DELÅRSRAPPORT. SWEDENCARE AB (publ)

Full text

(1)

DELÅRSRAPPORT

SWEDENCARE AB (publ)

JANUARI – JUNI 2016

(2)

1

PERIODEN I SAMMANDRAG

ANDRA KVARTALET: 1 APRIL – 30 JUNI 2016

Siffror inom parentes avser utfall under motsvarande period föregående år.

- Nettoomsättningen uppgick till 11 150 TSEK (8 234 TSEK)

- Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2 743 TSEK (3 653 TSEK), motsvarande en EBITDA-marginal om 24,5% (43,3%)

- Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) uppgick till 2 308 TSEK (3 640 TSEK), motsvarande en EBIT- marginal om 20,6% (43,2%)

- Resultatet efter skatt uppgick till 2 632 TSEK (2 840 TSEK)

- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 4 025 TSEK (186 TSEK) - Per den 30 juni 2016 uppgick likvida medel till 36 123 TSEK (301 TSEK)

I samband med nyemissionen vid noteringen på Nasdaq First North den 14 juni 2016 ombokades kostnader avseende noteringen och nyemissionen mot eget kapital. Totalt ombokades 4 334 TSEK av vilka 837 TSEK avsåg kostnader vilka belastat första kvartalet 2016, ombokningen av dessa kostnader från det första kvartalet 2016 medförde en positiv resultateffekt om 837 TSEK under det andra kvartalet.

Justerat för denna bokföringsmässiga effekt uppgick EBITDA under det andra kvartalet till 1 906 TSEK motsvarande en EBITDA-marginal om 17%.

FÖRSTA HALVÅRET: 1 JANUARI – 30 JUNI 2016

- Nettoomsättningen uppgick till 24 896 TSEK (14 487 TSEK)

- Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 7 500 TSEK (5 990 TSEK), motsvarande en EBITDA-marginal om 29,8% (40,8%)

- Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) uppgick till 6 640 TSEK (5 958 TSEK), motsvarande en EBIT- marginal om 26,4% (40,6%)

- Resultatet efter skatt uppgick till 5 925 TSEK (4 642 TSEK)

- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 3 032 TSEK (-2 214 TSEK)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

Den 2 juni 2016 meddelade Swedencare att den amerikanska organisationen förstärkts genom rekryteringen av Scott Reinhardt med 25 års erfarenhet från ledande befattningar inom husdjursmarknaden. Samtidigt meddelades att Swedencare tilldelats en affärsutvecklingscheck om 250 TSEK av Tillväxtverket för finansiering av expansionen i Sydamerika.

Den 14 juni 2016 noterades Swedencares aktie vid Nasdaq First North, i samband med noteringen genomfördes två emissioner vilka tillsammans tillförde bolaget ca 34,5 MSEK före kostnader för noteringen vilka uppgick till ca 4,3 MSEK.

(3)

2 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ANDRA KVARTALETS UTGÅNG

Den 18 juli 2016 offentliggjorde Swedencare ett strategiskt samarbetsavtal med tyska Veracus GmbH, ett av Tysklands ledande företag inom utveckling av näringspreparat för människor och djur. Under samarbetsavtalet utvecklar Veracus initialt ett premiumfoder för den tyska marknaden där Swedencares ProDen PlaqueOff ingår.

Den 20 juli 2016 offentliggjorde Swedencare förvärv av det svenska djurhälsobolaget Biodistra AB. Genom förvärvet tillförs Swedencare tre nya varumärken inom djurhälsa samt försäljningsrättigheterna i Norden till PlaqueOff Human. Förvärvslikviden uppgick till ca 3,2 MSEK och bestod av 180 000 nyemitterade aktier i Swedencare AB.

SWEDENCARE I SIFFROR

UTDELNING

Swedencare har som långsiktig ambition att lämna utdelning till aktieägarna. Styrelsen har dock beslutat att prioritera tillväxt genom förvärv av företag och/eller rättigheter kopplade till kompletterande produkter.

Ambitionen är att senast 2020 uppnå en omsättning överstigande 200 MSEK. Styrelsen avser att återkomma avseende utdelningspolicyn när ambitionen om en årlig omsättning överstigande 200 MSEK uppnåtts.

FINANSIELL MÅLSÄTTNING

Swedencares finansiella målsättning är att under 2017 uppnå en omsättning överstigande 80 MSEK med en

EBITDA-marginal överstigande 30% respektive att under 2020 uppnå en omsättning överstigande 200 MSEK med en EBITDA-marginal överstigande 30%.

apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jan-dec

2016 2015 2016 2015 2015

Totala intäkter (TSEK) 11 197 8 430 25 158 14 683 27 167

Intäktsförändring (%) 32,8% 27,1% 71,3% 16,1% 12,4%

EBITDA-marginal (%) 24,5% 43,3% 29,8% 40,8% 32,4%

Rörelsemarginal (%) 20,6% 43,2% 26,4% 40,6% 31,8%

Vinstmarginal (%) 23,5% 33,7% 23,6% 31,6% 24,6%

Kassaflöde från den löpande verksamheten (TSEK) 4 025 186 3 032 -2 214 3 831

Soliditet (%) 72,6% 66,3% 72,6% 66,3% 70,7%

Medelantal anställda 14 4 13 4 4

Resultat per aktie (SEK) 0,17 2 559 0,38 4 182 0,60

Eget kapital per aktie (SEK) 2,92 10 333 2,92 10 333 1,19

Antal aktier vid slutet av perioden 15 395 500 1 110 15 395 500 1 110 11 100 000

(4)

3

KOMMENTARER FRÅN VD

Efter att ha förvärvat våra tre största återförsäljare i USA, Storbritannien och Frankrike i januari fortsatte vi med att notera bolagets aktie på Nasdaq First North den 14 juni. I samband med noteringen gjorde vi en nyemission som gav oss ca: 30 MSEK efter kostnader, pengar som nu skall sättas i arbete genom förvärv av bolag och produkter – allt för att bredda produktportföljen för vårt globala försäljningsnät.

Vår start på Nasdaq First North blev lyckad och intresset från investerare ökar löpande. Noteringsarbetet gav oss också ett kvitto på att vi är på rätt iväg i arbetet att bygga ett ledande globalt djurhälsobolag.

Utfallet under kvartal två med lägre omsättning och vinst än under kvartal ett var i linje med våra förväntningar efter att ha fokuserat på noteringsarbetet under det gångna kvartalet och samtidigt investerat i en större amerikansk organisation och i marknadsföring.

En faktor att beakta när man jämför våra kvartalsbokslut är att vi säljer till stora veterinärklinik- och

djuraffärskedjor i USA, Europa och Asien och det innebär att kundernas orderläggning, och våra leveranser, i många fall är i storleksordningen 0,5 – 1 MSEK per order. Det påverkar givetvis månads- och kvartalssiffrorna när de större utleveranserna sker, något som märktes under andra kvartalet då vårt amerikanska dotterbolag fick en förskjutning i utleverans, och fakturering, från juni till juli/augusti.

Vi ser ett mycket starkt momentum i främst USA, Norden och Asien. I USA har vi nyligen avtalat med flera nya stora kunder samtidigt som vi förbereder nya produktlanseringar. I Asien ingick vi avtal med nya distributörer i Japan och Sydkorea i början av året, något som ökar försäljningen löpande, och i Kina lanseras ProDen PlaqueOff nu under kvartal tre.

Med ett starkt affärsmomentum, nya produktlanseringar och en stor kassa ser vi fram emot en spännande höst och vinter med det förvärvsarbete som väntar.

Håkan Lagerberg, VD Malmö den 25 augusti 2016

(5)

4

KOMMENTARER TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN - KONCERNEN

Siffror inom parentes avser utfall under motsvarande period föregående år.

NETTOOMSÄTTNING

Nettoomsättningen under det andra kvartalet 2016 ökade med 35,4% till 11 150 TSEK (8 234 TSEK).

Omsättningsökningen beror huvudsakligen av förvärven av de tidigare återförsäljningsbolagen, vilka genomfördes i januari 2016. Under det första halvåret 2016 ökade nettoomsättningen med 71,8% till 24 896 TSEK (14 487 TSEK).

Utöver förvärven av återförsäljningsbolagen bidrog även avtal med nya återförsäljare i Japan och Sydkorea till omsättningsökningen.

INTÄKTSFÖRDELNING

Geografisk

Under det andra kvartalet 2016 fördelades försäljningen per region respektive säljkanal enligt följande;

Per produkt

Swedencare marknadsför och säljer de egna varumärkena ProDen PlaqueOff Animal, Dental Bites och ProDen PlaqueOff Human. Arbetet med att bredda produktportföljen har nyligen inletts varför försäljningen under det andra kvartalet 2016 i denna kategori var icke väsentlig. Under det andra kvartalet 2016 uppgick försäljningen per produktgrupp enligt följande;

RESULTAT

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) under det andra kvartalet 2016 uppgick till 2 743 TSEK (3 653 TSEK) motsvarande en EBITDA-marginal om 24,5% (43,3%).

I samband med noteringen den 14 juni 2016 omfördes samtliga noteringskostnader mot eget kapital varvid det uppkom en positiv resultatpåverkan om totalt 837 TSEK avseende kostnader vilka belastat resultatet kvartal ett 2016. Justerat för denna bokföringsmässiga effekt uppgick justerat EBITDA under det andra kvartalet till 1 906 TSEK motsvarande en EBITDA-marginal om 17%.

Under det första halvåret 2016 uppgick EBITDA till 7 500 TSEK (5 990 TSEK), motsvarande en EBITDA-marginal om 29,8% (40,8%).

Norden 12,3%

Övriga Europa 57,3%

USA 21,5%

Asien 6,4%

WEB 2,5%

WEB 2,5%

Återförsäljare 13,8%

Egna säljbolag 83,7%

ProDen PlaqueOff Human

5,5%

ProDen PlaqueOff Animal

79,7%

Dental Bites 14,8%

(6)

5 Rörelseresultatet efter av- och nedskrivningar (EBIT) under det andra kvartalet 2016 uppgick till 2 308 TSEK (3 640 TSEK), motsvarande en rörelsemarginal om 20,6% (43,2%). Under det första halvåret 2016 uppgick EBIT till 6 640 TSEK (5 958 TSEK), motsvarande en rörelsemarginal om 26,4% (40,6%).

Genom förvärven av de tre återförsäljningsbolagen i januari 2016 minskas ett distributionsled på de marknader där dotterbolagen verkar vilket innebär att Swedencares intäkt per såld produkt ökar, tillsammans med lägre

inköpspriser uppnås en positiv effekt på bruttoresultatet respektive bruttomarginalen. Förvärven har samtidigt kommit att innebära en tredubbling av organisationen med medföljande kostnadsökningar vilka tillsammans med ökade marknadsföringsinsatser har kommit att innebära lägre rörelsemarginaler. Omsättnings- och

resultatsvängningarna mellan enskilda kvartal beror primärt av orderläggning och fakturering av Swedencares större kunder som veterinär- respektive pet shop kedjor där orderstorleken ofta ligger på 0,5 – 1 MSEK. I slutet av juni 2016 hade det amerikanska dotterbolaget en förskjutning från det andra till det tredje kvartalet avseende några större utleveranser vilket påverkat både omsättning och resultat under det gångna kvartalet. Även arbetet med nyemissionen och noteringen bedöms ha haft en viss negativ påverkan på försäljningen och därmed resultatet under det andra kvartalet 2016.

Resultat efter skatt under det andra kvartalet 2016 uppgick till 2 632 TSEK (2 840 TSEK) motsvarande en

vinstmarginal om 23,5% (33,7%). Under det första halvåret uppgick resultat efter skatt till 5 925 TSEK (4 642 TSEK), motsvarande en vinstmarginal om 23,6% (31,6%). Kostnader för noteringen om totalt 4 334 TSEK, vilka har bokats mot eget kapital, har påverkat den beräknade skatten under det första halvåret 2016 med 953 TSEK.

KASSAFLÖDE

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick efter förändring av rörelsekapital till 4 025 TSEK (186 TSEK) under det andra kvartalet 2016. Huvudsakligen förklaras det förbättrade kassaflödet med en lägre

rörelsekapitalbindning än för motsvarande period 2015. Under det första halvåret 2016 uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital till 3 032 TSEK (-2 214 TSEK).

Kassaflödet från investeringar uppgick under det andra kvartalet 2016 till 0 TSEK (0 TSEK). Under det första halvåret 2016 uppgick kassaflödet från investeringar, efter förvärven av tre återförsäljningsbolag i januari 2016, till – 5 128 TSEK (0 TSEK).

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick under det andra kvartalet 2016 till 27 407 TSEK (0 TSEK).

Kassaflödet förklaras av nyemissionerna om sammanlagt 34 496 TSEK i samband med noteringen på Nasdaq First North den 14 juni 2016, kostnader för noteringen om sammanlagt 4 334 TSEK samt amortering av krediter om 2 754 TSEK. Under det första halvåret 2016 uppgick kassaflödet från finansieringsverksamheten till 34 967 TSEK (-1 500 TSEK).

Under det andra kvartalet 2016 uppgick kassaflödet till 31 432 TSEK (186 TSEK). Under det första halvåret 2016 uppgick kassaflödet till 32 871 TSEK (-3 714 TSEK).

FINANSIELL STÄLLNING

Swedencares egna kapital uppgick per den 30 juni 2016 till 44 957 TSEK (11 470 TSEK), varav 792 TSEK (133 TSEK) var bundet eget kapital.

Swedencares likvida medel uppgick per den 30 juni 2016 till 36 123 TSEK (301 TSEK), koncernen hade per samma datum räntebärande kortfristiga skulder om totalt 8 550 TSEK (1 215 TSEK) avseende en förvärvskredit för de i januari 2016 genomförda förvärven. Swedencares nettoskuld uppgick per den 30 juni 2016 till -27 573 TSEK (914 TSEK). En negativ nettoskuld innebär att Swedencare per den 30 juni 2016 hade en nettokassa om 27 573 TSEK.

PERSONAL

Swedencare hade per den 30 juni 2016 totalt 14 anställda fördelat på Sverige (5), England (4), Frankrike (2) samt USA (3). Per den 30 juni 2015 hade Swedencare totalt 4 anställda.

(7)

6

FINANSIELL ÖVERSIKT

RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG – KONCERNEN (TSEK)

apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jan-dec

2016 2015 2016 2015 2015

Nettoomsättning 11 150 8 234 24 896 14 487 26 832

Övriga rörelseintäkter 47 196 262 196 335

Totala intäkter 11 197 8 430 25 158 14 683 27 167

Råvaror, förnödenheter och handelsvaror -2 625 -2 898 -4 818 -5 028 -8 784

Bruttoresultat 8 572 5 532 20 340 9 656 18 383

Övriga externa kostnader -2 503 -1 228 -6 208 -2 333 -6 380

Personalkostnader -3 326 -651 -6 632 -1 333 -3 208

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 2 743 3 653 7 500 5 990 8 795 Av- och nedskrivningar av materiella och

immmateriella anläggningstillgångar -422 -1 -843 -2 -90

Övriga rörelsekostnader -13 -12 -16 -29 -65

Rörelseresultat (EBIT) 2 308 3 640 6 640 5 958 8 640

Finansnetto -20 -4 -83 -5 -10

Resultat efter finansiella poster 2 288 3 636 6 558 5 954 8 630

Extraordinära intäkter 1 - 122 - -

Extraordinära kostnader 5 - - - -

Resultat före skatt 2 294 3 636 6 680 5 954 8 630

Skatt på periodens resultat 164 -797 -986 -1 312 -2 756

Uppskjuten skatt 174 - 230 - 807

Periodens resultat 2 632 2 840 5 925 4 642 6 681

(8)

7

BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG – KONCERNEN (TSEK)

30-juni 30-juni 31-dec

2016 2015 2015

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Goodwill 13 035 - -

Övriga immateriella anläggningstillgångar 811 - 911

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 413 10 49

Finansiella anläggningstillgångar

Övriga finansiella anläggningstillgångar 29 - 747

Uppskjuten skattefordran 295 - 64

Summa anläggningstillgångar 14 583 10 1 771

Omsättningstillgångar

Varulager 2 755 1 117 1 744

Kundfordringar 6 439 6 739 2 035

Skattefordringar 353 - -

Fordringar hos koncernföretag - 8 078 8 738

Övriga fordringar 474 888 778

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 184 170 271

Kassa och bank 36 123 301 3 294

Summa omsättningstillgångar 47 329 17 294 16 858

SUMMA TILLGÅNGAR 61 912 17 304 18 629

Eget kapital och skulder Eget kapital

Aktiekapital 770 111 111

Bundna reserver 22 22 22

Fria reserver inkl. periodens resultat 44 166 11 337 13 034

Summa eget kapital 44 957 11 470 13 167

Avsättningar

Uppskjuten skatteskuld - 839 -

Summa avsättningar - 839 -

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 8 550 - -

Checkräkningskredit - 1 215 -

Leverantörsskulder 2 269 2 033 2 061

Skatteskulder 3 865 1 358 2 475

Övriga kortfristiga skulder 1 352 105 129

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 919 285 797

Summa skulder 16 955 4 995 5 462

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 61 912 17 304 18 629

(9)

8

KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG – KONCERNEN (TSEK)

FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL – KONCERNEN (TSEK)

apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jan - dec

2016 2015 2016 2015 2015

Resultat efter finansnetto 2 288 3 636 6 558 5 954 8 630

Avskrivningar 422 1 843 2 90

Övriga justeringar - - - 17 65

Betald skatt 1 461 -194 51 -731 -1 057

Förändring av rörelsekapital -145 -3 257 -4 420 -7 456 -3 897

Kassaflöde från den löpande verksamheten 4 025 186 3 032 -2 214 3 831

Investeringsverksamheten - - -5 128 - -1 796

Kassaflöde efter investeringar 4 025 186 -2 096 -2 214 2 035

Finansieringsverksamheten 27 407 - 34 967 -1 500 -1 500

Periodens kassaflöde 31 432 186 32 871 -3 714 535

Likvida medel vid periodens ingång 4 698 -1 101 3 293 2 817 2 817

Kursdifferens i likvida medel -7 - -41 -18 -59

Likvida medel vid periodens slut 36 123 -915 36 123 -915 3 293

apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jan-dec

2016 2015 2016 2015 2015

Ingående eget kapital 12 210 8 630 13 168 5 355 5 355

Ökning aktiekapital 123 - 142 - -

Omräkningsdifferenser -47 - -40 - -

Utdelning - - -12 500 -1 500 -1 500

Eliminering obeskattade reserver - - - 2 973 2 632

Övrigt tillskjutet kapital 30 039 - 38 262 - -

Periodens resultat 2 632 2 840 5 925 4 642 6 681

Utgående eget kapital 44 957 11 470 44 957 11 470 13 168

(10)

9

KONCERNENS NYCKELTAL

apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jan-dec

(TSEK) 2016 2015 2016 2015 2015

Nettoomsättning 11 150 8 234 24 896 14 487 26 832

Totala intäkter 11 197 8 430 25 158 14 683 27 167

EBITDA 2 743 3 653 7 500 5 990 8 795

Periodens resultat 2 632 2 840 5 925 4 642 6 681

Balansomslutning 61 912 17 304 61 912 17 304 18 629

Eget kapital 44 957 11 470 44 957 11 470 13 167

Förändring intäkter (%) 32,8% 27,1% 71,3% 16,1% 12,4%

Bruttomarginal (%) 76,6% 65,6% 80,8% 65,8% 67,7%

EBITDA-marginal (%) 24,5% 43,3% 29,8% 40,8% 32,4%

Vinstmarginal (%) 23,5% 33,7% 23,6% 31,6% 24,6%

Soliditet (%) 72,6% 66,3% 72,6% 66,3% 70,7%

Räntebärande nettoskuld -27 573 914 -27 573 914 -3 294

Likvida medel 36 123 301 36 123 301 3 294

Resultat per aktie (SEK) 0,17 2 559 0,38 4 182 0,60

Antal utestående aktier vid periodens slut 15 395 500 1 110 15 395 500 1 110 11 100 000

Definitioner av nyckeltal Intäktsförändring

Totala intäkter i förhållande till föregående motsvarande period Bruttomarginal

Bruttoresultat i procent av totala intäkter EBITDA-marginal

Rörelseresultat före avskrivningar i procent av totala intäkter Vinstmarginal

Resultat efter skatt i procent av totala intäkter Soliditet

Eget kapital i procent av balansomslutningen Räntebärande nettoskuld

Räntebärande skulder minus likvida medel Resultat per aktie

Periodens resultat i förhållande till antal aktier vid periodens utgång Eget kapital per aktie

Eget kapital i förhållande till antal aktier vid periodens utgång

(11)

10

MODERFÖRETAGET

RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG – MODERFÖRETAGET (TSEK)

apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jan-dec

2016 2015 2016 2015 2015

Nettoomsättning 6 050 8 234 14 131 14 487 26 344

Övriga intäkter - 196 215 196 335

Rörelsens intäkter 6 050 8 430 14 346 14 683 26 679

Råvaror, förnödenheter och handelsvaror -1 781 -2 898 -3 701 -5 028 -8 594

Bruttoresultat 4 269 5 532 10 645 9 656 18 085

Övriga externa kostnader -831 -1 218 -2 863 -2 323 -6 222

Personalkostnader -968 -651 -2 090 -1 333 -3 071

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 2 470 3 663 5 692 6 000 8 792 Av- och nedskrivningar av materiella och

immmateriella anläggningstillgångar - -1 - -2 -1

Övriga rörelsekostnader - -12 - -29 -65

Rörelseresultat (EBIT) 2 470 3 650 5 692 -5 968 8 726

Finansnetto -15 -4 -58 -5 -9

Resultat efter finansiella poster 2 455 3 646 5 634 5 963 8 717

Extraordinära intäkter - - - - -

Extraordinära kostnader - - - - -

Bokslutsdispositioner - - - - 3 374

Resultat före skatt 2 455 3 646 5 634 5 963 12 091

Skatt på periodens resultat 409 -797 -290 -1 312 -2 708

Uppskjuten skatt - - - - -

Periodens resultat 2 864 2 849 5 344 4 652 9 383

(12)

11

BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG – MODERFÖRETAGET (TSEK)

30-juni 30-juni 31-dec

2016 2015 2015

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 56 10 49

Finansiella anläggningstillgångar

Övriga finansiella anläggningstillgångar 15 474 50 797

Uppskjuten skattefordran - - -

Summa anläggningstillgångar 15 530 60 846

Omsättningstillgångar

Varulager 2 025 1 117 1 574

Kundfordringar 5 516 6 739 1 631

Skattefordringar 353 - -

Fordringar hos koncernföretag 1 487 8 088 10 539

Övriga fordringar 89 888 667

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 342 170 257

Kassa och bank 32 784 251 3 041

Summa omsättningstillgångar 42 596 17 254 17 708

SUMMA TILLGÅNGAR 58 126 17 314 18 554

Eget kapital och skulder Eget kapital

Aktiekapital 770 111 111

Bundna reserver 22 22 22

Fria reserver inkl. periodens resultat 43 693 8 373 13 104

Summa eget kapital 44 485 8 506 13 237

Avsättningar

Uppskjuten skatteskuld - - -

Obeskattade reserver - 3 812 -

Summa avsättningar 3 812 -

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 8 550 - -

Checkräkningskredit - 1 215 -

Leverantörsskulder 2 860 2 033 2 028

Skatteskulder 1 475 1 358 2 427

Övriga kortfristiga skulder - 105 109

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 757 285 752

Summa skulder 13 642 4 996 5 316

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 58 126 17 314 18 554

(13)

12

KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG – MODERFÖRETAGET (TSEK)

FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL – MODERFÖRETAGET (TSEK)

apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jan - dec

2016 2015 2016 2015 2015

Resultat efter finansnetto 2 455 3 646 5 634 5 963 8 717

Avskrivningar - 1 - 2 66

Betald skatt 1 310 -194 -1 595 -731 -1 058

Förändring av rörelsekapital 1 436 -3 266 -2 938 -7 465 -5 096

Kassaflöde från den löpande verksamheten 5 201 187 1 101 -2 231 2 629

Investeringsverksamheten - -50 -6 306 -50 -846

Kassaflöde efter investeringar 5 201 137 -5 205 -2 281 1 783

Finansieringsverksamheten 27 407 - 34 948 -1 500 -1 500

Periodens kassaflöde 32 608 137 29 743 -3 781 283

Likvida medel vid periodens ingång 176 -1 101 3 041 2 817 2 817

Kursdifferens i likvida medel - - - - -59

Likvida medel vid periodens slut 32 784 -964 32 784 -964 3 041

apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jan-dec

2016 2015 2016 2015 2015

Ingående eget kapital 11 458 5 657 13 237 5 354 5 354

Omräkningsdifferenser - - -1 - -

Utdelning - - -12 500 -1 500 -1 500

Eliminering Obeskattade reserver - - - - -

Övrigt tillskjutet kapital 30 162 - 38 404 - -

Periodens resultat 2 864 2 849 5 344 4 652 9 383

Utgående eget kapital 44 484 8 506 44 484 8 506 13 237

(14)

13

ÖVRIG INFORMATION

OM SWEDENCARE

Swedencare utvecklar, marknadsför och säljer premiumprodukter inom djurhälsa. Verksamheten bedrivs från huvudkontoret i Malmö samt de helägda försäljningsbolagen i Sverige, USA, Frankrike och Storbritannien. Bolagets produktportfölj är representerad på ett femtiotal marknader i samtliga världsdelar genom de egna

försäljningsbolagen och återförsäljare.

RISKFAKTORER

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av Bolagets verksamhet, ställning och resultat. Vid bedömning av Swedencares framtida utveckling är det av vikt att vid sidan av potentiell omsättnings- och resultattillväxt även beakta riskfaktorer. Swedencares verksamhet påverkas av ett flertal risker som kan ge effekt på Bolagets resultat och finansiella ställning i olika utsträckning. För en beskrivning av Swedencares risker hänvisas till Bolagets avgivna Prospekt i samband med listningen och ägarspridningen på Nasdaq First North.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Swedencares koncernredovisning för 2016 kommer att upprättas i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Under det andra kvartalet 2016 har Swedencare betalat totalt 261 TSEK, exklusive moms, i arvode till Per

Malmström Consulting AB, ett bolag som är närstående till Per Malmström, arbetande styrelseordförande och t.f.

CFO i Swedencare.

STYRELSENS INTYGANDE

Styrelsen försäkrar att denna delårsrapport ger en rättvisande översikt av koncernens och moderbolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Malmö den 25 augusti 2016

Per Malmström Håkan Svanberg Johan Bergendahl Styrelseordförande Styrelseledamot Styrelseledamot

Thomas Eklund Håkan Lagerberg Styrelseledamot VD och Styrelseledamot

REVISORNS GRANSKNING

Bolagets revisor har granskat denna delårsrapport.

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

Delårsrapport januari – september 2016 27 oktober 2016

Bokslutskommuniké 2016 16 februari 2017

(15)

14 KONTAKTINFORMATION

Swedencare AB (publ), Org.nr. 556470-3790 Medeon Science Park

Per Albin Hanssons väg 41 205 12 Malmö

Besök gärna Bolagets hemsida www.swedencare.se Håkan Lagerberg, VD

Telefon: +46 73 517 01 70 Hakan.lagerberg@swedencare.se

Per Malmström, styrelseordförande och t.f. CFO Telefon: +46 70 725 28 36

Per.malmstrom@swedencare.se

CERTIFIED ADVISER Remium Nordic AB Kungsgatan 12-14 111 35 Stockholm +46 8 454 32 00

Figur

Updating...

Relaterade ämnen :