NASDAQ OMX First North. Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING 4,0

Full text

(1)

NYCKELDATA KURSUTVECKLING

199 1 mån (%) -13,0

Nettoskuld (MSEK) -21,5 3 mån (%) 0,6

Enterprise Value (MSEK) 177 12 mån (%) 11,6

Soliditet (%) 36,5 YTD (%) 4,5

Antal aktier f. utsp. (m) 60,8 52-V Högst 3,9

Antal aktier e. utsp. (m) 60,8 52-V Lägst 2,5

Free Float (%) 46,2 Kortnamn HIFA B

2015A 2016A 2017E 2018E

Omsättning (MSEK) 444 475 486 511

EBITDA (MSEK) -3,2 9,4 17,0 24,5

EBIT (MSEK) -4,3 8,8 16,6 24,0

EBT (MSEK) -75,5 7,6 16,0 23,6

EPS (just. SEK) 0,08 0,09 0,23 0,39

DPS (SEK) 0,00 0,00 0,00 0,10

Omsättningstillväxt (%) -7,3 6,9 2,4 5,0

EPS-tillväxt (%) -76,5 16,7 149,2 69,3

EBIT-marginal (%) -1,0 1,9 3,4 4,7

2015A 2016A 2017E 2018E

P/E (x) neg. 34,0 14,3 8,4

P/BV (x) 1,2 3,0 2,6 2,0

EV/S (x) 0,2 0,4 0,4 0,3

EV/EBITDA (x) neg. 18,5 10,4 7,2

EV/EBIT (x) neg. 19,8 10,7 7,4

Direktavkastning (%) 0,0 0,0 0,0 3,1

KURSUTVECKLING

HUVUDÄGARE KAPITAL

Traction AB 53,8% 0,5382 54,8%

Niras AB 9,5% 0 7,7%

Petter Stillström o bolag 6,6% 0 13,0%

Nordnet Pensionsförsäkring 3,1% 0 2,5%

LEDNING FINANSIELL KALENDER

Ordf. Rikard Appelgren 3Q-rapport

VD Patrik Schelin

CFO Elisabeth Brattlund

2017-11-07 Analytiker: Stefan Knutsson

stefan.knutsson@remium.com, 08 454 32 48

Hifab Group, med över 300 medarbetare, leder projekt i ca 20 länder fördelat ca 75% nationellt och 25% internationellt.

Utvecklingsprojekt inom olika sektorer utgör en stor del av omsättningen och Hifab är rikstäckande i Sverige med uppdrag i Afrika, Asien och Europa.

NASDAQ OMX First North Konsult

Marknadsvärde (MSEK)

RÖSTER

• God kostnadskontroll i Q2

• Allt fler stora uppdrag

• Estimatjusteringar

Källor: Infront, Bolagsrapporter, Remium Nordic, Holdings

BOLAGSBESKRIVNING

God kostnadskontroll i Q2. Hifab rapporterade en omsättning om 113,8 MSEK (123,9), motsvarande en negativ tillväxt om åtta procent y/y. Vi hade räknat med att Hifab, trots de negativa kalendereffekterna, skulle bygga vidare på den fina trenden från de senaste kvartalen och leverera en omsättning om 125,1 MSEK. Det visade sig vara något för optimistisk och avvikelsen härleds en uppbromsning i den internationella delen med senarelagda projektstarter. Att Hifab trots den lägre omsättningen lyckas prestera en EBIT om 2,2 MSEK (3,2) med en marginal om 1,9 procent ser vi som ett styrketecken. Det tyder på bättre kostnadskontroll än tidigare och att förbättringsarbetet har fått effekt. Vår prognos var en EBIT om 3,2 MSEK med en marginal om 2,6 procent.

Allt fler stora uppdrag. Även om omsättningen var under prognos ser vi fortsatt att Hifab vinner allt fler större uppdrag enligt den strategi som utstakats. I ett stort projekt där Hifab kommer in i ett tidigt skede finns det möjlighet att ta större del av kakan och i slutändan leder det till högre lönsamhet. I det andra kvartalet har bolaget blivit involverad i ett större utvecklingsprojekt i Bangladesh, fått projektledningsansvar för utvecklingen av Globenområdet samt Jönköpings nya fotbollsarena. Utöver det har man stärkt bolaget med två nya chefer och vänt utvecklingen av antalet konsulter, där vi ser en sekventiell tillväxt om sex personer från det första kvartalet.

Estimatjusteringar. Omsättningen var i underkant men berodde till stor del på senarelagda projektstarter i utlandsverksamheten. Därav gör vi endast mindre nedjusteringar på våra omsättningsestimat för innevarande år. Den lägre förväntade omsättningen får genomslag på rörelseresultatet (EBIT) där nedjusteringen blir 14 procent borträknat utfallet i kvartalet. För nästkommande år blir motsvarande nedjustering fyra respektive åtta procent.

2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0

2016-08-25 2016-11-22 2017-02-21 2017-05-24 2017-08-24 HIFA B OMXSPI (ombaserad)

(2)

1Q16A 2Q16A 3Q16A 4Q16A 1Q17A 2Q17A 3Q17E 4Q17E 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E

Omsättning 111 124 109 131 124 113 111 138 479 444 475 486 511 541

Övriga rörelseintäkter 0,1 0,1 0,0 0,7 0,0 0,7 0,2 0,2 0,3 0,1 0,9 1,1 0,0 0,0

Övriga externa kostnader -53,7 -64,6 -63,2 -69,6 -60,6 -51,6 -54,0 -61,3 -200 -236 -251 -228 -233 -245

Personalkostnader -56,9 -56,0 -45,5 -56,9 -56,3 -59,9 -55,7 -71,0 -265 -247 -215 -243 -253 -268

EO-poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -68 0,0 0,0 0,0 0,0

Just. EBITDA 0,0 3,4 0,5 5,5 7,1 2,3 1,9 5,7 13,9 -3,2 9,4 17,0 24,5 28,7

Avskrivningar -0,2 -0,2 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -1,1 -1,1 -0,6 -0,4 -0,6 -0,9

Just. EBIT -0,2 3,2 0,4 5,4 7,0 2,2 1,8 5,6 12,8 -4,3 8,8 16,6 24,0 27,7

Finansnetto -0,2 -1,4 0,0 0,4 -0,2 -0,2 -0,1 -0,1 0,3 -35,7 -1,2 -0,6 -0,3 -0,2

EBT -0,4 1,8 0,4 5,8 6,8 2,0 1,6 5,5 13,1 -75,5 7,6 16,0 23,6 27,6

Skatt 0,1 -0,4 -0,1 -1,6 -1,5 -0,5 0,0 0,0 -2,9 10,1 -2,0 -2,0 0,0 0,0

Minoritetsandel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Nettoresultat -0,3 1,4 0,3 4,2 5,3 1,5 1,6 5,5 10,2 -65,4 5,6 14,0 23,6 27,6

EPS f. utsp. (SEK) 0,00 0,02 0,00 0,07 0,09 0,02 0,03 0,09 0,34 -2,15 0,09 0,23 0,39 0,45

EPS e. utsp. (SEK) 0,00 0,02 0,00 0,07 0,09 0,02 0,03 0,09 0,34 -2,15 0,09 0,23 0,39 0,45

Omsättningstillväxt Q/Q -9,2% 12,1% -11,9% 20,2% -5,6% -8,8% -1,5% 23,8% N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Omsättningstillväxt Y/Y -3,3% 6,2% 19,2% 7,9% 12,2% -8,7% 2,0% 5,0% 4,1% -7,3% 6,9% 2,4% 5,0% 6,0%

Just. EBITDA-marginal 0,0% 2,7% 0,5% 4,2% 5,7% 2,0% 1,7% 4,1% 2,9% -0,7% 2,0% 3,5% 4,8% 5,3%

Just. EBIT-marginal -0,2% 2,6% 0,4% 4,1% 5,6% 1,9% 1,6% 4,1% 2,7% -1,0% 1,9% 3,4% 4,7% 5,1%

EBT-marginal -0,4% 1,5% 0,4% 4,4% 5,5% 1,8% 1,5% 4,0% 2,7% -17,0% 1,6% 3,3% 4,6% 5,1%

MSEK 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E SEK 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E

Kassaflöde från rörelsen 15 -6 8 13 24 29 EPS 0,34 -2,15 0,09 0,23 0,39 0,45

Förändring rörelsekapital -2 11 -11 0 0 -1 Just. EPS 0,34 0,08 0,09 0,23 0,39 0,45

Kassaflöde löpande verksamheten 14 -64 -3 13 24 28 BVPS 2,68 1,88 1,04 1,27 1,66 2,01

Kassaflöde investeringar -2 0 -2 0 -1 -1 CEPS 0,44 -2,09 -0,05 0,21 0,40 0,45

Fritt kassaflöde 12 -64 -6 12 23 27 DPS 0,40 0,00 0,00 0,00 0,10 0,15

Kassaflöde fin. Verksamheten -7 84 -33 -4 -3 -9 ROE 13% -114% 9% 18% 23% 23%

Nettokassaflöde 5 21 -39 8 20 17 Just. ROE 13% 4% 9% 18% 23% 23%

Soliditet 40% 23% 33% 37% 45% 49%

AKTIESTRUKTUR 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E

2 1 1 1 1 1 Antal A-aktier (m) 1,6

49 69 31 39 59 76 Antal B-aktier (m) 59,3

202 247 190 210 225 251 Totalt antal aktier (m) 60,8

82 57 63 77 101 122 010-476 60 00

-47 -1 -17 -29 -52 -72 www.hifab.se

9 0 12 15 15 16

MSEK Estimat Utfall Förr Nu Förr Nu

125 113 504 486 534 511

Just. EBIT 3,2 2,2 20,4 16,6 26,0 24,0

Just. EPS (SEK) 0,05 0,02 0,30 0,23 0,42 0,39

-8%

-8%

-32%

-51%

-4%

-19%

-24%

RESULTATRÄKNING MSEK

BALANSRÄKNING BOLAGSKONTAKT

KASSAFLÖDE DATA PER AKTIE & AVK. EGET KAPITAL

Nettoskuld Rörelsekapital (Netto)

Sveavägen 167 Box 190 90 104 32 Stockholm

Omsättning

Förändring Förändring

Skillnad

2Q 2017A 2017E

ESTIMATFÖRÄNDRINGAR 2018E

-10% -4%

Källor: Bolagsrapporter, Remium Nordic MSEK

Materiella tillgångar Likvida medel Totala tillgångar Eget kapital

(3)

RESULTATRÄKNING, ÅR & KVARTAL

OMSÄTTNING & RÖRELSERESULTAT, Y/Y (MSEK) OMSÄTTNING & RÖRELSEMARGINAL, Q/Q (MSEK)

TILLVÄXT & BALANSRÄKNING

OMSÄTTNINGSTILLVÄXT, Y/Y NETTOSKULD & NETTOSKULD/EBITDA

ANSTÄLLDA & MARGINAL-UTVECKLING

ANTAL ANSTÄLLDA, ÅRSMDEL & TILLVÄXT Y/Y Just. EBIT-MARGINAL (R12m) -10

-5 0 5 10 15 20 25 30

0 100 200 300 400 500 600

2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E

Omsättning EBIT

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3E Q4E

2013 2014 2015 2016 2017

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

0 20 40 60 80 100 120 140

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3EQ4E

2013 2014 2015 2016 2017

Omsättning EBIT-marginal

-4,0X -3,5X -3,0X -2,5X -2,0X -1,5X -1,0X -0,5X 0,0X 0,5X 1,0X

-80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0

2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E

Nettoskuld Nettoskuld/EBITDA -15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3E Q4E

2013 2014 2015 2016 2017

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

2013 2014 2015 2016 2017

(4)

NETTOOMSÄTTNING PER GEOGRAFISK MARKNAD* MEDELANTAL ANSTÄLLDA

Ansvarig utgivare: Arash Hakimi Fard, Remium Nordic AB (Remium)

DISCLAIMER - http://www.introduce.se/analys/disclaimer

MARKNADS- & BOLAGSPECIFIKT

* Ungefärlig fördelning, per årsredovisning 2016

BOLAGSBESKRIVNING

Hifab är ett av Sveriges största och ledande projektledningsföretag och driver projekt framför allt i Sverige men även internationellt. Bolagets mål är att växa genom att addera nya projektnischer samt nya geografiska marknader, samt genom organisk tillväxt och förvärv. Hifabs affärsidé är att erbjuda kunderna projektledning och rådgivning för en hållbar utveckling och optimering av kundens resurser, med målet att utveckla tillgångar, verksamheter och processer. Hifab har ett övergripande intresse i det dagliga arbetet - att genomföra kundens projekt så bra som möjligt inom väl definierade ramar och mot tydliga mål. Hifab är ett renodlat projektlednings- och konsultföretag utan kopplingar till entreprenörer, leverantörer eller projektörer som ska beläggas med jobb. Bolaget har heller inga ägarintressen eller andra ekonomiska bindningar till andra företag på marknaden.

Däremot har Hifab erfarenheten att hitta rätt företag och medarbetare till kundens projekt vid en upphandling.

Analys utarbetad av: Stefan Knutsson, analytiker, Remium.

Sverige Utland

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Q1

(5)

Hifab är ett av Sveriges största och ledande projektledningsföretag och driver projekt framför allt i Sverige men även internationellt.

Bolagets mål är att växa genom att addera nya projektnischer samt nya geografiska marknader. Hifabs affärsidé är att erbjuda kunderna projektledning och rådgivning för en hållbar utveckling och optimering av kundens resurser, med målet att utveckla tillgångar, verksamheter och processer.

Hifab har ett övergripande intresse i det dagliga arbetet - att genomföra kundens projekt så bra som möjligt inom väl definierade ramar och mot tydliga mål. Hifab:s kärnkompetens är projektledning och konsultverksamhet men man erbjuder även kunden ett helhetskoncept där även projektering ingår. I helhetskonceptet Hifab Total sköter Hifab:s konsulter projektledningen medan man tar in underkonsulter för projektering. Hifab har genom sin gedigna historik erfarenheten av att hitta rätt företag och medarbetare till kundens projekt vid en upphandling.

Hifab har historiskt fokuserat framförallt på byggsektorn men driver projekt inom ett flertal nischer där fastighet, infrastruktur, industri, miljö, energi och processteknik är exempel. Utöver dessa projektledningsområden driver Hifab, via dotterbolaget Hifab International, biståndsprojekt i en rad utvecklingsländer. Inte sällan handlar det om infrastrukturprojekt som i mångt och mycket relaterar till bolagets kärnkompetensområde.

Internationellt samarbete

Hifab kan anlitas dels som rådgivare och konsult inför viktiga ekonomiska överväganden, dels som projektledare i det operativa arbetet. I internationella uppdrag samarbetar bolaget såväl med svenska företag som med aktörer som EU, SIDA, Världsbanken samt regeringar och ministerier i olika länder.

Medarbetarna i fokus

Hifab är en linjeorganisation vilket betyder att ansvar och rapportering fördelas på resultatenheter som leds av linjechefer. Dessa affärsgenererande enheter organiserar sig under moderbolaget som har ansvar för centrala funktioner och sätter koncernens strategi och övergripande mål. Att hålla medarbetarna i fokus, premiera internrekrytering och arbeta för en hög medarbetarnöjdhet är tydliga kärnvärden inom Hifab.

Bolaget driver bland annat egen projektledarskola där interna resurser används för att forma framtidens chefer. Ett annat exempel på hur intern kompetens sprids, används och bevaras i organisationen i form av strukturkapital är bolagets egenutvecklade verksamhetssystem där alla anställda har möjlighet att ta del av insamlad data och erfarenheter från tidigare projekt.

Hifab - Proffs på att leda projekt

BOLAGSBESKRIVNING

Ledande projektledningsföretag

Hifab är ett av Sveriges största och ledande projektledningsföretag och driver projekt framför allt i Sverige men även internationellt. Bolagets mål är att växa genom att addera nya projektnischer samt nya geografiska marknader.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :