• No results found

2020-11-03 KV 2020-10542

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "2020-11-03 KV 2020-10542"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1(1) REMISSVAR

Datum Vårt diarienummer

2020-11-03 KV 2020-10542

Organisatorisk enhet Adress Telefon E-post

Huvudkontoret 601 80 Norrköping 077 – 228 08 00 hk@kriminalvarden.se

K V 02 8 6 V e r.0 3 2 01 8 -05 Socialdepartementet

Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende – förslag till

bestämmelser rörande bl.a. omedelbar placering, sekretess och skolgång (Ds 2020:16)

Er beteckning S2020/05758/SOF

Kriminalvården har, utifrån de aspekter som myndigheten har att beakta, inga synpunkter på förslagen.

____________________

Detta yttrande har beslutats av kriminalvårdsdirektören Hanna Jarl efter föredragning av

verksjuristen Elin Tollin. I den slutliga handläggningen av ärendet har även chefen för sektionen för verksjuridik Per Henrik Hedbrant deltagit.

References

Related documents

Gemensam servicenämnd Ekonomi/Personals beslut Servicenämnden godkänner 2019 års

Ekonomen visar även en uträkning av kostnader för interkommunala ersättningar samt olika utfall av besparingar för gymnasiet på Högsby utbildningscenter kopplat till

I allmänhet kan sägas att det många gånger är motiverat att hänvisa till direktivbestämmelser, såsom i de fall där en paragraf i den svenska lagen refererar till en bestämmelse

1 3.4-283/2016 Yttrande över promemorian ”Växa-stöd för den första anställda – sänkta arbetsgivaravgifter för enskilda näringsidkare”. 2 3.4-303/2017 Yttrande

I den slutliga handläggningen av ärendet har även deltagit säkerhetsdirektören Kenneth Holm och chefen för sektionen för verksjuridik Per Henrik Hedbrant.

Kommunfullmäktige beslutade i april 2012 att barnbokslutet även ska omfatta verksamheter utanför den kommunala verksamheten (föreningar m.fl.) Måluppfyllelsen utvärderas

[r]

Barn vars vårdnadshavare inte betalar avgiften eller blir återbetalningsskyldiga riskerar inte att bli av med sin plats enligt Regler för placering i förskola, fritidshem och