• No results found

Název bakalářské práce: Finanční anatýza vybraného podniku

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Název bakalářské práce: Finanční anatýza vybraného podniku"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

TECl..| N |CKÁ urt vERz|TA V L|

B[Rť!

PosUDEK vEDoUcÍno BAKALÁŘsrÉ pnÁcr

Jméno studenta: Monika Meňhartová

Název bakalářské práce: Finanční anatýza vybraného podniku

Cí|

práce:

Cí|em práce

je

zjištění a vyhodnocenífinanční situace vybraného podniku prostřednictvím metod finanční ana|ýzy.

Jméno vedoucího bakalářské práce: Ing' Lenka stÚčková, Ph.D.

vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k bakalářské práci z hlediska splnění jejích cílů' využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy, práce s literaturou

a

její citace (uved'te na druhou stranu posudku).

otázky

k

obhajobě bakalářské práce:

1' Jaké da|ší metody

finanční

ana|ýzy by bylo možné použít pro komp|exnízhodnocenífinanční situace podniku?

2. Provedená

finanční

ana|ýza odha|i|a vysoké

hodnoý

ukazate|e celkové zad|uženosti ve všech sledovaných letech (str. 57). Moh|a byste shrnout uýhody a nevyhody použitídluhového financování _ obecně i pro daný podnik?

Práci doporučuji

.

nedeperuě*ji* k obhajobě. (xnehodícíse

škÉněte)

Bakalářskou práci navrhuji klasifikovatstupněml výgonNĚ Datum: 12.5.2016

.t

.t

; i '>ť l..

,:';p

i.i,:|.l.'oj]ij;]'ir.l:j:] ]l].].,i!'il]l.l!].iiili:i'!.1/"ť'l']i.1 iÍ.,i''(-,l'.l]] i'l.|:|i:|!}:i..1'::Íitj,i

#bSM l

ffi**

.i

Výborně Velmi dobře

Dobře Neprospěl

I. Hodnocení zpracování tématu diplomantem:

Sp|nění cí|e práce

x

Vo|ba metod a

ieiich

ap|ikace při zpracovánítématu

x

H|oubka provedené ana|Ýzv

x

II. Hodnocení struktury

a

obsahu práce:

Přeh|ednost a |oqická stavba (struktura) práce

x

Aktuá|nost a vhodnost

použiÚch

pramenů

x

Schopnost dip|omanta zpracovat získané podkladv

x

Přiměřenost a srozumite|nost závěrů práce

x

Formulování v|astních názorů diplomantem

x

III. Hodnocení formv a stvlu práce:

Formá|ní úprava práce (text, tabu|ky' qrafu)

x

Stv|istická úroveň práce

x

Práce s českou |iteraturou včetně odkazů a citací

x

Práce se zahraniční |iteraturou včetně odkazů a citací

x

Podpis vedoucíhó bakaIářské práce

(2)

ť"T .$ TECHN|CKÁ

uNtvERz|TAV

LlBERc|

\, ,j

l. lr i:tt-li..i,*:il:l,l';ll

fulý,qa*Í{;t

'W

Baka|ářskou práci hodnotím jako kvalitnízpracování finanční ana|ýzy spo|ečnosti, která si nepřá|a zveřejnit své jméno, proto je použit název XYZ s.r.o. Autorka se zaměři|a na ana|ýzu cash f|ow, ana|ýzu absoIutních ukazate|ů, rozdí|ových ukazate|ů, poměrových ukazatelů a vybraných souhrnných indexů. Při zpracování teoretické části dip|omové práce autorka využila jak znalosti získané studiem, tak i zkušenosti získané z české i zahraničníodborné literatury. Praktická část práce, která obsahuje finanční ana|ýzu vybrané spoIečnosti, zahrnuje profiI a zákIadní charakteristiku společnosti. V závěru je shrnutívýs|edků provedených ana|ýz a doporučení pro podnik.

Autorka prokáza|a, že dané problematice rozumí a že dokáže vybrat z mnoha informacía podkladů takové, které jsou pro zpracování finanční ana|ýzy podstatné'

Cí|em baka|ářské práce bylo prostřednictvím finančníana|ýzy vyhodnotit finanční situacivybraného podniku v |etech 20L2 2015 a na zák|adě této ana|ýzy zpracovat doporučení pro podnik. Tento cí| by| sp|něn' H|avním přínos zpracované baka|ářské práce Ize spatřovat v praktickém využití provedeného vyhodnocení finančnísituace přímo daným podnikem, který může rovněž využít doporučení pro z|epšenísoučasného stavu navrŽené autorkou práce'

Práci s českou i zahraniční |iteraturou v teoretické části hodnotím k|adně.

Baka|ářská práceje zpracována v předepsané úpravě. Práce svým rozsahem a uspořádáním odpovídá k|adeným požadavkům.

References

Related documents

V teoretické části autorka vymezila pojem finanční výkonnost podniku a charakterizovala jednotlivé složky finanční výkonnosti (4E), uvedla podstatu finanční

Cílem bakalářské práce bylo posoudit finanční situaci pomoci zvolených ukazatelů finanční analýzy ve vybrané společnosti a na základě zjištěných výsledků

V teoretické části autorka vymezila pojem finanční výkonnost podniku, charakterizovala podstatu finanční analýzy, a její význam pro finanční řízení podniku.. Dále

Účetní výkazy jsou základním zdrojem informací pro sestavení finanční analýzy. Všechny firmy sestavují pravidelně a povinně dva účetní výkazy, a to: rozvahu a

21 píšete, cit.: „Dle zákona o účetnictví je účetní závěrka veřejně dostupná v obchodním rejstříku, povinnost jejího zveřejnění mají vymezené účetní jednotky.“

V této části práce je provedena analýza poměrových ukazatelů firmy Maškovka s.r.o. V následující podkapitolách jsou spočítány ukazatele likvidity,

Naopak kladně hodnotím snahu autorky o komparativní analýzu provedenou v rámci odvětví i vyčíslení indexu IN, které poskytují komplexnější pohled na

Podle autorek Pavelkové a Knápkové (2012) mezi klíčové faktory, které mají dopad na finanční výkonnost podniku, patří generátory hodnoty, pyramidové