• No results found

Detaljplan för del av området Nya Holmö

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Detaljplan för del av området Nya Holmö"

Copied!
7
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Detaljplan för del av området Nya Holmö

Osby tätort, Osby kommun, Skåne län

Planområdet på ett ortofoto taget 2010.

DP 03/2012

Planbeskrivning

Samrådshandling 2013-01-25

(2)

SAMRÅD PÅGÅR 7 - 28 FEBRUARI 2013

Eventuella synpunkter eller anmärkningar på förslaget ska ha inkommit skriftligen med namn och adress senast torsdagen den 28 februari 2013 till:

Miljö- och byggförvaltningen Osby kommun

283 80 Osby

Handlingarna fi nns tillgängliga på:

- Miljö- och byggförvaltningen, Osby kommun, Parkgatan 1, Osby - Osbys bibliotek, Ö Järnvägsgatan 16, Osby

- www.osby.se

Upplysningar om planförslaget lämnas av Carina Tenngart Ivarsson telefon: 0476-55 184

e-post: carina.tenngartivarsson@osby.se

HANDLINGAR

Plankarta med planbestämmelser Planbeskrivning

Fastighetsförteckning

För att få all information och se helheten i ärendet bör plankartan läsas ihop med de beskrivningar som hör till ärendet. Planbeskrivningen skall underlätta förståelsen av planförslagets innebörd samt redovisa de förutsättningar och syften planen har.

PLANPROCESSEN

Planförslaget handläggs med enkelt planförfarande i enlighet med Plan- och bygglagen (2010:900).

Ansökan om ny detaljplan för området inkom den 7 dec 2012 från Gatukontoret, Osby kommun. Miljö- och byggförvaltningen fi ck den 13 dec 2012 uppdrag av Miljö- och byggnadsnämnden att påbörja planarbetet.

Detaljplanen befi nner sig nu i samrådsskedet, vilket innebär att ett förslag till detaljplan skickas ut till sakägare, myndigheter och andra berörda för att ge dessa möjlighet att inkomma med synpunkter. I underrättelseskedet görs ytterligare ett utskick till

samrådskretsen med ett slutligt förslag. Därefter antar Miljö- och byggnämnden förslaget.

underrättelse april 2013 uppdrag

dec 2012

samråd feb 2013 antagande juni 2013

laga kraft aug 2013

Tidplan. Markeringen visar i vilket skede planen befi nner sig.

(3)

INLEDNING

Bakgrund och syfte

Planområdet är ett utbyggnadsområde med mark planlagd för bostadsändamål. När området nu byggs ut vill kommunen efter diskussion med intressenter ändra detaljplanen så att tomter kan styckas av annorlunda än gällande plan medger. Det handlar främst om att tomterna avses göras större och då försvinner delar av den lokalgata som fi nns i gällande plan. Delar av tidigare lokalgata, samt en del av tidigare bostadsområde planläggs som naturmark. Detta gör att andelen naturmark i området utökas. I

naturmarken kommer även ett fördröjningsmagasin för dagvatten anläggas. I områdets norra del grävs en mindre pumpstation ner, avsedd att täcka de framtida fastigheternas behov.

Planfakta

Planområdet ligger i nordvästra delen av Osby tätort och avgränsas i stort sett av Hallarydsvägen i väster, Tallvägen i söder och skogsmark i övriga delar. I detaljplanen ingår även ett litet område som gör en avstickare söderut, med lokalgata och naturmark.

Detta har samma bestämmelser och utbredning som i gällande plan, men tas med för att inte lämna små osammanhängande rester av en tidigare plan.

Marken utgörs främst av fastigheten Osby 193:1, som ägs av Osby kommun, med undantag av en redan exploaterad tomt. Denna tomt, fastigheten Osby 193:3, är i privat ägo.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN Översiktsplaner

Översiktplan för Osby kommun, antagen 2010-11-29, anger bostäder.

Detaljplaner

Gällande detaljplan, Detaljplan för utvidgning av ”Hallarydsområdet” anger bostäder i en våning, naturmark och lokalgata. Planen vann laga kraft 1990 och genomförandetiden på 15 år har löpt ut.

Riksintressen och strandskydd

I området fi nns varken riksintressen eller strandskydd.

Kommunala beslut

Gatukontoret inkom 2012-12-07 med en beställning av en ny detaljplan för Nya Holmö.

2012-12-13, enligt § 157, beslutade Miljö- och byggnadsnämnden att ge Miljö- och byggnadskontoret i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan med enkelt planförfarande.

OMRÅDETS FÖRUTSÄTTNINGAR Mark, vegetation och befi ntlig byggnation

Marken inom planområdet är kuperad med en höjdrygg i mitten. Inom planområdet fi nns en fastighet, Osby 193:3, där bebyggelse i form av en friliggande villa uppförts. I övrigt

(4)

är området planlagt för bostäder sedan drygt tjugo år men är ännu inte exploaterat och därför ännu skogsbevuxet. Området närmast söder om planområdet är ett till största del färdigutbyggt villaområde.

Geotekniska förhållanden

Sveriges Geologiska Undersökningar, SGU, har inventerat delar av Osby kommun i avsikt att undersöka grundvattnets sårbarhet. Planområdet betecknas vara huvudsakligen morän och hällområde. Detta gör att sårbarheten för grundvattnet i området fått den lägsta klassningen. I övrigt har ingen geoteknisk undersökning gjorts. Det som framkommit när angränsande områden byggts ut tyder på att de geotekniska förhållandena är godtagbara för den planerade bebyggelsen. Detta måste klargöras mer i detalj vid projektering för nybyggnation.

Riksintresse, kulturmiljö och strandskydd

Området är inte föremål för vare sig riksintressen eller strandskydd. Det fi nns inga kända fornlämningar eller bevarandevärda kulturmiljöer i området.

Rekreation

Området gränsar till skogsmark och i planområdets gräns löper en befi ntlig mindre mark- väg som används som gång- och cykelstig.

Gator och trafi k

Lokalgatorna inom planområdet är till del utbyggda, men avsikten är att denna detaljplan ska medföra möjlighet att bygga klart enligt de nya önskemålen.

PLANENS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER Bebyggelse- och verksamhetsområde

Utformningen av området i denna detaljplan grundar sig på en skiss som togs fram av Carl Jacobson till Bodagarna i Osby under 2008, se bild nedan.

Genom planen bildas fyra kvarter. Bostadshusen får uppföras friliggande i en våning.

Högsta byggnadshöjd är liksom tidigare 4.0 meter. Byggnadsytan får utgöra som högst 20

% av fastighetsarean. Detta innebär i princip en ökad byggrätt jämfört med nu gällande plan, då den innehåller en bestämmelse om att byggnadsytan får vara maximalt 250 m2. Där bostadshus fi nns tillåts även icke störande hantverksmässig verksamhet. Avsikten är att hantverkare m.fl . som vill ha en mindre verkstad eller dylikt i anslutning till sitt boningshus ska kunna ha detta på sin egen tomt. Vid bygglovsprövning kommer då verk- samheten att bedömas utifrån att den inte får störa omgivningen. Exploateringstalet på 20

% innebär också att de 80% av tomtytan som inte får bebyggas kommer att kunna fungera som ett skyddsavstånd mellan fastigheter.

Byggnader för hantverksändamål, dvs de som faller in under bestämmelsen J1, ska utfor- mas så att de tar hänsyn till karaktären i omgivningen. Minst 50 % av fasaden ska utgöras av samma material som bostadshuset.

Längs med bostadsgatorna fi nns prickmark, där byggnad inte får uppföras, i en bredd av 4 meter. Där kvarteren löper längs omgivande naturmark anges 6 respektive 10 meter breda zoner där komplementbyggnader som uthus och förråd får uppföras.

(5)

Gator och trafi k

Området angörs med bil från Hallarydsvägen, via Tallvägen, till Rådjurs- respektive Älgstigen. De två senare ligger inom planområdet. Både Rådjurs- och Älgstigen är mindre bostadsgator som slutar i vändplatser. Tallvägen är matargata åt fl er kvarter, vilket gör att utfart mot denna är olämpligt. Sträckan för utfartsförbud kan utläsas på plankartan.

Hallarydsvägen är en genomfartsled med hastighetsbegränsning 50 km/h för aktuell sträcka. Under år 2007 trafi kerades vägen med i genomsnitt ca 1300 bilar per dygn. Andel tung trafi k var ca 11 %. Därefter har Tvärleden byggts, vilket avlastat Hallarydsvägen.

Nuvarande detaljplan innehåller ett bostadskvarter som ligger som närmast bara ca 8 meter från Hallarydsvägen. Genom denna detaljplan utökas detta avstånd till att vara som minst 45 meter. Ytterligare 6 m är sedan plusmark där huvudbyggnad inte får läggas. Detta gör att den trafi kplanerarkonsult kommunen varit i kontakt med anser att så länge marken i naturmarken är mjuk kommer riktvärdena för buller att uppnås med god marginal.

Rekreation och boendemiljö

Bostadsområdet omgärdas av naturmark. Från bostadsgatornas vändplatser fortsätter gång- och cykelstigar ut i skogen och det fi nns stora möjligheter att utnyttja detta för rekreation och lek.

Teknisk försörjning

Området kommer att kunna anslutas till kommunalt va.

I planområdets norra del kommer en pumpstation att anläggas (område för teknisk an- läggning, betecknat med E på plankartan). Avsikten är att det ska vara en underjordisk pumpstation med styrskåp ovan mark.

Geotekniska förhållanden

Området ligger inom normalriskområde för radon. Befi ntliga va-ledningar ligger förhål- landevis högt. Om källare byggs ska dessa därför inte anslutas till avloppet, såvida man inte väljer att ha en egen pump.

Skiss från Bodagarna 2008. Illustration: Carl Jacobson.

(6)

Miljökvalitetsnormer

Inga miljökvalitetsnormer anses påverkas negativt genom de förändringar som sker i denna jämfört med nu gällande detaljplan.

Höjdsättning

Plushöjder för planerad marknivå anges på plankartan.

Kvartersnamn

Det fi nns redan ett av Miljö- och byggnämnden taget beslut på kvarters- och gatunamn i området, som grundar sig på den nu gällande detaljplanen. Eftersom området inte byggts ut ännu har kvartersnamnen inte hunnits tas i bruk. I nuvarande detaljplaneförslag behövs inte lika många namn. Plankartan innehåller därför förslag på namn för de kvarter som bibehålls. Dessa är Heden, Dungen, Björket och Täppan. Kvarteret Svedjan tas bort och kvarteret Ängen utgår eftersom det uppgår i Dungen. Avsikten är att när Miljö- och byggnämnden tar beslut om att anta detta detaljplaneförslag tar man samtidigt ett nytt beslut om dessa reviderade kvartersnamn.

Kvarters- och gatunamn baserade på nu gällande detaljplan. Avsikten är att revidera dessa enligt detta detaljplaneförslag, se plankartan.

Riskhänsyn

Inga åtgärder med hänsyn till risker är nödvändiga i området.

Miljökonsekvensbedömning

Planen följer gällande översiktsplan och innebär endast en mindre korrigering av gällande plan. Detaljplanen anses inte medföra betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 11

§ Miljöbalken, vilket gör att någon särskild miljökonsekvensbedöming inte kommer att upprättas. Planens konsekvenser redovisas istället i denna planbeskrivning.

(7)

Kulturmiljö och fornlämningar

Om fornfynd påträffas vid markarbeten ska arbetet, enligt lagen om kulturminnen m.m.

(1988:950), avbrytas och länsstyrelsen kontaktas.

GENOMFÖRANDE AV DETALJPLANEN Organisatoriska genomförandefrågor

Kommunen ansvarar genom gatukontoret för genomförandet/ utbyggnaden av de delar av detaljplanen som utgör allmän platsmark. Respektive fastighetsägare ansvarar för utbygg- naden inom de delar som utgörs av kvartersmark.

Kommunen ansvarar genom gatukontoret för att tillsammans med exploatör samordna frågor om markköp, fastighetsbildning, ledningsrätter och avtal.

Tekniska genomförandefrågor

Ingrepp i fornlämning regleras enligt Lag (1988:950) om kulturminnen mm (KML) och beslut gällande detta fattas av Länsstyrelsen.

Nödvändig geoteknisk grundundersökning förutsätts tas fram av byggherren i samband med bebyggandet av området.

Gatukontoret ska medverka vid höjdsättningen av området för att säker ställa att dag- och spillvatten kan avledas med självfall. Vid bygglovsgranskning ska beaktas att inga golvbrunnar ligger under anslutningspunkt i gatan, då det medför risk för översvämning i huset.

Räddningstjänstens tillgänglighet till området är inom normal insatstid.

Fastighetsrättsliga genomförandefrågor och konsekvenser

Nya fastigheter inom området kommer att bildas genom avstyck ning från fastigheten Osby 193:1, som ägs av Osby kommun. Kommunen hanterar ansökan om fastighetsbild- ning hos Lantmäteri myndigheten, men fastighetsregleringen bekostas av den blivande fastighetsägaren. Osby kommun ansöker om omregistrering av fastighetsbeteckning för fastigheten Osby 193:3 hos Lantmäteriet när nya kvartersnamn vunnit laga kraft.

ADMINISTRATIVA FRÅGOR Ändrad lovplikt

Bygglov krävs inte för skärmtak mindre än 20 m2 över uteplatser m.m. såvida kraven enligt PBL (2010:900) 9 kap 4 § är uppfyllda i övrigt. PBL:s generella regel är annars att upp till 15 m2 är bygglovsbefriat.

Genomförandetid

Detaljplanens genomförandetid är 10 år från den dag planen vinner laga kraft.

Miljö- och byggförvaltningen i Osby januari 2013

Annika Wijk Carina Tenngart Ivarsson Miljö- och byggchef Bitr. stadsarkitekt LAR/MSA

References

Related documents

A1 – Olycka på Södra stambanan med farligt gods för respektive klass Frekvensen för en urspårning av ett tåg på aktuell sträcka beräknas genom Banverkets ”Modell för

• Övrig tid som du lägger på dina studier för att slutföra uppgifter som du får av utbildaren, får du max ersättning för 10 timmars arbetstid.. • Behövs förberedelsetid

Västerbottens och Västernorrlands län var nederbörden betydligt över den normala, men på Gottland, i Örebro län och i Södra Älvsborgs län var den endast

Bedömningarna av kvaliteten i utbildningen vid Ekbackeskolan och av hur väl verksamheten uppfyller statens krav görs utifrån skollagen, läroplanen och övriga skolförfattningar.

Atemp mätt värde (exkl. Avarmgarage) m² Finns installerad eleffekt >10 W/m² för uppvärmning och varmvattenproduktion.

På en skala där 1 är ”i mycket liten utsträckning” och 5 är ”i mycket stor utsträckning”, uppger Göran 3, när frågan ställs hur avgörande just det var för att

Carl Bejvel (SD) yrkar att kommunstyrelsen skall besluta föreslå kommunfull- mäktige besluta att nettodriftsbudgetramar och investeringsbudget för år 2016 antas i enlighet

Bolaget har t i l l föremål för sin verksamhet att inom X-stads kommun förvärva, äga, bebygga, förvalta, förädla och försälja fastigheter och tomträt- ter med

Dimensioneringen av ledningar för vatten och avlopp utreds inte inom ramen för denna detaljplan. Frågorna måste utredas närmare

Valnämnden ansvarar för ordning av alla valsedlar i röstnings- och vallokaler, det vill säga även för valsedlar som distribuerats till lokalerna av partierna

This thesis project designed, implemented, and evaluated a prototype push-based TRS architecture and developed a TRS provider for JIRA, which meets the purpose and goals discussed

Min hypotes (1.2) var att dialektutjämningen skulle märkas tidigare och tydligare på det morfologiska och det fonemiska planet än på det fonetiska planet. Sålunda skulle morfologiska

Under 2021 kommer en fullmäktigeberedning vara klar för hela kultur och fritid och ligga till grund för framtiden både gällande verksamhet, lokaler och framtida

very opposite of feeling viewed as different and missing affinity with others, can be seen when this study suggests that meeting others with similar experiences of living with

Osby kommun är både infrastrukturförvaltare och infrastrukturägare av sidospåren. Järnvägsanläggningen ansluter mot Trafikverkets anläggning inne på Osby driftplats, spår nr

[r]

Enligt beslut från kommunstyrelsens sammanträde 2018-02-12 § 38 återremitteras ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott, angående strandskyddsdispens på fastigheten Osby

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta avslå ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna, för uppförande av fritidshus på del av fastigheten

anfört att området för den nya byggnaden är taget i anspråk genom den befintliga fritidsstugan och att det finns el, kommunalt vatten och avlopp.. På fastigheten finns

Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag får mark tas i anspråk för att bebyggas endast om marken från allmän synpunkt är lämplig för

Konsekvenserna för människors hälsa vid en eventuell framtida flyttning av E10 till Silfwerbrandsgatan-Hjalmar Lundbohmsvägen- Stationsvägen i form av risk för ökat buller

En vikande konjunktur, fallande börs och den ökade oron som följde på terrorattackerna i USA har bidragit till att reklaminveste- ringarna i traditionella medier minskat

Två av respondenterna menar att förskoletiden är mycket viktigt tid för barnens språkutveckling eftersom under de första åren tar språket fart och barnen lär sig mycket.. De