• No results found

Förslag till förordning om tillfälligt förbud mot servering av alkohol

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Förslag till förordning om tillfälligt förbud mot servering av alkohol"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Socialdepartementet Vår referens Datum:

103 33 Stockholm Erik Gustaf Ageberg 2020-11-16

s.remissvar@regeringskansliet.se Er referens/Dnr s.sf@regeringskansliet.se S2020/08228

Remissvar

Förslag till förordning om tillfälligt förbud mot

servering av alkohol

Företagarna har getts möjlighet att lämna synpunkter på det rubricerade förslaget och får anföra följande.

Förslaget i korthet

I promemorian föreslås en ny förordning om tillfälligt förbud mot servering av alkohol. Förslaget innebär att sådan servering som avses i alkohollagen (2010:1622) av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat är förbjuden mellan klockan 22.00 och 11.00. Undantag görs för servering på särskilda boenden och rumsservering på hotell eller minibar i hotellrum. Förordningen föreslås träda i kraft den 20 november 2020 och gälla till utgången av februari 2021.

Företagarnas synpunkt

Företagarna och de cirka 60 000 företagare som organisationen företräder tar den ökande smittspridningen på stort allvar. I Sverige har små och medelstora företag svarat för 4 av 5 nya jobb sedan 1990. Fler personer arbetar där än i någon annan kategori av företag eller organisationer – två miljoner svenskar. Svensk ekonomi är beroende av att dessa företag finns kvar även efter pandemin. En politik som syftar till att minska smittspridningen måste också säkerställa att dessa företag ges möjlighet att övervintra till krisen är passerad.

Att förhindra större folksamlingar utan tillräckligt avstånd mellan enskilda individer är en av de absolut viktigaste åtgärderna för att motverka spridningen av det virus som orsakar covid-19. Sedan förekomsten av viruset blev känt i Sverige har landets företag vidtagit kraftiga åtgärder för att hindra smittspridningen, för att så långt det är möjligt säkerställa att kunder och gäster håller tillräckligt stort avstånd.

Så länge en verksamhet är säker ur smittspridningsperspektiv bör denna kunna hållas öppen enligt gällande regler. Det är inte servering av alkohol som utgör en fara för smittspridning utan lokalens och kundernas möjlighet att minimera riskerna, genom exempelvis avstånd. Det tillfälliga förbudet mot alkoholservering förutsätter att verksamheten redan bedrivs på ett sätt som förhindrar smittspridning, i annat fall kan verksamheten inte bedrivas över huvud taget, och leder således endast till lägre lönsamhet för berörda verksamheter. Företagarna avstyrker därför förslaget.

(2)

2 (2)

Företagarna | Postadress 106 67, Stockholm | Besöksadress Rådmansgatan 40, Stockholm Tel 08 406 17 00 | Fax 08 24 55 26 | info@foretagarna.se | www.foretagarna.se

I Prop. 2019/20/172 framgår att det redan idag är näringsidkaren som ansvarar för att lokaler och tillhörande områden utomhus är utformade så att trängsel undviks på de ytor som besökare har tillträde till.

Skulle förslaget ändå genomföras bör tidsperioden för förbudet justeras från klockan 22.00 till 11.00, till att gälla från klockan 24.00 till 11.00. På det sättet skulle restauranger kunna hålla fler än en sittning per bord och kväll. Vidare bör krav på att serveringsstället måste vara utrymt senast 30 minuter efter den tidpunkt som serveringen måste upphöra, slopas.

Skulle förbudet införas bör det gälla i en månad med en utvärdering som följer upp träffsäkerheten och det fortsatta behovet i förändringen.

Konsekvensutredningen innehåller så stora brister att den inte är möjligt att använda som beslutsunderlag.

Ytterligare stöd

Flera av regeringens tidigare stöd till företag relaterade till Coronapandemin har varit behäftade med krångel och svårtolkade, administrativt betungande regler, vilket gjort att de inte kunnat utnyttjas i den grad som regeringen avsett. Det gäller bland annat

omställningsstödet, hyresstödet och företagsakuten. I många fall har regeringen varit otydlig och gjort förändringar av stödens villkor i efterhand.

Skulle det rubricerade förslaget genomföras är det avgörande att regeringen skyndsamt klargör hur företag vars verksamheter begränsas av förbudet mot servering av alkohol ska kompenseras. Stödåtgärderna måste vara enkelt utformade så att medel snabbt kan betalas ut.

Datum, enligt ovan

Fredrik Östbom Samhällspolitisk chef

Erik Gustaf Ageberg Näringspolitisk expert

References

Related documents

Mötestiderna för 2019 är planerade på ett sådant sätt att de ligger mot slutet av månaden för att överensstämma med många sista datum för remissvar, ekonomisk

Att föreslå Trafikverket att de genomför en översyn av trafiksituationen för gång- och cykeltrafikanter till och från skolan vid kommunens skolor och förskolor där staten

Klimat- och stadsmiljönämnden godkänner förslaget till upphandlingsstrategi för parkskötsel, enligt bilaga 1 till förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 26 maj 2020.

3 § Servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat är förbjuden mellan klockan 22.00 och 11.00.. servering på

Kulturförvaltningen har upprättat en delårsrapport för kulturnämnden för perioden januari till augusti 2021.. Kulturnämnden redovisar en positiv avvikelse på 397 tkr

Under informationspunkten yttrar sig Christer Sundqvist (M), Mica Vemic (SD), Marie-Louise Karlsson (S) samt kanslichef Charlotte Arnell, enhetschef Ann Godlund och

Förvaltningschef Magnus Gustafsson ger nämnden en kort information om nämndens plan med budget 2018 och det arbetsmaterial som skickats till nämndens ledamöter för

Vård- och omsorgsnämnden antar förslaget om införandet av ett kommunalt timbelopp för ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assistans enligt 9 § 2 p.. Vård-