Kommunfullmäktige kallas till sammanträde

Full text

(1)

KOMMUNFULLMÄKTIGE Vadstena kommun

592 80 Vadstena BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35 TEL 0143-150 00 FAX 0143-151 90

E-POST vadstena.kommun@vadstena.se WEBB www.vadstena.se

1 (3)

Kallelse/föredragningslista

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2016-04-27

Tid: 18:30 – ca 22.00

Plats: Medborgarsalen, Röd tornet

Sammanträdet är offentligt och allmänheten hälsas välkommen att närvara.

Justering av kommunfullmäktiges protokoll sker 2016-05-04, klockan 08.00 i kommunhuset.

Föredragningslista

Upprop

Val av justerare Fråga om det finns jäv

Ärende Dnr Föredragande

1. Fastställa av föredragningslista

2. Allmänhetens frågestund KS/2016:96

3. Information om e-Hälsa KS/2016:88 Besök Anne

Gustafsson 4. Nytt medborgarförslag angående skapandet av

Vadstena botaniska trädgård KS/2016:97

5. Svar på medborgarförslag om en upprustning av Asylenparken

KS/2015:361

6. Svar på medborgarförslag om utomhusscen i Asylenparken

KS/2015:368

7. Svar på medborgarförslag om respit för nedläggning av Rogslösa skola

KS/2015:231

8. Svar på motion om allmänpolitisk debatt XKS/2014:188 9. Svar på motion om att utreda de ekonomiska och

tekniska möjligheterna att webbsända kommunfullmäktiges sammanträden

KS/2015:436

(2)

KOMMUNFULLMÄKTIGE Vadstena kommun

592 80 Vadstena BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35 TEL 0143-150 00 FAX 0143-151 90

E-POST vadstena.kommun@vadstena.se WEBB www.vadstena.se

2 (3)

Ärende Dnr Föredragande

10. Svar på motion om förbättrad integration av flyktingar

KS/2015:437

11. Redovisning av inkomna motioner och medborgarförslag äldre än ett år, 2016

KS/2016:59

12. Information om årsredovisningen KS/2016:86 Ekonomichef

Marie Hillman 13. Information revisionens arbete 2015 KS/2016:86 Revisionens

ordförande Roland Sjödahl (C)

14. Revisionsberättelse för 2015 samt frågan om ansvarsfrihet 2015 för kommunstyrelsen, kultur- och utbildningsnämnden, bygg- och

miljönämnden, socialnämnden, valnämnden samt gemensamma nämnderna med Motala,

överförmyndarnämnden och Motala Vadstena vatten- och avfallsnämnd och enskilda förtroendevalda i dess organ.

KS/2015:66, KS/2016:86, RS/2015:2, RS/2016:4, RS/2016:5

15. Årsredovisning 2015 och förslag till bokslutsdispositioner

KS/2016:86

16. Årsplan Vadstena kommun 2016-2018 - tjänsteskrivelse

KS/2015:363

17. Utökad borgensram för Vadstena Fastighets AB KS/2016:17 18. Godkännande av detaljplan för Slottsfogden 8 och

9

KS/2015:118

19. Partistöd - revidering av riktlinjer KS/2016:60 20. Försäljning av elevhemmet Bryggan (K1) till

Vadstena fastighets AB

KS/2015:12, KS/2015:331

21. Handlingar för kännedom KS/2016:128,

KS/2016:26, KS/2016:87

Magnus Gustafsson

(3)

KOMMUNFULLMÄKTIGE Vadstena kommun

592 80 Vadstena BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35 TEL 0143-150 00 FAX 0143-151 90

E-POST vadstena.kommun@vadstena.se WEBB www.vadstena.se

3 (3)

ordförande

Handlingar finns att hämta på kommunens webbplats www.vadstena.se och medborgarservice i kommunhuset, Klosterledsgatan 35, Vadstena.

Vid frågor om ärenden/handlingar eller vid förhinder kontakta:

Carina Åsman Kommunsekreterare Telefon: 0143-15002

E-post: carina.asman@vadstena.se

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)

Vår beteckning: SBN/2016:8 PoB 2015-232 KS 2015/361-339

1. Att överlämna Arabella Nylund Wennerström förslag kring en upprustning av Asylenparken till Vadstena fastighets AB som är fastighetsägare

Medborgarförslaget anses därmed besvarat.

Ett medborgarförslag har inkommit 2015-09-28 från Arabella Nylund Wennerström angående en upprustning av Asylenparken

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2015-10-21 § 140 att skicka förslaget till bygg- och miljönämnden för beredning.

Plan- och bygglovavdelningens tjänsteskrivelse 2016-01-15, 2015-232 Medborgarförslag från Arabella Nylund Wennerström

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-10-21 § 140

Arabella Nylund Wennerström Vadstena fastighets AB Kommunstyrelsen

Asylenparken är inte allmän platsmark utan utgörs av kvartersmark. Marken ägs av Vadstena fastighet AB (VFAB). I det detaljplaneförslag som antagits av kommunfullmäktige 2015-06-17, § 85 regleras inte i detalj hur kvartersmarkens grönområden ska utformas förutom trädens bevarande. Det är VFAB som är ansvarig för utformningen av parken/kvartersmarken.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Margareta Cederberg

Kommunchef

Helene Eriksson

Stadsarkitekt

(16)

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2016-03-16

§ 35 KS/2015:361

Svar på medborgarförslag om en upprustning av Asylenparken

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:

1. Att överlämna Arabella Nylund Wennerströms förslag kring upprustning av Asylenparken till Vadstena fastighets AB som är fastighetsägare.

2. Medborgarförslaget anses därmed besvarat.

(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)

Vår beteckning: SBN/2016:8

Att avvakta till dess att en trafikplan för Vadstena innerstad har antagits som redovisar om behov finns att nyttja marken för trafikändamål, parkering eller annat.

För att nyttja marken för en utomhusscen måste en ny detaljplan upprättas Medborgarförslaget anses därmed besvarat

Jan-Erik Nylund har inkommit med ett medborgarförslag om att bygga en utomhusscen i anslutning till Asylenparken. Förslaget innebär att scenen ska ersätta nuvarande återvinningscentral.

Plan- och bygglovavdelningen tjänsteskrivelse 2015-12-14 Medborgarförslag från Jan-Erik Nylund

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-10-21 § 141 Jan-Erik Nylund

Kommunstyrelsen

Jan-Erik Nylund har inkommit med ett medborgarförslag om att bygga en utomhusscen i anslutning till Asylenparken. Förslaget innebär att scenen ska placeras där nuvarande återvinningscentral finns. Det gamla järnvägsmagasinet skulle kunna användas för teaterns behov till personalutrymmen, rekvisita och toaletter för publiken enligt förslagsställaren.

För området gäller en detaljplan som anger markanvändningen järnvägs- och parkeringsändamål.

Återvinningscentralen har bygglov för tillfällig åtgärd. Uppförande av en utomhusscen strider mot gällande detaljplan och det är därför inte möjligt att bevilja bygglov för en sådan anläggning inom nuvarande detaljplanebestämmelser.

Arbete med upprättande av en trafikplan för Vadstena pågår. I denna kommer att studeras om marken behövs för parkering eller annan trafikanläggning som hållplats bussuppställning eller liknande. Beroende på vad marken ska användas till kommer en ny detaljplan för aktuellt område att behöva upprättas.

(23)

Samhällsbyggnadsförvaltningen Margareta Cederberg

Samhällsbyggnadschef

Helene Eriksson

Stadsarkitekt

(24)

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2016-03-16

§ 36 KS/2015:368

Svar på medborgarförslag om utomhusscen i Asylenparken

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:

1.

Att avvakta till dess att en trafikplan för Vadstena innerstad har antagits som redovisar om behov finns att nyttja marken för trafikändamål, parkering eller annat. För att nyttja marken för en utomhusscen måste en ny detaljplan upprättas.

2.

Medborgarförslaget anses därmed besvarat.

(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)

Vadstena kommun

592 80 Vadstena BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35 TEL 0143-150 00 FAX 0143-151 90

E-POST vadstena.kommun@vadstena.se WEBB www.vadstena.se

1 (2)

Tjänsteskrivelse till Kultur- och utbildningsnämnden

Medborgarförslag om respit angående nedläggningen av Rogslösa skola – Yttrande

Vår beteckning: XBOU/2015:154

Förslag till beslut

Kultur- och utbildningsnämndens förslag till

kommunfullmäktige 1. Sektor för kultur och utbildning planerar grundskoleverksamheten utifrån

kommunfullmäktiges beslut att all grundskoleverksamhet ska organiseras i tätorten från och med 1 januari 2016 och lokalerna i Rogslösa skola ska lämnas.

2. Medborgarförslaget avslås.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har kommit in från Per Frödin 1 juni 2015 angående nedläggningen av Rogslösa skola. Förslaget innebär att skolan bibehålls i sin nuvarande form och indelning till och med

vårterminen 2017. Detta för att föräldrarna i Rogslösa ska kunna förbereda en friskola i nuvarande skolas lokaler.

Kommunfullmäktige har beslutat att skicka medborgarförslaget till kultur- och utbildningsnämnden för beredning.

Kommunfullmäktige beslutade 21 oktober 2015:

1. All grundskoleverksamhet organiseras i tätorten från och med 1 januari 2016 och lokalerna i Rogslösa skola lämnas.

2. Kommunstyrelsen tillsammans med kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att fortsätta arbetet och planeringen av placering och upprustning av skollokaler enligt utredningen

”Framtida organisation av grundskolan i Vadstena kommun” daterad 2015-04-13.

3. Kultur- och utbildningsnämnden uppmanas att säga upp avtalet med Våga Gård daterat 2010- 11-08. Detta för att omförhandla delen om Våga Gårds möjlighet att använda Rogslösa skolas lokaler.

4. Rogslösa skola fastigheten övergår till kommunstyrelsen vid samma datum som nedläggningen.

Sektor för kultur och utbildning planerar nu grundskoleverksamheten utifrån kommunfullmäktiges beslut.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Medborgarförslag

Kommunfullmäktiges beslut § 80/2015-06-17 Kommunfullmäktiges beslut § 156/2015-10-21

Kultur- och utbildningsnämndens beslutet expedieras till

(32)

Vadstena kommun

592 80 Vadstena BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35 TEL 0143-150 00 FAX 0143-151 90

E-POST vadstena.kommun@vadstena.se WEBB www.vadstena.se

2 (2)

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslutet expedieras till

Förslagsställaren

Kultur- och utbildningsnämnden

Sektor för kultur och utbildning

Kristina Lohman

Kultur- och utbildningschef

Bo Gäfvert Utredare

(33)

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2016-03-16

§ 37 KS/2015:231

Svar på medborgarförslag om respit för nedläggning av Rogslösa skola

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:

1. Kultur- och utbildningsförvaltningen planerar grundskoleverksamheten utifrån

kommunfullmäktiges beslut att all grundskoleverksamhet ska organiseras i tätorten från och med 1 januari 2016 och lokalerna i Rogslösa skola har lämnats.

2. Medborgarförslaget avslås.

(34)
(35)

Vadstena kommun

592 80 Vadstena BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35 TEL 0143-150 00 FAX 0143-151 90

E-POST vadstena.kommun@vadstena.se WEBB www.vadstena.se

1 (2)

Tjänsteskrivelse till Kommunstyrelsen

Motion om allmänpolitisk debatt

Vår beteckning: XKS/2014:188

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:

1. Kommunfullmäktiges presidium får i uppdrag att beakta motionens intentioner vid planering av kommunfullmäktiges aktiviteter.

2. Motionen anses besvarad

Förslag till kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktiges presidium får i uppdrag att beakta motionens intentioner vid planering av kommunfullmäktiges aktiviteter.

2. Motionen anses besvarad

Sammanfattning

Vänsterpartiet i Vadstena inkom 20 maj 2014 med en motion där man vill att den allmänpolitiska debatten inte hålls si samband med att budgeten tas. Vidare vill man ha allmänpolitisk debatt två gånger per år och att detta ska skrivas in i arbetsordningen för kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Motion om allmänpolitisk debatt

Beslutet expedieras till

Vänsterpartiet i Vadstena

Beskrivning av ärendet

Vänsterpartiet i Vadstena inkom 20 maj 2014 med en motion där man vill att den allmänpolitiska debatten inte ska hållas i samband med att budgeten tas. Vidare vill Vänsterpartiet ha allmänpolitisk debatt två gånger per år och att detta ska skrivas in i arbetsordningen för kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige fick till 2016 en utökad ram som avses användas till möten som ska komplettera kommunfullmäktiges ordinarie möten. Presidiet har ännu inte presenterat någon av dessa aktiviteter.

(36)

Vadstena kommun

592 80 Vadstena BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35 TEL 0143-150 00 FAX 0143-151 90

E-POST vadstena.kommun@vadstena.se WEBB www.vadstena.se

2 (2)

I nuvarande arbetsordning för kommunfullmäktige anges inga regler för verksamhet utanför kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden.

Motionen föreslår två tillfällen per år för den allmänpolitiska debatten. Oavsett innehåll på mötena så kan två möten om året ses som en rimlig frekvens. Dock bör innehållet kunna anpassas efter de behov av debatt, utbildning eller andra aktiviteter som just då är viktiga för kommunen. Detta behöver dock inte innebära att den allmänpolitiska debatten uteblir vid något av dessa tillfällen.

Finansiering

Medel tas ur kommunfullmäktiges budget.

Kommunstyrelsens förvaltning Margareta Cederberg

Kommunchef

Leif Gustavsson

Utredare

(37)

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2016-03-16

§ 33 XKS/2014:188

Svar på motion om allmänpolitisk debatt

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:

1. Kommunfullmäktiges presidium får i uppdrag att beakta motionens intentioner vid planering av kommunfullmäktiges aktiviteter.

2. Motionen anses besvarad

Sammanfattning

Vänsterpartiet i Vadstena inkom 20 maj 2014 med en motion där man vill att den allmänpolitiska debatten inte hålls si samband med att budgeten tas. Vidare vill man ha allmänpolitisk debatt två gånger per år och att detta ska skrivas in i arbetsordningen för kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Motion om allmänpolitisk debatt

Beslutet expedieras till

Vänsterpartiet i Vadstena

(38)
(39)

Vadstena kommun

592 80 Vadstena BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35 TEL 0143-150 00 FAX 0143-151 90

E-POST vadstena.kommun@vadstena.se WEBB www.vadstena.se

1 (2)

Tjänsteskrivelse till Kommunstyrelsen

Motion om att utreda de ekonomiska och tekniska möjligheterna att webbsända kommunfullmäktiges sammanträden

Vår beteckning: KS/2015:436

Förslag till beslut

(Förslaget till beslut skrivs i självständiga meningar)

1. Att komplettera Medborgarsalen med teknisk utrustning som möjliggör webbsändning av kommunfullmäktiges möten kostar 35 800 kr i engångskostnad samt 85 400 kr i årlig driftskostnad.

Förslag till kommunfullmäktiges beslut

1. Motionen anses besvarad

Sammanfattning

Den gröna alliansen för Vadstena inkom 16 november 2015 med en motion om att utreda de ekonomiska och tekniska möjligheterna att webbsända kommunfullmäktiges sammanträden.

Att komplettera Medborgarsalen med teknisk utrustning som möjliggör webbsändning av

kommunfullmäktiges möten kostar 35 800 kr i engångskostnad samt 85 400 kr i årlig driftskostnad.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Beslutet expedieras till

Den gröna alliansen för Vadstena

Beskrivning av ärendet

Den gröna alliansen för Vadstena inkom 16 november 2015 med en motion om att utreda de ekonomiska och tekniska möjligheterna att webbsända kommunfullmäktiges sammanträden.

Utgångspunkten i utredningen är att Medborgarsalen i Rödtornet ska utrustas för webbsändning av kommunfullmäktiges möten. Sändningen ska kunna ses i realtid och i efterhand. För att den som tittar på sändningen i efterhand inte ska behöva se den från början till slut så indexeras den vilket möjliggör att gå direkt till önskad punkt på dagordningen.

(40)

Vadstena kommun

592 80 Vadstena BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35 TEL 0143-150 00 FAX 0143-151 90

E-POST vadstena.kommun@vadstena.se WEBB www.vadstena.se

2 (2)

Den tekniska utrustning som idag finns i salen behöver kompletteras för att möjliggöra webbsändning.

På marknaden finns idag ett antal olika varianter på lösningar. Följande lösning har valts för att i möjligaste mån hålla ihop konceptet med AV-teknik i Medborgarsalen.

Konceptet består av tre delar:

 En startkostnad i form av hårdvara, viss mjukvara och tjänster för en produktionsmiljö.

 En abonnemangstjänst för att sända och lagra video på Internet. Dessutom ingår en

arkivlösning och mediaspelare att lägga in i egen webbplats där användaren kan se möten både live och on-demand.

 Eget arbete, dels under mötesdagen med förberedelser och sändning och dels i efterhand med bearbetning med bland annat indexering av materialet för att underlätta sökning.

Engångskostnad 35 800 kr Årskostnad extern 50 400 kr Årskostnad intern 35 000 kr

Finansiering

Det finns inga budgetmedel avsatta för de extra kostnader detta skulle medföra.

Samråd

Samråd har skett med, när det gäller den tekniska utredningen, Sela AB och för finansieringen med ekonomichef Marie Hillman.

Kommunstyrelsens förvaltning Margareta Cederberg

Kommunchef

Leif Gustavsson

Utredare

(41)

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2016-03-16

§ 32 KS/2015:436

Svar på motion om att utreda de ekonomiska och tekniska möjligheterna att webbsända kommunfullmäktiges sammanträden

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:

1. Att komplettera Medborgarsalen med teknisk utrustning som möjliggör webbsändning av kommunfullmäktiges möten kostar 35 800 kr i engångskostnad samt 85 400 kr i årlig driftskostnad.

2. Motionen anses besvarad

Sammanfattning

Den gröna alliansen för Vadstena inkom 16 november 2015 med en motion om att utreda de ekonomiska och tekniska möjligheterna att webbsända kommunfullmäktiges sammanträden.

Att komplettera Medborgarsalen med teknisk utrustning som möjliggör webbsändning av

kommunfullmäktiges möten kostar 35 800 kr i engångskostnad samt 85 400 kr i årlig driftskostnad.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Beslutet expedieras till

Den gröna alliansen för Vadstena

(42)
(43)

Vadstena kommun

592 80 Vadstena BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35 TEL 0143-150 00 FAX 0143-151 90

E-POST vadstena.kommun@vadstena.se WEBB www.vadstena.se

1 (2)

Tjänsteskrivelse till Kommunstyrelsen

Motion om förbättrad integration av flyktingar

Vår beteckning: KS/2015:437

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:

1. Ett integrationsråd med representation av kommunen och övriga samhället inrättas.

2. Kommunen representeras i integrationsrådet av kommunstyrelsens ordförande, socialnämndens ordförande samt kultur- och utbildningsnämndens ordförande.

Förslag till kommunfullmäktiges beslut

1. Ett integrationsråd med representation av kommunen och övriga samhället inrättas.

2. Kommunen representeras i integrationsrådet av kommunstyrelsens ordförande, socialnämndens ordförande samt kultur- och utbildningsnämndens ordförande.

3. Motionen anses besvarad.

Sammanfattning

Den gröna alliansen för Vadstena samt Vänsterpartiet har 16 november 2015 genom Arne Sjöberg (M) och Dag Källman (V) lämnat in en motion där man förslår att Vadstena kommun undersöker

förutsättningar för att inrätta en integrationssekreterare och ett integrationsråd för att ge våra nyanlända en ökad chans till integrering i det svenska samhället.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Motion från Den gröna alliansen för Vadstena samt Vänsterpartiet

Beslutet expedieras till

Den Gröna alliansen i Vadstena Vänsterpartiet i Vadstena

Beskrivning av ärendet

Den gröna alliansen för Vadstena och Vänsterpartiet har 16 november 2015 genom Arne Sjöberg (M) och Dag Källman (V) lämnat in en motion där man förslår att Vadstena kommun undersöker

(44)

Vadstena kommun

592 80 Vadstena BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35 TEL 0143-150 00 FAX 0143-151 90

E-POST vadstena.kommun@vadstena.se WEBB www.vadstena.se

2 (2)

förutsättningar för att inrätta en integrationssekreterare och ett integrationsråd för att ge våra nyanlända en ökad chans till integrering i det svenska samhället.

Kommunen har idag en integrationsstrateg med bland annat de arbetsuppgifter som i motionen anges som tänkta för den föreslagna integrationssekreteraren. Enligt diskussion med integrationsstrateg så räcker denna resurs till för de behov som idag finns. Några pengar att återsöka från Migrationsverket för denna ytterligare tjänst har kommunen inte lyckats finna. En sådan tjänst bedöms kosta cirka 500 000 kronor, beroende på tjänstgöringsgrad.

När det gäller frågan integrationsråd så ger en omvärldsorientering vid handen att ett flertal kommuner har ett integrationsråd. Syftet är att skapa en gemensam mötesplats, ett integrationsråd, för att öka förutsättningar och möjligheter för integration och samordning av insatser.

Den politiska representationen i integrationsrådet ser olika ut i kommunerna, vissa har representanter för de politiska partierna medan andra har fokuserat på att nämnder eller presidier är representerade.

Fördelen med föreliggande förslag till beslut är att det ger en möjlighet att skapa en samverkan mellan kommunstyrelse och de båda nämnderna som till stora delar berörs av integrationsfrågorna.

Rådet kan förväntas samråda med organisationer, föreningar och andra aktörer i frågor av betydelse för integrationsområdet.

Kommunens integrationsstrateg kan, om rådet så vill, vara administrativt stöd till rådet.

Finansiering

Integrationsrådets verksamhet förväntas inte innebära några extra kostnader för kommunen.

Samråd

Samråd har skett med integrationsstrateg och socialchef.

Kommunstyrelsens förvaltning Margareta Cederberg

Kommunchef

Leif Gustavsson

Utredare

(45)

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2016-03-16

§ 34 KS/2015:437

Svar på motion om förbättrad integration av flyktingar

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:

1. Ett integrationsråd med representation av kommunen och övriga samhället inrättas.

2. Kommunen representeras i integrationsrådet av kommunstyrelsens ordförande, socialnämndens ordförande samt kultur- och utbildningsnämndens ordförande.

3. Den politiska minoriteten ska finnas representerad i integrationsrådet.

4. Motionen anses besvarad.

Sammanfattning

Den gröna alliansen för Vadstena samt Vänsterpartiet har 16 november 2015 genom Arne Sjöberg (M) och Dag Källman (V) lämnat in en motion där man förslår att Vadstena kommun undersöker

förutsättningar för att inrätta en integrationssekreterare och ett integrationsråd för att ge våra nyanlända en ökad chans till integrering i det svenska samhället.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Motion från Den gröna alliansen för Vadstena samt Vänsterpartiet

Beslutet expedieras till

(46)

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2016-03-16

Den Gröna alliansen i Vadstena Vänsterpartiet i Vadstena

(47)

Vadstena kommun

592 80 Vadstena BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35 TEL 0143-150 00 FAX 0143-151 90

E-POST vadstena.kommun@vadstena.se WEBB www.vadstena.se

1 (2)

Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen

Obesvarade medborgarförslag och motioner äldre än ett år

Vår beteckning: KS/2016:59

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:

1. Redovisning av obesvarade medborgarförslag och motioner äldre än ett år godkänns.

Sammanfattning

Enligt kommunallagen 5 kap 33 § bör medborgarförslag och motioner beredas så att

kommunfullmäktige kan besluta i ärendet inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes. För att kontrollera att detta efterföljs redovisar nämnderna varje år om det inom respektive verksamhetsområde finns några obesvarade motioner eller medborgarförslag som är äldre än ett år.

Kultur- och utbildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och socialnämnden redovisar alla ett nollresultat gällande medborgarförslag. Det innebär att samtlig ärenden som nämnderna ålagts att besvara också har hanterats inom angiven tid. Kommunstyrelsen har ett obesvarat medborgarförslag som är äldre än ett år. Det gäller:

KS/2015:19 - Medborgarförslag att utveckla samarbete för Vadstenas väl med andra organisationer och föreningar med annan kompetens.

Samtliga nämnder förutom socialnämnden redovisar ett nollresultat gällande obesvarade motioner.

Socialnämnden har en äldre motion som ännu inte beretts. Det gäller:

KS2015/180-769, SN2015/138-769 Motion om integrerad beroendemottagning i västra länsdelen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Beslutet expedieras till

Kommunfullmäktige

Finansiering

Ärendet medför inga kostnader.

Samråd

Samråd har inte ägt rum.

(48)

Vadstena kommun

592 80 Vadstena BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35 TEL 0143-150 00 FAX 0143-151 90

E-POST vadstena.kommun@vadstena.se WEBB www.vadstena.se

2 (2)

Kommunstyrelsens förvaltning

Margareta Cederberg

Kommunchef

Martin Berry

Kanslichef

(49)

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2016-03-16

§ 38 KS/2016:59

Redovisning av inkomna motioner och medborgarförslag äldre än ett år, 2016

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:

1. Redovisning av obesvarade medborgarförslag och motioner äldre än ett år godkänns.

Sammanfattning

Enligt kommunallagen 5 kap 33 § bör medborgarförslag och motioner beredas så att kommunfullmäktige kan besluta i ärendet inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes. För att kontrollera att detta efterföljs redovisar nämnderna varje år om det inom respektive verksamhetsområde finns några obesvarade motioner eller medborgarförslag som är äldre än ett år.

Kultur- och utbildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och socialnämnden redovisar alla ett nollresultat gällande medborgarförslag. Det innebär att samtlig ärenden som nämnderna ålagts att besvara också har hanterats inom angiven tid. Kommunstyrelsen har ett obesvarat medborgarförslag som är äldre än ett år. Det gäller:

KS/2015:19 - Medborgarförslag att utveckla samarbete för Vadstenas väl med andra organisationer och föreningar med annan kompetens.

(50)

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2016-03-16

Samtliga nämnder förutom socialnämnden redovisar ett nollresultat gällande obesvarade motioner.

Socialnämnden har en äldre motion som ännu inte beretts. Det gäller:

KS2015/180-769, SN2015/138-769 Motion om integrerad beroendemottagning i västra länsdelen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Beslutet expedieras till

Kommunfullmäktige

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :