• No results found

Promemorian Ny modell för statsbidrag till vissa ideella organisationer inom brottsofferområdet (Ds 2019:7)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Promemorian Ny modell för statsbidrag till vissa ideella organisationer inom brottsofferområdet (Ds 2019:7)"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Box 1853, 751 48 Uppsala • Besöksadress: Kungsgatan 49 • Telefon: 018-431 63 00 • Fax: 018-10 00 34 • forvaltningsratteniuppsala@dom.se • www.forvaltningsratteniuppsala.domstol.se Expeditionstid: Måndag-fredag 08.00-16.00 R2B REMISSYTTRANDE 1 (1) DATUM DIARIENR 2019-08-13 FUP 2019-105:2

ERT DATUM ERT DIARIENUMMER

2019-05-03 A2019/00521/JÄM

Arbetsmarknadsdepartementet

a.remissvar@regeringskansliet.se

a.jam@regeringskansliet.se

Promemorian Ny modell för statsbidrag till vissa ideella organisationer inom brottsofferområdet (Ds 2019:7)

Förvaltningsrätten, som visserligen inte berörs av förslagen, har mot bakgrund av att förslagen och bedömningarna i promemorian är ändamålsenliga inget att invända mot dessa.

Detta yttrande har beslutats av lagmannen Anna Maria Åslundh-Nilsson efter föredragning av förvaltningsrättsfiskalen Sofia Donner.

___________________ Anna Maria Åslundh-Nilsson

References

Related documents

Ett långsiktigt stöd till organisationer inom området kommer därmed också bidra till att stärka möjligheterna till stöd för enskilda.. Länsstyrelsen instämmer i vikten av

Länsstyrelsen tillstyrker utredningens förslag att förtydliga att de organisationer som är aktuella för tilldelning av statsbidraget ska bedriva verksamhet med huvud- sakligt

För att kunna ta ställning till detta förslag menar Länsstyrelsen att utredningen på ett tydligare sätt hade behövt motivera varför man anser att stiftelser under

MUCF delar utredarens huvudsakliga förslag och bedömning att statens bidrag till organisationer som har som huvudsakligt ändamål att förebygga och bekämpa mäns våld mot

– analysera och bedöma vilka effekter statens bidrag till ideella kvinno- och tjejjourer åren 2015–2017 har haft i förhållande till kommuners och landstings ansvar

RFSL tillstyrker och är mycket positiva till förslaget att statsbidraget enligt den nya förordningen omfattar våld oavsett kön eller könsidentitet när det gäller våld i nära

Här vill Rädda Barnen påpeka att det inte råder någon motsättning mellan kommunernas ansvar att stödja brottsoffer för våld i nära relationer och att låta ideella

• ger möjlighet att få bidrag för en längre period än ett år vilket ger verksamheterna större trygghet och möjlighet att utvecklas • ger en rättvis fördelning av