HSO Blekinge är ett samarbetsorgan för cirka 25 medlemsföreningar på länsnivå, som arbetar för personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga.

Full text

(1)
(2)
(3)

1

HSO Blekinge är ett samarbetsorgan för cirka 25 medlemsföreningar på läns- nivå, som arbetar för personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga.

Verksamhetsplanen ska vara ett levande arbetsmaterial som är anpassat efter rådande förhållande i samhället och där FNs konvention om mänskliga rättig- heter för personer med funktionsnedsättning alltid ligger till grund för arbetet.

HSO Blekinges inriktning är ”ett Blekinge för alla”. Det övergripande målet för vår verksamhet är en samhällsutveckling som ger alla barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning full delaktighet och jämlikhet på alla samhällsområ- den. Vi arbetar för ett samhälle som präglas av solidaritet, jämlikhet och full del- aktighet, där alla är välkomna att delta efter förmåga.

Representation från våra medlemsföreningar i vår samarbetskommitté är det viktigaste sättet att föra fram frågor och synpunkter och att påverka HSO Ble- kinges inriktning och agenda. På så vis kan vi arbeta med gemensamma mål för att förverkliga idéer, synliggöra systemfel, sprida kunskap, skapa dialoger, finna alternativa vägar och visa på utvecklingsbehov.

(4)

2

Verksamhetsinriktning

I verksamhetsplanen är olika områden identifierade och årligen görs val av vilka frågor som är av särskild vikt att fokusera på under aktuellt verksamhetsår. De olika områdena har stor betydelse för våra medlemsföreningar men behöver ses i ett flerårigt perspektiv.

För att kunna skapa ”ett Blekinge för alla” behövs de funktionsnedsattas kun- skaper och erfarenheter. För att möjliggöra ett aktivt deltagande i olika former av råd och projekt måste vi få ekonomiska förutsättningar som täcker våra kost- nader. Kunskap om olika funktionsnedsättningar måste få kosta på samma sätt som övrig kunskap får göra.

1. Samverkan med landsting, kommuner, övriga myndigheter och verksamheter Insats: Genom avtal och överenskommelser låta oss representeras i olika sam- råd. Arbeta för att FN-konventionen om rättigheter för personer med funktions- nedsättning blir känd och tillämpas i Blekinge genom att exempelvis:

bevaka möjligheter för personer med funktionsnedsättning att säkert och på lika villkor förflytta sig och en förbättrad tillgänglighet för personer med funktions- nedsättning till offentligt finansierade verksamheter.

Genomförande, ett fortlöpande arbete med att:

 utveckla vår samverkan med Landstinget Blekinge

 vid behov utse representanter till samverkanråd

 hålla avtal, representantlistor och överenskommelser aktuella

 utarbeta tydliga spelregler för information och återrapportering från sam- verkansråd

 delta i referensgrupper

 arbeta med utredningar, policyarbete och andra beredningar av intresse för HSO Blekinge

 bevaka och utveckla vår samverkan med Region Blekinge

 bevaka kollektivtrafikfrågor som färdtjänst och reseservice

 samverka med Trafikverket

 påverka tillgängligheten till kulturverksamheter utifrån sambandet kultur och hälsa

 bevaka regelsystemet inom lagen om stöd och service till vissa funktions- nedsatta, LSS, lagen om assistansersättning, LASS, och Socialtjänstlagen, SoL, etcetera

 sprida kunskap om FN-konventionen

2. Hälso- och sjukvårdsfrågor

Insats: Att landstingets och kommunernas hälso- och sjukvårdsarbete skall ske ut- ifrån ett patientperspektiv.

Genomförande, ett fortlöpande arbete med att:

(5)

3

 följa upp programarbete och folkhälsoprogram utifrån praktisk tillämpning och patientperspektiv

 aktivt delta i diskussionerna kring prioriteringar i hälso- och sjukvård

 utveckla bevakning och samarbete kring läkemedelsfrågor

 utveckla hälso- och sjukvårdsnätverk

 i samarbete med landstinget utveckla arbetet med att utvärdera olika verksamheter inom landstinget mot bakgrund av befintliga policyprogram och FN-konventionen

 på olika sätt medverka i kvalitetssäkringsarbetet inom vården

3. Avgifts- och hjälpmedelsfrågor

Insats: Sträva efter en effektivisering av hjälpmedelsförsörjningen ur ett patientperspektiv.

Genomförande, ett fortlöpande arbete med att:

 se till att teknikutvecklingen av nya hjälpmedel kommer användarna till del

 följa upp den nationella hjälpmedelsutvecklingen

 att utveckla nätverket för hjälpmedelsfrågor till en träffpunkt exempelvis genom initiativ som Inspirations- och Festivaldagen

4. Politiska partier

Insats: Bedriva opinionsarbete genom att med olika metoder belysa levnadssitua- tionen för personer med funktionsnedsättning.

Genomförande, ett fortlöpande arbete med att:

 ta tillvara mötestillfällen med de politiska partierna

 ha en effektiv spridning av den samlade funktionshinderrörelsens erfaren- heter till de politiskt förtroendevalda i Blekinge

5. Arbetsmarknadsfrågor

Insats: Uppmärksamma och bekämpa diskriminering och bristande jämställdhet på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning.

Genomförande, ett fortlöpande arbete med att:

 föra fram våra arbetsmarknadsfrågor till berörd myndighet

 bevaka villkoren för personer med olika typer av anställningsstöd

 om möjligt verka för att kunna delta i samarbetsprojekt med andra aktö- rer för ökad tillgänglighet

6. Vuxenutbildningsfrågor

Insats: Att för personer med funktionsnedsättning arbeta för en förbättrad till- gänglighet till offentligt finansierad vuxenutbildning som högskolor och universi- tet, folkhögskolor, Komvux, särvux och sfi (svenskundervisning för invandrare).

(6)

4

Genomförande, ett fortlöpande arbete med att:

 delta i nätverket för högskolefrågor

 arbeta för att göra tillgängliga utbildningsplatser

 följa upp, fortsätta samordna och utveckla det fortsatta arbetet när det gäller vuxenutbildning för alla i Blekinge

 initiera samverkan kring studentstöd för studenter med funktionsnedsätt- ning

7. Information

HSO Blekinge ska underlätta och stödja medlemsföreningarnas arbete genom in- formations-, kontakt-, utbildnings- och utredningsverksamhet.

Insats 1: Att på ett effektivt sätt förmedla den information som kommer till HSO Blekinge.

Genomförande, ett fortlöpande arbete med att:

 fortsatt regelbunden information på vår hemsida med kalendarium över kommande aktiviteter

 utveckla information med massmedia

 samordning av utskick, som kallelser, protokoll, inbjudningar m.m.

 erbjuda föreningsservice i form av registerhållning, bokföring, layout under förutsättning att kostnadsersättning erhålls

 utveckla HSO Blekinges hemsida, om projektmedel beviljas

 utveckla informations/nyhetsblad, om projektmedel beviljas Insats 2: Erbjuda information till myndigheter och verksamheter.

Genomförande, ett fortlöpande arbete med att:

 inbjuda till seminarier och kunskapsutbyte

Insats 3: Använda kultur som medel i påverkansarbete

Genomförande, ett fortlöpande arbete med att:

 delta i utbildningar som ABF och andra studieförbund anordnar

 göra kulturaktiviteter till ett självskrivet inslag i vår egen verksamhet

 använda oss av funktionshindersrörelsens egna kulturutövare

Insats 4: Samverka kring forskning samt kompetensutveckling av professionella så det kommer våra medlemmar till del.

Genomförande, ett fortlöpande arbete med att:

 samverka inom våra intresseområden med universitet och högskolor, folk- högskolor, ABF med flera

 samverka med utbildningsenheter, organisationer och myndigheter för att vidareutveckla projekt inom våra intresseområden

(7)

5

8. Studieverksamhet

Insats 1: Erbjuda föreningarna fördjupad information och utbildning för ett effek- tivt påverkansarbete

Genomförande, ett fortlöpande arbete med att:

 nuvarande studieverksamhet bedrivs i oförändrad omfattning

 studierådet ska stimulera till studieverksamhet och genomföra planering av gemensam studieverksamhet

 initiering av utbildningar till föreningarna i studierådets regi

 initiering av föreningskunskap till de olika föreningarna

 ge styrelsen och andra aktiva förtroendevalda möjlighet till utbildning

 studierådet genomför ett antal träffar per år för dessa ändamål

9. Samverkan med och stöd till lokala HSO

Insats: HSO Blekinge bör stödja att intressen i gemensamma och övergripande frågor inom lokala HSO tas tillvara.

Genomförande, ett fortlöpande arbete med att:

 eftersträva en representation från hela länet vid sammansättningar av länsövergripande arbetsgrupper och referensgrupper

 samverka med lokala HSO kring gemensamma intressepolitiska frågor

 hitta former för effektiv kommunikation med lokala HSO

10. Personal – HSO Blekinges kansliorganisation

HSO Blekinge ska verka för att ge personalen en bra arbetsmiljö och goda ar- betsförhållanden samt vara ett stöd i arbetsgivarrollen till medlemsföreningar.

Insats: Ge personalen ett stimulerande arbete med god arbetsmiljö såväl fysiskt som psykiskt.

Genomförande, ett fortlöpande arbete med att:

 genom återkommande utvecklingssamtal stödja kompetensutveckling

 bereda tillfälle för personalen att delta i utbildningar

 ordna träffar mellan styrelse och personal minst två gånger per år

 ordna träffar och erbjuda stöd för medlemsföreningar som är arbetsgivare

 ha regelbundna genomgångar av arbetsmiljö med personalen enligt KFO:s rekommendationer

 fortlöpande anpassa arbetsorganisationen, personal och kansli, efter rå- dande ekonomiska omständigheter.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :