Internetfonden 10 Hösten

Full text

(1)

1

Internetfonden’10 Hösten

Ansökningsdokument

Projekttitel Folkestads Internetsatsning

Sökande Folkutbildning AB

Projektledare Folke Folkesson E-postadress folke.folkesson@

Mobiltelefon 070-000000

Sammanfattning Folkutbildning AB vill med detta projekt utbilda datorovana personer som i dagsläget inte kan sägas ha tillgång till Internet. De målgrupper vi vänder oss till är pensionerade kvinnor och

invandrade personer med inga eller mycket små datorkunskaper och som ofta saknar datorer i hemmet. För dessa är behovet av att lära sig såväl allmän datorkunskap som Internetkunskap stort. Projektet ämnar därför att hålla grundläggande data- och Internetkurser, i syfte att tillgängliggöra Internet för denna grupp.

Nyckelord (3 st) Delaktighet, folkbildning, datorkunskap Projekttid (fr.o.m-t.o.m) 2011-01-01 – 2011-12-31

Sökt belopp 73 360 kr

Tidigare ansökan Nej

(2)

2

Innehållsförteckning

1 INLEDNING ... 3

1.1 PROJEKTTITEL ... 3

1.2 SÖKANDE ... 3

1.3 PRESENTATION AV DEN SÖKANDE ... 3

2 OM PROJEKTET ... 3

2.1 SAMMANFATTNING ... 3

2.2 SYFTE MED PROJEKTET ... 4

2.3 BESKRIVNING AV PROBLEMOMRÅDET ... 4

2.4 AVGRÄNSNINGAR ... 5

2.5 BAKGRUND ... 5

2.6 MÅLGRUPP ... 5

2.7 BESKRIVNING AV ANVÄNDARNYTTAN ... 5

2.8 NYSKAPANDE ... 6

2.9 MÄTBARA MÅL... 6

2.10 RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER ... 6

3 ORGANISATION ... 7

3.1 PROJEKTORGANISATION ... 7

4 PROJEKTRESULTAT ... 7

4.1 SPECIFIKATION AV LEVERANS OCH LEVERANSPLAN ... 7

5 PROJEKTPLAN ... 7

5.1 ÖVERGRIPANDE TIDPLAN ... 7

5.2 ARBETSMETODIK ... 7

5.3 SPECIFIKATION AV DELPROJEKT/AKTIVITETER/TIDPLAN ... 8

6 ÄGANDE AV PROJEKTRESULTATET ... 8

6.1 BIDRAG TILL .SE:S DOMÄNNAMNSVERKSAMHET ... 9

7 SPRIDNING OCH NYTTJANDE AV PROJEKTRESULTATET ... 9

7.1 SPRIDNINGSPLAN ... 9

8 FÖRVALTNINGSPLAN ... 9

8.1 LÅNGSIKTIG FÖRVALTNING ... 9

8.2 .SE:S ÅTAGANDE FÖR FÖRVALTNING ... 9

9 PROJEKTUTVÄRDERING ... 9

10 FINANSIERING OCH BUDGET ... 10

10.1 PARTNERS ... 10

10.2 BERÄKNINGSGRUNDER ... 10

10.3 SÖKT BELOPP ... 10

10.4 SPECIFICERAD KOSTNADSFÖRDELNING ... 10

11 ÖVRIGT ... 11

11.1 EVENTUELLA BILAGOR ... 11

(3)

3

1 Inledning 1.1 Projekttitel

Folkestads Internetsatsning

1.2 Sökande

Namn Företag/Organisation/Person Folkutbildning AB Person-/Organisationsnummer 800000-0000

Kontaktperson Folke Folkesson

Postadress Box 00, 100 00 Folkestad

Telefonnummer 08-000000

Mobilnummer 070-000000

E-postadress folke.folkesson@

1.3 Presentation av den sökande

Folkutbildning AB är ett studieförbund som bedriver folkbildning på ett 40-tal orter i Sverige.

Vår idé är att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv.

Folkutbildning AB är en idéburen organisation, fristående från politiska, religiösa,

kommersiella och fackliga intressen. Folkbildningstanken - alla människors livslånga rätt att fritt söka efter kunskap - genomsyrar vår pedagogik, organisation och våra värderingar.

Folkutbildning AB i Folkestad arbetar bland annat med integrationsfrågor och har ett väl utvecklat samarbete med en rad invandrarföreningar i Folkestad. Efter önskemål från flera av våra samarbetsföreningar söker Folkutbildning AB därför medel för att genomföra data- och Internetkurser i syfte att tillgängliggöra Internet för en mycket dator- och Internetovan grupp.

Folkutbildning AB har stor erfarenhet av folkbildning – genom vår verksamhet i

folkhögskolor, kvällskurser, gymnasieskolor och studiecirklar har vi en mycket bred bas att utgå ifrån när projektet ska sjösättas. Förutsättningarna för Folkutbildning AB att genomdriva detta projekt måste anses synnerligen goda då vi har ett stort nätverk av lärare och

administratörer, en redan etablerad kontakt med föreningar som efterfrågar projektet, samt lokaler för att genomföra detta.

2 Om projektet

2.1 Sammanfattning

Folkutbildning AB vill med detta projekt utbilda datorovana personer som i dagsläget inte kan sägas ha tillgång till Internet. De målgrupper vi vänder oss till är pensionerade kvinnor och invandrade personer med inga eller mycket små datorkunskaper och som ofta saknar datorer i

(4)

4 hemmet. För dessa är behovet av att lära sig såväl allmän datorkunskap som Internetkunskap stort. Projektet ämnar därför att hålla grundläggande data- och Internetkurser, i syfte att tillgängliggöra Internet för denna grupp.

2.2 Syfte med projektet

Projektets målsättning är att tillgängliggöra Internet för personer med liten eller ingen datorvana. Då allt fler myndigheter och privata företag såsom banker och försäkringsbolag idag helt eller delvis har övergått till att använda sig av Internet för sina kundkontakter kan detta projekt möjliggöra för målgruppen att själva ta till sig nödvändig information på dessa platser. Den målgrupp som denna ansökan vänder sig till kan, trots att datorer finns på t.ex.

bibliotek, inte tillgängliggöra sig informationen som finns på Internet eftersom de har allt för dåliga datakunskaper för att använda sig av Internet.

Beskrivning av problemområdet

Allt fler organisationer, myndigheter, politiska partier och andra samhällsnyttiga institutioner flyttar idag ut sin verksamhet på Internet. Detta innebär att Sveriges befolkning i allt större utsträckning måste ha tillgång till Internet för att kunna använda sig av de tjänster dessa institutioner erbjuder.

Tillgången till Internet får i dagens Sverige anses vara god – 86 % av hushållen i Sverige har tillgång till Internet1. Utöver detta tillkommer de skolor, bibliotek och andra offentliga institutioner som erbjuder en lokal Internetuppkoppling. Infrastrukturen finns således. Trots detta har många svenskar inte möjlighet att använda sig av Internet. Ett stort antal personer har fortfarande ingen eller mycket liten erfarenhet av att använda sig av datorer, vilket

förhindrar dem från att komma åt den information och de tjänster som är förlagda till Internet.

Som en del i vår integrationssatsning samarbetar Folkutbildning AB i studiecirkelform med ett antal invandrarföreningar i Folkestad. Flera av dessa har under en lång tid efterfrågat datorkurser så att deras medlemmar ska kunna använda sig av Internet. Folkutbildning AB samarbetar även med Hemkunskapsföreningen. Bland deras Hemkunskapsföreningens medlemmar finns en stor grupp pensionerade kvinnor vilka också under en lång tid har efterfrågat datorkurser. En stor andel av dessa föreningars medlemmar har vare sig en dator hemma eller datorkunskaper nog för att kunna använda sig av Internet ens på de offentliga platser där Internet erbjuds. Då Folkutbildning AB Folkestad inte har resurser att bekosta särskilda insatser för att höja datorkunskaperna hos dessa medlemmar har denna fråga länge legat på is. Internetfondens utbildningsprojekt för att öka den digitala delaktigheten är därför en utmärkt chans för oss att utbilda dessa föreningars medlemmar i dator- och

Internetkunskap. Ett beviljat bidrag skulle möjliggöra för Folkutbildning AB att starta ett

1 Källa: Internetstatistik.se, tillgänglig på http://www.internetstatistik.se/content/2195-tva-av-tre-hushall-i- europa-har-tillgang-till-internet.html den 30 augusti 2010.

(5)

5 projekt för att höja den digitala kompetensen hos denna målgrupp. Den stora kompetens kring folkbildning som Folkutbildning AB i Folkestad har byggt upp under årens lopp gör att förutsättningarna för att projektet ska lyckas är mycket goda.

2.3 Avgränsningar

Projektet har inte för avsikt att utbilda Folkutbildning ABs samarbetspartners i allmänhet utan kommer att rikta allt fokus mot de föreningar där behov av ökade datorkunskaper finns. Inte heller riktar sig projektet i detta första steg till samarbetsföreningar utanför Folkestad. På lång sikt hoppas Folkutbildning AB att kunna sprida detta koncept, men för 2011 finns endast planer på att utbilda personer boende i Folkestadsregionen.

2.4 Bakgrund

Bland Folkutbildning ABs samarbetsföreningar i Folkestad återfinns bland andra

Asylhjälpsföreningen, Afrikanska föreningen, Kurdiska föreningen, och Religiösa föreningen.

Ett stort antal medlemmar i dessa föreningar har inga eller mycket dåliga datorkunskaper, varför föreningarna vid upprepade tillfällen efterfrågat datorutbildningar så att medlemmarna kan ta del av grundläggande information som finns på myndigheter och andra organisationers hemsidor. Dessa personer befinner sig i en form av digitalt utanförskap då deras möjligheter att ta till sig svensk samhällsinformation på grund av att deras bristande datorkunskaper är mycket små. Att stärka denna grupps datorkunskaper är därför i allra högsta grad att öka Internetdelaktigheten i Sverige. I ett första steg planeras projektet att pågå under 40 veckor, med start i januari 2011. Resultaten av projektet kommer att vara högst mätbara, då deltagarna förväntas göra särskilda datortest i slutet av genomförd utbildning.

2.5 Målgrupp

Målgruppen för detta projekt är medlemmar i olika invandrarföreningar i Folkestad samt pensionerade kvinnor i Hemkunskapsföreningen.

2.6 Beskrivning av användarnyttan

Detta projekt kommer i ett initialskede utbilda ett trettiotal personer i dator- och

Internetkunskap. Tanken med projektet är att efter utbildningen av de första grupperna kunna sprida lärandet genom att grupperna själva vidarebefordrar den kunskap som fåtts genom projektet. Att så sker är högst sannolikt då de föreningar samarbetet avser är mycket aktiva och villiga att som grupp utveckla dessa och andra områden. Då det finns en stor efterfrågan på datorkurser i dessa föreningar hoppas Folkutbildning AB beviljas medel för både själva datorkurserna men även två stycken bärbara datorer, som kan lånas ut till föreningarna när

(6)

6 datorkurserna hålls. På så sätt uppnås en kontinuitet i projektet, vilket möjliggör för fler personer att ta till sig de kunskaper som är nödvändiga. Kortfattat innebär detta att:

- de grupper som får nytta av projektet är invandrare och pensionerade kvinnor med ett enormt stort behov av att lära sig hur datorer och Internet fungerar

- dessa personer lär sig de grundläggande färdigheter som krävs för att kunna navigera på Internet samt hur man går tillväga för att använda sig av särskilda tjänster på samhällsnyttiga sidor såsom bibliotek, banker, försäkringskassan och

arbetsförmedlingen.

- användarnyttan för projektdeltagarna är mycket stor då projektet öppnar upp den värld av information som Internet utgör och som till dags dato varit helt stängd för dem - projektet kommer efter ett år (40 veckor) att ha uppnått sitt mål, det vill säga att

användarna lärt sig tillräckligt mycket om datorer och Internet för att själva kunna utföra tjänster och självständigt söka information

2.7 Nyskapande

Det som framförallt är nyskapande i detta projekt är att det tar hjälp av den administration som redan idag finns på Folkutbildning AB för att kunna bedriva projektet längre än det år som ansökan avser, vilket gör projektet billigt i jämförelse med andra utbildningsinsatser.

Varken Folkutbildning AB eller de målgrupper vi vänder oss till har de egna resurser som krävs för att bekosta datorutbildningar. Däremot kan Folkutbildning AB erbjuda många runtomringliggande tjänster, såsom tillgång till flerspråkig personal, lokaler, och personal på regionkontoret som kan administrera och övervaka att utbildningen fortlöper enligt planerna.

Då Folkutbildning AB genomför detta projekt i folkbildningssyfte snarare än vinstsyfte kan projektet genomdrivas till en låg kostnad per utbildningsplats.

2.8 Mätbara mål

Vid projektets slut ska deltagarna i projektet ha fått så goda kunskaper att de självständigt kan söka information och ta del av samhällstjänster på Internet. Detta kan göras mätbart genom att deltagarna får genomföra ett test efter fullgjord kurs. Vid projektets slut ska ca 30 personer ha uppnått detta mål. Skulle projektet visa sig vara så lyckat som Folkutbildning AB i Folkestad hoppas kan det även komma att spridas till andra regionkontor i Sverige.

2.9 Risker och osäkerhetsfaktorer

Den enskilt största risken för detta projekt är att en eller flera deltagare hoppar av projektet.

Detta scenario är emellertid osannolikt då just tillgång till Internet vid så många tillfällen lyfts fram som ett högprioriterat område för personlig utveckling. Folkutbildning AB har en tät

(7)

7 kontakt med de föreningar projektet vänder sig till, vilket innebär att våra handläggare kan stötta och uppmuntra deltagarna att fullfölja projektet.

3 Organisation

3.1 Projektorganisation

Roll

Beställare Folkutbildning AB Folkestad

Styrgrupp

Projektledare Folke Folkesson, Folkutbildning AB Folkestad

Projektdeltagare Medlemmar i invandrar- och pensionärsföreningar

Övriga Datalärare kommer att hålla i själva utbildningen

4 Projektresultat

4.1 Specifikation av Leverans och Leveransplan

Nr Leveransförteckning Beskrivning av förväntat resultat Leveransdatum

1 Grundläggande

datorkunskaper

Deltagarna klarar av att hantera

grundläggande datorprogram och kan hantera t.ex. Windows skrivbord och

ordbehandlingsprogram.

2011-06-30

2 Grundläggande

Internetkunskaper

Deltagarna klarar av att navigera på Internet, söka information och använda sig av t.ex.

nätbaserade bank- skatte- och bibliotekstjänster.

2011-12-15

Slutrapport Skriftlig utvärdering av projektet lämnas in till .SE senast sista december 2011.

2011-12-31

5 Projektplan

5.1 Övergripande tidplan

Projektet ska inledas 2011-01-01 Projektet ska avslutas 2011-12-31

Projektet kommer att startas den första januari och sluta den sista december 2011. Själva utbildningstillfället kan komma att starta i mitten av januari månad. Varje termin ska 20 veckors studier täckas in.

5.2 Arbetsmetodik

Projektet kommer att drivas av tre parter: projektledare från Folkutbildning AB, datalärare, och deltagare.

(8)

8 Projektledaren från Folkutbildning AB sköter all kontakt med deltagarna och ordnar med bokning av deltagare och lokaler. Projektledaren ser också till att planera in

utbildningstillfällena och ansvarar för att utbildningen fortlöper enligt planen.

Datalärarna anställs av Folkutbildning AB och arbetar med timersättning. Lärarna ska arbeta efter den av Folkutbildning AB uppsatta målbilden, och ansvarar för att innehållet i

utbildningen motsvarar förväntningarna. Folkutbildning AB har redan i dagsläget kontakt med datalärare. Dessa kostar mellan 249 kr – 355 kr per 45-minuterstimme +32 % sociala avgifter.

Deltagarna är medlemmar i invandrar- och pensionärsföreningar. De anmäler sig via Folkutbildning ABs projektledare. Respektive förenings ledare sköter kontakten med projektledaren och ansvarar för att föra fram eventuella frågor eller önskemål.

Utbildningen – en träff á 1,5 timme i veckan per grupp – beräknas kunna hållas i Gymnasiet i Folkestad lokaler, där en datasal finns till förfogande för Folkutbildning AB. Gruppstorleken kommer att vara ca 15 personer per grupp, fördelat på två grupper.Efter fullgjord utbildning avslutas utbildningen med ett särkskilt datortest, vilket ska kontrollera att deltagarna har lärt sig de moment utbildningen är avsedd att ge.

5.3 Specifikation av delprojekt/aktiviteter/tidplan

Detta projekt kommer att genomföras i två faser. I den första fasen (januari-juni 2011) lär sig deltagarna grundläggande datorkunskaper, vilket är en absolut nödvändighet för att de ska kunna ta till sig projektets andra steg (augusti 2011-december 2011) – att lära sig att hantera e-tjänster och söka information på Internet. Generellt för kurserna gäller att teoretiska genomgångar varvas med praktiska övningar.

I ett första skede kommer kursen att gå igenom grundläggande datahantering, såsom

fönsterhantering och hantering av enheter, mappar och filer; att öppna, spara och flytta filer;

att använda menyer och sökfunktioner; tillbehör till datorn och program till dessa;

tangentbordet och grundläggande tangentbordsfunktioner. I nästa steg kommer de

grundläggande programmen att presenteras: Word, Excel, Powerpoint m.fl, med genomgång av varje programs mest grundläggande funktioner.

Till höstens Internetdel kommer deltagarna få en kortare teoretisk genomgång i Internets uppbyggnad. De får därefter lära sig att skapa och skicka e-post; hämta filer; göra

bankärenden och använda sig av andra myndighetstjänster; söka och värdera information mm.

på Internet; fallgropar och möjligheter vid Internetanvändning.

6 Ägande av projektresultatet

Ägare av projektresultaten är, i den mån en ägare utöver användarna själva finns,

Folkutbildning AB i Folkestad. .SE har dock goda möjligheter att ta del av projektresultaten, framförallt genom den utvärdering av projektet som Folkutbildning AB Folkestad planerar att

(9)

9 göra. Skulle projektet vara uppskattat av såväl .SE, Folkutbildning AB och deltagarna själva finns goda möjligheter att utveckla projektet till att gälla fler orter. Då Folkutbildning AB finns representerat på olika orter och har ett stort kontaktnät med just den grupp av personer som detta projekt vänder sig till är en sådan vidareutveckling lätt genomförbart.

6.1 Bidrag till .SE:s domännamnsverksamhet

Folkutbildning AB kommer där projektet presenteras att informera om att detta finansieras av .SE. Vidare finns möjligheter att publicera information om projektet på .SE:s webbportal.

7 Spridning och nyttjande av projektresultatet

Då projektet är en riktad utbildningsinsats kommer projektet att nå den användargrupp som åsyftas. Efter genomfört projekt finns dock utökade spridningsmöjligheter, både genom att de deltagare som lärt sig att hantera Internet förväntas sprida sin kunskap till sina respektive föreningar, samt att möjligheter att utveckla projektet till andra föreningar och städer finns.

7.1 Spridningsplan

Ett särskilt marknadsföringsmaterial kommer att framställas och genom invandrar- och pensionärsföreningar kommer erbjudandet till användarna.

8 Förvaltningsplan

8.1 Långsiktig förvaltning

Om önskemål för en fortsättning av projektet finns kommer Folkutbildning AB att söka ytterligare bidrag från antingen .SE eller andra samarbetspartners för att kunna utveckla projektet och sprida detta till fler föreningar och städer. För organisation, administration, vidareutveckling och uppföljning står Folkutbildning AB.

8.2 .SE:s åtagande för förvaltning

.SE behöver inte förvalta någon del av projektresultaten, men får så göra om önskemål finns.

9 Projektutvärdering

Möjligheterna för utvärdering måste anses synnerligen goda, då Folkutbildning AB har personal som fortlöpande arbetar med deltagarföreningarna och därför har kontinuerlig kontakt med dessa. Efter avslutat projekt kommer Folkutbildning AB att göra en utvärdering för att se huruvida projektmålen uppnåtts och hur deltagarna upplevt projektet. På så sätt kan värdefulla lärdomar dras för det fall projektet utvecklas och utvidgas till kommande år.

(10)

10 Efter varje avslutad del (juni 2011 samt december 2011) kommer en utvärdering att göras.

Utvärderingen genomförs digitalt och resultatet presenteras för .SE så snart det är klart.

10 Finansiering och budget

10.1 Partners

Någon direkt övrig finansiering finns inte för detta projekt. De kostnader för planering, administrering och uppföljning som projektet innebär kommer dock att täckas av

Folkutbildning AB i Folkestad, som avsätter personalresurser för att hantera dessa frågor.

10.2 Beräkningsgrunder

De datalärare som Folkutbildning AB i Folkestad kommer att anställa för detta projekt kostar mellan 249 kr – 355 kr per 45-minuterspass, plus 32 % i sociala avgifter. Beräkningarna i denna ansökan görs därför på 300 kr plus sociala avgifter, vilket blir 396 kr per 45-

minuterspass. Med två sammanhängande 45-minuterspass en gång i veckan blir detta 31680 kr per grupp och år2, vilket för två grupper (15 pers. per grupp) ger en total årskostnad om 63360 kr.

Utöver detta söker Folkutbildning AB medel för två stycken bärbara datorer som

Folkutbildning AB kan låna ut till föreningarna. Datorerna får föreningarna fritt disponera för självstudier mellan lektionerna. Sökt belopp för inköp av dessa datorer är 10000 kr, beräknat på 5000 kr per dator, inklusive ordbehandlingsprogram.

10.3 Sökt belopp

73360 kr

10.4 Specificerad kostnadsfördelning

Nedan följer en kostnadsberäkning för projektet. Folkutbildning AB lägger ut för kostnaderna inför varje angivet steg, och redovisar därefter kvitton för varje delutbetalning.

Leverans Beräknat datum Kostnad

1 Vid projektstart, två bärbara datorer à 5000 kr 2011-01-01 10000 2 Vårtermin 2011, 5 månader à 6336 kr per månad (792

kr per grupp och utbildningstillfälle).

2011-01 – 2011-06 31680

3 Hösttermin 2011, 5 månader à 6336 kr per månad (792 kr per grupp och utbildningstillfälle).

2011-08 – 2011-12 31680

Summa 73360 kr

2 Räknat på 40 * 2 (40 veckor, 2 studietimmar per vecka) * 396 (lön för lärare) = 31680 kr

(11)

11 Preliminära önskade utbetalningsdatum från .SE: Del 1: 31 januari 2011; Del 2: 30 juni 2011;

Del 3: 31 december 2011

11 Övrigt

För eventuella frågor, kontakta Folke Folkesson

11.1 Eventuella bilagor

Inga bilagor.

Ansökan sänds till ansokan@iis.se och ska vara .SE tillhanda senast 2010-09-12.

TACK!

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :