• No results found

POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno studenta: Eliška Skokanová Název bakalářské práce:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno studenta: Eliška Skokanová Název bakalářské práce:"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI | Studentská 1402/2 | 461 17 Liberec 1 | Ekonomická fakulta | Voroněžská 1329/13 | 460 02 Liberec 2 tel.: +420 485 352 388 | jmeno.prijmeni@tul.cz | www.ef.tul.cz | IČ: 467 47 885 | DIČ: CZ 467 47 885

POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Jméno studenta: Eliška Skokanová

Název bakalářské práce: Účetní závěrka a uzávěrka ve vybraném obchodním závodě

Cíl práce: Na základě zhodnocení současného procesu zpracování účetní uzávěrky a závěrky ve vybraném podniku navrhnout vhodná doporučení ke zlepšení metodiky.

Jméno vedoucího bakalářské práce: Ing. Olga Malíková, Ph.D.

Výborně Velmi dobře

Dobře Neprospěl

I. Hodnocení zpracování tématu studentem:

Splnění cíle práce X

Volba metod a jejich aplikace při zpracování tématu X

Hloubka provedené analýzy X

II. Hodnocení struktury a obsahu práce:

Přehlednost a logická stavba (struktura) práce X Aktuálnost a vhodnost použitých pramenů X

Schopnost studenta zpracovat získané podklady X

Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce X

Formulování vlastních názorů studentem X

III. Hodnocení formy a stylu práce:

Formální úprava práce (text, tabulky, grafy) X

Stylistická úroveň práce X

Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací X Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací X

Posouzení výsledku kontroly plagiátorství v IS STAG Posouzeno bez výhrad Posouzeno s výhradami

Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k bakalářské práci z hlediska splnění jejích cílů, využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy, práce s literaturou a její citace (uveďte na druhou stranu posudku).

Otázky k obhajobě bakalářské práce:

2. strana posudku

Práci doporučuji - nedoporučuji* k obhajobě. (*nehodící se škrtněte)

Bakalářskou práci navrhuji klasifikovat stupněm: VELMI DOBŘE

Datum: 2. 6. 2020 ………

Podpis vedoucího bakalářské práce

(2)

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI | Studentská 1402/2 | 461 17 Liberec 1 | Ekonomická fakulta | Voroněžská 1329/13 | 460 02 Liberec 2 tel.: +420 485 352 388 | jmeno.prijmeni@tul.cz | www.ef.tul.cz | IČ: 467 47 885 | DIČ: CZ 467 47 885

Téma bakalářské práce se týká procesu účetní uzávěrky a závěrky ve vybraném podniku.

Studentka se celého procesu osobně účastnila, mohla tak přímo ověřit teoretické poznatky v praxi, což vyústilo v několik návrhů, které by mohly prospět jak procesu uzávěrky, tak vypovídací schopnosti účetních výkazů. Lze konstatovat, že cíl bakalářské práce byl splněn, k jeho dosažení byly použity přiměřené metody a hloubka provedené analýzy odpovídá velikosti vybraného subjektu (mikropodnik).

Co se stylu psaní týče, bakalářská práce se vyznačuje jistou těžkopádností, která nechává stopy na nižší srozumitelnosti některých formulací, logice stavby vět, shodě pádů větných členů apod. Je však nutno dodat, že v průběhu psaní práce byla patrná značná snaha autorky o maximální možné zlepšení a styl odevzdaného textu lze posoudit jako přijatelný.

Strukturu bakalářské práce lze považovat za přiměřenou. Přílohy vhodně doplňují problematiku zpracovanou v BP. Kladně lze hodnotit dostatečný počet citovaných zdrojů, z nichž více jak polovina jsou monografie, bylo citováno z databáze ProQuest a dalšího zahraničního zdroje. Citováno bylo povětšinou v souladu s nastavenými pravidly, pouze u titulu Úřední věstník Evropské unie je jako autor uvedeno „Česko“.

Test na kontrolu plagiátorství odhalil shodu s testovanými dokumenty maximálně z 10 % (ve dvou případech) a méně. Po posouzení této shody lze konstatovat, že odhalená stejnost dokumentů se týká užívání odborného názvosloví dle účetní a daňové legislativy a příkladů formulářů a daňového přiznání v přílohách BP.

Otázky k obhajobě bakalářské práce:

1. S ohledem na Vaše návrhy, uveďte možné metody pro stanovení účetních odpisů, respektive účetního odpisového plánu. Kterou z metod byste doporučila Vámi zvolené společnosti?

2. Na str. 53 v tabulce č. 4 je patrná nemalá částka Ostatních provozní výnosů. Objasněte, čeho se tyto výnosy týkají.

3. Uvádíte, že společnost má 9 zaměstnanců a dva jednatele. Dle výkazu zisku a ztráty je patný náklad „522 – Příjmy společníků ze závislé činnosti“. Týká se příjmů z funkce jednatele s.r.o. nebo jsou společníci zároveň i zaměstnanci s.r.o.? Kolik tedy má společnost ve skutečnosti zaměstnanců? Objasněte.

References

Related documents

Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků bakalářské práci z hlediska splnění jejích cílů, využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy, práce s

Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k bakalářské práci z hlediska splnění jejích cílů, využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy, práce

Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k bakalářské práci z hlediska splnění jejích cílů' využití metod řešení a návrhů opatření včetně formátní úpravy,

Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k bakalářské práci z hlediska splnění jejích cílů, využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy, práce s

Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k bakalářské práci z hlediska splnění jejích cílů' využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy, práce

Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k bakalářské práci z hlediska splnění jejích cílů, využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy, práce

Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k bakalářské práci z hlediska splnění jejích cílů' využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy, práce s

Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k bakalářské práci z hlediska splnění jejích cílů' využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy, práce

Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k bakalářské práci z hlediska splnění jejích cílů' využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy, práce

Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k bakalářské práci z hlediska splnění jejích cílů, využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy, práce

Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k bakalářské práci z hlediska splnění jejích cílů, využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy, práce s

Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k bakalářské práci z hlediska splnění jejích cílů, využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy, práce

Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků bakalářské práci z hlediska splnění jejích cílů, využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy, práce s

Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k bakalářské práci z hlediska splnění jejích cílů, využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy, práce s

Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k diplomové práci z hlediska splnění jejích cílů, využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy, práce s

Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k bakalářské práci z hlediska splnění jejích cílů' využití metod řešení a návrhů opatření včetně formáIní úpravy, práce

Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k diplomové práci z hlediska splnění jejích cílů, využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy, práce s

Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k diplomové práci z hlediska splnění jejích cílů, využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy, práce s

Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k diplomové práci z hlediska splnění jejích cílů, využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy, práce s

Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k bakalářské práci z hlediska splnění jejích cílů, využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy, práce s

Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k diplomové práci z hlediska splnění jejich cílů, využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy (uved'te

Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k bakalářské práci z hlediska splnění jejích cílů, využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy, práce s

Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k bakalářské práci z hlediska splnění jejích cílů, využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy, práce s