• No results found

Infrastrukturdepartementet Enheten för digital förvaltning i.e.remissvar@regeringskansliet.se

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Infrastrukturdepartementet Enheten för digital förvaltning i.e.remissvar@regeringskansliet.se"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Cujuhus/adress Telefovdna/telefon Fáksa/telefax

Box 90, 981 22 GIRON/KIRUNA

Besök: Adolf Hedinsvägen 58 0980 - 780 30 (växel) 0980 - 780 31

e-post: kansli@sametinget.se

Org.nr.: 202100-4573 www.sametinget.se

2020-04-24 dnr 5.2.1-2020-459

Infrastrukturdepartementet Enheten för digital förvaltning i.e.remissvar@regeringskansliet.se

Remissvar av promemorian Elcertifikat stoppregel och kontrollstation 2019 Ert dnr. I2020/00777/E

Sametinget i Sverige är både en statlig myndighet och ett folkvalt samiskt parlament. Sametingets syfte är att förbättra de svenska samernas möjligheter som ursprungsfolk att bevara och utveckla sin kultur. Sametinget har tagit del av promemorian och har inga särskilda synpunkter. Sametinget anser dock att regeringen, med de olika departementen måste ha ett helhetsperspektiv. Den livsviktiga biologiska mångfald som finns i Sverige har formats genom brukandet av naturresurserna. Norra Sverige producerar den största delen av Sveriges förnybara energi. Därför har landbaserad vindkraft, vattenkraft, torv och biobränsle stor påverkan på de samiska traditionella näringarna och den samiska kulturen. För att den förnybara energin även ska räknas som hållbar utifrån ett långsiktigt perspektiv och för att det ska vara möjligt att bevara den biologiska mångfalden behövs ett ökat erkännande av traditionella kunskaper som bland annat samerna har. Samernas

renskötselrätt har ett grundlagsskydd och renskötselrätten är jämställd äganderätten. Den samiska kulturen är beroende av de traditionella markerna och staten har ansvar att skydda den samiska kulturen och dess markanvändning. Samernas status som urfolk och folk har även skydd enligt internationella konventioner samt FN:s urfolksdeklaration.

I Sametingets yttrande har avdelningschef Lars-Ove Sjajn beslutat efter föredragning av samhällsplanerare Brita Iren Thomasson, avdelning Rennäring, Miljö och Samhälle. REMISSVAR

References

Related documents

barnmorska ge stöd och skapa en relation till en kvinna under förlossningen, tror vi är en av de viktigaste delarna i barnmorskans profession för att ge kvinnor en känsla av

…undersöker levda erfarenheter av att vara både invandrare och patient i Sverige

Subject D, for example, spends most of the time (54%) reading with both index fingers in parallel, 24% reading with the left index finger only, and 11% with the right

Skolverket (2005) förklarar att viss forskning pekar på att undervisningen till stor del anpassas efter pojkars förutsättningar men att flickor i högre utsträckning får

Genomgången av de förslag som läggs fram i promemorian och de överväg- anden som görs där har skett med de utgångspunkter som Justitiekanslem, utifrån sitt uppdrag, främst har

Det finns en hel del som talar för att många centrala förhållanden i skolan verkligen kommer att förändras under åren framöver:... INSTALLATIONSFÖRELÄSNING

Genom reflektionen har jag pendlat mellan att se mig som objekt och drabbad av en inre stress och på vilket sätt jag istället som subjekt kunde agera som pedagog för att forma