• No results found

Riktlinjer och regler för plats i förskola

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Riktlinjer och regler för plats i förskola"

Copied!
6
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1 (6)

Riktlinjer och regler för försko- lan

Barn- och utbildningsförvaltningen Lena Carlsson

Nämndsekreterare

2019-12-10

Riktlinjer och regler för plats i förskola

Vem kan få förskola

Barn i ålder 1–5 år erbjuds plats i förskola. Platsen erbjuds från ett års ålder.

Plats ges i den omfattning som behövs med hänsyn till vårdnadshavarnas ar- bete eller studier. Även barn som har ett eget behov på grund av familjens situ- ation i övrigt erbjuds plats.

Barn vars föräldrar är aktivt arbetssökande eller föräldralediga med annat barn erbjuds förskola.

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl har behov av särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola ska skyndsamt erbjudas förskola. För att avgöra om ett barn är i behov av särskilt stöd ska en utredning göras. Beslut fattas av rek- tor.

Allmän förskola

Enligt skollagen är alla tre- till femåringar garanterade avgiftsfri förskola. Den startar hösten det år barnet fyller tre år. Allmän förskola är en pedagogisk verk- samhet. Den bedrivs i förskolan av pedagogiskt utbildad personal.

- Avgiftsfri allmän förskola erbjuds 3-5-åringar med 525 timmar, vilket in- nebär 15 timmar per vecka. Allmän förskola följer skolans läsårstider och bedrivs viss tid på dagen.

- Allmän förskola med reducering erbjuder 3-5-åringar förskola utöver de avgiftsfria 525 timmarna om året och utgår från vårdnadshavares arbets- eller studietid. Tid utöver allmän förskola betalas enligt maxtaxans regler och bygger på familjens sammanlagda inkomst.

Kommunen är skyldig att erbjuda avgiftsfri allmän förskola men vårdnadsha- varen avgör om de vill nyttja platsen.

Ansökan om plats

För att ha rätt till förskola ska barnet ha fyllt ett år. Barnet ska vara folkbokfört i Hultsfreds kommun. Om särskilda skäl finns kan även barn som är folkbokförda i annan kommun ha rätt till plats. Det är barnets vårdnadshavare som ansöker om en plats. Ansökan ska göras minst fyra månader innan placering önskas.

(2)

Riktlinjer och regler för förskolan

Barn- och utbildningsförvaltningen Lena Carlsson

2019-12-10

2 (6)

Det är vårdnadshavarna som ska visa på behovet av plats. Vårdnadshavarna måste lämna in uppgifter om arbete, studier, att man är aktivt arbetssökande el- ler föräldraledig för annat barn. Ansökan är komplett först när intyg om syssel- sättning eller motsvarande har lämnats in. Intyg kan vara till exempel: kopia av anställningsbevis, arbetsgivarintyg, studieintyg, intyg om inskrivning som ar- betssökande på Arbetsförmedlingen eller intyg från Försäkringskassan.

Intyget lämnas tidigast sex månader före önskat placeringsdatum för att det ska vara så aktuellt som möjligt. Ansökan kan inte behandlas före intyg har läm- nats in.

När vårdnadshavare har en komplett ansökan ska kommunen erbjuda plats inom fyra månader från ködatumet enligt skollagen. Båda vårdnadshavarna ska skriva under ansökan.

På kommunens hemsida finns information om hur man ansöker om plats i för- skolan, hur man anmäler schema för arbets- och studietider och hur man anmä- ler inkomstuppgift.

Placering och köhantering

I möjligaste mån tas hänsyn till alla vårdnadshavares önskemål om placering.

Garanti kan inte lämnas att önskad förskola kan erbjudas. Önskat datum för placering styr plats i kön. Har fler önskat samma datum gäller ansökningsda- tum. Rektor beslutar om fördelning av platserna. Det görs utifrån barngrupper- nas sammansättning och storlek.

Förtur lämnas till barn i behov av särskilt stöd enligt skollagen. Det gäller barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl har behov av särskilt stöd i sin ut- veckling i form av förskola.

Hultsfreds kommun strävar efter att syskon placeras på samma förskola. Någon garanti kan inte lämnas.

Vårdnadshavare som har en skuld till kommunen avseende obetalda avgifter för plats i förskola eller fritidshem nekas plats innan skulden är betald. Detta gäller inte barn som har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt (skollagen 8 kap. 5§) barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola (skollagen 8 kap. 7§) samt barn berättigade till allmän förskola.

Om vårdnadshavare väljer att tacka nej till erbjuden plats så flyttas ködatumet fram till det datum när de tackade nej.

(3)

Riktlinjer och regler för förskolan

Barn- och utbildningsförvaltningen Lena Carlsson

2019-12-10

3 (6)

Besked om plats

Erbjudande om plats ska meddelas vårdnadshavare så snart som möjligt, dock senast en och en halv månad innan placering ska börja. Om vårdnadshavare inte svarar på erbjudandet skickas påminnelse. Svarar de inte då förlorar de platsen och barnet tas bort ur kön.

När plats beviljats får vårdnadshavaren ett avtal om plats.

Byte av plats

Överflyttningar mellan två förskolor i Hultsfreds tätort sker inför varje höst- termin i mån av plats. Rektor avgör om det finns skäl att byta förskola. Ansö- kan om överflyttning ska göras senast den 31 mars gällande år. Vid överflytt- ningar mellan olika orter gäller ködatum som vid vanlig ansökan.

Platsinnehavare

Platsinnehavare är normalt den som är vårdnadshavare för barnet. Om vård- nadshavarna har delat boende, och båda är i behov av plats, är var och en plats- innehavare för sin del. Plats erbjuds på en förskola som vårdnadshavarna delar på. Barn som bor växelvis hos båda sina vårdnadshavare i olika kommuner erbjuds endast plats i den kommun där barnet är folkbokförd.

Vuxen som sammanbor med barnens vårdnadshavare har inte skyldighet att ha tillsyn över barnen. Däremot samordnas hushållets inkomster vid beräkning av avgiften.

Det är platsinnehavare som ansvarar för barnets lämning och hämtning på för- skolan. Om någon annan än platsinnehavaren ska lämna eller hämta barnet ska detta meddelas till personalen på barnets avdelning i förväg.

Delad faktura

Delad faktura innebär att separerade vårdnadshavare med gemensam vård- nad om barnet/barnen kan ansöka om delad faktura. De får då var sin faktura om båda vårdnadshavarna använder platsen i förskolan.

Avgiften beräknas procentuellt utifrån båda hushållens sammanlagda inkomst antingen man är ensamstående eller sammanboende, med eller utan gemen- samma barn. Inkomständring i det ena hushållet påverkar även det andra hus- hållets avgift.

(4)

Riktlinjer och regler för förskolan

Barn- och utbildningsförvaltningen Lena Carlsson

2019-12-10

4 (6)

Om en av vårdnadshavarna säger upp sin del av platsen överlåts hela platsen till den andra vårdnadshavaren. Uppsägningstiden är två månader och avgift tas ut under uppsägningstiden.

Närvarotid

Schema ska lämnas in till förskolan i god tid före placeringen startar samt vid ändringar av schema. Vårdnadshavares framförhållning när det gäller inläm- nande eller ändring av schema är mycket viktig. Vid sena ändringar finns det ingen garanti för att verksamheten kan ta emot barnet. Detta gäller särskilt in- för storhelger och sommarsemester.

Vårdnadshavarnas tid för arbete eller studier samt tid för resor till och från ar- bets- eller studieplatsen ligger till grund för barnets närvarotid. Tid för att hämta och lämna barnet ska ingå i schemat. Vårdnadshavare får räkna in skälig tid för vila före och efter obekväm arbetstid, i samråd med rektor.

Förändring av närvarotid

Vårdnadshavare ska meddela förändring av placering, till exempel föräldrale- dighet, senast två månader i förväg.

När vårdnadshavare återgår till arbete efter föräldraledighet ska det anmälas senast två månader i förväg.

Vårdnadshavare måste anmäla förändrade arbets- eller studietid till förskolan.

Intyg kan komma att krävas in som styrker arbets- eller studietid.

Uppsägning av plats

Vårdnadshavare måste säga upp platsen senast två månader innan aktuellt slut- datum. Uppsägningstiden är två månader. Avgift tas ut under uppsägningstiden även om barnet slutar tidigare.

Uppsägning av plats som avser perioden juni-augusti befriar inte från betal- ningsansvar om barnet återkommer till förskola under höstterminen samma år.

Outnyttjad plats

Om vårdnadshavare inte meddelar längre frånvaro eller barnet slutar utan att plat- sen sägs upp, betraktas platsen som uppsagd efter 30 dagar. Avgift debiteras en månad.

(5)

Riktlinjer och regler för förskolan

Barn- och utbildningsförvaltningen Lena Carlsson

2019-12-10

5 (6)

Oregelbunden arbetstid

För den som har sena arbetstider eller arbetar helger finns omsorg under kvällar och helger på Örtagårdens förskola i Hultsfred. Särskild ansökan behövs.

Öppettiderna styrs av det i god tid anmälda behovet. Senast två veckor innan vistelse ska det anmälas.

Arbetssökande eller föräldraledig

Barn vars vårdnadshavare är aktivt arbetssökande eller föräldraledig med annat barn, erbjuds plats under minst tre timmar per dag eller 15 timmar i veckan.

Tidsutlägget ska vara inom ramtiden 08.00-16.00, utifrån respektive förskolas organisatoriska förutsättningar. Det är inte vårdnadshavarnas behov av omsorg som styr utan barnets behov av bland annat social träning och pedagogisk sti- mulans. Rektor beslutar om tidsutlägget.

Vårdnadshavares sjukskrivning

Då vårdnadshavare är sjukskriven får barnet använda sin plats på förskolan en- ligt gällande schema. Sjukdom längre än en vecka ska styrkas med läkarintyg. Lä- karintyg visas upp på förskolan.

Introduktion

När ett barn börjar på förskola innebär det en stor förändring i barnets tillvaro.

För att omställningen ska ske så varsamt som möjligt, krävs en introduktion av barnet som är obligatorisk tillsammans med vårdnadshavare. Introduktionsruti- nen kan variera mellan olika förskolor.

Under jullov och under veckorna 28–31 då färre ordinarie personal är i tjänst och verksamheter kan vara sammanslagna är det olämpligt med introduktion.

Stängningsdagar

Två dagar på våren och två dagar på hösten är verksamheten stängd för plane- ring och utveckling. Stängningsdagarna ingår i den ordinarie taxan och ger inget avdrag på avgiften.

Under sommarens semestertid samordnas förskolornas öppettider under 3–4 veckor.

Rektor meddelar i god tid vårdnadshavarna om förskolans stängningsdagar och semesterstängning. De som har behov av plats när ordinarie förskola är stängd erbjuds en alternativ plats. Behovet av alternativ plats måste meddelas till rek- tor senast fyra veckor innan stängningen.

(6)

Riktlinjer och regler för förskolan

Barn- och utbildningsförvaltningen Lena Carlsson

2019-12-10

6 (6)

Vårdnadshavares semester

När vårdnadshavare har huvudsemester har de inte rätt till förskola. Enstaka se- mesterdagar kan beviljas i samråd med rektor.

Öppettider

Oredans, Venhaga, Björkens, Furuängens, Evahagens, Silverliljans och Ek- backens förskolor öppnar tidigast kl. 5:00 och stänger senast kl. 18:45.

Silverslättens, Stålhagens, Råsebäcks och Örtagårdens förskolor öppnar tidig- ast kl.6:30 och stänger senast kl. 17:15.

På Örtagårdens förskola finns även omsorg på kvällar och helger. Den är öppen måndag-fredag kl. 15.30 – 22.15 samt lördag, söndag och helgdagar kl. 6.00 – 22.15.

Omsorg på kvällar och helger är stängd:

Julafton, juldagen och annandag jul

Nyårsafton och nyårsdagen

Långfredagen, påskafton, påskdagen och annandag påsk

Midsommarhelgen (midsommarafton, midsommardagen samt söndagen)

Veckorna 28, 29, 30 och 31 är det semesterstängt

Kvällarna före julafton, nyårsafton, midsommarafton och långfredagen stänger verksamheten kl.18.00.

Forum för samråd

Varje höst genomförs det ett gemensamt föräldraråd med representanter för vårdnadshavare från alla kommunens förskolor. Rektorerna inom förskolan, förvaltningschefen eller biträdande förvaltningschef och representanter från nämndens arbetsutskott deltar vid detta samråd. Rektorerna ges i uppdrag att organisera och bjuda in till föräldrarådet.

Under våren genomförs det föräldraråd på varje enhet under ledning av rektor.

Plats i annan kommun

Barn som är folkbokförda i Hultsfreds kommun kan söka plats i annan kom- mun. Det är den mottagande kommunen som avgör om det finns särskilda skäl för barnet att få plats där. Före de fattar beslut om mottagande ska de hämta in yttrande från Hultsfreds kommun.

References

Related documents

Inom detta perspektiv söks svar på frågor så som vilka samverkansformer finns för att kunna möta barn i behov av särskilt stöd.. Omstruktureringar samt förändringar

Som Lutz (2006) skriver kan pedagoger lägga problematiken på barnet och genom detta få tillgång till extra personal som ska vara till hjälp för att göra alla barn delaktiga

Vidare anser forskaren att eftersom man inte kategoriserar är det svårt att se orsaker till svårigheter i skolan som kan vara gemensamma för grupper av barn och att beroende på

Vi anser att den löpande analys som görs på skolenheterna skapar förutsättningar för rek- torerna att fördela resurserna utifrån elevernas behov och förutsättningar, samtidigt som

Eleven får ständigt höra att den är slarvig, glömmer saker överallt, klassrumssituationen exponerar eleven för andra elevers och lärarens kommentarer. Den

svårdefinierat begrepp. Däremot definierar förskollärarna barn i behov av särskilt stöd som barn som kan behöva hjälp och stöd i olika situationer och perioder. Barn i behov

Dock skall grundsärskolans elever enbart uppnå den första delen av punkten (Läroplan för grundsärskolan, 2011, s. Medicinskt kontra pedagogiskt/psykosocialt perspektiv

Dessa gör att pedagogerna kan ta tillvara på arbetet och göra pedagogiken och lärandet mer spännande samt att barn får ett bredare perspektiv på hur samhället ser ut