• No results found

Promemoria – Ny modell för statsbidrag till vissa ideella organisationer inom brottsofferområdet, Ds 2019:7

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Promemoria – Ny modell för statsbidrag till vissa ideella organisationer inom brottsofferområdet, Ds 2019:7"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

simrishamn.se 1 (1) ADRESS: 272 80 Simrishamn BESÖK: Stortorget 6 TELEFON: 0414-819000 E-POST: kontakt@simrishamn.se Allmän REMISSVAR 2019-06-07 Stina Lundquist Socialchef Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm

Promemoria – Ny modell för statsbidrag till vissa ideella

organisationer inom brottsofferområdet, Ds 2019:7

Dnr. A2019/00521/JÄM

Synpunkter

Simrishamns kommun instämmer i det förslag som promemorian framför och uppfattar förslaget som positivt då det:

• förenklar ansökningsförfarandet av statsbidrag för de ideella organisationerna

ger möjlighet att få bidrag för en längre period än ett år vilket ger verksamheterna större trygghet och möjlighet att utvecklas • ger en rättvis fördelning av statsbidrag

• tydliggör de ideella organisationernas uppdrag att vara opinionsbildare och ge kompletterande service till det kommunala åtagandet.

References

Related documents

Ett långsiktigt stöd till organisationer inom området kommer därmed också bidra till att stärka möjligheterna till stöd för enskilda.. Länsstyrelsen instämmer i vikten av

Länsstyrelsen tillstyrker utredningens förslag att förtydliga att de organisationer som är aktuella för tilldelning av statsbidraget ska bedriva verksamhet med huvud- sakligt

För att kunna ta ställning till detta förslag menar Länsstyrelsen att utredningen på ett tydligare sätt hade behövt motivera varför man anser att stiftelser under

MUCF delar utredarens huvudsakliga förslag och bedömning att statens bidrag till organisationer som har som huvudsakligt ändamål att förebygga och bekämpa mäns våld mot

RFSL tillstyrker och är mycket positiva till förslaget att statsbidraget enligt den nya förordningen omfattar våld oavsett kön eller könsidentitet när det gäller våld i nära

Här vill Rädda Barnen påpeka att det inte råder någon motsättning mellan kommunernas ansvar att stödja brottsoffer för våld i nära relationer och att låta ideella

Vi har en har öppen stödverksamhet som består av stöd och rådgivning för våldsutsatta kvinnor som är i behov av detta, före, under och/eller efter ett uppbrott från

Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen som svar på remissen Ny modell för statsbidrag till vissa ideella organisationer inom brottsofferområdet hänvisar till vad som