• No results found

Önskar avsluta modersmålsundervisning Blanketten lämnas till rektor

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Önskar avsluta modersmålsundervisning Blanketten lämnas till rektor"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Post- och besöksadress Telefon Organisationsnummer

Läroverksgatan 17, 335 32 GNOSJÖ 0370-33 10 00 212000-0506 www.gnosjo.se

Önskar avsluta modersmålsundervisning

Blanketten lämnas till rektor

Vårt barn önskar avsluta sin modersmålsundervisning

Från och med datum:

Elevens namn

Personnummer

Bostadsadress

Postnummer

Ort

Skola

Klass

Underskrifter

Vid gemensam vårdnad krävs underskrift av båda vårdnadshavare

Datum

Vårdnadshavare1 Namnförtydligande

Epost:

Datum

Vårdnadshavare2 Namnförtydligande

Epost:

Godkännande Rektors underskrift

Modersmålsansvarigs underskrift

Du som vårdnadshavare ska fylla i blanketten och lämna den till ditt barns rektor.

Rektor skickar in den till Kultur- och utbildningskontoret.

References

Related documents

Om eleven är folkbokförd i annan kommun än Håbo ska skolan skicka en kopia av beslutet till hemkommunen för kännedom. POSTADRESS 746

Operativt ansvarig: Samordnaren för studenter med funktionshinder Uppföljning: Ingen särskild information har gått till intresse- och handikapporganisationer under 2006,

Flera föräldrar upplever det svårt att kunna delge varandra information/återkoppling från våra möten. Olika förslag

Utlåtande för ansökan om tillstånd att examinera på forskarnivå inom området informationsteknologi, Högskolan i Skövde Område: informationsteknologi..

Det kommer att växa upp nya bostadsområden kring de två forskningsanläggningarna och hela regionen arbetar tillsammans och ser satsningen som en angelägenhet för fler kommuner

En elev som har modersmålsundervisning läser modersmålet till och med årkurs 9 under förutsättning att kommunen har möjlighet att erbjuda undervisning i språket. Du behöver

Rektor beslutar att utse professor Eva Forssell-Aronsson, Göteborgs universitet (ordförande), professor Clare Bradshaw, Institutionen för ekologi, miljö och botanik,

Bedömningssamtalet utgår från ditt uppdrag som rektor och ligger till grund för kommande medarbetarsamtal och din löneöversyn.. I nedanstående del gör du och din chef en genomgång