost je důležitá, pro kterou platí, čím spolehlivější budou vstupní informace, tím spolehlivější by měly být výsledky analýzy.15

14 RŮČKOVÁ, Petra, Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 3. rozš. vyd. Praha: Grada, 2010, s. 38. Finanční řízení. ISBN 978-80-247-3308-1.

15 RŮČKOVÁ Petra, Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 3. rozš. vyd. Praha:Grada, 2010, s. 40. Finanční řízení. ISNB 978-80-247-3308-1.

(24)

23

Fundamentární analýza (kvalitativní) je založena na znalostech vzájemných souvislostí mezi ekonomickými a mimoekonomickými procesy. Jejím úkolem je identifikovat tržní pozici a tržní potenciál společnosti v rámci hospodářské soutěže v konkrétním mikro a makroprostředí. Mezi využívané nástroje se řadí např. SWOT analýza, PEST analýza, BCG matice.

Technická analýza, jak uvádí Kraftová, je založena na matematicko-statistických metodách. V oblasti elementárních metod jde o analýzu vertikální (strukturovanou), v jejímž rámci hodnotí vývoj jednotlivých prvků, a analýzu horizontální (trendovou).16

1.3 Analýza ukazatelů

Ukazatele finanční analýzy se rozdělují na absolutní, rozdílové a poměrové.

1.3.1 Absolutní ukazatele finanční analýzy

Výchozím bodem finanční analýzy je horizontální a vertikální rozbor účetních výkazů.

Oba postupy umožňují vidět údaje z účetních výkazů v určitých souvislostech.

Horizontální analýzou se sleduje vývoj veličiny z pohledu času a vertikální analýzou se sleduje struktura finančních výkazů ve vztahu k definované veličině (např. celková aktiva).

Horizontální analýza (analýza trendů) pracuje zejména s údaji z rozvahy, výkazu zisku a ztráty a výroční zprávy podniku. „Zabývá se porovnáním změn položek jednotlivých výkazů v časové posloupnosti.“17 Vypočítává se absolutní změna a její procentuální vyjádření k výchozímu období. Výpočet je :

Absolutní změna = Ukazatel t – Ukazatel t-1 (1)

16 KRAFTOVÁ, Ivana. Finanční analýza municipální firmy. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2002, s. 26. C.H.

Beck pro praxi. ISBN 80-7179-778-2.

17 KNÁPKOVÁ, Adriana;, Drahomíra PAVELKOVÁ a Karel ŠTEKER. Finanční analýza: komplexní průvodce s příklady. 2., rozš. vyd. Praha: Grada, 2013, s. 68. Prosperita firmy. ISBN 978-80-247-4456-8.

(25)

24 Procentuální změna = Absolutní změna x 100

Ukazatel t-1 (2)

Oba uvedené vzorce vyjadřují stejnou informaci. „Vyjádříme-li v procentech (vynásobíme hodnotu indexu 100), tak první vzorec přiřadí vztažné veličině Ukazatel t-1 hodnotu 100, zatím co druhý vzorec nám přímo oznámí (po vynásobení 100), o kolik procent se položka změnila.“18

Vertikální analýza (procentní rozbor) spočívá ve vyjádření jednotlivých položek účetního výkazu jako procentního podílu k zvolené veličině položené jako 100. Pro rozbor rozvahy se nejčastěji používá suma aktiva (pasiv) a pro rozbor výkazů zisků a ztrát velikost celkových výnosů (nákladů).

Analýzu rozvahy lze rozdělit na analýzu finanční struktury a majetkové struktury. Pokud máme k dispozici údaje o pohledávkách a závazcích je vhodné také blíže analyzovat.

U analýzy výkazu zisku a ztráty se získává přehled vývoje výnosů a nákladů podniku.

Následně je vhodné provést podrobnější analýzu přidané hodnoty a vývoje hospodářského výsledku za účetní období.

Po analýze rozvahy a výkazu zisku a ztráty následuje analýza vývoje toků peněžních zdrojů (cash flow). Zdrojem dat k sestavení výkazu toku peněžních prostředků je účetnictví společnosti, především rozvaha a výkaz zisku a ztráty.

1.3.2 Rozdílové ukazatele finanční analýzy

„Rozdílové ukazatele slouží k analýze a řízení finanční situace podniku s orientací na jeho likviditu.“19 Ukazatel se vypočítává jako rozdíl mezi danými položkami aktiv a pasiv.

Nejpoužívanější rozdílový ukazatel tvoří

čistý pracovní kapitál (ČPK) = provozní kapitál a čisté pohotové prostředky (ČPP). (3)

18 KISLINGEROVÁ, Eva a Jiří HLINICA. Finanční analýza: krok za krokem. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2008, s. 10. C.H. Beck pro praxi. ISBN 978-80-7179-713-5.

19 KNÁPKOVÁ, Adriana;, Drahomíra PAVELKOVÁ a Karel ŠTEKER. Finanční analýza: komplexní průvodce s příklady. 2., rozš. vyd. Praha: Grada, 2013, s. 81. Prosperita firmy. ISBN 978-80-247-4456-8.

(26)

25

Rozdíl mezi běžným majetkem a krátkodobými cizími zdroji vyjadřuje čistý pracovní kapitál, jež má výrazný vliv na platební schopnost podniku. „Má-li být podnik likvidní, musí mít potřebnou výši relativně volného kapitálu, tzn. přebytek krátkodobých likvidních aktiv nad krátkodobými zdroji.“20 ČPK představuje tu část OM, která je financována dlouhodobým kapitálem, zobrazuje obrázek č. 4. Výpočet ČPK lze provést dvěma způsoby.

Čistý pracovní kapitál = oběžný majetek – krátkodobé závazky (4)

Čistý pracovní kapitál = (vlastní kapitál + dlouhodobé závazky) – stálá aktiva (5)

Obr. 4: Čistý pracovní kapitál

Zdroj: KNÁPKOVÁ Adriana, Drahomíra PAVELKOVÁ a Karel ŠTEKER, Finanční analýza:

komplexní průvodce s příklady, s. 83.

Čisté pohotové prostředky určují okamžitou likviditu právě splatných krátkodobých závazků. Jedná se o rozdíl mezi pohotovými peněžními prostředky a neprodleně splatnými závazky. Nejvyšší stupeň likvidity vyjadřuje zahrnutí jen hotovostních peněžních prostředků a zůstatku na bankovních účtech. Mezi pohotové peněžní prostředky se řadí také krátkodobé cenné papíry a krátkodobé termínované vklady, jelikož jsou v podmínkách fungujícího kapitálového trhu rychle přeměnitelné na peníze.

20 KNÁPKOVÁ, Adriana;, Drahomíra PAVELKOVÁ a Karel ŠTEKER. Finanční analýza: komplexní průvodce s příklady. 2., rozš. vyd. Praha: Grada, 2013, s. 83. Prosperita firmy. ISBN 978-80-247-4456-8.

(27)

26

1.3.3 Poměrové ukazatele finanční analýzy

Analýza poměrových ukazatelů je nejoblíbenější analýzou podniků, protože umožňuje rychle získat představu o finanční situaci podniku. Podstatou této analýzy je porovnání průměrů různých položek rozvahy, výkazu zisku a ztráty, případně cash flow. Dle Petříka měří a hodnotí krátkodobou a dlouhodobou solventnost společnosti, což znamená schopnost společnosti dostát řádně svým finančním závazkům.21 V praxi se nejčastěji používají ukazatele zadluženosti, likvidity, rentability, aktivity a ukazatele kapitálového trhu.

Ukazatele rentability

„Profitability ratios indicate the profit earning capacity of the business.“ (Překlad:

Ukazatele rentability ukazují ziskovou výdělečnou schopnost podniku.)22 Mezi nejčastěji používané se řadí:

Rentabilita tržeb (Return On Sales – ROS) je ukazatel, který vyjadřuje ziskovou marži, jež je důležitá pro hodnocení úspěšnosti podniku.

ROS = Zisk

Tržby (6)

Zisk může mít podobu zisku po zdanění, zisk před zdaněním či EBIT.

Rentabilita celkového kapitálu (Return On Assets – ROA) je dle Knápkové ukazatel, který měří výkonnost neboli produkční sílu podniku. EBIT v čitateli je možné měřit výkonnost podniku bez vlivu zadlužení a daňového zatížení.23

ROA = EBIT

Aktiva (7)

Knápková24 uvádí vzorec také v této podobě

21 PETŘÍK, Tomáš. Ekonomické a finanční řízení firmy, Manažerské účetnictví v praxi. Praha: Grada, 2005, s. 264. ISBN 80-247-1046-3.

22 THUKARAM, M.E. Rao. Management Accounting. 1. vyd. New Delhi: New Age, 2003, s. 99. ISBN 8122414397.

23 KNÁPKOVÁ, Adriana;, Drahomíra PAVELKOVÁ a Karel ŠTEKER. Finanční analýza: komplexní průvodce s příklady. 2., rozš. vyd. Praha: Grada, 2013, s. 144. Prosperita firmy. ISBN 978-80-247-4456-8.

(28)

27

ROA = EBIT x(1-T) = Čistý zisk + zdaněné úroky , kde T = daňová sazba

Aktiva Aktiva (8)

Rentabilita vlastního kapitálu (Return On Equity – ROE) vyjadřuje výnosnost kapitálu vloženého vlastníky podniku. Výše zhodnocení kapitálu by měla mít vyšších výsledků než poskytovaná úroková míra u dlouhodobého vkladů.

ROE = Čistý zisk

Vlastní kapitál (9)

Rentabilita investovaného kapitálu (Return On Invesment – ROI) je ukazatel měřící výnosnost dlouhodobého kapitálu vloženého do majetku podniku.25 K vypočtu se používá podíl zisku a dlouhodobého kapitálu (tzn. celkový aktiva -krátkodobé cizí zdroje).

ROI = Zisk

Dlouhodobý kapitál (10)

Rentabilita úplatného kapitálu (Return On Capital Employed – ROCE) posuzuje efektivnost vlastních a cizích dlouhodobých prostředků. Zahrnuje kapitál podniku, který nese náklad tzv. úplatný kapitál (vlastní kapitál, dlouhodobé závazky), např. bankovní úvěr, dluhopis. Předpokladem pro efektivní zúročení ukazatele je vyšší výsledek než je úroková míra z úvěru. Vypočítá se podílem EBIT (zisk před odečtením úroků a daní, neboli provozní hospodářský výsledek) a úplatným kapitálem.

ROCE = EBIT

Úplatný kapitál (11)

Ukazatele aktivity

Ukazatele aktivity vyjadřují dle Kislingerové využívání aktiv managementem podniku.

Ukazatel měří schopnost společnosti z pohledu využívání investovaných finančních prostředků a vázanost jednotlivých složek kapitálu ve složkách aktiv a pasiv.26 Jelikož se

24 KNÁPKOVÁ, Adriana;, Drahomíra PAVELKOVÁ a Karel ŠTEKER. Finanční analýza: komplexní průvodce s příklady. 2., rozš. vyd. Praha: Grada, 2013, s. 144. Prosperita firmy. ISBN 978-80-247-4456-8.

25 KNÁPKOVÁ, Adriana;, Drahomíra PAVELKOVÁ a Karel ŠTEKER. Finanční analýza: komplexní průvodce s příklady. 2., rozš. vyd. Praha: Grada, 2013, s. 149. Prosperita firmy. ISBN 978-80-247-4456-8.

26 KISLINGEROVÁ, Eva a Jiří HLINICA. Finanční analýza: krok za krokem. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2008, s. 49. C.H. Beck pro praxi. ISBN 978-80-7179-713-5.

(29)

28

aktiva člení na několik druhů, člení se také ukazatelé na několik úrovní, např. aktiva celková (∑ aktiva), oběžná či dlouhodobá.

Jelikož ukazatel aktivity nejčastěji poměřuje tržby ve vztahu k aktivům, je možné ho vyjádřit dvěma způsoby:

Obrátkovost neboli rychlost obratu vyjadřuje výši obratu aktiv za období, ve kterém bylo dosaženo daných tržeb použitých při výpočtu ukazatele.

Doba obratu odráží jednotku období, po které trvá jedna obrátka.

Ukazatele zadluženosti

Ukazatele zadluženosti slouží jako indikátor výše rizika, jež podnik nese při daném poměru a struktuře vlastního kapitálu a cizích zdrojů. „The way managers decide about the type of debt financing is not universal. (překlad: Způsob, jakým manažeři, rozhodují o typu financování dluhu není univerzální.)27 Je zřejmé, že musí zvažovat rozložení dluhu a jeho výši – čím vyšší zadluženost, tím vyšší riziko na sebe podnik bere, jelikož musí být schopen své závazky splácet.

Ukazatele likvidity

Ukazatele likvidity vyjadřují schopnost podniku hradit své platební závazky.

Okamžitá likvidita (likvidita 1.stupně) měří schopnost společnosti okamžitě hradit své splatné závazky. Zahrnují prostředky 1. stupně, mezi které se řadí finanční majetek v peněžní podobě (např. pokladní hotovost, peníze na bankovních účtech) či majetek, který lze velmi rychle přeměnit na peněžní prostředky (např. krátkodobé cenné papíry, šeky). Do čitatele jsou dosazovány pohotové platební prostředky a do jmenovatele závazky s okamžitou splatností.

27 ANTONIOU, Anronios, Yilmaz, GUNEY a Krisha PAUDYAL. The Determinants of corporate debt ownership structure. Management Finance. 2008, 34(12): 821-847. ISSN 0307-4358.

(30)

29 Okamžitá likvidita = Pohotové platební prostředky

Závazky s okamžitou splatností (12)

Minimální hodnota tohoto ukazatele by měla být 0,2, za uspokojivou hodnotu se považuje rozmezí hodnoty mezi 0,9 až 1,1. Pokud by společnost měla nízkou hodnotu ukazatele, znamenalo by to platební potíže a naopak pokud by byla příliš vysoká, znamenalo neefektivní využívání majetku společnosti.

Pohotová likvidita (likvidita 2. stupně) poměřuje tzv. pohotová oběžná aktiva ke krátkodobým závazkům. V čitateli zůstávají pohotové platební prostředky, k nimž se přičtou krátkodobé pohledávky, které je třeba opravit o pohledávky nedobytné. Jmenovatel zůstává stejný jako u okamžité likvidity.

Pohotová likvidita = (Oběžná aktiva - Zásoby)

Krátkodobé závazky (13)

Doporučená hodnota se pohybuje v rozmezí 1 až 1,5. Pokud je hodnota 1 je podnik schopen dostát svým závazkům bez nutnosti prodeje svého majetku. Čím je hodnota ukazatele vyšší tím je úhrada krátkodobých závazků společnosti jistější.

Běžná likvidita (likvidita 3. stupně) „ukazuje, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky podniku nebo také kolika jednotkami oběžných aktiv je kryta jedna jednotka krátkodobých závazků.“28

Oběžná likvidita = Oběžná aktiva

Krátkodobé závazky (14)

Čím je hodnosta tohoto ukazatele vyšší, tím je vyšší pravděpodobnost zachování platební schopnosti. Doporučená hodnota je v rozmezí 1,5 až 2,5.

28 RŮČKOVÁ Petra, Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi.3. rozš. vyd. Praha:Grada, 2010, s.

50. Finanční řízení. ISNB 978-80-247-3308-1.

(31)

30

1.4 Souhrnné indexy hodnocení

Dle Vochozky se souhrnné indexy zaměřují na ohodnocení firmy dle její schopnosti splácet své závazky již vyjadřují bankrotní modely či na určení výkonnosti z hlediska tvorby hodnoty, což vyjadřují bonitní modely.29

1.4.1 Bankrotní modely

Bankrotní modely mají informovat podnik o tom, zda je v nejbližší době podnik ohrožen bankrotem či nikoli. Model vychází z předpokladu, že podnik ohrožený bankrotem vykazuje symptomy, které jsou bankrotu typické. K nejčastějším symptomům patří problémy s běžnou likviditou, s výší čistého pracovního kapitálu a s rentabilitou celkového vloženého kapitálu.

Příkladem souhrnného indexu hodnocení je Tafflerův model finančního zdraví podniku.

Jak uvádí Růčková index sleduje riziko bankrotu podniku, při výpočtu rizika používá čtyři poměrové ukazatele.30 Lze jej najít v základním a modifikovaném tvaru (základní tvar se užívá, pokud máme k dispozici podrobnější údaje).

Základní tvar vzorce:

ZT(z) = 0,53EBT / KD + 0,13OA / CZ + 0,18KD / CA + 0,16(FM – KD)/ PN, (15) kde EBT zisk před zdaněním,

KD krátkodobé dluhy, OA oběžná aktiva, CZ cizí zdroje, CA celková aktiva, FM finanční majetek, PN provozní náklady.

Vysvětlení zjištěného čísla zachycuje tabulka 2.

29 VOCHOZKA, Marek. Metody komplexního hodnocení podniku. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, s. 39.

Finanční řízení. ISBN 978-80-247-3647-1.

30 RŮČKOVÁ Petra, Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi.3. rozš. vyd. Praha:Grada, 2010, s.

76. Finanční řízení. ISNB 978-80-247-3308-1.

(32)

31 Tab. 2: Vysvětlení získané hodnoty Tafflerův model ZT < 0 Velká pravděpodobnost bankrotu ZT > 0 Malá pravděpodobnost bankrotu Zdroj: Vlastní zpracování

Modifikovaná verze Tafflerova modelu se počítá stejnými hodnotami jako základní model, kromě čtvrté hodnoty. Hodnota je počítána pomočí poměru tržeb celkem a aktiv celkem.

Tento model předpokládá, že nemáme k dispozici podrobnější údaje.

Modifikovaný tvar vzorce:

ZT(z) = 0,53EBT/KD + 0,13OA/CZ + 0,18KD/CA + 0,16T/CA (16)

Vyhodnocení zjištěných hodnot ukazatele zachycuje tabulka 3.

Tab. 3: Vysvětlení získané hodnoty modifikovaný Tafflerův model ZT < 0,2 Velká pravděpodobnost bankrotu ZT > 0,3 Malá pravděpodobnost bankrotu Zdroj: Vlastní zpracování

Dalším často používaným modelem je indexy důvěryhodnosti (Model IN). Tento model pracuje také s ukazateli zadluženosti, likvidity, aktivity a rentability. Každému z nich je přiřazena váha dle vážného průměru hodnot tohoto ukazatele v odvětví. Základní struktura vzorce (16) je:

IN = V1*A/CZ + V2*EBIT/U + V3*EBIT/A + V4*(T/A) + V5*OA/(KZ + KBU) +

+ V6*ZPL/T (16)

V této práci je použit vzorec IN99 (17), který dle Růčkové31 respektuje fakt, že z investorského hlediska není primární obor podnikání, ale schopnost nakládat se svěřenými finančními prostředky.

IN99 = -0,017(cizí zdroje / aktiva) + 4,573(EBIT / aktiva) + 0,481(výnosy / aktiva) +

0,015(OA / (KZ + KBU)) (17)

Vyhodnocení zjištěných hodnot ukazatele zachycuje tabulka 4.

31 RŮČKOVÁ Petra, Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi.3. rozš. vyd. Praha:Grada, 2010, s.

75. Finanční řízení. ISNB 978-80-247-3308-1.

(33)

32

Tab. 4: Vysvětlení získané hodnotyindexu důvěryhodnosti IN ≥ 2,07 Podnik s dobrým finančním zdravím IN ≈ 0,684-2,07 Potenciální problémy

IN ≤ 0,684 Projev finanční zadluženosti Zdroj: Vlastní zpracování

1.4.2 Bonitní modely

Bonitní modely diagnostikují zdraví firmy. Bonitní společnost je taková, která je schopná uspokojovat své věřitelé úhradou svých závazků.

Kralickův Quicktest využívá k hodnocení finanční situace podniku bodové hodnocení jednotlivých oblastí hospodaření. Rychlost a dobrá vypovídací schopnost se řadí k základním vlastnostem tohoto modelu.

Nejčastěji jsou k aplikaci modelu využívány vzorce:

Rentabilita výkonu = HV po zdanění

Výkony a prodej zboží (18)

Rentabilita aktiv = HV po zdanění

Aktiva celkem (19)

Produktivita aktiv = Výkony a prodej zboží

Aktiva celkem (20)

Zadluženost = Cizí kapitál + Ostatní Pasiva

Aktiva celkem (21)

Vybavenost vlastním kapitálem = Vlastní kapitál

Aktiva celkem (22)

Podíl oběžných aktiv =

Oběžná aktiva + Pohl. za upsaný vl. kapitál + Ostatní aktiva

Aktiva celkem (23)

(34)

33

Podíl dlouhodobého majetku = Dlouhodobý majetek (Stálá aktiva)

Aktiva celkem (24)

Výsledky jsou následně porovnány s doporučenými hodnotami (Tab. 5) a určí se, zda jsou dosažené hodnoty ideální či nikoli. Po sečtení vyhodnocených výsledků se vyhodnotí finanční situace podniku jako dobrá či špatná.

Tab. 5: Podklady pro hodnocení výsledků rychlého testu Ukazatel

Doporučená hodnota

Vývojový trend Rentabilita výkonu min. 2,5 % má stoupat

Rentabilita aktiv min. 5 % má stoupat

Produktivita aktiv min. 250 % má stoupat

Zadluženost max. 50-60 % má klesat

Vybavenost vlastním kapitálem min. 40-50 % má stoupat Podíl oběžných aktiv cca 50 % má klesat Podíl dlouhodobého majetku cca 50 % má stoupat

Zdroj: JÁČOVÁ, H. a M. ORTOVÁ, Finanční řízení podniku v příkladech, s. 105.

(35)

34

2 Finanční analýza společnosti

Náplní této kapitoly je praktická aplikace výše popsaných metod finanční analýzy, a to na vybrané společnosti. V první řadě dochází k úpravě účetních výkazů do zjednodušené formy, následně jsou vypočteny absolutní ukazatele, rozdílové ukazatele a poměrové ukazatele.

V závěru kapitoly je provedeno souhrnné zhodnocení společnosti pomocí Tafferova modelu, indexu důvěryhodnosti a Kralickova Quicktestu (Rychlý test).

2.1 Charakteristika vybrané společnosti

Na základě přání společnosti neuvádět skutečný název bude v této práci společnost uváděna pod názvem XYZ s.r.o. Všechny ostatní údaje o společnosti jsou uvedeny na základě materiálu poskytnutých vedením společnosti, které zahrnovaly výkazy společnosti (Příloha A, B), přílohy účetních závěrek a základní manuál společnosti.

Společnost XYZ s.r.o. byla založena na podzim roku 2011 v Chocni (Pardubický kraj) a svoji činnost zahájila k 1.1.2012. V Chocni je v současnosti umístěna provozovna firmy, sídlo společnosti je v Jablonci nad Nisou. Společnost se zabývá poskytováním komplexních služeb pro motoristy. Z hlediska velikosti se jedná o malý podnik, který zaměstnává deset zaměstnanců. Podnik lze nazvat rodinným. Podnik má plochou strukturu, která je zobrazena na obrázku č.5. Z hlediska zaměření podniku spadá do kompletních servisních služeb autoservisu. Ekonomicky nejvýznamnější činnosti podniku jsou na mechanické opravy vozidel, doplňujícími službami jsou klempířské a lakýrnické práce.

Obr. 5: Organizační struktura společnosti Zdroj: Základní manuál společnosti XYZ s.r.o.

(36)

35

Společnost si před zahájením podnikání sestavila podnikatelský plán, v kterém si stanovila i finanční cíle - optimistickou variantu, střední variantu a pesimistickou variantu.

Optimistická varianta zahrnuje stanovení výsledku hospodaření v černých číslech do 5 let od zahájení podnikání. Hlavní kladnou součástí VH je provozní výsledek. Podnik si stanovil plán nárůst provozního výsledku na kladnou hodnotu před skončením uvedeného období. Dalším cílem je snížení zadluženosti o 50 % a soběstačnost z pohledu výnosů a nákladů za běžné účetní období.

Střední varianta stanovuje výsledek hospodaření na nule (výnosy pokryjí náklady) v následujících 6 letech od zahájení podnikání. Zadluženost by měla být snížena o 25 % do 6 let od zahájení podnikání.

Pesimistická varianta zahrnuje nulový výsledek hospodaření do 8 let od zahájení podnikání a snížení zadluženosti do téže doby o 20 %.

2.2 Finanční analýza společnosti

Náplním této kapitoly je praktická aplikace vybraných metod finanční analýzy na společnost XYZ s.r.o. Pro praktickou část je třeba účetní výkazy upravit do zjednodušené formy. Upravená data jsou použita pro horizontální a vertikální analýzu účetních výkazů, následně jsou data použita pro analýzu rentability, aktivity, likvidity a zadluženosti.

V závěru kapitoly je zpracováno souhrnné hodnocení vybrané společnosti pomocí Tafferova modelu, modelu IN a Kralickova Quicktestu.

2.2.1 Zjednodušené účetní výkazy

Rozvaha a výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu jsou zařazeny do příloh (příloha A: Výkaz zisku a ztráty a příloha B: Rozvaha). Pro zpracování finanční analýzy jsou použity výkazy ve zjednodušeném formátu uvedené v tabulce 6 a 7.

(37)

36

Výsledek hospodaření za rok 2012 zahrnuje i část roku 2011, protože společnost byla založena již na podzim roku 2011.

Pro rok 2015 jsou použita předběžná čísla, v době zpracování analýzy (únor-březen 2016) nebyla k dispozici konečná čísla. Proto je u zpracování analýzy bude u rozvahy a výkazu zisku a ztráty poznamenáno „Předpoklad 2015“.

Tab. 6: Rozvaha v zjednodušeném formátu označe

Popis č. 2012 2013 2014 Předpoklad2015

Netto Netto Netto Netto

a b c d e f g

AKTIVA CELKEM 001 10040 7757 7147 7030

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0 0

B. Dlouhodobý majetek 003 6605 6223 5444 5334

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 0 0 0 0

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 013 6605 6223 5444 5334

B. III. Dlouhodobý finanční majetek 023 0 0 0 0

C. Oběžná aktiva 031 3214 1486 1654 1656

C. I. Zásoby 032 182 192 312 408

C. II. Dlouhodobé pohledávky 039 0 0 0 0

C. III. Krátkodobé pohledávky 048 2770 1108 855 590

C. IV. Krátkodobý finanční majetek 058 262 186 487 658

D. I. Časové rozlišení 063 221 48 49 40

PASIVA CELKEM 067 10040 7757 7174 7030

A. Vlastní kapitál , 068 -1913 -2828 -2847 -2783

A. I. Základní kapitál 069 200 200 200 200

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let 081 -2113 -2245 -3028 -3047 A. V. VH běžného účetního období (+/-) 084 0 -783 -19 64

B. Cizí zdroje 085 0 10585 9993 9807

B. I. Rezervy 086 0 0 0 0

B. II. Dlouhodobé závazky 091 10686 9115 8756 8405

B. III. Krátkodobé závazky 102 1267 1470 1237 1402

C. I. Časové rozlišení 118 0 0 1 6

Zdroj: Vlastní zpracování dle rozvahy společnosti XYZ s.r.o. v plném rozsahu

(38)

37 Tab. 7: Výkaz zisku a ztráty v zjednodušeném formátu

Ozn ačen

í TEXT č.ř

.

Rok 2012 2013 2014

Předpoklad

2015

a b c d e f g

I. Tržby za prodej zboží 01 3055 198 0 0

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 1675 107 0 0

+ Obchodní marže 03 1380 91 0 0

II. Výkony 04 4414 7855 7572 7472

B. Výkonová spotřeba 08 4495 5218 4744 5011

+ Přidaná hodnota 11 1298 2728 2828 2220

C. Osobní náklady 12 3048 2188 2299 1985

E.

Odpisy dlouhodobého nehmotného a

hmotného majetku 18

246

472 479 348

III.

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a

materiálu 19

51

111 606 29

F. Zůstatková cena prodaného DM a MAT 22 0 69 460 11

G. Změna stavu rezerv a oprav. položek v prov.

oblasti a komplex. nákladů příšt. obd. 25

0

708 -699 0

IV. Ostatní provozní výnosy 26 39 56 2 12

H. Ostatní provozní náklady 27 4 161 851 94

* Provozní výsledek hospodaření 30 -3090 -775 -29 64

XI. Ostatní finanční výnosy 44 0 13 26 10

O. Ostatní finanční náklady 45 23 21 16 6

* Finanční výsledek hospodaření 48 -23 -8 10 4

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 52 -2113 -783 -19 68

* Mimořádný výsledek hospodaření 58 0 0 0 0

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 60 -2113 -783 -19 68 Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 61 -2113 -783 -19 68 Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazu zisku a ztráty společnosti XYZ s.r.o. v plném rozsahu

2.2.2 Analýza cash flow

Cash flow srovnává bilanční formou zdroje tvorby peněžních prostředků (příjmů) s jejich užitím (výdaji) za určité období. Cash flow společnosti nepřímou metodou zobrazuje tabulka 8.

References

Related documents

Hodnota výkonů i jejich podíl na celkových tržbách klesl pouze v roce 2009, kdy tvořily 62,15 % celkových tržeb podniku (absolutně 70 mil. Jejich velikost byla ve výši

Cí|em baka|ářské práce bylo prostřednictvím finančníana|ýzy vyhodnotit finanční situacivybraného podniku v |etech 20L2 až 2015 a na zák|adě této ana|ýzy

Ve sledovaných obdobích ve vývoji aktiv došlo ke snižování jejich výše, jak je patrné z tabulky 4 a obrázku 3. Nejvyšší hodnoty dosahoval majetek v roce 2012.

Finanční analýza, účetní výkazy, horizontální analýza, vertikální analýza, analýza poměrových ukazatelů, ukazatele rentability, ukazatele likvidity, ukazatele

14 Ukazatele celkové zadluženosti a podílu vlastních zdrojů na celkovém kapitálu v letech 2003-2005 (v tis.. I z těchto čísel lze vypozorovat příznivý trend,

Účetní výkazy jsou základním zdrojem informací pro sestavení finanční analýzy. Všechny firmy sestavují pravidelně a povinně dva účetní výkazy, a to: rozvahu a

V této části práce je provedena analýza poměrových ukazatelů firmy Maškovka s.r.o. V následující podkapitolách jsou spočítány ukazatele likvidity,

Pro hodnocení finanční situace podniku byly využity tradiční metody – analýza absolutních, rozdílových a poměrových ukazatelů rentability, aktivity, zadluženosti