• No results found

Kommunal borgen Västra Fiberföreningen 15 mnkr

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Kommunal borgen Västra Fiberföreningen 15 mnkr"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

T J Ä N S T E S K R I V E L S E

2019-05-27 Sida 1 av 1 Dnr KS 2019/145

Kommunledning

Till Kommunstyrelsen

Kommunal borgen Västra Fiberföreningen 15 mnkr

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medge kommunal borgen till Västra

Fiberföreningen ekonomisk förening org. nr 769629-7683 med 15,0 mnkr fram tills att projektet är slutredovisat dock längst till och med 2021-12-31. Därefter ska beslutet omprövas. Tidigare beslut om 12 mnkr 2016-06-27 §071 ersätts av detta beslut.

Sammanfattning av ärendet

Vaggeryds kommuns Västra Fiberförening, ekonomisk förening org. nr 769629-7683 har inkommit med ansökan om kommunal borgen. Föreningen förser medlemmarna med fibernät. Verksamheten behöver uppta banklån för att klara föreningens likviditet under tiden för utbyggnad av fibernätet för optisk kommunikation i Vaggeryds kommuns västra delar.

Det ekonomiska åtagandet som borgenären tar på sig gentemot bank är 15 miljoner kronor.

Beslutet ska skickas till

Västra Fiberföreningen Ekonomisk förening Kommundirektör

Ekonomichef

Handläggare

Jörgen Hansson

Ekonomichef

Vaggeryds kommun

References

Related documents

„ Skaraborg Bygg, Fordon, Vård, Restaurang, Transport, Inredningssnickeri, Svets, Meritportfölj. „ Sjuhärad Vård,

En tänkbar konsekvens, som nämns under intervjuerna, av att man inte differentierar ersättningen, utan lämnar lika ersättning till alla vårdgivare är att det skulle kunna få

I MšnsterŒs kommun har man sedan en tid tillbaka sorterat soporna i vŒtt respektive torrt avfall. VŒtt avfall gŒr till deponering medan det torra fšrbrŠnns. Man har ocksŒ

Incidens av bekräftade fall bland personer 70 år och äldre jämfört med totalincidensen för Västra Götaland (fall per 10 000 invånare)... Fall bland barn

Kommunal borgen kan efter särskild prövning lämnas till företag som ingår i kommunkoncernen för lån till investeringar i byggnader, anläggningar, maskiner, transportmedel

Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela

För att komma ifråga fordras antingen framstående eget skapande inom områdena sång, musik, konst, teater, litteratur, hantverk, bildningsverksamhet och hembygdsforskning eller

Det måste inte göras, men görs det inte kan datan inte användas till några andra syften än just redovisning för Skatteverket.. Det är även viktigt särskilt vad gäller

Vaggeryds kommuns Östra Fiberförening, ekonomisk förening org nr 769628-6736 anhåller om en utökning av borgensåtagandet från 10 till 12 miljoner kronor.. Nuvarande ansökan beror

Har ansvarsfriheten ej beviljats styrelsen förfaller föreningens rätt till skadestånd för förvaltningen under det räkenskapsår redovisningen avser med undantag för sådana fall

Det bör dock noteras att mycket information som är densamma för alla behandlingar kan lämnas genom intern och extern hemsida för att i informationen kopplad till den

Risken att Vaggeryds Energi AB med dotterbolag Vaggeryds Elverk AB som är helägt av Vaggeryds kommun inte skulle fullfölja sina åtaganden kopplat till ett ökat lånebehov bedöms

Operativa risker avser bland annat risker för förluster till följd av att interna processer och rutiner är felaktiga eller inte ändamålsenliga, mänskliga fel, felaktiga system

Enligt Trafikverkets basprognos kommer godstrafiken på Västra stam- banan att öka med cirka 25 % fram till år 2030, vilket innebär att antalet godståg ökar från 48 till cirka 60

Det primära syftet med kommunens borgen är att, genom lägre finansiella kostnader för låntagaren, stödja verksamhet som inte bedrivs av kommunens själv, men som ur

• Projektet avser att uppgradera E20 till motorväg och bygga ut Snipåsvägen som allmän väg för långsamtgående fordon samt bygga GC-väg från V:a Bodarna via Ingared till

Viktigt att du anger din mailadress, då du kommer att få en länk för att kunna delta i mötet via dator, mobiltelefon eller surfplatta. Du behöver kunna logga in dig med bank-id

3 När bankerna beviljar lån och skapar inlåning måste de också se till att de kan täcka kundernas utflöden till andra banker, kontanter eller en digital centralbanksvaluta..

Studien, om vilket kulturarv i Västra Nordstaden som till största del representeras, har resulterat i, utifrån litteraturens sida, att Kronhuset, Ostindiska huset, Börsen, Gustaf

• Projektet omfattar utbyggnad av E20 till motorväg och att bygga ut Snipåsvägen som allmän väg för långsamtgående fordon samt bygga Gång och cykelväg från V:a.. Bodarna

I tabellen redovisas andelen mycket viktigt och raderna är rangordnade efter kolumnen för hela Västra Götaland.. Procentbasen utgörs av de som svarat på

På de platser där båtbrygga och grillplats anläggs bör vegetationen ner till sjön huggas bort för att kunna få utsikt över sjön.. Det är dock viktigt att inte för

Trakten är mycket fornlämningsrik med ett flertal gravhögar, boplatser från sten-, brons- och järnålder samt medeltida byar och den medeltida sta- den Trelleborg i närheten.. I