• No results found

Stange, kl 18:30-19.40

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Stange, kl 18:30-19.40"

Copied!
16
0
0

Full text

(1)

Plats och tid Stange, kl 18:30-19.40

Beslutande Tuva Lund (S) , ordförande

Kerstin Amelin (V) Willy Viitala (M)

Kia Hjelte (M) §§ 31-34 Isak Nobuoka (MP) tj ers.

Karin Blid (S) tj ers. Kerstin Edman (TUP) Lars Schou (S) Lars Holmberg (SD) tj ers.

Berit Larsson (S) Aram El Khoury (KD) Christina Tibblin (M) tj ers 34-41

Ersättare Daniel Njuguna (S), Björn Pettersson (V) och Sirpa Humalisto (L)

Övriga deltagande Pia Bornevi, Christina Almqvist, Kerstin Frimodig, Anna Casteberg

(§§31-33), Pia Pramberger, personalrepresentant Kommunalarbeta- reförbundet ( §§ 31-40 ) och Nezrina Muric, personalrepresentant Kommunalarbetareförbundet (§§ 31-40)

Utses att justera Willy Viitala (M)

Plats och tid för justering 2 juni 2017 Kommunalhuset

Sekreterare Paragrafer 31-35, 37-41

Kerstin Frimodig § 36 Omedelbart justerad § 41 PuL

Ordförande

Tuva Lund

Justerare

Willy Viitala

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden 2017-05-24

Anslaget den Nedtas den

2017-06-02 2017-06-27

Förvaringsplats för protokollet

Vård- och omsorgsförvaltningen

Underskrift

_________________________

(2)

§ 31

Ändring av dagordning

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner att ärendet ”ledamotsinitiativ” läggs till som ärende 3, efter delårsrapport 1, på dagordningen.

Yrkande

Ordföranden Tuva Lund (S) yrkar att ärendet ”ledamotsinitiativ” läggs till som ärende 3, efter ärende delårsrapport 1, på dagordningen.

(3)

§ 32

Information från förvaltningen (von/2017:3)

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att de tagit del av in- formationen

Sammanfattning

Information från förvaltningschefen

Förvaltningschef Pia Bornevi informerar om pågående byggprojekt och in- vesteringar. Tekniska förvaltningen och byggherren för samtal gällande om- byggnationen av Allégården där vissa oklarheter finns. Även gällande om- byggnationen av Samariten pågår samtal mellan samma aktörer. För bygg- nationen av vård-och omsorgsboendet i Vårsta pågår detaljplanearbetet fort- farande.

Pia Bornevi återrapporter om en fråga gällande bostadsanpassningsbidrag som ställdes på föregående nämnd.

Lex Sarah anmälan- Christina Almqvist, kvalitetschef

Kvalitetschef Christina Almqvist informerar om tre lex Sarah- anmälan.

(4)

Delårsrapport 1 (von/2017:106)

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens delårsrapport per april 2017.

Nämnden har ett underskott orsakat av volymökningar inom t ex externa platser och personlig assistans. Vård- och omsorgsnämnden delar inte för- valtningens bedömning att prognosen av ett nollresultat är sannolik då det skulle krävas effektiviseringar under 2017 som kan betyda försämring av kvaliteten och ha negativ påverkan på bemanningen i verksamheten. Därför hemställer nämnden om tilläggsbudget från KS/KF för att hantera en del av volymökningarna.

Vård och omsorgsnämnden godkänner rapportering från förvaltningen med förslag på möjliga effektiviseringar 2018. Vård- och omsorgsnämnden gör inga ställningstaganden gällande de förslag som förvaltningen föreslår utan det blir ett underlag till budgetberedningen för mål och budget 2018.

Vård och omsorgsnämnden beslutar att göra följande tillägg till förvaltning- ens återrapportering med förslag på effektiviseringar som också är en del av underlaget till budgetberedningen för mål och budget 2018:

1. Öka antalet gruppbostäder som byggs i kommunen till minst tre per år, för att på så sätt ha tillräckligt med boenden, både utifrån det behov som finns men också för att kunna erbjuda våra medborgare möjlighet- en att flytta tillbaka till Botkyrka, om hen så vill. Antalet externa plat- ser har ökat och detta är ett förslag för att minska de externa platserna, vilket är mer ekonomiskt hållbart och samtidigt till brukarnas fördel.

Vi vill också ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en processbeskriv- ning för att minska kostnaderna för externa platser och ge förslag på komplementbeslut för att kunna påskynda processen, där en del skall vara att öka takten för färdigställande av fler gruppbostäder.

2. Att vård- och omsorgsnämnden gemensamt med socialnämnden möjliggör byggandet av ett boende i kommunen för de medborgare som t ex både har insatser inom socialpsykriatrin och är berättigade till LSS-insatser. Det handlar både om att utforma ett boende som är an- passat efter denna målgrupps behov menockså bygga upp en personal- styrka med den specialistkompetens som krävs för att kunna ge en bra omsorg och ett bra bemötande. Det här är ett förslag som möjliggör för Botkyrkabor att få bo kvar i kommunen samtidigt som det är mer eko- nomiskt hållbart än att köpa externa platser.

3. Under de senaste åren har sjukfrånvaron ökat i de verksamheter som nämnden ansvarar för. Förvaltningen har vidtagit åtgärder för att

(5)

minska sjukfrånvaron och vi vill att ytterligare åtgärder vidtas så att korttidssjukfrånvaron minskar med minst en procentenhet.

4. Vi vill att förvaltningen ska undersöka möjligheten för våra brukare inom äldreomsorgen att göra sina inköp via webben. Det är en effekti- visering som skulle frigöra mycket tid för medarbetarna inom t ex hemtjänsten samtidigt som det skulle ge de äldre mer valmöjligheter och möjlighet till större delaktighet än om hemtjänsten handlar åt den äldre.

5. Investera i digital teknik som möjliggör nattillsyn via kamera eller sensorer.

Sammanfattning

Prognosen per april visar ett beräknat underskott på 23,2 miljoner kronor 2017. I förvaltningens delårsrapport redovisas ett nollresultat för helåret.

I kommunens budget för 2017 gav kommunfullmäktige förvaltningarna i uppdrag att ta fram förslag på potentiella effektiviseringar motsvarande två procent av budget inom respektive nämnd (KS/2016:257). Uppdraget syftar till att öka effektiviteten i kommunen. Rapporten ska ses som ett underlag till kommande arbete med att ta fram ramar för budget 2018.

Yrkande

Kia Hjelte (M) och Willy Viitala (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget, bilaga.

Aram El Khoury (KD) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Vård- och omsorgsnämnden godkänner att yrkandemotiveringen biläggs protokollet.

Särskilt yttrande

Aram El Khoury (KD) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.

Vård- och omsorgsnämnden godkänner att yttrandet biläggs protokollet.

Protokollsanteckning

Vård- och omsorgsnämnden godkänner att Sirpa Humalisto (L) får lämna en protokollsanteckning:

Sirpa Humalisto (L) för till protokollet att hon vid tjänstgöring hade ställt sig bakom moderaternas bifallsyrkande till ordförandeförslaget.

(6)

Ledamotsinitiativ

Beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden mottar ledamotsinitiativen.

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar om bifall till beredning av leda- motsiniativ ”Byggprojekt och investeringar”

3. Vård- och omsorgsnämden beslutar om bifall till beredning av ledamotsi- nitiav ”Utdrag ur belastningsregistret”.

Ärende

Kia Hjelte (M) och Willy Viitala (M) lämnar in två ledamotsinitiativ ” Byggprojekt och investeringar” och ”Utdrag ur belastningsregistret”, bila- gor.

Yrkanden

Ordföranden Tuva Lund (S) yrkar att vård- och omsorgsnämnden ska motta ledamotsinitiativen samt yrkar bifall till beredning av ledamotsinitiativ

”Byggprojekt och investeringar” och bifall till beredning av ledamotsini- tiativ ”Utdrag ur belastningsregistret”.

Kia Hjelte (M) Aram El Khoury (KD) och Kerstin Edman (TUP) yrkar bi- fall till ordförandens yrkande.

Protokollsanteckning

Vård- och omsorgsnämnden godkänner att Sirpa Humalisto (L) får lämna en protokollsanteckning:

Sirpa Humalisto (L) för till protokollet att hon vid tjänstgöring yrkat bifall till ordförandens yrkande.

(7)

§ 35

Rutin för ansökan av statsbidrag och projektmedel (von/2017:96)

Beslut

Vård och omsorgsnämnd överlämnar Rutin för ansökan statsbidrag och pro- jektmedel, vård och omsorg som svar på kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden.

Sammanfattning

Genom Mål och budget 2017 har samtliga nämnder fått i uppdrag att skapa effektiva och dokumenterade rutiner för ansökningar av statsbidrag och öv- riga bidrag. Nämnderna har dessutom fått i uppdrag att skapa rutiner för att ha ett samlat grepp över alla statsbidrag och bidragsansökningar under året.

Vård och omsorgsförvaltningen har tagit fram en dokumenterad övergri- pande rutin för arbetet med statsbidrag och projektmedel som bifogas ären- det.

(8)

§ 37

Yttrande över motion- Matlagning i hemmet (M) (von/2017:103)

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden föreslår att kommunfullmäktige ser motionen som besvarad.

Reservation

Willy Viitala (M) och Christina Tibblin (M) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning

Det har inkommit en motion från Moderaterna där de föreslår att vård- och omsorgsnämnden ska få i uppdrag att utreda det så kallade Munkedalskon- ceptet. Munkedalskonceptet innebär att hemtjänsten vid ett biståndsbeslut kan åka ut och laga mat till brukaren i brukarens egna hem.

Redan idag är matlagning i hemmet en insats som är möjlig att få beviljad.

Eftersom att insatsen som efterfrågas redan idag är möjlig för våra brukare att få vid ett biståndsbeslut anser vård- och omsorgsförvaltningen att mot- ionen ska ses som besvarad.

Ärendet

Vård- och omsorgsnämnden har fått i uppdrag att yttra sig över motionen Matlagning i hemmet som lämnades in vid kommunfullmäktiges samman- träde 2017-03-30 av Kia Hjelte (M), Carl Baker (M) och Jimmy Baker (M).

Moderaterna har i motionen föreslagit att vård- och omsorgsnämnden ska ges uppdrag att utreda om det så kallade Munkedalskonceptet kan vara en framkomlig väg för Botkyrkas hemtjänsttagare.

Munkedalsprojektet drevs mellan 2012-2013 av Munkedals kommun under en 12 månaders period och innebar att hemtjänsten som biståndsbedömd in- sats lagade mat i hemmet. Detta projekt utvärderades sedan och utvärde- ringen visade ett positivt resultat vilket ledde till att man valde att perma- nenta insatsen.

Vård- och omsorgsförvaltningen har berett ärendet.

Yrkande

Willy Viitala (M) och Christina Tibblin (M) yrkar bifall till motionen.

(9)

Propositionsordning

Ordföranden ställer efter nämndens godkännande proposition på ordföran- deförslaget mot Willy Viitalas (M) och Christina Tibblins (M) yrkande om bifall till motionen och finner att nämnden beslutar enligt ordförandeförsla- get.

Protokollsanteckning

Vård- och omsorgsnämnden godkänner att Sirpa Humalisto (L) får lämna en protokollsanteckning:

Sirpa Humalisto (L) för till protokollet att hon vid tjänstgöring yrkat bifall till moderaternas yrkande.

(10)

Anmälningsärenden (von/2016:198, von/2016:92, von/2017:103, von/2017:2, von/2017:43, von/2017:90)

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att nämnden tagit del av ärendena.

Sammanfattning Kommunfullmäktige:

KF§ 52 2017-03-30 Svar på motion: inför äldreboendegaranti för personer över 85 år (KD), von /2016:92

KF § 53 2017-03-30 Svar på motion: kriterier för biståndsbedömning för vård- och omsorgsboende, von/2016:198

Kommunstyrelsen

KS § 56 2017-03-06 Svar på revisionsskrivelse: flyktingmottagningen, ks/2016:834

Kommunala pensionärsrådet Protokoll 2017-04-05

Myndighet

Sammanställning av domar LSS och SoL, januari- mars 2017 Redovisning av ej verkställda beslut, LSS, kvartal 1 2017 Redovisning av ej verkställds beslut, SoL, kvartal 1 2017

Pwc Revisionsrapporter: Vård- och omsorgsnämndens ansvarsutövande 2016 och Uppföljning av tidigare genomförda granskningar (von 2017:90) Sveriges kommuner och landsting, SKL

Cirkulär 17:14 Vårpropositionen och vårändringsbudget för år 2017 Förvaltningssamverkan

Protokoll 2017-05-09

(11)

§ 39

Delegationsbeslut (von/2016:130, von/2016:226, von/2016:227, von/2017:1, von/2017:45, von/2017:79, von/2017:80, von/2017:82, von/2017:88)

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att nämnden tagit del av besluten.

Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt vård- och omsorgsnämndens delegationsordning. Be- slut som fattas med stöd av delegering ska anmälas till vård- och omsorgs- nämnden.

Förvaltningschef

G11- Avtal avseende upphörande av anställning, von/2017:79 Verksamhetschef

B 37: Yttrande till IVO: klagomål angående myndighetsutövning, von/2016:130

B 37: Yttrande till IVO med anledning av ej verkställt beslut von/2017:45 B 44: Yttrande till förvaltningsrätten: särskild avgift enligt, LSS,

von/2016:226

B 44: Yttrande till förvaltningsrätten: särskild avgift enligt LSS, von/2016:227

( på bordet) Sektionschef:

G 5: Beslut om disciplinpåföljd i form av skriftlig varning, von/2017:82 Kvalitetschef

F1: Anmälan Lex Sarah, von/ 2017:80 Ansvarig chef

G1 – Avslut av provanställning, von/ 2017:88 Myndighet:

Delegationsbeslut fattade av handläggare för LSS; SFB och SOL, 2017-03- 01- 2017-03-31

Delegationsbeslut beslutade av handläggare bostadsanpassning 2017-03-01- 2017-03-31

(12)

Ärenden från dialogforum (von/2017:9) Det finns inga ärenden att redovisa.

(13)

YRKANDE Vård- och omsorgsnämnden

2017-05-24 Ärende 2 Ärende Delårsrapport 1 2017

Vi moderater tillstyrker förvaltningens delårsrapport per april 2017.

Vi yrkar också bifall till de fem förbättringspunkterna/åtgärderna som finns i ordförandeförslaget.

Vi vill också uttrycka vår oro för budgeten. Det finns många orosmoment i den och vi vet att förvaltningsledningen redan gjort många effektiviseringar som uppvägt vissa underskott. Nu ser förutsättningarna annorlunda ut och/eller de svårigheter nämnden står inför har eskalerat.

 antalet äldre och äldre-äldre ökar

 antalet som är i behov av vård och omsorg ökar

 kvalitetsaspekterna behöver en stramare tillsyn

 svårigheter att rekrytera och behålla personal

 sjuktalen ökar (och ligger på för höga nivåer sedan tidigare)

 byggandet kommer inte igång som planerat

Vi ser fram emot nästa delårsrapport då vi hoppas att vi kan höra mer positiva tongångar, kring de nämndens kommande utmaningar.

Vi föreslår vård- och omsorgsnämnden besluta att yrka bifall till ordförandeförslaget

Kia Hjelte Willy Viitala

(14)

Vård- och omsorgsnämnden

Ärende 2: Delårsrapport 1 2017 (von/2017:106)

Vi konstaterar att vård- och omsorgsförvaltningens delårsrapport per april 2017 visar ett prognostiserat underskott på 23,2 miljoner kronor för helåret. Föga överraskande är det Myndighet (personlig

assistans, externa placeringar SoL, externa placeringar LSS samt gemensam administration) som beräknas bidra till största andelen av underskottet. Förvisso redovisar central förvaltning ett

prognostiserat överskott på 23,2 miljoner kronor (tack vare en central buffert på 15 miljoner kronor samt planerade åtgärder på motsvarande 8,2 miljoner kronor för att dämpa underskottet) och därmed räknar därmed med ett nollresultat för helåret.

Många av de föreslagna åtgärderna för att möta effektiviseringen som ålagts nämnden i Mål och budget 2018 med en minskad budgetram på motsvarande två procent, är väl genomtänkta och nödvändiga.

Det finns dock en del farhågor och flera osäkra faktorer att ta i beaktande och som fortfarande kan påverka det ekonomiska resultatet i negativ riktning vid årets slut. Värt att nämna i sammanhanget är överskridande av beviljade hemtjänsttimmar, ökade volymer och byggprojekt samt de höga

kostnaderna för sjukfrånvaro. Den generella effektiviseringen av personalkostnaderna med bl a minskad vikarietillsättning kan minska möjligheterna till adekvat kompetensutveckling och öka risken för en ökning av (redan hög) sjukfrånvaro. En annan viktig utmaning är öka nöjdheten i fråga om bemötande hos våra brukare i vård- och omsorgsboenden, OF samt myndighet, som visade en nedåtgående trend i brukarundersökningen 2016.

Botkyrka 2017-05-24

Aram El Khoury (kd)

(15)

Sid 1

Yrkandeinitiativ Vård- och omsorgsnämnden

2017-05-24 Ärende Utdrag ur belastningsregistret

Medborgarna i Botkyrka har rätt att känna sig trygga och kunna lita på sin personal.

De ska känna att de får ett gott bemötande från all personal och få den omsorg de behöver.

Kommunen följer gällande lagstiftning kring hur utdrag ur belastningsregistret ska begäras vid nyanställningar av personal inom vård- och omsorgsförvaltningen.

Kommunstyrelsen har i ett tidigare beslut (KS/2013:681) fastslagit att registerutdrag enbart ska användas för de grupper och verksamheter där det finns ett uttryckligt stöd för detta i lagstiftningen. Inom vård- och omsorgsförvaltningen gäller det idag

följande grupper:

- Medarbetare som är anställda inom funktionsnedsättningsområdet där stöd- och serviceinsatser till barn och ungdom ingår

- Alla nyanställda medarbetare inom personlig assistans - Alla nyanställda medarbetare inom hemtjänsten

Detta är viktigt då brukarna inom dessa verksamheter är i beroendeställning till sin personal.

Det finns dock en grupp brukare till som vi vill värna på samma sätt och det är de boende i våra vård- och omsorgsboenden och de som har demenssjukdom. Här handlar det om personer som är mycket gamla och som oftast är multisjuka (somatiska) och därför helt beroende av den personal som ger vård och omsorg.

Samma sak gäller de personer som har demenssjukdom.

Vi föreslår vård- och omsorgsnämnden besluta om att bereda frågan om

att det vid nyanställningar av personal inom vård- och omsorgsboende alltid skall begäras utdrag ur belastningsregistret.

Kia Hjelte (M) Willy Viitala (M) Christina Tibblin (M)

(16)

Sid 1

Ärende Byggprojekt och investeringar

Vi har fattat flertalet beslut om nybyggnation och/ombyggnation för att skapa bättre förutsättningar kring hållbarheten för boenden för äldre och multisjuka personer. Men det har tyvärr uppstått ett antal förseningar som kan komma att få negativa

konsekvenser för såväl enskilda brukare som kommunens ekonomi.

Vi får till varje nämnd en redovisning av hur läget ser ut för förvaltningen, vilket är bra, men inte tillräckligt.

Nämnden behöver få bättre och mer utförlig information om varför det alltid uppstår förseningar. Beror detta på ekonomin i projekten eller finns det något i

kommunikationen mellan de olika förvaltningarna som inte fungerar optimalt?

Vi anser vidare att kommunstyrelsen bör ta ett fastare grepp om byggnationerna som rör vård- och omsorgsförvaltningen. Kommer dessa inte till stånd inom beräknad tid blir konsekvensen vitesförelägganden i mångmiljonsklassen.

Vi föreslår vård- och omsorgsnämnden besluta om att bereda frågan om

att vård- och omsorgsnämnden tillser att ansvarig/a för byggprojekten på Tekniska förvaltningen kommer till nämnden för att ge utförliga redovisningar av samtliga byggprojekt med genomarbetade tidsangivelser och kostnadskalkyler. Vilket gäller Allégården, Fittja, Samariten samt Vårsta.

Kia Hjelte (M) Willy Viitala (M)

References

Related documents

Vidare behöver även LSS-verksamheten en chefsförtätning för att kunna bibehålla kvalitén samt få mer rimlig storlek på personalgrupper. I utjämningssystemet för LSS för

Det är svårt att se att den tvåprocentiga uppräk- ningen som nu föreslås, räcker till alla volym- och kostnadsökningar.” Så här löd texten i av- snittet om budget 2014

I samband med besparingarna inom handikappomsorgen i budget 2012 har kostnaderna sjun- kit inom personlig assistans, men inte ännu till den beslutade kostnadsnivån.. Det saknas cirka

verksamhetsplan 2019-2020, konstaterat att det finns behov av fler platser för insatsen bostad med särskild service för vuxna i form av gruppbostad enligt lag om stöd och

Det finns behov av bostäder med särskild service LSS för att kunna verkställa beviljade insatser i Österåkers kommun istället för köp av plats i externt boende

Utbildningsnämnden uppdrar åt utbildningsförvaltningen att initiera en dialog med Samhällsbyggnadsförvaltningen och med EST (Effektiv samordning för trygghet) för att

Den 26 augusti fattade vård- och omsorgsnämnden beslut om yttrande till Mål och budget 2020.. Nämndens mål och målsatta mått följer i stort de formuleringar som

Vård- och omsorgsnämndens ordförande Tuva Lund (S) yrkar på att två nya ärenden läggs till dagordningen, Förlängd stängning av dagverksamhet och mötesplatser för seniorer samt

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till at- testförteckning 2019 inklusive beloppsgränser för fakturor i ekonomisyste- met Visma Inköp och faktura

Då vård- och omsorgsnämnden bara redovisar utfall på delårsbasis för ett få- tal av de målsatta måtten är det svårt att dra några direkta slutsatser hur för- valtningen

För att öka äldre Botkyrkabors möjlighet att själva bestämma över sina liv och vara aktiva medskapare i planering och utförande av stöd och insatser från kommunen,

Utöver förslag till justeringar och de medel som vård- och omsorgsnämnden äskar för hyror för vård- och omsorgsboenden, flyttkostnader Allégården, köpta platser inom

Vi kan förstå känslan av vanmakt som kan uppstå hos medarbetarna när man ständigt matas med låga kvalitetssiffror och vi inser att väldigt många enskilda medarbetare och

Kommunfullmäktige har i ett tidigare beslut (KS/2013:681) fastslagit att re- gisterutdrag bara ska användas där det finns stöd för detta i lagstiftningen, och för vård-

Därutöver ser vi i politiken ett behov av att möjliggöra för Botkyrkabor att kunna flytta hem till kommunen igen samt att kommunen ska ha så pass många gruppbostäder så

Det beror på ny information från tekniska förvaltningen om att nämnden inte kommer att debiteras för varmhyra på Samariten. Hur kan sådan information komma så sent på året,

Utifrån ny information och ett nyligen framtaget beslutsunderlag från tek- niska förvaltningen (se bilaga) föreslås vård- och omsorgsnämnden ta ställ- ning till att äska

Verksamhetschef för stöd ordinärt boende Verksamhetschef funktionsnedsättning Verksamhetschef funktionsnedsättning Verksamhetschef för stöd ordinärt boende Verksamhetschef

Förvaltningschefen får i uppdrag att förlänga avtalet med AB SOLOM avseende drift av Malmvägen i enlighet med förslaget i bilaga 2 till tjänsteutlåtande dater at 2018 - 04 -

Det innebär även att nämnden inte kan räkna upp ersättningarna till externa utförare inom de olika kundvalen vilket kan ha effekter på hur attraktiv kommunen blir för nuvarande

• Verksamhetschef ansvarar för att rapportera om de övergripande resultaten från samråden med brukarorganisationer i delårsbokslutet respektive

– Ett arbete kommer att drivas för att utvidga målstyrningen samt att utveckla kvalitetsindikatorer

Istället för att återställa den halva som frigörs till en grusplan vill kultur-, demokrati- och fritidsnämnden i samband med detta under 2018 anlägga konstgräs och