• No results found

SKOGSGÅRD LOS- LOMSJÖHED ANBUD

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "SKOGSGÅRD LOS- LOMSJÖHED ANBUD"

Copied!
14
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Ljusdal Lomsjöhed 2:2

Bebyggd skogsfastighet om totalt ca 40 ha. Gården är fint belägenvid Övre Lomsjön.

Bostadshus/fritidshus med enkel standard. Virkesförråd ca 1900 m

3

sk.

Fastighet:

Ljusdal Lomsjöhed 2:2 Lomsjöhed 303, 820 50 Los.

Arealer:

Total landareal ca 40 ha fördelat på skog 31,7 ha, impediment 2,5 ha, inägomark 3,0 ha och övrigt 3,1 ha. Uppgifterna kommer från

skogsbruksplanen.

Taxeringsvärde:

Typkod 120. Totalt 1.334.000 kr fördelat på tomt 147.000 kr, bostadsbyggnad 136.000 kr skog 1.155.000 kr åker 28.000 kr ekonomibyggnad 41.000 kr

Ekonomi :

Anbud märkt ”Lomsjöhed 2:2” skall vara mäklaren tillhanda senast 2015-10-20. Fri prövningsrätt.

SKOGSGÅRD – LOS- LOMSJÖHED– ANBUD

(2)

Skogsmark

31,7 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd på ca 1.900 m3sk. Medeltal 60 m3sk /ha.

Trädslagsblandning tall 59 %, gran 40% och löv 1%. Medelbonitet 3,8 m3sk per ha.

Skogsbruksplanen är reviderad i augusti 2015 av Erik Svensson, MittNorr Skog&Fastighet AB.

Byggnader:

Bostadshus: 158 kvm, enl taxeringsinformationen.

1-1/2 plans hus. Direktverkande el, vedspis, kamin. Plåttak, stående träpanel. 2-glas fönster.

Eget vatten och avlopp. Stor takad altan mot sjön.

Planlösning:

Hall. Badrum med wc, tvättställ badkar. Kök, vedspis, gasolspis och kylskåp. Samt två rum.

Övervåning: Två sovrum.

Ladugård: Timrad med plåttak.

Timrad vedbod med plåttak.

Visning:

Visning av byggnader den 4/10 kl 16.00.

Anmälan till fastighetsmäklaren

Intressenter får på egen hand besikta övriga delar av objektet. Vederbörlig hänsyn skall därvid tas till grannfastigheter, vägar, skog och ev. jakt som pågår.

Pantbrev:

Det finns 1 st pantbrev uttagna om sammanlagt 350 000 kr.

Servitut, planbestämmelser mm:

Last Avtalsservitut Kraftledning 21-im5-81/952.1 Last Officialservitut Väg 21-81:333.1

Gemensamhetsanläggning Ljusdal Kvarnberg Ga:3

Jakt:

Köparen övertar till fastigheten hörande jakträtt per 2016-07-01 om inte annat överenskommes.

Fastigheten ingår idag i Karlsbergs Jaktklubb, särskild ansökan om medlemskap krävs.

Förvärvstillstånd:

Fastigheten ligger inom område som enligt ändring i jordförvärvslagen (1979:230) utgör

glesbygdsområde. Privatpersoner som bor i glesbygdsförsamling inom Ljusdals kommun kan

fritt köpa fastigheten. Om köparen är juridisk person eller person som ej bor i område enl. ovan skall köparen, hos länsstyrelsen söka

förvärvstillstånd inom 2 veckor från köpekontraktets tecknande. Kostnad för förvärvstillstånd betalas av köpare. I det fall köpare nekas förvärvstillstånd återbetalas erlagd köpeskilling.

Köpares besiktningsskyldighet:

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Skogsinventering sker genom stickprovsvis taxering, en beprövad teknik som ger ett uppskattat värde. Presenterade skogsuppgifter skall endast ses som hjälp vid egen skogsinventering.

Fastighetsmäklaren och säljaren friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser i

avdelningsbeskrivningen. Avvikelser i såväl enskilda bestånd som i totalförråd kan förekomma.

Betalningsvillkor:

Köparen skall erlägga handpenning med 10 % av köpeskillingen vid köpekontraktets tecknande.

Slutlig köpeskilling erläggs vid tillträdet såvida parterna ej kommer överens om annat. Budgivaren skall inom 5 dagar efter avslutad budgivning vara beredd att teckna köpekontrakt, varför besiktning av objektet och kontroll av

finansieringsmöjligheter mm bör vara klart innan anbud lämnas

Tillträde:

30 dagar efter köpekontraktets tecknande om inte annat överenskommes.

Lagfart:

Köpare svarar för lagfartsansökan och de kostnader detta medför. Fastighetsregleras objektet till annan fastighet uppkommer ingen lagfartskostnad.

Ansvarig fastighetsmäklare Thomas Simensen

072-7113503 ts@mittnorr.se

(3)

Information - undersökningsplikt - fastighet

Utgångspunkt för ansvarsfördelningen

Utgångspunkten enligt jordabalken är att fastigheten skall stämma överens med vad som avtalats mellan parterna och inte heller avvika från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet. Därutöver gäller att den köps i det skick den faktiskt befinner sig i på kontraktsdagen och att köparen, för att trygga sig, får göra en noggrann undersökning av fastigheten. För sådana fel eller skador, som köparen haft möjlighet att upptäcka eller haft anledning att räkna med p g a fastighetens ålder och skick, kan säljaren inte göras ansvarig. Säljaren ansvarar dock för dolda fel, d v s sådana fel i fastigheten som köparen inte bort upptäcka och oavsett om säljaren själv känt till felen eller inte. Säljarens ansvar för dolda fel i fastigheten gäller i 10 år.

Köparens

undersökningsplikt

Utgångspunkten att köparen måste undersöka fastigheten brukar kallas köparens undersökningsplikt . Kraven på köparens undersökning är långtgående. Fastigheten skall undersökas i alla dess delar och funktioner. Finns det möjligheter måste köparen även inspektera vindsutrymmen, krypgrunder och andra svårtillgängliga utrymmen. Särskild

uppmärksamhet bör ägnas åt fuktskador (speciellt i källare och på vinden), rötskador, skador på vatten- och avloppsanläggningar, sprickbildningar i fasad och grundmur samt skorstensstock.

Upptäcker köparen vid sin undersökning fel eller symptom på fel i fastigheten eller är fastigheten över huvudtaget i sådant skick att fel kan misstänkas, skärps kraven på köparens undersökningsplikt. Även de uppgifter säljaren lämnar påverkar undersökningspliktens omfattning.

Om säljaren exempelvis upplyser köparen om ett misstänkt fel kan det utgöra en

varningssignal, som bör föranleda en mer ingående undersökning från köparens sida. Å andra sidan ska köparen inte behöva undersöka sådana delar av fastigheten som säljaren lämnat uttryckliga utfästelser eller garantier för, under förutsättning att dessa inte är för allmänt hållna. Köparen bör slutligen ha i åtanke att säljaren inte svarar för fel och brister, som köparen borde ha räknat med eller borde ha ”förväntat sig” med hänsyn till fastighetens ålder, pris, skick och användning. Han bör därför anpassa sin undersökning till detta. Rör köpet ett begagnat hus måste köparen ta i beräkning att vissa delar och funktioner utsatts för slitage och på grund av ålder t o m kan vara uttjänta och i behov av utbyte eller i vart fall renovering.

Anlitande av besiktningsman

Jordabalken utgår från att köparen själv i normalfallet skall kunna uppfylla sin grundläggande undersökningsplikt och det är alltså inget krav att anlita någon sakkunnig för detta. Trots det väljer de flesta köpare att anlita s k besiktningsman eller annan sakkunnig och detta är att rekommendera om man inte själv har särskild byggnadsteknisk kunskap. Detsamma gäller om köparen inledningsvis själv undersökt fastigheten och då upptäckt symtom på fel som det kan vara svårt att bedöma betydelsen av. Som angivits ovan skall köparen undersöka fastigheten i alla dess delar och funktioner. Anlitar köparen en sakkunnig är det därför viktigt att vara observant på vilken omfattning en beställd besiktning har. Normalt omfattar inte en sådan besiktning vissa delar av fastigheten såsom elinstallationer, vatten och avlopp, rökgångar m m varför köparen bör överväga att komplettera sin undersökning. Jordabalken har som

utgångspunkt att den undersökning köparen gör eller låter göra, ska ske för köpet, d v s innan köpekontrakt undertecknas av parterna.

Det är dock inget som hindrar att parterna i kontraktet avtalar om att köparen ska få möjlighet att undersöka fastigheten senare och därefter på det sätt kontraktet då föreskriver, ska få åberopa upptäckta fel och begära avdrag på köpeskillingen eller begära att köpet i dess helhet ska återgå. Denna typ av avtalsvillkor brukar kallas besiktningsklausul och är numer vanligt förekommande. Tas ett sådant villkor in är det viktigt att båda parter sätter sig in i vad som krävs för att köparen ska kunna åberopa villkoret och också noga beaktar de tidsgränser som anges i villkoret. Det förekommer att säljaren inför försäljningen låter undersöka fastigheten med hjälp av en besiktningsman, ofta för att tjäna som underlag för en säljaransvarsförsäkring (se nedan). I dessa fall är det viktigt att köparen noga går igenom besiktningsprotokollet, gärna med den besiktningsman som utfört besiktningen, s k köpargenomgång. Det är också av stor vikt att köparen då tänker på att undersökningsplikten omfattar fastigheten i dess helhet och vid behov kompletterar med ytterligare undersökningar.

MSF 1.0 Copyright c 2014 Mäklarsamfundet System i Sverige AB Sundsvall Nora 1:6 & 1:7, sida 1 av 2

(4)

Information - undersökningsplikt - fastighet

Säljarens

upplysningsskyldighet

Någon generell upplysningsskyldighet motsvarande köparens undersökningsplikt finns i egentlig mening inte. Avgörande för bedömningen om ett faktiskt fel är relevant eller inte, är om felet är möjligt att upptäcka för köparen. Endast om felet inte är upptäckbart är det relevant. Trots detta kan man ändå säga att säljaren har en upplysningsskyldighet. Om säljarens förtigande innefattar svikligt eller annat ohederligt förfarande kan säljaren gå miste om rätten att åberopa att köparen inte uppfyllt sin undersökningsplikt. Det finns dock även andra situationer där säljaren är skyldig att upplysa om förhållanden som han har vetskap om och som köparen borde ha upptäckt men förbisett.

Det är främst fråga om situationer där omständigheterna är sådana att säljaren måste förstå att köparen är i villfarelse avseende ett förhållande och där han vidare inser att förhållandet kan vara avgörande för köparens köpbeslut. Säljaren får med andra ord inte medvetet utnyttja köparens okunskap om ett visst förhållande. Säljaren kan vidare sägas ha en

upplysningsskyldighet i så motto att han kan bli skadeståndsskyldig om han faktiskt känt till eller borde ha känt till felet men inte upplyst köparen om detta. Detta följer av köparens rätt till skadestånd på grund av säljarens försummelse.

Det är således i säljarens eget intresse att han upplyser köparen om de fel eller symptom som han känner till eller misstänker finns. Vad som redovisats av säljaren är dessutom inte dolt och kan i normalfallet inte åberopas av köparen.

Säljarens utfästelser Säljaren kan bli bunden av en utfästelse beträffande fastighetens skick. Detta gäller i huvudsak då säljaren gjort en klar och specificerad utfästelse beträffande fastighetens skick. Allmänt lovprisande eller generella uttalanden betraktas inte som utfästelser.

Avtalsfrihet friskrivning Avtalsfrihet råder mellan parterna om ansvaret för fastighetens skick, varför parterna kan avtala om annan ansvarsfördelning än vad som angivits ovan. Ett exempel på detta är då säljaren friskriver sig från ansvaret för fastighetens skick, generellt eller beträffande viss funktion.

Säljaransvarsförsäkring Genom säljaransvarsförsäkring finns möjlighet för säljaren att inom försäkringens ram begränsa sin ekonomiska risk för dolda fel i fastigheten samtidigt som köparens rätt till ersättning för sådana fel, säkerställs via försäkringen. Säljaransvarsförsäkringen erbjuder således en trygghet för både säljare och köpare.

MSF 1.0 Copyright c 2014 Mäklarsamfundet System i Sverige AB Sundsvall Nora 1:6 & 1:7, sida 2 av 2

(5)

 

MittNorr Skog&Fastighet AB 

Telefon: 072‐711 35 03  Orgnr: 559011‐7502 

Västerbrån 226  E‐post: ts@mittnorr.se   

871 93 Härnösand 

Anbudsblankett 

Anbud Ljusdal Lomsjöhed 2:2 

Undertecknad är medveten om de villkor för försäljningen som angivits i anbudsunderlag och lämnar härmed följande anbud.

Budgivare:

(namn) (Personnummer)

(adress)

(telefon, mobiltelefon) (e-postadress)

Bud:

(bokstäver) (siffror)

Bankreferens:

Övrigt:

(fastighetsinnehav, personuppgifter om flera budgivare)

Skickas till: MittNorr, Thomas Simensen, Västerbrån 226, 871 93 Härnösand E-post: ts@mittnorr.se

Sista anbudsdag: 2015-10-20, OBS! Märk kuvertet ” Lomsjöhed”

Information: Budgivaren är medveten om att id-kontroll kommer att ske med hänvisning till ”Lag om åtgärder vid penningtvätt” före avtalets tecknande.

Underskrifter:

(ort & datum)

(namn) (namn)

(6)

Kartex kartbild

Ursprung: sverige5.rik ©Lantmäteriet, Gävle, 2015

Skala 1:1198407

N=6674301 E=427575 50 km

(7)

Kartex kartbild

Ursprung: x_gron.rik ©Lantmäteriet, Gävle, 2015

Skala 1:19188

N=6829827 E=510974 500 m

(8)

Prod.

Myr Inäga

Linjer

Sammanställning över fastigheten

hektar %

Produktiv skogsmark 31,7 79

Myr/kärr/mosse 2,5 6

Berg/Hällmark 0,0 <1

Inäga/åker 3,0 7

Väg och kraftledning (linjeavdrag) 3,1 8

Annat 0,0 <1

__________

Summa landareal 40,3

Vatten 0,0

Arealer

Tall

Gran

Löv Totalt

m³sk

1887

Medeltal

m³sk per hektar 60

Bonitet

Fastighetens medelbonitet

är beräknad till m³sk per ha

3,8 104

m³sk per år

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2001 - 2010 beräknad med hänsyn till föreslagna åtgärder

Virkesförråd

m³sk %

Tall 1117 59

Gran 749 40

Löv 21 1

Avverkningsförslag

Totalt under perioden

Gallring 0

Föryngringsavverkning

0 m³sk

0

m³sk Förväntad tillväxt första växt-

säsongen 100

m³sk per ha 3,2

pcSKOG

Utskriven: 2015-09-04

Brukningsenhet: MittNorr

Lomsjöhed 2:2 Id: 216132212

(9)

Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass

Areal

ha % Totalt Tall % Gran %

Virkesförråd

m³sk

m³sk Löv %

/ha Kalmark

- 9 år 17,8 56 18 1 100

10 - 19 4,7 15 94 20 90 10

20 - 29

30 - 39 0,6 2 42 70 90 5 5

40 - 49 0,4 1 40 100 100

50 - 59 60 - 69

70 - 79 1,6 5 192 120 10 80 10

80 - 89

90 - 99 2,6 8 442 170 100

100 - 109

110 - 119 3,3 10 641 194 14 86

120 + 0,7 2 105 150 70 30

Lågprodskog(E)

ÖF/Skikt [8,0] 313 39 100

Summa/Medel 31,7 100 1887 60 59 40 1

Produktionsmål Naturvårdsmål Arealfördelning, aktuell

Åldersklasser

Kalmark 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 105 115 120 + E Skog

Areal %

50 40 30 20 10 0

Produktionsmål Naturvårdsmål Arealfördelning, om 10 år (förutsatt att föreslagna åtgärder utförs)

Åldersklasser

Kalmark 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 105 115 120 + E Skog

Areal %

50 40 30 20 10 0

Virkesförråd:

1887 m³sk

Virkesförråd:

2924 m³sk

pcSKOG

Utskriven: 2015-09-04

Brukningsenhet: MittNorr

Lomsjöhed 2:2 Id: 216132212

(10)

Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass

Areal

ha % Totalt Tall % Gran %

Virkesförråd

m³sk

m³sk Löv %

/ha

Kalmark K1

K2 17,8 56 18 1 100

Röjningsskog R1

R2 4,7 15 94 20 90 10

Gallringsskog G1 1,0 3 82 82 95 3 3

G2 1,6 5 192 120 10 80 10

Föryngrings- S1 2,6 8 442 170 100

avverknings- S2 4,0 13 746 186 22 78

skog S3

Lågproducer- E1 ande skog E2 E3

Överstånd/Skikt [8,0] 313 39 100

Målklass NS Målklass NO

Summa/Medel 31,7 100 1887 60 59 40 1

K1

K2

R1

R2

G2

Obehandlad kalmark

G1 Normal gallringsskog

S1

S2

S3

E1

Skog i föryngringsbar ålder

E2

E3 Behandlad kalmark

Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Restskog Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.

Ungskog

Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Äldre gallringsskog

Skog som kan föryngringsavverkas

Skog som är mogen att föryngringsavverkas

Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.

Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.

Plantskog

Gles skog

Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.

Skog av hagmarkskaraktär Gles skog av hagmarkskaraktär.

Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Kalmark

Röjningsskog

Gallringsskog

Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).

Föryngringsavverkningsskog

Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.

Lågproducerande skog Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande

föryngring.

Naturvårdsmål NS/NO NS Naturvårdsmål med skötsel NO Naturvårdsmål, orört

K2 R2 G1 G2 S1 S2

Areal %

55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

pcSKOG

Utskriven: 2015-09-04

Brukningsenhet: MittNorr

Lomsjöhed 2:2 Id: 216132212

(11)

Avdelningsbeskrivning

Avd nr Areal ÅlderHklSIVirkesförråd Med Mål klassBeskrivningÅtgärd

N ä r

UttagÅrlig Not ¹ Alternativ

ha år

Träd- slagdiam cm

inkl tillväxttillväxt m³sk/hahaavd%m³sk(-avdrag) (Skikt)

Skifte: 1

[skikt]

i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹ 6,23K2T17161TallÅterväxtkontrollPG1,9100Sått12016 (-0,2)L 3,83K2T20141TallÅterväxtkontrollPG2,1100Sått22016 0,7120S2T1615010525TallPG3,0703 Gran2230 5,115R2T182094TallInventeringPG3,590iii42016 Gran10(-0,4)L 3,51K2T18131TallPG2,01006 (-0,6)L [3,5]120SkärmT18205827TallPG0,81006 (-0,6)L 1,32K2T18111TallPG2,01007 (-0,1)L [1,3]100SkärmT18506028TallPG1,61007 (-0,1)L 0,635G1T187042TallInventeringPG4,690iii82016 Gran5 Löv5 2,790S1T2017044225TallPF4,21009 (-0,1)L20 % 0,540G1T201004015TallPG5,510010 (-0,1)L pcSKOG Utskriven: 2015-09-04 Brukningsenhet: MittNorr Lomsjöhed 2:2 Id: 216132212

(12)

Avdelningsbeskrivning

Avd nr Areal ÅlderHklSIVirkesförråd Med Mål klassBeskrivningÅtgärd

N ä r

UttagÅrlig Not ¹ Alternativ

ha år

Träd- slagdiam cm

inkl tillväxttillväxt m³sk/hahaavd%m³sk(-avdrag) (Skikt)

Skifte: 1

[skikt]

i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹ 5,32K2T22141TallPG2,310011 (-1,4)L [5,3]100SkärmT225019528TallPG1,710011 (-1,4)L 0,7110S2G1821014726TallPG4,81012 Gran2490 2,6110S2G1819049424TallPF4,51513 Gran278520 % 1,670G2G1812019218TallPG4,31014 Gran2080 Löv2010 3,2Inägomark16 (-0,2)L 2,5Myr17 pcSKOG Utskriven: 2015-09-04 Brukningsenhet: MittNorr Lomsjöhed 2:2 Id: 216132212

(13)

300 m300 m 1:5000 = 1 Hektar

(14)

300 m300 m

Huggningsklass

Kalmark/föryngring Röjningsskog Gallringsskog Föryngsringsavv-skog 1:5000 = 1 Hektar

References

Related documents

För sådana fel eller skador, som köparen haft möjlighet att upptäcka eller haft anledning att räkna med på grund av fastighetens ålder och skick, kan säljaren inte göras

För sådana fel eller skador, som köparen haft möjlighet att upptäcka eller haft anledning att räkna med på grund av fastighetens ålder och skick, kan säljaren inte göras

För sådana fel eller skador, som köparen haft möjlighet att upptäcka eller haft anledning att räkna med på grund av fastighetens ålder och skick, kan säljaren inte göras

För sådana fel eller skador, som köparen haft möjlighet att upptäcka eller haft anledning att räkna med på grund av fastighetens ålder och skick, kan säljaren inte göras

För sådana fel eller skador, som köparen haft möjlighet att upptäcka eller haft anledning att räkna med på grund av fastighetens ålder och skick, kan säljaren inte göras

För sådana fel eller skador, som köparen haft möjlighet att upptäcka eller haft anledning att räkna med på grund av fastighetens ålder och skick, kan säljaren inte göras

För sådana fel eller skador, som köparen haft möjlighet att upptäcka eller haft anledning att räkna med på grund av fastighetens ålder och skick, kan säljaren inte göras

För sådana fel eller skador, som köparen haft möjlighet att upptäcka eller haft anledning att räkna med på grund av fastighetens ålder och skick, kan säljaren inte göras