• No results found

Beslut avslå din ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd. - avslå din ansökan om flyktingförklaring och resedokument

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Beslut avslå din ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd. - avslå din ansökan om flyktingförklaring och resedokument"

Copied!
10
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Asylprövningsenheten i Uppsala

Beslut 2009-12-22

Beteckning

Ärende om uppehållstillstånd m.m.

Sökande

X, född 1994-05-14, medborgare i Somalia

Adress: …

Språk: somaliska

God man: …

Offentligt biträde: …

Beslut

Migrationsverket beslutar att

- avslå din ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd

- avslå din ansökan om flyktingförklaring och resedokument

- utvisa dig, med stöd av 8 kap. 7 § utlänningslagen (2005:716)

- utvisningen ska verkställas genom att du reser till Somaliland i Somalia, om du inte visar att verkställighet kan ske till någon annan del av

Somalia eller att något annat land kan ta emot dig

- tillerkänna … ersättning av allmänna medel med

25 528:75 kronor, moms ingår i beloppet med 5 330:75 kronor

Staten står för ersättningen och den betalas ut av Migrationsverket.

Överklagande

Information om hur du kan överklaga hittar du i bilagan till detta beslut.

Migrationsverket

Asyl, Ensamkommande barn, Enheten i Uppsala

Besöksadress Bolandsgatan 10, 753 23 Uppsala Postadress Box 1323, SE-753 23 Uppsala Telefon 0771-235235 Telefax 018-130822

E-post migrationsverket@migrationsverket.se Hemsida www.migrationsverket.se Organisationsnr 202100-2163

A10 060419

(2)

Ansökan och utredning

Du reste enligt egen uppgift in i Sverige den 13 juni 2009 och ansökte om asyl den 18 juni samma år. Du har yrkat att du ska beviljas uppehålls- och arbetstillstånd, flyktingförklaring och resedokument. Du är underårig och saknar legal vårdnadshavare i Sverige. En god man och ett offentligt biträde har förordnats.

Som skäl för din ansökan har du sammanfattningsvis uppgivit att du känner välgrundad fruktan för övergrepp på grund av att du tillhör en minoritetsgrupp. Du fruktar vidare att utsättas för allvarliga övergrepp på grund av den svåra situation som råder i södra Somalia. Du har åberopat följande till stöd för din asylansökan. Du är född och uppvuxen i

Kismayo där du levde med din familj. Vid ett besök hos släktingar i Mogadishu 2006 blev du tvångsrekryterad av islamiska domstolarna men släpptes efter en tid. I augusti 2008 dödades din familj i Kismayo av Al- Shabaab. Vid ett återvändande till Kismayo och södra Somalia fruktar du övergrepp på grund av att du tillhör minoritetsgruppen madhiban. Du fruktar vidare att utsättas för allvarliga övergrepp och tvångsrekryteras av Al-Shabaab på grund av den svåra situationen i området.

Slutligen åberopar du att det även föreligger synnerligen ömmande omständigheter.

Du har inte ingivit några identitetshandlingar.

En språkanalys och en direktanalys har företagits i ärendet och dessa har sammantaget analyserats av tre sakkunniga.

Skälen för beslutet

Utgångspunkter för prövningen

Identitet och hemvist

Migrationsverket konstaterar inledningsvis att du inte har inkommit med några handlingar till styrkande av din identitet.

Inom asylrätten är det en grundläggande princip att den asylsökande ska göra sitt skyddsbehov sannolikt. För att asylskälen ska kunna bedömas måste först prövas om sökanden har kunnat göra uppgifterna om sin

identitet och sitt medborgarskap eller hemland sannolika, bl.a. för att det ska kunna fastställas mot vilket eller vilka länder som ansökan ska prövas (jfr MIG 2007:12).

Du har uppgivit att du är medborgare i Somalia och hemmahörande i stadsdelen … i Kismayo.

(3)

Utredningen i ärendet

Under den muntliga utredningen ställs det frågor om Kismayo och

situationen där och du svarar ytterst detaljfattigt på dessa frågor och utan att kunna beskriva enskilda händelser. Du kan inte genom den muntliga

utredningen anses ha gjort din identitet eller hemvist sannolik.

En språkanalys och en direktanalys har företagits i ärendet.

Språkanalysen är daterad till den 16 september 2009. Den sakkunnige som sammanställt rapporten är född och uppvuxen i Mogadishu i Somalia. Den sakkunnige finner i rapporten att det är högst sannolikt att du är från Somalia. Att det är sannolikt att du är från norra Somalia men även möjligt att du är från södra Somalia. Du talar somaliska på modersmålsnivå där drag typiska för norra Somalia överväger men samtidigt finns även inslag som är typiska för södra Somalia. De faktauppgifter du lämnar anses som allmänt kända. Dock uppger den sakkunniga att en direktanalys med mer talmatrial och ytterligare kontroll av personens realiakunskaper skulle kunna ge tydligare analysresultat.

Den andra analysen som är daterad den 12 oktober 2009 har skett i form av en så kallad direktanalys och är sammanställd av två sakkunniga. Den ena sakkunniga är född och uppvuxen i norra Somalia men har även bott på andra platser i landet. Den andra sakkunniga är född i Dusamareeb i centrala Somalia men har bott en längre tid i Mogadishu. De sakkunniga drar

slutsatsen att du talar en dialekt som kommer från norra Somalia, mer specifikt regionen Somaliland, och att det är osannolikt att du är från den uppgivna hemorten i södra Somalia. Du uppger vissa korrekta

faktauppgifter gällande det uppgivna hemområdet. Dock bedöms dessa kunskaper som allmänt kända. De sakkunniga noterar även att du uppger att du inte vet så mycket om din hemstad därför att du ska ha flyttat därifrån i unga år. Dock är du inte konsekvent utan antyder även under direktanalysen att du inte är från Kismayo.

Du uppger att de sakkunniga har fel och att du talar dialekten som talas i Kismayo. Du vidhåller dina asylskäl mot södra Somalia och hävdar att du inte kan åka till Somaliland då du saknar anhöriga där. Du yrkar att ytterligare en direktanalys görs för att visa att de sakkunniga har gjort fel bedömning.

Migrationsverkets bedömning

Det kan konstateras att din identitet och din hemvist inte är kända. Så länge frågetecken kvarstår beträffande dessa uppgifter påverkar detta den

allmänna trovärdigheten av din berättelse (se MIG 2007:12).

Du kan genom utredningen anses ha gjort ditt medborgarskap sannolikt. Du har emellertid inte på något sätt kunnat göra sannolikt att du är

(4)

hemmahörande i eller har någon anknytning till Kismayo. Du lämnar ingen förklaring till avsaknaden av kunskap gällande den uppgivna hemorten och att du inte talar somaliska på det sätt som är brukligt i södra Somalia.

Migrationsverket har vid sin fortsatta prövning att utgå från att du är somalisk medborgare och att du inte haft din hemvist i Kismayo i södra Somalia. Migrationsverket finner att underlaget från direktanalysen talar starkt för att du är från norra Somalia och närmare bestämt det område som betecknas Somaliland. Såväl kunskapsfrågor som språkanalysen talar för detta. Du har inte heller lämnat någon förklaring till de omständigheter som talar för att hemvisten rätteligen skall vara norra Somalia.

Vid en sammantagen bedömning skall därför ärendet prövas utifrån att du har din hemvist i norra Somalia i området Somaliland.

Det finns enligt Migrationsverket inte anledning att låta någon fler

sakkunnig utföra någon analys då du redan analyserats av tre sakkunniga.

Allmänt om Somaliland i norra Somalia

Somaliland, i den nordvästra delen av Somalia, har utropat sin

självständighet men är inte internationellt erkänt. Sedan självständigheten utropats har val hållits, en konstitution och lagar antagits och myndigheter bildats. Under 2009 har det politiska läget i Somaliland blivit spänt i och med att det planerade presidentvalet som skulle ha hållits i april 2008

flerfaldiga gånger skjutits upp (Human Rights Watch, Somaliland ”Hostages to Peace” Threats to Human Rights and Democracy in Somaliland, 2009-07- 30, sid 2ff, Lifos 21311).

Säkerhetssituationen i Somaliland får överlag betraktas som relativt stabil.

Såväl Somaliland som Puntland gör anspråk på regionerna Sool och Sanaag vilket lett till att det där från och till brutit ut strider mellan Somaliland och Puntland (Writenet, Somalia: A National and Regional Disaster?, april 2009, sid 21, Lifos 20728). I oktober 2008 drabbades Hargeisa i Somaliland av självmordsbombningar som Al-Shabaab tagit på sig ansvaret för (Human Rights Watch, Somaliland ”Hostages to Peace” Threats to Human Rights and Democracy in Somaliland, 2009-07-30, sid 14, Lifos 21311).

Barns situation i Somaliland

Den ekonomiska krisen har gjort att fattigdomen och svårigheten att få tag i mat i Somaliland har ökat (USAID, Somalia Food Security Outlook,

October 2009 – March 2010, sid 2 ). En ljusning i Somalilands ekonomi kan dock skönjas sedan början av november 2009 då Saudiarabien tog bort sitt nioåriga importförbud av somalisk boskap. Det ledde till en omedelbar markant uppgång i den för Somalilands ekonomi centrala boskapshandeln (IRIN News, 10 November 2009).

(5)

Enligt myndigheterna i Somaliland finns det fler än 450 grundskolor i Somaliland och ca 36 % av flickorna och 64 % av pojkarna är inskrivna. Ett flertal frivilligorganisationer bistår inom utbildningssektorn (UN Office for the Coordination of Human Affairs, Somalia Who does What Where Education, May 2009).

Det finns sjukvård i Somaliland även om antalet platser är mycket begränsat i förhållande till folkmängden (Webbsida: King’s College Hospital /

Somaliland EOP sid 5ff och King’s THET Somaliland Partnership KTSP).

Nästan all vård finansieras via frivilligorganisationer eller somalier i diasporan.

Migrationsverket konstaterar att den allmänna situationen i Somaliland i norra Somalia inte är sådan att somalier generellt kan anses vara i behov av skydd enligt gällande utlänningslagstiftning. Enskilda sökande kan ha ett skyddsbehov och en individuell prövning av asylskälen görs därför i varje enskilt ärende.

Barnets bästa

Eftersom du är under 18 år ska ett barnperspektiv prägla bedömningen av ditt ärende. Av 1 kap. 10 § utlänningslagen framgår att Migrationsverket i ärenden som rör barn särskilt ska beakta vad hänsynen till barnets hälsa och utveckling samt vad barnets bästa i övrigt kräver. Barnperspektivet ska genomsyra prövningen av samtliga skäl som kommer fram i ärendet.

För att beakta barnets bästa ska en analys av konsekvenserna av beslutet för barnet (2 § första stycket 6 förordning (2007:996) med instruktion för Migrationsverket) vad gäller dess rätt till liv, hälsa och utveckling göras i asylärendet.

Därför finner Migrationsverket att du inte är flykting eller skyddsbehövande i övrigt

Av 4 kap. 1 § utlänningslagen framgår att en flykting är en utlänning som inte är i det land som han eller hon är medborgare i därför att han eller hon känner en välgrundad fruktan för att förföljas på grund av

- sin ras

- sin nationalitet

- den samhällsgrupp som han eller hon tillhör - sin religion

- sin politiska uppfattning - kön eller sexuella läggning.

För att räknas som flykting ska utlänningen dessutom inte kunna använda sig av sitt lands skydd eller på grund av sin fruktan inte vilja göra det.

Det har ingen betydelse om det är myndigheterna som står bakom förföljelsen eller om de inte kan antas skydda personen mot förföljelse från enskilda.

(6)

En utlänning som inte är flykting räknas som skyddsbehövande i övrigt enligt 4 kap. 2 § utlänningslagen, om han eller hon har lämnat sitt land på grund av att han eller hon

- känner en välgrundad fruktan för att straffas med döden eller med kroppsstraff, utsättas för tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning

- på grund av en väpnad konflikt eller andra svåra motsättningar i hemlandet behöver skydd, eller

- på grund av en miljökatastrof inte kan återvända till sitt hemland.

Flyktingar och sådana skyddsbehövande som nu nämnts har enligt 5 kap.

1§ utlänningslagen rätt till uppehållstillstånd.

Migrationsverket noterar att du är minderårig och att kraven på

detaljrikedom i din berättelse kan ställas lägre än om du vore vuxen. Med beaktande av din ålder och mognad finner Migrationsverket likväl att vissa grundläggande krav kan ställas på dig avseende att göra ditt åberopade behov av skydd sannolikt.

Migrationsverket finner att det inte finns något som talar för att du är från Kismayo eller att du har någon koppling till södra Somalia. Vid en

sammantagen bedömning finner Migrationsverket att du är hemmahörande i Somaliland i norra Somalia. Vid ett återvändande till Somalia kommer du att återvända till Somaliland i norra Somalia och eventuella asylskäl kommer därför att prövas mot detta område.

Du har vidhållit dina asylskäl mot Kismayo och Mogadishu. Det har inte framkommit att du har några asylskäl mot Somaliland i norra Somalia och det har inte heller framkommit att det skulle finnas någon hotbild mot dig vid ett återvändande till Somaliland i norra Somalia. Att du tillhör en minoritetsgrupp förändrar inte Migrationsverkets bedömning. På grund av ovanstående har du inte gjort sannolikt att du riskerar sådan förföljelse som avses i 4 kap. 1 § utlänningslagen. Du har inte heller gjort sannolikt att du är att anse som skyddsbehövande i övrigt enligt 4 kap. 2 § utlänningslagen.

Därför får du inte flyktingförklaring eller resedokument

En flykting har rätt att få resedokument enligt 1951 års konvention

angående flyktingars rättsliga ställning och flyktingförklaring enligt 4 kap. 3

§ utlänningslagen.

Eftersom Migrationsverket bedömt att du inte är flykting beviljas du inte flyktingförklaring och resedokument.

Därför får du inte uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter

Enligt 5 kap. 6 § utlänningslagen får uppehållstillstånd, om det inte kan ges på annan grund, beviljas en utlänning om det vid en samlad bedömning av

(7)

utlänningens situation föreligger sådana synnerligen ömmande omständigheter att han eller hon bör tillåtas stanna i Sverige. Enligt förarbetena (prop. 2004/05:170 s. 280) till lagen ska en sammantagen bedömning av de personliga förhållandena göras. Vid bedömningen ska särskilt beaktas utlänningens hälsotillstånd, anpassning till Sverige och situationen i hemlandet.

Barn får beviljas uppehållstillstånd enligt denna paragraf även om de omständigheter som kommer fram inte har samma allvar och tyngd som krävs för att tillstånd ska beviljas vuxna personer. Enligt 1 kap. 10 § utlänningslagen ska Migrationsverket i fall som rör ett barn särskilt beakta vad hänsynen till barnets hälsa och utveckling samt vad barnets bästa i övrigt kräver.

Du uppger angående din hälsa att du har hepatit. Angående din hälsa har det inte inkommit något intyg gällande ditt hälsotillstånd. Migrationsverket gör mot bakgrund av detta bedömningen att det inte har framkommit att du skulle lida av någon allvarlig sjukdom eller ha något allvarligt handikapp som gör att du kan beviljas uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter.

Du har vistats i Sverige sedan juni 2009 vilket är en kort tid och

Migrationsverket bedömer att omständigheterna inte är sådana att du kan få uppehållstillstånd på grund av din anpassning till Sverige.

Vid bedömningen enligt 5 kap. 6 § utlänningslagen ska även hänsyn tas till utlänningens situation i hemlandet. Härmed avses bl.a. förhållanden som – utan att vara skyddsgrundande – gör att en avvisning till

hemlandet framstår som olämplig. Dit hör praktiska verkställighetshinder som inte är av tillfällig natur, social utstötning, traumatisering till följd av tortyr eller liknande svåra upplevelser i hemlandet eller till följd av människohandel. (Utlänningslagen - med kommentarer,

Wikrén/Sandesjö, sidan. 203, 2006) Av Migrationsöverdomstolens dom i mål MIG 2009:9 framgår att domstolen även har beaktat

säkerhetssituationen i landet och socialt kontaktnät för den sökande. I Migrationsöverdomstolens dom i mål MIG 2009:8 beaktas även uppfyllandet av grundläggande materiella behov och tillfredställande omvårdnad vid ett återvändande.

Den allmänna situationen i norra Somalia i området Somaliland kan inte i sig anses sådan att det finns grund för att generellt bevilja barn, inte heller ensamkommande, uppehållstillstånd enligt bestämmelsen om synnerligen ömmande omständigheter.

Det har inte framkommit något i ditt ärende som tyder på annat än att du fått dina grundläggande materiella behov, så som till exempel bostad, mat och

(8)

vatten, liksom behoven av omvårdnad och skolgång, tillgodosedda i hemlandet. I ärendet har inte heller framkommit något som tyder på att dessa behov inte skulle bli tillgodosedda vid ett återvändande till norra Somalia och området Somaliland.

Angående din familjebild finner Migrationsverket att du genom din asylberättelse inte gjort sannolikt att du är ett övergivet barn. Du har inte gjort sannolikt att dina föräldrar inte vistas i Somaliland i norra Somalia.

Enligt Migrationsverkets mening kan du således inte anses övergiven i den bemärkelsen att du inte kan räkna med att få adekvat omvårdnad (jämför prop 1996/97:25 s. 250-251). Din anknytning till din familj och till ditt hemland är starkare än den eventuella anknytning du har hunnit få till Sverige och svenska förhållanden. Av prop. 1996/97:25 s 249 framgår att propositionen tar avstånd från den etnocentriska syn som anser att barn närmast regelmässigt skulle ha det bäst i Sverige oavsett språklig, kulturell och nationell bakgrund och tillhörighet. En sådan inställning strider inte minst mot det synsätt barnkonventionen ger uttryck för.

Migrationsverket finner med beaktande av vad som kommit fram i ärendet att det inte finns några omständigheter som visar att du skulle ta skada i din psykosociala utveckling av att återvända till ditt hemland för att återförenas med din familj och anhöriga.

Vid en samlad bedömning och med beaktande av 1 kap 10 § utlänningslagen finner Migrationsverket således att varken din

anpassning till Sverige, din hälsa eller din situation i hemlandet är sådan att synnerligen ömmande omständigheter kan anses föreligga.

Därför utvisar Migrationsverket dig

Eftersom det inte finns någon grund för att ge dig uppehållstillstånd avslår Migrationsverket din ansökan och utvisar dig från Sverige med stöd av 8 kap. 7 § utlänningslagen.

Om verkställighet

Utlänningslagen förutsätter att den som får avslag på en ansökan om uppehållstillstånd och utvisas eller avvisas, självmant lämnar Sverige (12 kap. 15 §). Om det är praktiskt möjligt att frivilligt återvända till hemlandet ska Migrationsverket inom ramen för utvisningsärendet normalt inte göra några ytterligare överväganden när det gäller möjligheterna att verkställa utvisnings- eller avvisningsbeslut (jfr. MIG 2007:9).

Så länge du är under 18 år krävs att någon tar emot dig i ditt hemland. Det ankommer i första hand på dig genom din gode man, att vidta erforderliga åtgärder för din hemresa och att ordna med ett mottagande i hemlandet.

Migrationsverket kan på olika sätt bistå dig och gode mannen med detta.

Om ett utvisnings- eller avvisningsbeslut ska verkställas genom svenska

(9)

myndigheters försorg (Migrationsverket eller polismyndighet) ska de se till att du blir mottagen av någon anhörig.

Detta beslut är fattat av undertecknad verksamhetsområdesexpert efter föredragning av handläggaren …. I handläggningen har även deltagit verksamhetsområdesexperten …, landanalytikern … samt beslutsfattaren

….

Kopia till

Offentligt biträde: …

(10)

De här besluten kan överklagas Man kan överklaga Migrationsverkets beslut

att avslå en ansökan om uppehållstillstånd eller att återkalla ett sådant tillstånd

att avslå en ansökan om arbetstillstånd eller att återkalla ett sådant tillstånd, om verket samtidigt fattat beslut om avvisning eller utvisning

att avslå en ansökan om flyktingförklaring och resedokument

att återkalla en flyktingförklaring

om avvisning eller utvisning

om förbud att återvända till Sverige

om förvar.

Så här gör du

Skriv vilket beslut du överklagar och hur du vill ha det ändrat.

Skriv ditt namn, personnummer, postadress och telefonnummer.

Underteckna brevet med ditt namn. Om du har ett ombud som hjälper dig att överklaga så kan ombudet underteckna brevet.

Ombudet ska i så fall skicka med en fullmakt.

Skicka överklagandet till Migrationsverket, Bolandsgatan 10, 753 23 Uppsala.

Överklagandet ska ha kommit in till Migrationsverket inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet. Rätten att överklaga ett beslut om förvar är inte tidsbegränsad.

Migrationsverket överlämnar överklagandet till Länsrätten i Stockholms län, Migrationsdomstolen, om verket inte ändrar beslutet så som du vill.

References

Related documents

Överenskommelse mellan Region Stockholm, Norrtälje kommun och Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje avseende stärkt styrning och ekonomiska förutsättningar

Johan är medgrund- are av det nationella antidopningsnätverket PRODIS (Prevention av dopning i Sverige), har skrivit en veten- skaplig rapport om dopning och kosttillskott vid

Beredningen har efter analysen kommit fram till följande målsättning med en identifierad ambition som förslag för Ängelholms kommun angående den

Oavsett, för att få en funktionell politisk ledning ska det även vara tydligt att samtliga i kommunstyrelsen är ansvariga vid höjd beredskap och kan komma att kallas

Länge har Trelleborgs kommun även använt sig av en barnchecklista för att säkerställa att hänsyn tas till barns rättigheter vid beslut.. Checklistan har nyligen arbetas om

Därför avgränsas uppdraget till att handla om social hållbarhet och integration kopplat till förskola, grundskola, gymnasieskola samt fritids- och föreningsliv för barn och unga

5 § skollagen ska ett godkännande att bedriva förskola enligt skollagen lämnas om myndigheten anser att den enskilde har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller

Sökanden har inte i sin ansökan eller vid genomförd intervju lämnat underlag som visar att förutsättningar finns att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen.. Det