• No results found

Finns det skillnader mellan kvinnor och män? – när det gäller hörapparatanvändning. Ann-Charlotte Hannu 2006

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Finns det skillnader mellan kvinnor och män? – när det gäller hörapparatanvändning. Ann-Charlotte Hannu 2006"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Finns det skillnader mellan kvinnor och män? – när det gäller hörapparatanvändning. Ann-Charlotte Hannu 2006

Sammanfattning

Denna genusrelaterade studie undersökte om det fanns signifikanta skillnader mellan män och kvinnors användande av hörapparat ca sex månader efter avslutad

rehabilitering. Urvalet bestod av 200 enkäter (HAUQ, Hearing aids user´s questionnaire), 100 stycken män och 100 stycken kvinnor, skickade från en hörselklinik i Stockholm.

Sammanställningen av enkäterna visade inga avgörande skillnader mellan

könen i användandet. Däremot upplevde kvinnor svårigheter med hörapparaterna i något högre grad än männen. Resultaten visade att majoriteten av brukarna använder sina hörapparater dagligen. Det konstaterades att personer som använder två

hörapparater är mer nöjda än de som använder en hörapparat. Förutom resultaten från de fasta frågorna presenteras synpunkter som brukarna lämnat på de öppna frågorna i en kvalitativ del. Den kvalitativa delen delades in i olika kategorier och sammanfattades män och kvinnor för sig. Den kvalitativa delen är exempel och illustrationer av

resultaten i den kvantitativa delen av studien. Slutsatsen av studien visade att likheterna mellan könen beträffande hörapparatanvändning är större än skillnaderna men att vissa små skillnader kan anas.

Is there any difference between men and women?

– regarding hearing aid usage.

Abstract

The aim of this gender related study was to find out if there is a significant difference between how men and women use their hearing aids approximately six months after the rehabilitation has been concluded. The material consists of 200 questionnaires (HAUQ Hearing Aids User´s Questionnaire), 100 men and 100 women, which have been sent from a clinic i Stockholm. The compilation revealed no conclusive differences between the sexes as regards the usage of hearing aids. However, there was evidence that women experienced more difficulties with their hearing aids compared to the men in the study.

The results showed that a majority of the users wore their aid/s on a daily basis. It was also found that users wearing two hearing aids were more satisfied than those using just one. Apart from the compilation of the questions the study also contains a qualitative part where reflections made by the users have been categorized and summarized as examples and illustrations of the results in the quantitative part of the study. The study reached the conclusion that the similarities regarding hearing aid usage are greater than the differences but that a variance can be found.

References

Related documents

Till denna tänkta hyllmeter av litteratur – som också i fysisk bemärkelse vad gäller placering på institutionen ska vara lätt- tillgänglig – ska man kunna söka sig när

Reasons for higher grades (A, B, B-C) could be connected to online gaming at least 4 hours a week (mostly the males benefited from this since the females were mostly

Slutsatsen av detta är att de skillnader i beteende mellan kvinnor och män som vi tycker oss kunna observera ofta är ”kontextberoende”; bete- endet speglar inte

Även om diktatorspelet är negativt korrelerad med lönen och därmed i linje med Franks teori om altruistiska yrken är det svårt att tolka resultatet som annat än att vårt mått

Innebörden i de fyra områden (Bilaga 1, tabell B2) männen formulerade som mest betydelsefulla var i tur och ordning (urspunglig rubrik i Bedis och Richards studie inom parantes):

Det verkar som att en kvinnas talan utgör något slags hot och för att en kvinna ska tystas finns det vissa män som titulerar dessa kvinnor med ord som just kaxig, tjatig eller

Enligt Kopp med flera (2007) var sambandet mellan depression och att inte ha en god relation till sin chef tydligare hos kvinnor än hos män, faktorer som att inte vara nöjd med

Unlike the distinct differences observed in the disaggregation assays and the heat shock survival, all ΔclpB complemented with the M-domain variants of clpB showed similar

Fler studier behövs för att få en mer övergripande bild om hur sjukgymnaster ser på sin egen roll inom neurorehabilitering samt för att andra yrkeskategorier ska få en

När sjuksköterskor är välutbildade för att utföra intravitreala injektioner, har de alla förutsättningar att utföra behandlingen på ett säkert sätt för patienterna

Även riskpreferenser bör spela en viktig roll för hur individer uppfattar en sådan situation, då ett konkret tävlingsmoment leder till att utfallet inte bara baseras på

Det förklaras av att en större andel (83 procent) av de kvinnor som pendlar utom länet pendlar till Mälarlänen (som ligger förhållandevis nära Stockholms län) medan

De mer sammanfattande analyserna för 2018 visar att kvinnor i riksdagen, även efter kontroll för partitillhörighet, är något mer vänster än män på den ekonomiska dimensionen

”Liksom våldtäkt, typ…” är en avhandling författad av Stina Jeffner. Avhandlingen behandlar betydelsen av kön och heterosexualitet för ungdomars förståelse

I och med detta menar Barth att författaren pekar på vers 23c där mannen inte skall 140 förstås som frälsare för kvinnan på något sätt.. Best menar att innehållet i vers 23c

För män är motsvarande ansiktsuttrycks-emoji (11 män, 3 kvinnor) och alkoholhaltiga drycker (6 män, 3 kvinnor). För att analysera emoji-resultatet är det även av vikt att

Vi har också kommit fram till att enhetscheferna upplever det mer negativt än positivt att vara i minoritet i en kvinnodominerad ledningsgrupp där de indirekt

Från 1970-talet har kvinnors andel i riksdagen ökat stadigt (SCB 2018a) Forskningsfrågan är följande: på vilket sätt ändras andelen inlämnade motioner

Detta stämmer också väl överens med resultaten från Lundmarks, Strömbergs och Wiiands studie från 1999, där 60 % av kvinnorna och knappt 50 % av männen instäm- de i

Man kan också även när det är texter som inte alls berör kön ha bilder på kvinnor som utför andra uppgifter än vad man är vana att se och att låta kvinnor få fler roller

Att han inte har någon hjärna, och knappast något hjärta, det märker hon just inte.” 155 Att de konstruerade en idealbild av mannen som var till för förstärkandet

Eftersom stereotypen av en framgångsrik ledare, enligt tidigare studier, korrelerar mera med den manliga stereotypen än den kvinnliga, ska kvinnor ha sämre möjligheter att

Detta återspeglas delvis i handlingarna och framför allt i att serien för räkenska- per, är mer omfattande hos tullkamrarnas arkiv jämfört med tullstationernas, samt i