• No results found

Kreativa fonden och Evenemangsbidrag

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Kreativa fonden och Evenemangsbidrag"

Copied!
119
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2]

Kultur- och fritidsnämnden

2019-04-02

Tid 2019-04-09, Kl 19:00

Plats Cirkus Cirkör, Rotemannavägen 22, Alby

Ärenden

Justering

Förvaltningschefen informerar

1 Yttrande över motion – Bygg en simhall i Tullinge 2 Utredning om utegym, muntlig redovisning

3 Handlingsplan strategi för ett jämlikt Botkyrka, muntlig redovisning 4 Uppdrag – Nya riktlinjer för projektstöden med revidering av kriterierna

5 Rekvirering av medel och utlysning av föreningsbidrag för att arrangera sommar- lovsaktiviteter 2019

6 Uppdrag - återkomma med förslag till fördelning av de tillkommande medlen till fritidsgårdsverksamheten

7 Beslut om bidrag till 30+-verksamhet 2019 8 Öppettider Botkyrka konsthall och Fittja bibliotek 9 Öppna nämndsammanträden KFN 2019-2022

(2)

BOTKYRKA KOMMUN KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2[2] Kultur- och fritidsnämnden

2019-04-02

10 Val av adjungerad ledamot i namnberedningen

11 Reglemente för kultur- och fritidsnämndens Föreningsråd 12 Reglemente för kultur- och fritidsnämndens Konstråd 13 Val av ledamöter till Föreningsrådet 2019-2022 14 Val av ledamöter till Konstrådet

15 Anmälningsärenden 16 Delegationsbeslut

Nämndsammanträdet börjar kl. 19 och denna gång är vi i Cirkus Cirkörs lokaler,

Rotemannavägen 22 i Alby. Gruppmötena börjar kl. 18, där majoriteten sitter i sammanträdes- rummet och oppositionen i anslutning till detta.

Kaffe/te och smörgåsar serveras i anslutning till gruppmötena.

Meddela gärna förhinder till anja.johansson@botkyrka.se

Välkomna!

Robert Aslan Anja Johansson ordf kultur- och fritidsnämnden nämndsekreterare

(3)

ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1]

Kultur- och fritidsnämnden

2019-04-02 Dnr KOF/2019:18

1

Yttrande över motion - Bygg en simhall i Tullinge

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden avstyrker motionen från Tullingepartiet (TUP) om att bygga en simhall i Tullinge.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsförvaltningen har mottagit motion - Bygg en simhall i Tullinge (TUP), KS/2016:708.

TUP anger i motionen att Tullingeborna under 30 års tid efterfrågat en sim- hall. En simhall skulle gynna folkhälsa, gemenskap och trivsel för både ungdomar och pensionärer. Idén om en simhall i Tullinge har aktualiserats av medborgarna med jämna mellanrum under de senaste åren. När Tullinge växer kraftigt är det dags att väcka frågan till liv igen.

Kultur- och fritidsförvaltningen har fått i uppdrag av kultur- och fritids- nämnden att ta fram en utvecklingsplan för Botkyrkas badhus under 2019. I utvecklingsplanen ska utifrån behovsanalys och marktillgång, förslag på badhusens placering i kommunen utredas. I avvaktan på att utvecklingspla- nen är färdig, föreslår förvaltningen att kultur- och fritidsnämnden avstyrker förslag att bygga en ny simhall i Tullinge.

(4)

TJÄNSTESKRIVELSE 1[3]

Kultur- och fritidsförvaltningen

2019-03-14 Dnr KOF/2019:18

Kultur- och fritidsförvaltningen

Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45, Tumba · Kontaktcenter 08-530 610 00 Direkt 08 530 610 00 Sms·/HandläggareMobilTelefon/ · E-post ake.roxberger@botkyrka.se

Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se

Referens Mottagare

Ulrika Höglund Åke Roxberger

Kultur- och fritidsnämnden

Yttrande över motion - Bygg en simhall i Tullinge (TUP), KS/2016:708

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden avstyrker motionen från Tullingepartiet (TUP) om att bygga en simhall i Tullinge.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsförvaltningen har mottagit motion - Bygg en simhall i Tullinge (TUP), KS/2016:708.

TUP anger i motionen att Tullingeborna under 30 års tid efterfrågat en sim- hall. En simhall skulle gynna folkhälsa, gemenskap och trivsel för både ungdomar och pensionärer. Idén om en simhall i Tullinge har aktualiserats av medborgarna med jämna mellanrum under de senaste åren. När Tullinge växer kraftigt är det dags att väcka frågan till liv igen.

Kultur- och fritidsförvaltningen har fått i uppdrag av kultur- och fritids- nämnden att ta fram en utvecklingsplan för Botkyrkas badhus under 2019. I utvecklingsplanen ska utifrån behovsanalys och marktillgång, förslag på badhusens placering i kommunen utredas. I avvaktan på att utvecklingspla- nen är färdig, föreslår förvaltningen att kultur- och fritidsnämnden avstyrker förslag att bygga en ny simhall i Tullinge.

Ärendet

Kultur- och fritidsförvaltningen har mottagit motion- Bygg en simhall i Tul- linge (TUP), KS/2016:708.

TUP anger i motionen att Tullingeborna under 30 års tid efterfrågat en sim- hall. En simhall skulle gynna folkhälsa, gemenskap och trivsel för både ungdomar och pensionärer. Idén om en simhall i Tullinge har aktualiserats av medborgarna med jämna mellanrum under de senaste åren. När Tullinge växer kraftigt är det dags att väcka frågan till liv igen.

Kultur- och fritidsförvaltningen medverkar aktivt i arbetet med att i på- gående detaljplanearbete för Rikstens Friluftsstad, och särskilt i nu på-

(5)

BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2[3]

Kultur- och fritidsförvaltningen

2019-03-14 Dnr KOF/2019:18

gående detaljplaneområde 6, bevaka behoven av mark för kommunal service i form av lokaler för idrott, motion och friluftsliv men också lokaler för fri- tidsklubb och fritidsgård. Kultur- och fritidsförvaltningen har på uppdrag av nämnden skapat en kultur- och fritidsplan för Riksten.

Förvaltningen genomförde redan 2013/2014 en studie/idéprogram i framtida behov inom kultur- och fritidsprogrammet utifrån status på befintliga an- läggningar/lokaler och den demografiska prognosen fram till 2022. Behoven av kommunal service inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde vän- tas öka de kommande åren, inte minst med anledning av de många plane- rade förtätningarna av bostadsbebyggelse.

Kommunens befintliga simhallar, Fittjabadet och Storvretsbadet, är upp- förda på 1970-talet och har under åren genomgått renoveringar och upprust- ningar. Att rusta upp och modernisera ett badhus eller bygga nytt, som ger olika intressegrupper en känsla av att just deras behov har beaktats i plane- ringen, är en utmaning för tjänstemän och politiker.

En annan stor utmaning i samband med detta är att de val som slutligen styr vilken väg man ska gå, så gott som alltid, handlar om kostnadsbilden. Bad är en av de dyraste investeringsutgifter en kommun kan ställas inför inom fritidsområdet. Ett väl fungerande bad med hög tillgänglighet för alla och med rätt val av byggnads- och inredningsmaterial, landar beroende av stor- lek, i kostnadsspannet 400-800 miljoner kronor.

Kommunala badhusanläggningar har under snart 20 års tid kommit att ut- vecklas till att bli mer och mer av sociala mötesplatser, rekreations- och motionscenter, och inte som förr, anläggningar för renlighetsbad, simun- dervisning och klubbverksamhet. Kultur- och fritidsförvaltningen har under 2018 genomfört en översyn av badens status och kommande renoveringsbe- hov, där tekniska förvaltningen påbörjar viss renovering under sommaren 2019.

Kultur- och fritidsförvaltningen har fått i uppdrag av kultur- och fritids- nämnden att ta fram en utvecklingsplan för Botkyrkas badhus under 2019. I avvaktan på att utvecklingsplanen är färdig, föreslår förvaltningen att kultur- och fritidsnämnden avstyrker förslag att bygga en ny simhall i Tullinge.

(6)

BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 3[3]

Kultur- och fritidsförvaltningen

2019-03-14 Dnr KOF/2019:18

Anja Dahlstedt Linus Söderling

Kultur- och fritidsdirektör Verksamhetschef Idrott och anläggning

_________

Expedieras till

Kommunfullmäktige

(7)

Kommunfullmäktige MOTION 2016-10-27

Bygg en simhall i Tullinge

Det var med glädje vi i Tullingepartiet tog emot beskedet att idéhuset hade lagts på is efter en intensiv kampanj och namninsamling. Tullingepartiet har konsekvent hävdat att det finns andra prioriteringar som bör gå före ett idéhus. Det är dock viktigt att de medel som var avsatta för idéhuset kommer Tullingeborna till del.

Sedan 30 år tillbaka har Tullingeborna efterfrågat en simhall. En ny simhall skulle gynna folkhälsa, gemenskap och trivsel för både ungdomar och pensionärer. Idén om en simhall i Tullinge har aktualiserats med jämna mellanrum av medborgare under de senaste åren. Nu när Tullinge växer kraftigt är det dags att väcka frågan till liv igen.

Om några år kommer det inte finnas tillräckligt många bassängtider i Botkyrka för att kunna tillgodose alla behov från skolor, föreningar och simmotionärer. Redan idag åker de flesta Tullingeborna till Huddinge för att simma.

Den del av Tullinge som expanderar mest är Riksten. I takt med att Riksten växer är det viktigt att den kommunala servicen går hand i hand med utvecklingen. Ett helt nytt bostadsområde som på sikt ska rymma 10 000 invånare bör utgöra tillräckligt underlag för en ny simhall.

Simhallen bör därför lämpligen byggas i anslutning till Riksten, ungefär vid påfarten till

Pålamalmsvägen. Där finns det möjlighet till nya parkeringsplatser, gång- och cykelbana samt bra kommunikationer vilket gör det lätt för alla Tullingebor att ta sig till simhallen, även utan bil. I slutändan är det dock tjänstemännen som ska föreslå hur en simhall ska se ut, var den lämpligast ska ligga och hur den ska byggas.

Vi föreslår kommunfullmäktige besluta

att berörd förvaltning får i uppdrag att utreda möjligheten att bygga en ny simhall i anslutning till Riksten.

Anders Thorén (TUP) Carl Widercrantz (TUP) Therese Lind (TUP) Camilla Jägemalm (TUP)

(8)

ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1]

Kultur- och fritidsnämnden

2019-04-02 Dnr KOF/2019:8

2

Utredning om utegym, muntlig redovisning

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av utredningen om utegym (anmäl- ningsärende).

(9)

TJÄNSTESKRIVELSE 1[1]

Kultur och fritidsförvaltningen

2019-04-02 Dnr KOF/2019:8

Kultur och fritidsförvaltningen

Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Kontaktcenter 08-530 610 00 E-post anja.johansson@botkyrka.se

Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se

Referens Mottagare

Anja Johansson Kultur- och fritidsnämnden

Muntliga redovisningar till nämnd 2019

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av utredningen om utegym (anmäl- ningsärende).

(10)

ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1]

Kultur- och fritidsnämnden

2019-04-02 Dnr KOF/2019:8

3

Handlingsplan strategi för ett jämlikt Botkyrka, muntlig redovisning

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av Handlingsplan strategi för ett jämlikt Botkyrka.

(11)

TJÄNSTESKRIVELSE 1[1]

Kultur och fritidsförvaltningen

2019-04-02 Dnr KOF/2019:8

Kultur och fritidsförvaltningen

Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Kontaktcenter 08-530 610 00 E-post anja.johansson@botkyrka.se

Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se

Referens Mottagare

Anja Johansson Kultur- och fritidsnämnden

Muntliga redovisningar till nämnd 2019

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av Handlingsplan strategi för ett jämlikt Botkyrka.

(12)

ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[2]

Kultur- och fritidsnämnden

2019-04-02 Dnr KOF/2019:16

4

Uppdrag - Nya riktlinjer för projektstöden med revidering av kriterierna

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden föreslår att:

• Kommunfullmäktige antar nya riktlinjer för projektstöden Drömdeg, Evenemangsbidrag och Kreativa fonden enligt förslag.

• Kommunfullmäktige ger kultur- och fritidsnämnden mandat att fatta beslut om riktlinjerna för projektstöden Drömdeg, Evenemangsbidrag och Kreativa Fonden vid behov.

• De nya riktlinjerna börjar gälla från och med den 1 maj 2019.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår nya riktlinjer för Drömdeg, Evene- mangsbidrag och Kreativa fonden efter en översyn av befintliga riktlinjer för projektstöden, som svar på kultur- och fritidsnämndens uppdrag att ”åter- komma med förslag på reviderade kriterier för stödformerna ’Evenemangs- bidrag’, ’Kreativa fonden’ och ’Drömdeg’ så att dessa bättre stödjer nämn- dens måluppfyllnad” (KOF 2017:101).

När det gäller Drömdeg innebär beslutet uppdaterade riktlinjer som ersätter beslut från 2005. För Kreativa fonden innebär beslutet nya riktlinjer som er- sätter tidigare praxis, och när det gäller Evenemangsbidrag innebär beslutet justering av riktlinjer i syfte att skapa samstämmighet med de två övriga stöden.

Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer att de nya riktlinjerna kommer att göra det enklare för Botkyrkabor och föreningar att ansöka om och redovisa

(13)

BOTKYRKA KOMMUN ORDFÖRANDEFÖRSLAG 2[2]

Kultur- och fritidsnämnden

2019-04-02 Dnr KOF/2019:16

projektstöd. De ökar transparensen kring handläggningen och effektiviserar arbetet med att kommunicera, handlägga, stötta och följa upp stöden.

Förvaltningen bedömer även att de nya riktlinjerna blir mer enhetliga och går bättre i linje med nämndens mål för stöden.

Vidare föreslås att kultur- och fritidsnämnden får mandat av kommunfull- mäktige att fatta beslut om riktlinjerna för Drömdeg, Evenemangsbidrag och Kreativa fonden vid behov.

I ärendet ligger också en hänvisning till återrapportering av uppdrag om Kreativa fonden (KS/2018:192) att belysa konsekvenserna av om fonden enbart ska rikta sig till medborgare i Botkyrka kommun.

(14)

TJÄNSTESKRIVELSE 1[5]

Kultur- och fritidsförvaltningen

2019-02-04 Dnr KOF/2019:16

Kultur- och fritidsförvaltningen

Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45 · Kontaktcenter 08-530 610 00 Direkt 08-530 61 000 Sms·/HandläggareMobilTelefon/ · E-post berivan.yildiz@botkyrka.se

Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se

Referens Mottagare

Berivan Yildiz Kultur- och fritidsnämnden

Reviderade riktlinjer för projektstöden Drömdeg, Evenemangsbidrag och Kreativa fonden

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden föreslår att:

• Kommunfullmäktige antar nya riktlinjer för projektstöden Drömdeg, Evenemangsbidrag och Kreativa fonden enligt förslag.

• Kommunfullmäktige ger kultur- och fritidsnämnden mandat att fatta beslut om riktlinjerna för projektstöden Drömdeg, Evenemangsbidrag och Kreativa Fonden vid behov.

• De nya riktlinjerna börjar gälla från och med den 1 maj 2019.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår nya riktlinjer för Drömdeg, Evene- mangsbidrag och Kreativa fonden efter en översyn av befintliga riktlinjer för projektstöden, som svar på kultur- och fritidsnämndens uppdrag att ”åter- komma med förslag på reviderade kriterier för stödformerna ’Evenemangs- bidrag’, ’Kreativa fonden’ och ’Drömdeg’ så att dessa bättre stödjer nämn- dens måluppfyllnad” (KOF 2017:101).

När det gäller Drömdeg innebär beslutet uppdaterade riktlinjer som ersätter beslut från 2005. För Kreativa fonden innebär beslutet nya riktlinjer som er- sätter tidigare praxis, och när det gäller Evenemangsbidrag innebär beslutet justering av riktlinjer i syfte att skapa samstämmighet med de två övriga stöden.

Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer att de nya riktlinjerna kommer att göra det enklare för Botkyrkabor och föreningar att ansöka om och redovisa projektstöd. De ökar transparensen kring handläggningen och effektiviserar arbetet med att kommunicera, handlägga, stötta och följa upp stöden.

(15)

BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2[5]

Kultur- och fritidsförvaltningen

2019-02-04 Dnr KOF/2019:16

Förvaltningen bedömer även att de nya riktlinjerna blir mer enhetliga och går bättre i linje med nämndens mål för stöden.

Vidare föreslås att kultur- och fritidsnämnden får mandat av kommunfull- mäktige att fatta beslut om riktlinjerna för Drömdeg, Evenemangsbidrag och Kreativa fonden vid behov.

I ärendet ligger också en hänvisning till återrapportering av uppdrag om Kreativa fonden (KS/2018:192) att belysa konsekvenserna av om fonden enbart ska rikta sig till medborgare i Botkyrka kommun.

Bakgrund

Kultur- och fritidsnämnden förvaltar tre projektstöd:

• Drömdeg

• Evenemangsbidrag

• Kreativa fonden

Gemensamt för de tre stöden är att de syftar till att möjliggöra förverkligan- det av lokala föreningars, Botkyrkabors och andra aktörers egna kreativa idéer och initiativ i enlighet med strategin Kreativa Botkyrka

(KS/2014:188). Stöden bidrar till ett breddat kultur- och fritidsutbud i Bot- kyrka. Stöden är även ett komplement till kultur- och fritidsnämndens för- eningsstöd samt årliga fördelning av stipendier.

Beredning av ärendet visar att beslutsunderlagen varierar för de tre stöden:

• Riktlinjerna för Drömdeg som fattades av KF 2005:455/05 är odate- rade och behöver anpassas till nya förutsättningar.

• Villkoren och riktlinjerna som gäller för Kreativa Fonden grundar sig på tidigare beslut gällande Kreativa fonden KS/2012:252 och KS 2014:622. Det är ur dessa förvaltningen har funnit stöd i handläggning- en. Beredningen visar ett behov av ett formellt beslut av riktlinjer för Kreativa fonden.

Beslut om Evenemangsbidrag fattades inom ramen för ärendet Beslut om nya bidragsregler för föreningar, KS/2015:703. I beslutet framgår att Evenemangsbidrag lyfts ut ur bidragsreglerna för föreningsbidrag och blir ett fristående bidrag men att befintliga regler för bidraget be- hålls. Dock anser förvaltningen att dessa regler behöver justeras och uppdateras.

(16)

BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 3[5]

Kultur- och fritidsförvaltningen

2019-02-04 Dnr KOF/2019:16

Ärendet

Som svar på kultur- och fritidsnämndens uppdrag att ”återkomma med för- slag på reviderade kriterier för stödformerna ’Evenemangsbidrag’, ’Krea- tiva fonden’ och ’Drömdeg’ så att dessa bättre stödjer nämndens målupp- fyllnad” (KOF 2017:101), återkommer kultur- och fritidsförvaltningen med följande förslag:

Nya riktlinjer för Drömdeg

Nedan redovisas huvudsakliga förändringar i kultur- och fritidsförvaltning- ens förslag på nya riktlinjer för Drömdeg. Det fullständiga förslaget redovi- sas i bilaga 1.

• Om mottagaren är minderårig kan kommunen komma att verka för att, tillsammans med den unga sökanden, hitta goda samarbeten med juri- diska personer som har kapacitet att stötta den sökanden i planering och genomförande av projektet.

• Vårdnadshavare ska kontaktas och informeras av kommunen när stöd beviljas till en minderårig.

• Ett tillägg görs vad gäller projekt som kommunen bedömer strider mot demokratiska principer såsom alla människors lika värde, rättvisa, jäm- likhet och mänskliga rättigheter.

Nya riktlinjer för Evenemangsbidrag

Nedan redovisas huvudsakliga förändringar i kultur- och fritidsförvaltning- ens förslag på nya riktlinjer för Evenemangsbidrag. Fullständigt förslag re- dovisas i bilaga 1.

• Kravet på att 10 procent av projektets budget ska egenfinansieras av sökande förening tas bort. Kravet upplevs hindra föreningar att söka stödet. Kravet uppfylls istället genom att föreningar lägger in en bety- dande andel ideella resurser vilket är en form av egenfinansiering.

• Villkoret om efterskottsutbetalning av 25 procent av beviljade medel efter inkommen redovisning tas bort. Erfarenhet visar att föreningarna har behov av att använda hela beloppet som beviljats i samband med genomförandet av evenemanget.

• En beloppsgräns på 100 000 kronor införs.

(17)

BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 4[5]

Kultur- och fritidsförvaltningen

2019-02-04 Dnr KOF/2019:16

• Ett tillägg görs vad gäller projekt som kommunen bedömer strider mot demokratiska principer såsom alla människors lika värde, rättvisa, jäm- likhet och mänskliga rättigheter.

Nya riktlinjer för Kreativa Fonden

Nedan redovisas huvudsakliga förändringar i kultur- och fritidsförvaltning- ens förslag på nya riktlinjer för Kreativa fonden. Det fullständiga förslaget redovisas i bilaga 1.

• Ett tillägg görs vad gäller vilka projekt som prioriteras i handläggning- en, som till exempel ansökningar från privatpersoner som är bosatta i Botkyrka och lokala organisationer. I dagsläget saknas en sådan be- skrivning, trots att detta har varit praxis för stödet. Handläggningen blir på så vis mer transparent för den sökande.

• Ett tillägg görs för att förtydliga att Kreativa fonden är ett engångsbe- lopp.

• Ett tillägg görs gällande att det är möjligt för sökande som beviljats stöd av Kreativa fonden att inkomma med en ny ansökan som beskri- ver en utveckling och förändrad inriktning på projektet.

• Ett tillägg görs vad gäller projekt som kommunen bedömer strider mot demokratiska principer såsom alla människors lika värde, rättvisa, jäm- likhet och mänskliga rättigheter.

Återrapportering av uppdrag om Kreativa fonden (KS/2018:192)

I samverkan med kultur- och fritidsnämnden och arbetsmarknads- och vux- enutbildningsnämnden fick kommunstyrelsen i uppdrag att undersöka möj- ligheten att utveckla den befintliga Kreativa fonden så att den kan användas till innovation. I uppdraget ingick även att belysa konsekvenserna av om fonden enbart ska rikta sig till medborgare i Botkyrka kommun. Uppdraget har utförts av representanter från berörda förvaltningar.

I återrapporteringen framgår att ”när det gäller den del av uppdraget som handlar om att belysa konsekvenser av att Kreativa fonden enbart riktar sig till Botkyrkabor ser vi att en huvudsaklig konsekvens blir att Kreativa fon- den begränsas som verktyg för att möjliggöra nyskapande projekt som bi- drar med värden för Botkyrkaborna och platsen Botkyrka. Konsekvensen av att behålla nuvarande inriktning att Kreativa fonden riktar sig till individer och organisationer både i och utanför Botkyrka är att flera aktörer än enbart Botkyrkabor kan skapa nytta för platsen Botkyrka och dess boende. Vidare,

(18)

BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 5[5]

Kultur- och fritidsförvaltningen

2019-02-04 Dnr KOF/2019:16

utifrån lokaliseringsprincipen, är Kreativa fondens stöd med beaktande av dess ändamål och begränsade omfattning, att bedöma som en angelägenhet av allmänt intresse som har anknytning till kommunens område och till kommunens medlemmar.”

Bilagor

Bilaga 1: Förslag på reviderade riktlinjer för Drömdeg, Evenemangsbidrag och Kreativa fonden

Bilaga 2: Redogörelse för tidigare riktlinjer, beslut och praxis gällandes pro- jektstöden

Anja Dahlstedt Ida Burén

Kultur- och fritidsdirektör Verksamhetschef Kulturen

_________

Expedieras till

Kommunledningsförvaltningen

(19)

Riktlinjer för Drömdeg,

Kreativa fonden och Evenemangsbidrag

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Diarienummer: KOF/2019:16

Dokumentet är beslutat av: Kommunfullmäktige

Dokumentet beslutades den: skriv datum så här xx månad 20xx Dokumentet gäller för: Kultur- och fritidsnämnden

Dokumentet gäller till den: skriv datum så här xx månad 20xx

(20)

_______________________________________________________________________________________

Dokumentet ersätter: Nytt stöd till ungas kreativa idéer Drömdeg §69 KFN (KOF 2005:455), Kreativa fon- den CKS/2012:252 och KS/2014:622) samt Rapport om nytt bidragsreglemente för föreningsbidrag 2015 (KS/2015:703)

Dokumentansvarig är: Kulturen, kultur- och fritidsförvaltningen

För revidering av dokumentet ansvarar: Kultur- och fritidsförvaltningen För uppföljning av dokumentet ansvarar: Kultur- och fritidsförvaltningen

(21)

Kultur- och fritidsnämnden förvaltar tre projektstöd:

• Drömdeg

• Evenemangsbidrag

• Kreativa fonden

Gemensamt för de tre stöden är att de syftar till att möjliggöra förverkligandet av lokala föreningars, Botkyrkabors och andra aktörers egna kreativa idéer och initiativ i enlighet med strategin Kreativa Botkyrka (KS/2014:188). Stöden bi- drar till ett breddat kultur- och fritidsutbud i Botkyrka.

DRÖMDEG

Drömdeg syftar till att stötta och uppmuntra unga och unga vuxnas engage- mang och delaktighet i det lokala kultur- och fritidslivet samt ge möjlighet till eget skapande och drivande av kreativa idéer. Utöver ett ekonomiskt stöd er- bjuder kommunen även coachning, tips på lokaler, samarbetspartners och tek- nisk utrustning som möjliggör arrangemanget. Drömdegspengar ser vi som ett första steg för Botkyrkas nya möjliggörare, där det är tillåtet att testa, göra fel och göra om.

RIKTLINJER FÖR DRÖMDEG Drömdeg kan sökas av:

Unga mellan 13 och 25 år som är folkbokförda i Botkyrka kommun.

Skolor, föreningar och andra organisationer kan inte ansöka.

Drömdeg kan sökas för:

Något som har med kultur eller idrott på fritiden att göra. Det kan vara att ar- rangera en festival, konsert, utställning, turnering, föreställning, workshops, med mera.

Drömdeg kan inte sökas för:

Projekt som görs på skoltid.

Projekt vars kostnader endast består av resor, utrustning och material.

Projekt med kommersiellt eller vinstdrivande syfte.

Projekt som ingår i ordinarie verksamhet.

Projekt som strider mot demokratiska principer såsom alla människors lika värde, rättvisa, jämlikhet och mänskliga rättigheter.

Drömdeg prioriterar projekt som:

Bidrar till Botkyrkas kultur- och fritidsliv.

Är publika och vänder sig till andra unga.

Involverar eget skapande.

Uppmuntrar till fler ungas delaktighet.

(22)

Drömdeg kan sökas för följande belopp:

Upp till 10 000 kr per projekt.

Drömdeg kan sökas för följande kostnader:

• Arvoden

• Hyra av lokal och teknisk utrustning

• Marknadsföring

• Förbrukningsmaterial

• Fika och mat.

Drömdeg kan inte sökas för följande kostnader:

• Inköp av teknisk utrustning som har längre livslängd än projektet.

Ansökningsperiod

Ansökan kan göras löpande under hela året.

Beslut fattas senast fyra veckor efter en fullständig ansökan har inkom- mit. Undantag gäller för ansökningar som kommer in under perioden juni-augusti och jul- och nyårshelgerna. Här blir svarstiden något längre. Besked lämnas ej under juli månad.

Beslut

• Beslut om fördelning av Drömdeg fattas av kultur- och fritidsförvalt- ningen på delegation av kultur- och fritidsnämnden.

• Beslut meddelas via e-post. Undantag kan göras i särskilda fall.

Villkor vid beviljad ansökan Projektets genomförande

• Beviljade projekt ska påbörjas inom 6 månader och avslutas inom 12 månader efter utbetalning.

• Projektet ska genomföras i enlighet med ansökan. Vid större föränd- ringar från ansökan ska kultur- och fritidsförvaltningen meddelas och godkänna dessa.

• Beviljat projekt ska vara alkohol- och drogfritt.

Redovisning

• Beviljade projekt ska redovisas senast 1 månad efter avslutat projekt.

• Om en redovisning inte lämnas in kan det vara ett hinder för att beviljas nytt stöd i framtiden.

Informera om att Botkyrka kommun bidragit med stöd

• Beviljade projekt ska ange att projektet har fått stöd av Drömdeg/Bot- kyrka kommun och använda kommunens logotyper på posters, flyers, i sociala medier och i andra sammanhang där projektet marknadsförs.

(23)

Ansökningar från minderåriga sökande

• Om mottagaren är minderårig kommer kommunen att kontakta vård- nadshavare och informera om beviljat stöd.

• Om mottagaren är minderårig kan kommunen verka för att, tillsam- mans med den unga sökande, hitta goda samarbetspartners med juri- diska personer som har kapacitet att stötta den sökande i planering och genomförande av projektet.

EVENEMANGSBIDRAG

Lokala föreningar och studieförbund kan ansöka om Evenemangsbidrag för att ge- nomföra tillfälliga eller återkommande evenemang som är öppna för allmänheten.

RIKTLINJER FÖR EVENEMANGSBIDRAG Evenemangsbidrag kan sökas av:

• Alla föreningar som är registrerade i Botkyrka kommun och som upp- fyller kommunens allmänna villkor för föreningsbidrag.

• Studieförbund med lokal verksamhet i Botkyrka.

Vi vill möjliggöra för att många olika föreningar söker och beviljas Evene- mangsbidrag, vilket innebär att en förening som beviljats stöd flertalet gånger under ett och samma år kan prioriteras bort till förmån av andra sökande.

Evenemangsbidrag kan sökas för:

• Evenemang med omfattande planering och marknadsföring som når en bred allmänhet och som genomförs på en offentlig plats, allmänna lo- kaler och mötesplatser i Botkyrka kommun.

• Tillfälliga och återkommande evenemang.

• Mindre eller större evenemang såsom festivaler, föreläsningar, debatter, med mera.

Evenemangsbidrag kan inte sökas för:

• Ordinarie verksamhet, cuper, turneringar eller annan tävlingsverksam- het.

• Evenemang som redan är genomförda.

• Kommersiella och vinstdrivande evenemang.

• Evenemang som strider mot demokratiska principer såsom alla männi- skors lika värde, rättvisa, jämlikhet och mänskliga rättigheter.

Evenemangsbidrag prioriterar evenemang som:

• Försöker nå fler än föreningens egna medlemmar.

(24)

• Görs i samarbete med andra föreningar i kommunen.

• Skapar möten mellan Botkyrkabor.

• Bidrar till delaktighet genom att publik, medborgare, föreningsmedlem- mar, organisationer och lokalsamhälle involveras i planeringen och ge- nomförandet av evenemanget.

Evenemangsbidrag kan sökas för följande belopp:

Upp till 100 000 kr per evenemang.

Evenemangsbidrag kan sökas för följande kostnader:

• Arvoden till externa föreläsare, artister, med mera

• Hyra av lokal och utrustning

• Marknadsföring

• Förbrukningsmaterial

• Mat och fika.

Evenemangsbidrag kan inte sökas för följande kostnader:

• Inköp av teknisk utrustning som har längre livslängd än evenemanget.

• Arvode till personer som ingår i den sökande föreningen.

Ansökningsperiod

Ansökan kan göras löpande under hela året, men ska skickas in minst två månader innan evenemanget ska genomföras.

För evenemang som ska arrangeras under sommaren ska ansökan skickas in senast 1 juni.

Beslut fattas senast fyra veckor efter en fullständig ansökan har inkom- mit. Undantag gäller för ansökningar som kommer in under perioden juni-augusti och jul- och nyårshelgerna. Här blir svarstiden något längre. Besked lämnas ej under juli månad.

Beslut

• Beslut om fördelning av Evenemangsbidrag fattas av kultur- och fri- tidsförvaltningen på delegation av kultur- och fritidsnämnden.

• Beslut meddelas i ansökningsportalen. Undantag kan göras vid sär- skilda fall.

Villkor vid beviljad ansökan Evenemangets genomförande

• Beviljade evenemang ska påbörjas inom 6 månader och avslutas inom 12 månader efter utbetalning.

• Beviljade evenemang ska genomföras i enlighet med ansökan. Vid större förändringar från ansökan ska kultur- och fritidsförvaltningen meddelas och godkänna dessa.

• Beviljat evenemang ska vara alkohol- och drogfritt.

(25)

Redovisning och återkrav

• Beviljade evenemang ska redovisas senast 1 månad efter det har ge- nomförts.

• I redovisningen ingår även att lämna in foto- och eventuellt video- material kring evenemanget som lever upp till dataskyddsförordningen (GDPR).

• Om en redovisning inte lämnas in kan det vara ett hinder för att beviljas nytt stöd i framtiden.

• Beviljade mottagare som inte genomför sitt evenemang, väsentligen av- viker från sin ansökan eller låter bli att redovisa kan bli återbetalnings- skyldig av hela eller delar av bidraget.

Informera om att Botkyrka kommun bidragit med stöd

• Beviljade evenemang ska ange att föreningen har fått Evenemangsbi- drag från Botkyrka kommun och använda kommunens logotyper på posters, flyers, i sociala medier och andra sammanhang där evene- manget marknadsförs.

KREATIVA FONDEN

Kreativa fonden stöttar projekt som är kreativt och/eller kulturellt nyskapande, bidrar till utveckling i Botkyrka, är bra för Botkyrkaborna och stärker Bot- kyrka som kreativ plats. Kreativa fonden ser vi som ett sätt att skapa mer ut- rymme för lokalsamhällets egna kreativitet.

RIKTLINJER FÖR KREATIVA FONDEN Kreativa fonden kan sökas av:

• Myndiga privatpersoner som är bosatta i eller utanför Botkyrka.

• Föreningar och andra organisationsformer i eller utanför Botkyrka.

Myndigheter eller andra offentliga verksamheter kan inte ansöka. Det kan inte heller Botkyrka kommuns egna verksamheter. Dessa verksamheter kan dock ingå som samarbetspartners i andra aktörers ansökningar.

Ansökningar från privatpersoner och organisationer som redan tar emot annat stöd eller uppdragsersättning från Botkyrka kommun ska tydligt beskriva hur det aktuella projektet skiljer sig från redan understödd verksamhet.

(26)

Det är möjligt för en och samma privatperson eller organisation att söka flera projekt samtidigt.

Kreativa fonden kan sökas för:

• Projekt inom alla verksamhetsområden, till exempel kultur, utbildning, fritid och idrott, natur, miljö, mat och hälsa.

• Projekt som planeras att huvudsakligen genomföras i Botkyrka.

• Projekt som tidigare har fått stöd av Kreativa fonden och som inkom- mer med en ny ansökan som beskriver en utveckling och förändrad in- riktning på projektet.

Kreativa fonden kan inte sökas för:

• Att leverera en tjänst som egentligen ska köpas eller upphandlas.

• Återkommande projekt.

• Projekt som redan är genomförda.

• Projekt som strider mot demokratiska principer såsom alla människors lika värde, rättvisa, jämlikhet och mänskliga rättigheter.

Kreativa Fonden prioriterar:

• Ansökningar från privatpersoner som är bosatta i Botkyrka och lokala organisationer.

• Projekt som är nyskapande eller genomför aktiviteter på ett nytt sätt i Botkyrka.

• Projekt som skapar delaktighet genom att publik, deltagare och samar- betspartners tydligt är involverade i planeringen och genomförandet av projektet.

• Projekt som samarbetar med lokala verksamheter och/eller föreningar, där samarbetet redan är etablerat vid ansökningstillfället.

• Projekt som når, för den beviljade mottagaren och dess eventuella sam- arbetspartners, nya målgrupper i Botkyrka.

• Projekt som skapar möten mellan Botkyrkabor.

Kreativa fonden kan sökas för följande belopp:

• Belopp upp till 75 000 kronor per projekt.

• Ansökningar för projekt upp till 10 000 kronor behandlas löpande.

• Ansökningsbelopp högre än 10 000 kronor behandlas under närmaste beslutsomgång.

Kreativa fonden kan sökas för följande kostnader:

• Arvoden

• Hyra av lokal, utrustning, med mera

• Marknadsföringskostnader

• Förbrukningsmaterial

(27)

• Fika och mat.

Kommunen prioriterar projekt vars kostnader är tydligt kopplade till Botkyrka- bors deltagande i projektet.

Kreativa fonden kan inte sökas för följande kostnader:

• Inköp av teknisk utrustning som har längre livslängd än projektet.

• Vinstdrivande verksamhet och investeringar.

Ansökningsperiod

• Ansökningar för projekt upp till 10 000 kr kan skickas in löpande under året, men ska skickas in minst två månader innan projektet ska genom- föras.

• Beslut för projekt upp till 10 000 kr fattas senast fyra veckor efter full- ständig ansökan har inkommit. Undantag gäller för ansökningar som kommer in under perioden juni-augusti och jul- och nyårshelgerna. Här blir svarstiden något längre. Besked lämnas ej under juli månad.

• Ansökningar för projekt över 10 000 kr behandlas under närmaste be- slutsomgång. Sista ansökningsdatum och datum för beslut anges på Botkyrka kommuns hemsida.

Beslut

• Beslut om fördelning av stöd ur Kreativa fonden fattas av kultur- och fritidsförvaltningen på delegation av kultur- och fritidsnämnden.

• Beslut meddelas via e-post. Undantag kan göras i särskilda fall.

• Beslut om beviljat stöd publiceras på Botkyrka kommuns hemsida.

Villkor vid beviljad ansökan Projektets genomförande

• Beviljade projekt ska påbörjas inom 6 månader och avslutas inom 12 månader efter utbetalning.

• Beviljade projekt ska genomföras i enlighet med ansökan. Vid större förändringar från ansökan ska kultur- och fritidsförvaltningen meddelas och godkänna dessa.

• Beviljade projekt ska medverka i de sammankomster som kommunen arrangerar.

Redovisning och återkrav

• Beviljade projekt ska redovisas senast 1 månad efter avslutat projekt.

• I redovisningen ingår även att lämna in foto- och eventuellt video- material kring projektet som lever upp till dataskyddsförordningen (GDPR).

• Om en redovisning inte lämnas in kan det vara ett hinder för att beviljas nytt stöd i framtiden.

(28)

• Beviljade mottagare som avbryter sitt projekt, väsentligen avviker från projektansökan eller låter bli att redovisa sitt projekt kan bli återbetal- ningsskyldiga av hela eller delar av bidraget.

Informera om att Botkyrka kommun bidragit med stöd

• Beviljade projekt ska ange att det har fått stöd av Kreativa fonden/Bot- kyrka kommun och använda kommunens samt aktuella sponsorers lo- gotyper på posters, flyers, i sociala medier och andra sammanhang där projektet marknadsförs.

(29)

TJÄNSTESKRIVELSE 1[2]

Kultur och fritidsförvaltningen

2019-02-25 Dnr KOF/2019:16

Kultur och fritidsförvaltningen

Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök /HandläggareAdress/ · Kontaktcenter 08-530 610 00 Direkt /HandläggareTelefon/ Sms·/HandläggareMobilTelefon/ · E-post viktoria.nguema@botkyrka.se Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se

Referens Mottagare

Berivan Yildiz Kultur- och fritidsnämnden

Bilaga 2: Bakgrund

Nedan följer en redogörelse av tidigare beslut som ligger till grund för nuva- rande riktlinjer för stöden Drömdeg, Evenemangsbidrag och Kreativa fon- den.

Drömdeg

Beslut om stöd till Drömdeg fattades av KF 2015:455/05. I beslutet framgår att Drömdeg ska vara ett stöd till ungas kreativa idéer enligt följande regler:

• Projekt skall vara i linje med kultur- och upplevelsebranschens olika delar. Denna inkluderar även till exempel idrottsaktiviteter.

• Den/de sökande är mellan 13 - 25 år, men får gärna ha medarbetare som passerat denna åldersgräns.

• Privatpersoner kan söka.

• Man får inte vara en redan etablerad förening med föreningsstöd.

• Vuxeninitiativ för unga kan ej få stöd

• Man får inte ekonomiskt stöd för projekt som redan är genomförda.

• Sökande skall bo eller verka i Botkyrka kommun. Projektet skall på något sätt gagna Botkyrka kommun.

• Enskilda elever eller grupper av elever från en skola kan söka, men inte skolan i sig.

• Ansökan sker löpande.

• Efter det att idé överlämnats till noderna skall handläggningstiden vara max två veckor.

• Tilldelade medel ut Drömdeg måste användas inom 6 månader efter utbetalning och redovisas senast 3 månader efter avslutat projekt.

Evenemangsbidrag

Beslut om evenemangsbidrag fattades inom ramen för ärendet Beslut om nya bidragsregler för föreningar (KS/2015:703). I beslutet framgår att Eve- nemangsbidrag lyfts ut ur bidragsreglerna för föreningsbidrag och blir ett fristående bidrag men att befintliga regler för bidraget behålls. I dessa regler

(30)

BOTKYRKA KOMMUN 2[2]

Kultur och fritidsförvaltningen

2019-02-25 Dnr KOF/2019:16

framgår att Evenemangsbidrag är ett bedömningsbidrag och kan stötta före- ningar vid tillfälliga eller återkommande evenemang som är öppna för all- mänheten. Med evenemang menas ett arrangemang med omfattande plane- ring och marknadsföring som når en bred allmänhet och som genomförs på offentlig plats.

Kreativa fonden

Kreativa fonden lanserades 2013 av kommunstyrelsen som ett pilotprojekt inom satsningen på en Entreprenörskapsakademi (KS/2012:252). Därefter genomfördes Kreativa fonden som ett pilotprojekt under åren 2013–2015 i samband med framtagandet av strategin Kreativa Botkyrka (KS/2014:188).

I ärendet Utvärdering av Kreativa fonden (KS/2014:622) framgår att ansva- ret och budget för Kreativa fonden övergår från kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden som del av en omorganisering. Det framgår också att Kreativa fonden kommer att vidareutvecklas i samband med detta. I detta arbete har kultur- och fritidsnämnden tagit stöd av PwC som genomförde en genomlysning av bidraget under hösten 2014.

De villkor och riktlinjer som gäller för Kreativa Fonden grundar sig på tidi- gare beslut gällande Kreativa fonden (KS/2012:252 och KS 2014:622) och det är ur dessa förvaltningen har funnit stöd i handläggningen av stödet.

(31)

ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1]

Kultur- och fritidsnämnden

2019-04-02 Dnr KOF/2019:57

5

Rekvirering av medel och utlysning av föreningsbidrag för att arrangera sommarlovsaktiviteter 2019

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att, från Socialstyrelsen, rekvirera 1 374 635 sek, för att arrangera avgiftsfria sommarlovsaktiviteter för barn i åldrarna 6-15 år.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att utlysa föreningsbidrag för att möj- liggöra för föreningslivet att arrangera sommarlovsaktiviteter 2019.

Sammanfattning

För att stärka kultur- och fritidsförvaltningens erbjudande av sommarlovs- aktiviteter till barn och unga har förvaltningen möjlighet att rekvirera medel från Socialstyrelsen.

Genom att utlysa föreningsbidrag för ändamålet, så möjliggör förvaltningen att föreningslivet i Botkyrka kan fylla en roll när det gäller att erbjuda ett brett utbud av sommarlovsaktiviteter till kommunens barn och unga.

(32)

TJÄNSTESKRIVELSE 1[2]

Kultur- och fritidsförvaltningen

2019-03-20 Dnr KOF/2019:57

Kultur- och fritidsförvaltningen

Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök /HandläggareAdress/ · Kontaktcenter 08-530 610 00 Direkt 0701816382 Sms·0701816382· E-post Ida.Buren@botkyrka.se

Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se

Referens Mottagare

Ida Burén Kultur- och fritidsnämnden

Rekvirering av medel och utlysning av föreningsbidrag för att arrangera sommarlovsaktiviteter 2019

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att, från Socialstyrelsen, rekvirera 1 374 635 sek, för att arrangera avgiftsfria sommarlovsaktiviteter för barn i åldrarna 6-15 år.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att utlysa föreningsbidrag för att möj- liggöra för föreningslivet att arrangera sommarlovsaktiviteter 2019.

Sammanfattning

För att stärka kultur- och fritidsförvaltningens erbjudande av sommarlovs- aktiviteter till barn och unga har förvaltningen möjlighet att rekvirera medel från Socialstyrelsen.

Genom att utlysa föreningsbidrag för ändamålet, så möjliggör förvaltningen att föreningslivet i Botkyrka kan fylla en roll när det gäller att erbjuda ett brett utbud av sommarlovsaktiviteter till kommunens barn och unga.

Ärendet

Botkyrka kommun erbjuder sedan många år ett stort antal sommarlovsakti- viteter till barn och unga. För att stärka erbjudande av sommarlovsaktiviteter har förvaltningen möjlighet att rekvirera medel från Socialstyrelsen.

Inriktning av bidraget till föreningslivet

Kultur- och fritidsförvaltningen vill samverka med föreningslivet och ge dem förutsättningar att ordna sommarlovsaktiviteter. Utlysning av bidrag till föreningslivet för ändamålet, följer samma rutiner som tidigare år. Kriterier- na utgår från de som Socialstyrelsen angivit för sitt bidrag och dessa är:

- målgruppen är barn och unga i åldrarna 6 – 15 år - aktiviteterna ska vara kostnadsfria för deltagarna - uppmuntra och stimulera alla barn att delta

(33)

BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2[2]

Kultur- och fritidsförvaltningen

2019-03-20 Dnr KOF/2019:57

I urvalet av ansökningar ska de projekt prioriteras som når barn och unga som inte normalt deltar i fritidsverksamhet och som lever i familjer som uppbär försörjningsstöd. Bidraget kan användas för att göra redan planerade aktiviteter kostnadsfria och mer tillgängliga, eller att skapa nya meningsfulla fritidsaktiviteter. Kultur- och fritidsförvaltningen skall också beakta att det är en geografisk fördelning av aktiviteter över hela kommunen och lovens alla veckor.

Anja Dahlstedt Ida Burén

Kultur- och fritidsdirektör Verksamhetschef Kulturen

(34)

ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[2]

Kultur- och fritidsnämnden

2019-04-02 Dnr KOF/2019:24

6

Uppdrag - återkomma med förslag till fördelning av de till- kommande medlen till fritidsgårdsverksamheten

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner kultur- och fritidsförvaltningens för- slag till:

1. Fördelning av tillkommande 1 100 tkr i och med nedläggningen av mö- tesplatserna för unga vuxna till kommunens fritidsgårdsverksamheter för att öka kvaliteten i verksamheterna. (Bilaga 1)

2. Fördelning av tillfälligt överskott från senareläggningen av fritids- klubbsverksamhet i Riksten till de öppna fritidsverksamheterna för sats- ning på kompetensutveckling av personal samt extra stöd till verksam- heterna i de områden som särskilt kan komma att påverkas av nedlägg- ningen av mötesplatserna för unga vuxna. (Bilaga 2)

Sammanfattning

Fördelning av permanenta medel

I samband med kommunstyrelsens beslut om nedläggning av kommunens mötesplatser för unga vuxna fastställdes att kommunens fritidsgårdsverk- samhet i och med detta skulle tillföras resurser för att stärka deras främjande och förebyggande arbete (KS/2018:633). I kultur- och fritidsnämndens ytt- rande över kommunstyrelsens beslut gavs kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag till fördelning av de tillkommande med- len till fritidsgårdsverksamheten (KOF/2018:190).

Förvaltningen ser att det centrala för att stärka fritidsgårdsverksamheternas arbete och öka kvaliteten i verksamheterna är att försöka möjliggöra heltids- anställningar för personalen på fritidsgårdarna. Detta för att långsiktigt skapa förutsättningar för trygghet för personal, långsiktiga personalgrupper och möjlighet för kompetens att komma och stanna kvar i verksamheterna.

(35)

BOTKYRKA KOMMUN ORDFÖRANDEFÖRSLAG 2[2]

Kultur- och fritidsnämnden

2019-04-02 Dnr KOF/2019:24

Detta är ett behov som finns i samtliga verksamheter som drivs av förening- ar och studieförbund. Behovet är dock inte lika stort i kommunens egna verksamhet Musikhuset Norsborg. Förvaltningen har tagit fram ett förslag och en beräkning utifrån en bedömning av vilka behov respektive verksam- het har för att kunna öka öppethållande och förbättra personalsituationen (bilaga 1).

För 2019 tillförs verksamheterna totalt 1 100 tkr. Från 2020 tillförs verk- samheterna totalt 1 500 tkr.

Fördelning av tillfälliga medel

Under 2016 beslutade kommunfullmäktige om inrättandet av en fritids- klubbsverksamhet i Riksten med planerad start i början av 2019. Då verk- samhetens uppstart blivit flyttad till hösten 2019, och verksamheten varit budgeterat för ett helår, har kultur- och fritidsförvaltningen ett tillfälligt budgetöverskott.

Förvaltningen föreslår att överskottet betalas ut som ett tillfälligt bidrag till fritidsgårdarna. Förslaget är att 240 tkr av överskottet går till att stödja fri- tidsgårdsverksamheterna som finns i områden där unga vuxna verksamhet- erna läggs ner, som kan behöva stärkas upp under en period, och att reste- rande 1 170 tkr går till att kompetensutveckla personalen i den öppna fri- tidsverksamheten.

(36)

TJÄNSTESKRIVELSE

2019-02-14 Dnr KOF/2019:24 1 [4]

Kultur och fritidsförvaltningen

Post Botkyrka kommun, 147 85 Tumba · Besök Munkhättevägen 45 · Kontaktcenter 08-530 610 00 Direkt · Sms 070 302 74 61 · E-post vivianne.coly@botkyrka.se

Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax · Webb www.botkyrka.se Kultur- och fritidsförvaltningen

Referens Mottagare

Vivianne Coly Kultur- och fritidsnämnden

Förslag till fördelning av tillkommande medel till fritidsgårds- verksamheten i Botkyrka kommun

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner kultur- och fritidsförvaltningens förslag till:

1. Fördelning av tillkommande 1 100 tkr i och med nedläggningen av mö- tesplatserna för unga vuxna till kommunens fritidsgårdsverksamheter för att öka kvaliteten i verksamheterna. (Bilaga 1)

2. Fördelning av tillfälligt överskott från senareläggningen av fritids- klubbsverksamhet i Riksten till de öppna fritidsverksamheterna för satsning på kompetensutveckling av personal samt extra stöd till verk- samheterna i de områden som särskilt kan komma att påverkas av ned- läggningen av mötesplatserna för unga vuxna. (Bilaga 2)

Sammanfattning

Fördelning av permanenta medel

I samband med kommunstyrelsens beslut om nedläggning av kommunens mö- tesplatser för unga vuxna fastställdes att kommunens fritidsgårdsverksamhet i och med detta skulle tillföras resurser för att stärka deras främjande och före- byggande arbete (KS/2018:633). I kultur- och fritidsnämndens yttrande över kommunstyrelsens beslut gavs kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag till fördelning av de tillkommande medlen till fritids- gårdsverksamheten (KOF/2018:190).

Förvaltningen ser att det centrala för att stärka fritidsgårdsverksamheternas ar- bete och öka kvaliteten i verksamheterna är att försöka möjliggöra heltidsan- ställningar för personalen på fritidsgårdarna. Detta för att långsiktigt skapa för- utsättningar för trygghet för personal, långsiktiga personalgrupper och möjlig- het för kompetens att komma och stanna kvar i verksamheterna.

(37)

BOTKYRKA KOMMUN Kultur- och fritidsförvaltningen

TJÄNSTESKRIVELSE

2019-02-14 Dnr KOF/2019:24 2 [4]

Detta är ett behov som finns i samtliga verksamheter som drivs av föreningar och studieförbund. Behovet är dock inte lika stort i kommunens egna verksam- het Musikhuset Norsborg. Förvaltningen har tagit fram ett förslag och en be- räkning utifrån en bedömning av vilka behov respektive verksamhet har för att kunna öka öppethållande och förbättra personalsituationen (bilaga 1).

För 2019 tillförs verksamheterna totalt 1 100 tkr. Från 2020 tillförs verksam- heterna totalt 1 500 tkr.

Fördelning av tillfälliga medel

Under 2016 beslutade kommunfullmäktige om inrättandet av en fritidsklubbs- verksamhet i Riksten med planerad start i början av 2019. Då verksamhetens uppstart blivit flyttad till hösten 2019, och verksamheten varit budgeterat för ett helår, har kultur- och fritidsförvaltningen ett tillfälligt budgetöverskott.

Förvaltningen föreslår att överskottet betalas ut som ett tillfälligt bidrag till fri- tidsgårdarna. Förslaget är att 240 tkr av överskottet går till att stödja fritids- gårdsverksamheterna som finns i områden där unga vuxna verksamheterna läggs ner, som kan behöva stärkas upp under en period, och att resterande 1 170 tkr går till att kompetensutveckla personalen i den öppna fritidsverksam- heten.

Bakgrund

Permanent förstärkning till fritidsgårdsverksamheten

I november 2018 fattade kommunstyrelsen beslut om nedläggning av kommu- nens mötesplatser för unga vuxna (KS/2018:633). I beslutet ingick en förstärk- ning av fritidsgårdsverksamheterna i kommunen. I kultur- och fritidsnämndens yttrande över kommunstyrelsens beslut gavs kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag till fördelning av de tillkommande medlen till fritidsgårdsverksamheten (KOF/2018:190). Förstärkningen kommer att vara bestående och ingå i kommande bidragsfördelning för drift av fritids- gårdsverksamhet i Botkyrka kommun. För 2019 tillförs verksamheterna totalt 1 100 tkr. Från 2020 tillförs verksamheterna totalt 1 500 tkr.

Satsning på personal och öppettider

Förvaltningen ser att det centrala för att öka kvaliteten i verksamheterna är att försöka möjliggöra heltidsanställningar för personalen på fritidsgårdarna. Detta för att långsiktigt skapa förutsättningar för trygghet för personal, långsiktiga

(38)

BOTKYRKA KOMMUN Kultur- och fritidsförvaltningen

TJÄNSTESKRIVELSE

2019-02-14 Dnr KOF/2019:24 3 [4]

personalgrupper och möjlighet för kompetensen att stanna kvar i verksamhet- erna.

Det är ett behov som delas av samtliga verksamheter som drivs av föreningar och studieförbund. Behovet är dock inte lika stort i kommunens egna verksam- het Musikhuset Norsborg. Förvaltningen har tagit fram ett förslag och en be- räkning utifrån en bedömning av vilka behov respektive verksamhet har för att kunna öka öppethållande och förbättra personalsituationen.

Samtliga verksamheter som drivs av föreningar och studieförbund får medel till att stärka personalsituationen. Parkhemsgården och Tullinge fritidsgård får utöver det även medel för att öka öppethållandet. Motiveringen till att dessa verksamheter tillförs medel för detta är att de verksamheterna är dem som lig- ger längst ifrån målen om öppethållande som finns i Utvecklingsprogrammet för öppen fritidsverksamhet 2013–2017.

Den totala fördelningen per fritidsgårdsverksamhet presenteras i bilaga 1.

Fördelning av tillfälligt överskott från uppstart av fritidsklubbsverksamhet i Riksten

Under 2016 beslutade kommunfullmäktige om inrättandet av en fritidsklubbs- verksamhet i Riksten med planerad start i början av 2019. Då verksamhetens start blivit uppskjuten till hösten 2019 har kultur- och fritidsförvaltningen ett tillfälligt överskott i budgeten.

Av dessa medel föreslås att 240 tkr fördelas till de fritidsgårdsverksamheter som finns i områden där mötesplatserna för unga vuxna läggs ner, för att stötta upp de behov som kan uppstå hos verksamheterna i samband med detta. Dessa verksamheter är Fittjapulsen, Musikhuset Norsborg, Alby fritidsklubb & fri- tidsgård och Musikhuset Lagret. Dessa verksamheter kan under en period till exempel behöva stärka upp med personal.

Då förvaltningen ser kompetensutveckling av personal som en viktig del i att öka kvaliteten i samtliga verksamheter föreslås att resterande 1 170 tkr fördelas lika mellan kommunens utförare av öppen fritidsverksamhet för satsning på kompetensutveckling för den befintliga personalen.

Fördelningen av det tillfälliga överskottet redogörs i bilaga 2.

(39)

BOTKYRKA KOMMUN Kultur- och fritidsförvaltningen

TJÄNSTESKRIVELSE

2019-02-14 Dnr KOF/2019:24 4 [4]

Anja Dahlstedt Atusa Rezai

Kultur- och fritidsdirektör Tf verksamhetschef Ungdom och förening

(40)

Bilaga 1 Fördelning av permanent förstärkning till fritidsgårdsverksamheten

Förstärkning för att möjliggöra 75% föreståndartjänst

Förening/Studieförbund Verksamhet Belopp (kr)

ABF Botkyrka-Salem Alby fritidsgård 140 000

ABF Botkyrka-Salem Sandagården 140 000

ABF Botkyrka-Salem Tullinge fritidsgård 140 000

Byggnadsföreningen Heijmdal/Folkets Hus Southside fritidsgård 140 000

Studiefrämjandet Stockholms Län Fittjapulsen 140 000

Studiefrämjandet Stockholms Län Musikhuset Lagret 140 000

Botkyrka Vi unga Parkhemsgården 140 000

Summa 980 000

Förstärkning för att möjliggöra Minst 4 veckor sommaröppet

Förening/Studieförbund Verksamhet Belopp (kr)

Botkyrka Vi unga Parkhemsgården 9 000

Summa 9 000

Förstärkning för att möjliggöra 6 öppetkvällar per vecka

Förening/Studieförbund Verksamhet Belopp (kr)

ABF Botkyrka-Salem Tullinge fritidsgård 111 000

Summa 111 000

Total summa förstärkningar: 1 100 000

(41)

Bilaga 2 Fördelning av tillfälligt överskott

Fördelning av överskott till att stötta verksamheter där mötesplatser för unga vuxna läggs ner

Förening/Studieförbund Verksamhet Belopp (kr)

ABF Botkyrka-Salem Alby fritidsklubb- och gård 60 000

Studiefrämjandet Stockholms Län Fittjapulsen 60 000

Studiefrämjandet Stockholms Län Musikhuset Lagret 60 000

Kultur- och fritidsförvaltningen Musikhuset Norsborg 60 000

Summa 240 000

Fördelning av överskott för kompetensutveckling

Förening/Studieförbund Verksamhet Belopp (kr)

ABF Botkyrka-Salem Alby fritidsklubb- och gård 130 000

Tullinge fritidsklubb- och gård 130 000 Sandagården fritidsklubb-gård 130 000

Summa ABF Botkyrka-Salem 390 000

Studiefrämjandet Stockholms Län Fittjapulsen 130 000

Musikhuset Lagret 130 000

Summa Studiefrämjandet Stockholms Län 260 000

Botkyrka Vi unga Gulan 130 000

Parkhemsgården 130 000

Summa Botkyrka Vi unga 260 000

Byggnadsföreningen Heijmdal/Folkets Hus Southside 130 000

Falken 130 000

Summa Byggnadsföreningen Heijmdal/Folkets Hus 260 000

Total summa 1 170 000

(42)

ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1]

Kultur- och fritidsnämnden

2019-04-02 Dnr KOF/2018:29

7

Beslut om bidrag till 30+-verksamhet

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja ABF Botkyrka-Salem 135 000 kr för att bedriva fritidsaktiviteter för vuxna personer med intellek- tuell funktionsnedsättning under 2019.

Sammanfattning

Botkyrka kommun bidrar med ekonomiskt stöd till ABF Botkyrka-Salem och FUB Botkyrka-Salem för att bedriva fritidsaktiviteter för vuxna perso- ner med intellektuell funktionsnedsättning. Verksamheten kallas klubben 30+.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja ABF Botkyrka-Salem 135 000 kr för att bedriva fritidsaktiviteter för vuxna personer med intellek- tuell funktionsnedsättning under 2019, i enlighet med Botkyrka kommuns bidragsreglemente för öppen fritidsverksamhet (KS/2013:300).

Efter nämndbeslut upprättar kultur- och fritidsförvaltningen årligen en över- enskommelse med ABF Botkyrka-Salem och FUB Botkyrka-Salem om bi- draget och innehållet i verksamheten.

(43)

TJÄNSTESKRIVELSE 1[1]

Kultur- och fritidsförvaltningen

2019-01-30 Dnr KOF/2018:29

Kultur- och fritidsförvaltningen

Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45, Tumba · Kontaktcenter 08-530 610 00 Direkt / Sms·/ · E-post irene.cederborg@botkyrka.se

Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se

Referens Mottagare

Iréne Cederborg Kultur- och fritidsnämnden

Beslut om bidrag till 30+ verksamhet 2019

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja ABF Botkyrka-Salem 135 000 kr för att bedriva fritidsaktiviteter för vuxna personer med intellek- tuell funktionsnedsättning under 2019.

Sammanfattning

Botkyrka kommun bidrar med ekonomiskt stöd till ABF Botkyrka-Salem och FUB Botkyrka-Salem för att bedriva fritidsaktiviteter för vuxna perso- ner med intellektuell funktionsnedsättning. Verksamheten kallas klubben 30+.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja ABF Botkyrka-Salem 135 000 kr för att bedriva fritidsaktiviteter för vuxna personer med intellek- tuell funktionsnedsättning under 2019, i enlighet med Botkyrka kommuns bidragsreglemente för öppen fritidsverksamhet (KS/2013:300).

Efter nämndbeslut upprättar kultur- och fritidsförvaltningen årligen en över- enskommelse med ABF Botkyrka-Salem och FUB Botkyrka-Salem om bi- draget och innehållet i verksamheten.

Anja Dahlstedt Linus Söderling

Kultur- och fritidsdirektör Verksamhetschef Idrott och anläggning

(44)

ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1]

Kultur- och fritidsnämnden

2019-04-02 Dnr KOF/2019:15

8

Öppettider Botkyrka konsthall och Fittja bibliotek

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar om öppettider för Botkyrka konsthall och Fittja bibliotek.

Sammanfattning

I maj öppnar Botkyrka konsthall och Fittja bibliotek i nya och delvis ge- mensamma lokaler i Fittja. De båda enheterna samverkar för att hålla den gemensamma ytan i entrén öppen, vilket ger medborgarna tillgång till en mötesplats 12 timmar mer i veckan än tidigare. Beslutet gäller de publika öppettiderna, båda verksamheterna har öppet för bokade grupper under vissa förmiddagar.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar om följande öppettider för Botkyrka konsthall och Fittja bibliotek.

Botkyrka konsthall

Fittja

bibliotek Gemensam entré Måndag stängt kl 12-16 kl 12-16

Tisdag kl 12-18 kl 10-16 kl 10-18 Onsdag kl 12-18 kl 10-16 kl 10-18 Torsdag kl 12-20 kl 12-19 kl 12-20 Fredag kl 11-17 stängt kl 11-17 Lördag kl 11-16 kl 12-16 kl 11-16 Söndag stängt stängt stängt

References

Related documents

Akademisk avhandling för avläggande av filosofie doktorsexamen i etnologi, som med tillstånd från humanistiska fakultetsnämnden kommer att offentligen försvaras. fredagen den

Då korrelationsanalysen visade på samband mellan personlighetsdraget neuroticism, facetten depression och den konstnärligt kreativa domänen kreativt skrivande, fortsatte

Den pedagogiska dokumentationen kan även vara till hjälp för föräldrarnas insyn i hur pedagogerna arbetar på förskolan och vad det har för betydelse för barnens fortsatta

Det sociala argumentet där syftet är att ”stötta konst och kultur för att skapa social utveckling och integration ” kan mixas med det ekonomiska då det kan underlätta arbetet

På så sätt avviker reklamen från förväntan och denna form av retorik används i ett par av studiens reklamfilmer i syfte att inte bara överraska mottagaren utan även övertyga

I riktlinjerna framgår att för projekt där prognosen beräknas avvika från budget med max + 5 % dock högst 5 miljoner kronor behöver inte tilläggsbudget begäras utan avvikelsen ska

I riktlinjerna framgår att för projekt där prognosen beräknas avvika från budget med max + 5 % dock högst 5 miljoner kronor behöver inte tilläggsbudget begäras utan avvikelsen ska

Genom att kommuner förstår att kreativa näringar är inkomstbringande menar Lestander att kommuner bör stödja olika verksamheter i en stad för att utveckla och skapa kluster mellan