• No results found

Förebyggande av våldsbejakande extremism på lokal nivå : Exempel och lärdomar från Sverige och Europa

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Förebyggande av våldsbejakande extremism på lokal nivå : Exempel och lärdomar från Sverige och Europa"

Copied!
73
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

           

(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)

     

(21)
(22)
(23)
(24)
(25)

     

(26)
(27)
(28)

          

(29)
(30)
(31)

        

(32)

             

(33)
(34)
(35)
(36)
(37)

  

(38)
(39)
(40)
(41)
(42)
(43)
(44)
(45)

 

(46)
(47)
(48)
(49)
(50)
(51)
(52)
(53)
(54)
(55)
(56)
(57)
(58)
(59)
(60)
(61)
(62)
(63)

       

(64)

        

(65)
(66)
(67)
(68)
(69)
(70)
(71)
(72)
(73)

References

Related documents

Den nationella samordnaren har utifrån ett flertal kommunbesök dragit slutsatsen att lokal samverkan utifrån ett strategiskt dokument är en viktig framgångsfaktor för att

Genom arbetet mot våldsbejakande extremism ska stöd ges till förvaltningar och eventuellt andra aktörer för att dessa ska kunna orientera sig i sitt ansvar och se över

Händelseutveckling med krig i Syrien och Ukraina då invånare från flera olika europeiska länder, inklusive Sverige, rest för att delta i strider har aktualiserat frågan

Lidingö stad ska ha en utpekad funktion som ansvarar för samordning av det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism.. Samordning är viktigt för att övriga åtgärder

9 § Brottsförebyggande rådet får prioritera mellan inkomna ansökningar och ge företräde till de ansökningar som bedöms ha bäst förutsättningar att uppfylla de syften

Detta arbete sker inom ramen för Effektiv samverkan för trygghet (EST) Lägesbilderna ska innehålla information om den vänsterextrema miljön, högerextrema miljön och den

Arbetsgruppen har arbetat tillsammans med Höör, Eslöv, nationella nätverk och Polismyndigheten i Skåne för upprätta en handlingsplan i sakfrågan. Handlingsplanen har

Att många inte vet till vem eller vart de skall rikta eventuella frågor om våldsbejakande extremism och att förtroendet för kommunernas arbete är relativt lågt