Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om hem för vård eller boende.

Download (0)

Full text

(1)

Löner och yrkesvillkor

Datum 2016-03-14 Sida 1

Remissvar

Till Socialstyrelsen

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se Angående

Diarienummer 934/2016

Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om hem för vård eller boende.

Socialstyrelsen har gett Vision möjlighet att lämna synpunker på myndighetens förslag till föreskrifter och allmänna råd om hem för vård eller boende (HVB) (diarienummer 934/2016).

Inledning

Socialstyrelsens förslag till ny författning syftar till att förstärka kvaliteten på HVB. I detta yttrande redogörs för Visions ställningstagande till myndighetens förslag och hur föreskrifterna och allmänna råd kan tjäna det uttalade syftet att skapa verksamheter som präglas av trygghet och säkerhet för de inskrivna personerna.

2. kap Ledningssystem, 3§

Ny lydelse av punkt 2:

2. Hur personalen ska förebygga, uppmärksamma och agera vid konflikter, kränkningar,

övergrepp, självskadebeteenden, internt och externt hot och våld, samt agera i situationer där detta förekommer.

Vision anser att åläggande om rutiner vid akut situation behöver slås fast som föreskrift om trygg och säker vård ska kunna uppfyllas. Förbundet får ofta rapporter om att rutiner i samband med akut situation saknas helt eller är okända. Personalen saknar fungerande rutiner att få kontakt med personal, föreståndare och huvudman eller extern part som akutpsykiatri eller räddningstjänst. Inte sällan ligger ett boende avsides vilket gör att det kan ta lång tid för räddningstjänst att nå fram.

Tillägg av punkt

(4) Ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

I tidigarer föreskrifter preciserades att den som förestod verksamheten vara ansvarig för att

upprätthålla en god verksamhet. Den lydelsen är borttagen i Socialstyrelsens förslag. Vision önskar en skrivning som slår fast att det systematiska arbetsmiljöarbetet är en viktig del i ledningssystemet – inte minst för att säkerställa en trygg och säker vård för de inskrivna.

3 kap. Inskrivning vid ett hem för vård eller boende

Vision står bakom förslaget om bedömningen i samband med inskrivning som anges i kap. 3.

Regelverket kan bidra till att stärka kvaliteten och tryggheten för de personer som är inskrivna i verksamheten och för personalen.

(2)

Förbundet menar att det är en kvalificerad uppgift att göra dessa bedömningar samt att fatta dessa beslut. Uppdraget förutsätter utbildning motsvarande högskoleexamen, eller motsvarande

dokumenterad kunskap.

Enligt Socialtjänstförordningen och de aktuella föreskrifterna behöver endast en person i

verksamheten, föreståndaren, ha de kvalifikationer som förutsätts för ett sådant uppdrag i samband med inskrivningen. Primärt är det även föreståndare som har kunskap om personalens kompetens (2§, punkt 2). Inskrivningssamtal ska kunna äga rum året runt och i princip dygnet runt. En enskild person kan inte förväntas bära ett sådant ansvar. I synnerhet inte om föreståndaren utöver detta ska hinna sköta övriga åttaganden som anges i de aktuella föreskrifterna samt få möjlighet till vila och återhämtning.

Vision anser därav att föreskrifterna bör kompletteras med ytterligare en paragraf, förslagsvis i 3 kap, 4§.

Tillägg av paragraf, (4§)

Bedömning av att hemmet är lämpligt för den person som skrivs in ska utföras av föreståndare eller annan anställd personal med relevant högskoleexamen eller motsvarande dokumenterad kunskap.

Tillägg av punkt, 2§

Vision anser vidare att 2§ kompletteras med ytterligare en punkt beträffande kön eller

könsuppfattning. Dessa aspekter bör beaktas utifrån regelverk som föreskrift och inte som allmänt råd.

(4) Personens kön och könsuppfattning

6 kap. Personalens kompetens

Föreståndarens kompetens vid ett hem för vård eller boende

Socialstyrelsen föreslår att föreståndare får ha en ”annan relevant eftergymnasial utbildning än högskoleutbildning”, om hemmet inte bedriver verksamhet där behandling ingår eller tas emot personer för utredning.

Som tidigare anförts i detta yttrande medför regelverket i dessa föreskrifter och allmänna råd ytterst kvalificerade arbetesuppgifter. Det är marginella skillnader i ansvar, svårighetsgrad eller uppdrag att uppfylla regelverket oavsett om verksamheten bedriver behandling eller ej. Till exempel kräver inskrivningssamtal, systematiskt kvalitets och arbetsmiljöarbete samt personalfrågor samma höga kunskapsnivå oavsett verksamhetens inriktning.

Vision anser även att gränsen för vad som är att betrakta som behandling är oklar.

Strykning av stycke, 1§

Vision anser att förslaget i 6 kap. 1§, sista stycket, om utbildningsnivå för boenden som varken bedriver behandling eller utredning bör strykas.

Tillägg av strecksats, allmänna råd

I konsekvensutredningen redogör Socialstyrelsen för problematiken kring kvalitet i verksamheten när bemanning är otillräckligt till exempel vid förekomsten av ensamarbete. Vision menar att dessa brister i hög grad kan åtgärdas genom att verksamheten lever upp till gällande regelverk för arbetsmiljö, till exempel Arbetsmiljöverkets föreskrift om ensamarbete (AFS 1982:3) och föreskriften om våld och hot (AFS1993:2).

Stabiliteten och trygghet i verksamheterna kan även stärkas genom att det lagstadgade systematiska arbetsmiljöarbetet faktiskt utförs på arbetsplatserna. Inte minst gäller det att ta höjd för att

verksamheten ska kunna organiseras utifrån de krav som ställs utifrån Arbetsmiljöverkets nya

(3)

föreskrifter från sista mars 2016 om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, där såväl kunskapskrav på chefer och arbetsledare ställs för att organisera verksamheterna utifrån en rimlig arbetsbelastning och förlägga arbetstiden på ett hälsosamt sätt. Det är avgörande för stabiliteten och trygghet hos verksamheter som bygger på kontaktyrken, att de anställdas organisatoriska och sociala arbetsmiljö förebygger stressrelaterad ohälsa, sjukskrivningar och personalförändringar.

Det finns med andra ord ett klart samband mellan god arbetsmiljö och god kvalitet. Vision önskar med anledning av ovanstående göra ett tillägg under allmänna råd, precisering av föreståndares kompetens.

- Kunskap om regelverk kring arbetsmiljö och systematiskt arbetsmiljöarbete.

Övrig personal, allmänna råd

Vision tillstyrker förslaget om allmänna råd, att personalen utbildning som lägst ska motsvara en 2- årig eftergymnasial utbildning samt ha en inriktning mot socialt arbete, socialpedagogik eller beteendevetenskap. Vision menar att även eftergymnasial utbildning inom ramen för pedagogik kan betraktas som relevant.

Tillägg till strecksats

- Ha en inriktning mot socialt arbete, socialpedagogik, pedagogik eller beteendevetenskap.

7 kap. Bemanning

Vad bemanningen ska säkerställa

På HVB skall bemanningen utgå från målgruppen som är inskriven i boendet och deras behov av trygghet och säkerhet. Bemanningen ska vara tillräcklig för varje tidpunkt, behov och incident som rimligen kan uppstå.

Vision ser ett tydligt behov av att försärka formuleringarna kring bemanning om Socialstyrelsen önskar uppnå syftet i 7 kap, 1§, punkt 2. en trygg och säker vård.

Vision menar att en trygg och säker vård på HVB är oförenligt med bemanning av endast en personal.

Underbemanning gör verksamheten sårbar – bemanning med endast en personal gör den oacceptabelt riskfylld, såväl för inskrivna som för personal. Det krävs lite för att en anställd ska bli inkapabel. Till exempel att personen blir sjuk eller behöver avvika med en inskriven. Verksamheten står då helt utan arbetsför personal. Ansvaret för verksamheten eller larma faller då på de inskrivna.

Tillägg till 1§, punkt 2:

2. En trygg och säker vård vid alla tidpunkter, behov och incidenter som rimligen kan uppstå.

Ytterligare punkt 1§, (3)

(3). Att bemanningen aldrig består av endast en tjänstgörande person.

1§, allmänna råd

Visions ställer sig frågande kring Socialstyrelsens intentioner med strecksatsen om jour och beredskap.

De inskrivnas behov ska som princip alltid täckas med ordinarie arbetstid – all annan form av

bemanning (som jour och beredskap) är ett avsteg från de inskrivnas trygghet och säkerhet och har en försämrande effekt på kvaliteten. Jour och beredskap ska endast användas för att tillförsäkra

bemanning vid händelser och omständigheter som är omöjliga att förutse och vars förekomst är omöjliga att undvika genom adekvat planering. När myndigheten skriver ”behov av jour och

(4)

beredskap” legitimerar de en form av bemanning som generellt inte borde vara önskvärd utifrån perspektivet trygg och säker vård.

Det är i dagsläget alltför vanligt förekommande att arbetsgivare schemalägger med jour eller

beredskap istället för med ordinarie arbetestid. Vision menar att det är en av de bärande orsakerna till de brister som IVO har påpekat i sina tillsynsrapporter kring alltför låg grundbemanning och

ensamarbete.

Vision menar att nuvarande strecksatsen bör strykas till förmån för:

Ny strecksats ersätter ”Verksamhetens behov av jour och beredskap”

- Verksamhetens behov av tjänstgörande personal vid olika händelser samt tidpunkter på dygnet och över tid.

Ytterligare strecksats om vila, återhämtning och ledighet

Bemanningen i en verksamhete måste vara tillräckligt för att garantera att samtliga anställda får möjlighet till vila, återhämtning och sammanhållen ledighet. Att verksamhet till exempel är småskalig ursäktar inte orimliga förutsättningar för personalen att kunna upprätthålla professionalitet.

- Hur personalen behov av vila, återhämtning och sammanhållen ledighet kan tillgodoses.

Ytterligare strecksats om lokalernas spridning och utformning:

De inskrivnas trygghet och säkerhet är förbundet med personalens förutsättningar till överblick och tillgänglighet i verksamhetens alla delar. Stor geografisk spridning eller flera våningsplan medför ett ökat behov av personal jämfört med sammanhållna lokaler. Utspridd verksamhet ställer även högre krav på föreståndarens möjligheter att vara tillgänglig.

- Lokalernas spridning och utformning.

Ytterligare strecksats om avlastning av föreståndare

En föreståndare kan inte vara tillgänglig dygnet runt – året runt. Även en föreståndare har rätt att få sammanhållen vila och återhämtning samt möjlighet till avlasting vid alltför omfattande åtagande.

Bemanningen av en verksamhet kan därför omöjligt bygga på att en person ska stå till förfogande för alla ålägganden, beslut, och ansvar som kommer med ett föreståndarskap. Det är dessvärre alltför vanligt idag. Många chefer har dold beredskap vilket innebär att de konstant ska stå till tjänst. Vision anser att det är ohållbart och oförenligt med en trygg och säker vård.

- Fördelning och avlastning av föreståndares ansvar

Bemanning under dygnet

På HVB skall bemanningen utgå från målgruppen som är inskriven i boendet och deras behov av trygghet och säkerhet. Bemanningen ska vara tillräcklig för varje tidpunkt, behov och incident som rimligen kan uppstå.

Vardagen för inskrivna på HVB medför aktiviteter, kontakter med myndigheter eller andra parter, frånvaro från skola eller aktiviteter till följd av ohälsa och så vidare som innebär att verksamheten i praktiken ytterst sällan kan stå obemannad ens när de inskrivna förväntas vara i aktivitet eller skola.

En trygg och säker vård innebär att de inskrivna alltid ska ha tillgång till personal utifrån sina behov, upplevelsen av att ”störa” får aldrig förekomma. Möjligheten att bemanna med personal som ska infinna sig ”utan oskäligt dröjsmål” är ett avsteg från intentionen i Socialtjänstlagen, det är också oförenligt med den praktiska verkligheten för huvuddelen av boendena. Dels då de boende har ett konstant behov av näravarande personal, dels då många boenden är förlagda långt ifrån

kommunikationer och tätorter.

(5)

Visions erfarenhet är därtill att dylika oprecisa regleringar blir praxis snarare än flexibilitet utifrån de inskrivnas behov. Det finns inga vinster i att möjliggöra bemanning utifrån ”oskäligt dröjsmål”, bara för att IVO i nästa led, i varje enskild inspektion, ska konstatera att användningen bryter mot

föreskrifterna om trygg och säker vård.

Strykning av stycke, 2§

Vision menar att sista stycket under 2§ ska strykas i sin helhet.

Om Socialstyrelsen väljer att inte följa Visions förslag om att stryka stycket efterlyser förbundet ett förtydligande av ”oskäligt dröjsmål”.

Inom vilken tidsram är det rimligt att behov hos de inskrivna ska kunna tillgodoses? För vem ska dröjsmålet vara skäligt, för den inskrivne eller en anställd som ska infinna sig på boendet? Många HVB ligger, som tidigare nämnts, långt från såväl kollektivtrafik som tätorter och bara restiden till en verksamhet kan väl överskrida skälighet, sett ur den inskrivnes perspektiv. I synnerhet i en akut situation.

8 kap. Verksamhetens lokaler

Vision önskar att sista strecksatsen om personalutrymmen kompletteras med ett tillägg om låsbart rum vid nattjänstgöring och för återhämtning.

Tillägg till strecksats

- Personalutrymme, t.ex. för dokumentation, administration samt låsbart rum för övernattning och vila.

Avslutning

Vision träffar gärna Socialstyrelsen för att utveckla eller resonera vidare kring de ställningstaganden vi presenterar i yttrandet eller i andra frågor.

Vänliga hälsningar

Veronica Magnusson Förbundsordförande, Vision

Figure

Updating...

References

Related subjects :