• No results found

Yttrande över Framtidens teknik i omsorgens tjänst

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Yttrande över Framtidens teknik i omsorgens tjänst"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Yttrande

2020-08-12 1 (2) Dnr 4.2.1–2020:532 Socialdepartementet

Yttrande över Framtidens teknik i omsorgens tjänst

SOU 2020:14

Dnr S2020/01396/SOF

Skolverket har fått möjlighet att yttra sig över ovan nämnda betänkande. Detta yttrande är baserat på de förslag och bedömningar som rör myndighetens verksamhetsområde eller utbildning på gymnasial nivå.

Skolverket har noterat att utredningen framfört synpunkter på vissa delar av utbild-ningsverksamheter när det gäller vård- och omsorgsutbildning inom kommunal vuxen-utbildning eller arbetsmarknadsvuxen-utbildning. Bland annat har det framkommit att det finns skillnader i likvärdighet när det gäller vilka kurser som ingår i utbildningen och att det finns utbildningar som genomförs på endast 12 veckor.

Skolverket instämmer med utredningen att det ska vara möjligt att bedöma likvärdig-heten mellan olika utbildningsinsatser så att de som ska arbeta eller läsa vidare inom området har jämförbara kunskaper och kompetenser. När det gäller utbildningens längd är det vanligt att den varierar beroende på om valideringsinsatser har bidragit till en förkortad utbildningstid. Skolverket menar att om validering har genomförts av en individs kunskaper och kompetenser ska det inte finnas några tvivel om att det har skett med kvalitet och utifrån de krav som ställs på elever som studerar motsvarande kurser.

I ett tidigare yttrande över betänkandet Stärkt kompetens i vård och omsorg (SOU 2019:20) instämde Skolverket (dnr 4.21-2019:937) i utredningens förslag att det finns ett behov av mer likvärdiga och kvalitetssäkrade utbildningsinsatser för yrkesområdet, men att det enligt Skolverkets mening kan bli aktuellt med kompletterande analyser av villkor för utbildnings- och valideringsbehov.

Sådana kompletterande analyser behöver synliggöra vad som beslutats ska gälla för utbild-ningens genomförande, vilka utbildningsinslag som ingår i utbildningen och hur eventuell validering ska genomföras. En viktig fråga att beakta är om och i så fall vilka förkunskaper målgruppen för utbildningen besitter. Myndigheter och utbildningsanordnare behöver få ta del av mer djupgående analyser för att kunna tillse att det är möjligt att bedöma likvärdig-heten och kvaliteten i utbildningar inom vård- och omsorgsområdet. Tilltron till utbild-nings- och valideringsinsatser behöver förbättras.

Skolverket har precis reviderat innehållet i vård- och omsorgsprogrammet med en till-lämpning från och med 1 juli 2021 där det blir en mer sammanhållen utbildning och där alla eleverna i stort sett kommer att ha läst samma innehåll.

(2)

Yttrande

2020-08-12 2 (2) Dnr 4.2.1–2020:532 Detsamma gäller för yrkespaketet till undersköterska inom vuxenutbildningen. De föl-jer i stort sett samma upplägg med motsvarande kurser som finns inom gymnasiesko-lan. Att ta fram en sammanhållen utbildning var ett uppdrag som ingick att redogöra för i regeringsredovisningen för en undersköterskeexamen. Utbildningens likvärdiga innehåll ligger kvar även om regeringen inte valde att gå vidare med en undersköterske-examen.

Utredningen har lämnat ett förslag att regeringen via Skolverket ska kunna anvisa me-del så att en aktör till stöd för utbildningshuvudmännen kan ta fram ett fördjupnings-program för undersköterskor och andra yrkesgrupper med inriktning mot äldreomsorg. Skolverket bedömer att ett sådant förslag är möjligt under förutsättning att Skolverket har full finansiering för ett sådant utvecklingsarbete.

Skolverket avstår från att kommentera eller lämna synpunkter på övriga förslag eller bedömningar. På Skolverkets vägnar Anna Westerholm Avdelningschef Eva Nordlund Senior rådgivare

References

Related documents

Göteborgs Stad stödjer förslag om lagstöd för biståndsbeslut för personer med nedsatt beslutsförmåga (8.7.1 och 8.7.2) Göteborgs Stad instämmer i att bedömningen

Internetstiftelsen har kunskap och erfarenheter om bredband i Sverige och deltar gärna i framtida samarbeten för att främja

sekretessen enligt 1 § inte att en uppgift om honom eller henne som behövs för att han eller hon ska få nödvändig vård, omsorg, behandling eller annat stöd lämnas ut till

Universitetet anser att denna satsning på fördjupande utbildning även behövs för universitetsutbildningar med legitimationskrav såsom sjuksköterskor, arbetsterapeuter

Det handlar i det här fallet om att ge breda rättsliga mandat till personalen inom hälso- och sjukvården respektive inom socialtjänsten (och inte exempelvis

professionen i vård- och omsorgsverksamhet att få den enskildes samtycke till användning av välfärdsteknik för personer med nedsatt beslutsförmåga får därför aldrig ske

Flera av utredningens förslag innebär ökade kostnader för staten, bland annat i form av ökade anslag till olika myndigheter.. Utredningen anger dock inte hur kostnaderna

Även inom LSS skulle det finnas behov av vissa förtydliganden för att möjliggöra att ge vård och omsorg till personer med varaktigt nedsatt beslutsförmåga utifrån