SÄKERHETSDATABLAD enligt 1907/2006/EC artikel 13

Download (0)

Full text

(1)

1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Handelsnamn: Disbotherm OZ-spackel

Datum: 2012-02-07 Företag:

AB Universalfärg Skyttbrinksvägen 38 SE 147 39 TUMBA

Tel.: +46-8-607 30 30 Fax: +46-8-607 35 30 (mån. - tors. 7:00 – 16:00, fre 7:00 - 15:00

E-postadress (frågor): webmaster@universalfarg.se Hämta säkerhetsdatablad på: www.universalfarg.se Tillverkare:

Synthesa Chemie GesmbH Dirbergerstraße 29-31 A4320 PERG

www.synthesa .at

Telefonnummer vid nödsituation: I nödsituationer ring 08-33 12 31, Giftinfo eller 112, larmcentralen.

Användning:.

2. FARLIGA EGENSKAPER

· Klassificering av ämnet eller blandningen

· Klassificering enligt direktiv 67/548/EEG eller direktiv 1999/45/EG

Xi Irriterande

R40 Bevis på cancerframkallande effekt.

XI, sensibiliserande R43: Kan ge allergi vid hudkontakt.

· Speciella hänvisningar beträffande risker för människa och miljö:

Produkten är klassificeringspliktig enl. 1999/45/EG och ChemG 1996 i nuvarande version.

· Märkningsuppgifter

· Märkning enligt EEC-riktlinjer:

Produkten är märkt i överensstämmelse med RL 1999/45/EG och ChemG1996.

· Bokstavskod och färgbeteckning för produkten:

Xn Hälsovådlig

· Riskbestämmande komponenter för etikettering:

Mineralfiber, artificiell

En blandning av: 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-en (3:1)

· R-fraser:

R40 Bevis på cancerframkallande effekt.

43 Kan ge allergi vid hudkontakt.

Skyddsfraser:

23 Andas ej in damm

36/37 Använd lämpliga handskar och skyddskläder

60 Detta material och dess behållare skall tas om hand som farligt avfall.

· Andra risker

· Resultat av PBT-och vPvB-bedömning

· PBT: Ej tillämpligt. · VPvB: Ej tillämpligt.

(2)

3. SAMMANSÄTTNING/ÄMNENAS KLASSIFICERING

· Kemisk karakterisering: Blandningar

· Beskrivning: Blandning bestående av nedan upplistade ämnen med ofarliga tillsatser.

· Farliga komponenter:

55965-84-9 Blandning av: 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on <0,1% T R23/24/25 C och 2-metyl-2H-isotiazol-3-en (3:1) R34, R43 Xi,

N R50/53

FÖRORDNING (EG) N o 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel/märkning av innehåll:

Blandning av 5-klor-2-metyl-isotiazol-3 (2H)-on och 2-metylisotiazol-3 (2H)-en med magnesiumklorid och magnesiumnitrat <5%

Se avsnitt 16 för märkningens riskfraser.

4. FÖRSTA HJÄLPEN

· Beskrivning av första hjälpen

· Allmänna hänvisningar:

Avlägsna förorenade kläder omedelbart.

I samtliga fall, läkaren säkerhetsdatabladet.

· Vid inandning:

Frisk luft, kontakta läkare.

Vid inandning av intensiv medicinsk rådgivning omedelbart.

· Efter kontakt med huden:

Tvätta omedelbart med vatten och tvål och spola därefter noggrant.

Sök läkarvård omedelbart.

· Efter kontakt med ögonen:

Ögon 15 minuter Skölj under rinnande vatten. Om symtomen kvarstår, kontakta läkare.

· Efter förtäring:

Skölj munnen och drick rikligt med vatten.

Framkalla inte kräkning, uppsök läkare omedelbart.

· De viktigaste akuta och fördröjda symtom och effekter Ingen ytterligare relevant information.

· Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling Ingen ytterligare relevant information.

5. ÅTGÄRDER VID BRAND

Lämpliga brandsläckningsmedel: Koldioxid, pulver eller skum. Vid stor brand bekämpa med vatten eller alkoholbeständigt skum. Använd inte vattenstråle som kan sprida branden.

Speciella risker som ämnet eller blandningen

Andra skadliga eller giftiga ångor och brinnande gaser kan bildas i händelse av brand, förutom kolmonoxid och koldioxid.

· Råd för brandmän

· Speciell skyddsutrustning: Använd friskluftsmask/skyddsanordning.

6. ÅTGÄRDER VID SPILL/OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

· Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och vid akuta förfaranden Sörj för god ventilation.

Undvik dammbildning.

Änvänd personlig skyddsutrustning.

(3)

7. HANTERING OCH LAGRING

· Hantering

· Försiktighetsmått för säker hantering

Beakta vanliga försiktighetsåtgärder vid hantering av kemikalier.

Inga speciella åtgärder krävs.

Använd personlig skyddsutrustning.

· Hänvisningar beträffande brand-och explosionsskydd: Inga speciella åtgärder krävs.

· Villkor för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

· Lagring

· Krav på lagerutrymmen och behållare: Inga speciella krav.

· Anvisningar om samlagring: Förvaras åtskilt från livsmedel.

· Ytterligare uppgifter till lagringsvillkoren:

Förvara behållaren tätt tillsluten.

Skyddas mot frost.

Skyddas mot värme och direkt solljus.

· Särskilda slutanvändning: Inga ytterligare relevant information.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER

· Ytterligare hänvisningar beträffande utformning av tekniska anläggningar: Inga övriga uppgifter, se punkt 7.

· Kontroll parametrar

· Ämnen med yrkeshygieniska gränsvärden som bör övervakas:

Produkten innehåller inga relevanta mängder av ämnen med arbetsplatsrelaterade gränsvärden som skall övervakas.

· Begränsning av exponeringen

· Personlig skyddsutrustning

· Allmänna skydds-och hygienåtgärder

Sedvanliga försiktighetsåtgärder skall iakttas vid hantering av kemikalier.

Tvätta händerna före raster och efter arbetet.

· Andningsskydd: Använd andningsskyddsutrustning vid otillräcklig ventilation.

· Handskydd:

Skyddshandskar och skyddande hudkräm.

Skyddshandskar.

· Handskmaterial

Val av lämplig handske är inte enbart beroende av material utan även av andra

kvalitetskriterier och varierar från tillverkare till tillverkare. Då produkten bereds av flera material, kan handskmaterialets materialet inte kan beräknas i förväg och bör därför kontrolleras före användningen.

· Penetrationstid för handskmaterialet

Exakt penetrationstid enligt tillverkaren av skyddshandskarna skall beaktas.

· Olämpliga är handskar av följande material: Handskar av läder

· Ögonskydd: Vid påfyllning rekommenderas skyddsglasögon.

· Kroppsskydd: Arbetskläder.

(4)

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

· Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

· Allmänna uppgifter

· Utseende:

Form: Fast

Färg: Grå-vit

· Lukt: Karaktäristisk

· Luktgräns: Ej fastställd.

· PH-värde vid 20 ° C: 8,6

· Ändring av tillstånd

Smältpunkt / smältområde: Ej fastställd Kokpunkt / kokområde: 100 ° C

· Flampunkt: Ej tillämpligt

· Lättantändlighet (fast, gasformig): Ej tillämpligt.

· Tändningstemperatur:

Sönderdelningstemperatur: Ej fastställd.

· Självantändbarhet: Produkten är ej självantändande.

· Explosionsfara: Produkten är ej explosiv.

· Explosionsgränser:

Nedre: Ej fastställd.

Övre: Ej fastställd.

· Ångtryck vid 20 ° C: 23 hPa

· Densitet vid 20 ° C: 1,77 g/cm3

° i förhållande densitet Ej fastställd.

· Ångdensitet Ej fastställd.

· Avdunstningshastighet Ej fastställd.

· Löslighet i / blandbarhet med vatten: Delvis löslig i vatten

· Segregation (n-oktanol/vatten): Ej fastställd.

· Viskositet:

dynamisk: 90000 mPas.

kinematisk: Ej fastställd.

· Vatten: <20%

· Övriga upplysningar: Ingen ytterligare relevant information.

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

· Möjlighet för farliga reaktioner: Inga farliga reaktioner kända

· Förhållanden att undvika: ingen ytterligare relevant information.

· Oförenliga material: Ingen ytterligare relevant information.

· Farliga sönderdelningsprodukter: Vid förvaring och hantering: Inga.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

· Information om de toxikologiska effekterna

· Akut toxicitet:

· Primär irriterande effekt:

· På huden: Irriterar hud och slemhinnor.

· På ögat: Starkt irriterande med risk för allvarliga ögonskador

· Sensibilisering: Möjlig sensibilisering genom hudkontakt

· Subakut till kronisk toxicitet: Det finns för närvarande inga uppgifter på denna punkt.

· Ytterligare toxikologiska hänvisningar:

(5)

· Mobilitet i jord: Ingen ytterligare relevant information.

· Ekotoxiska effekter:

· Ytterligare ekologisk information:

· Allmänna hänvisningar:

Vattenföroreningsklass 1 (tysk förordning) (Självutvärdering): liten risk för vattenförorening.

Låt inte outspädd produkt eller större mängder för att nå grundvatten, vattendrag eller i avloppsnätet

system.

· Resultat av PBT-och vPvB-bedömning

· PBT: Ej tillämpligt.

· VPvB: Ej tillämpligt.

· Andra skadliga effekter: Ingen ytterligare relevant information.

13. AVFALLSHANTERING

· Avfallsbehandlingsmetoder

· Rekommendation

Lämna över till farligt avfallshantering eller farligt avfallsförbränning. Får inte kastas tillsammans med hushållsavfall. Låt inte komma in avlopp, mark eller vattendrag.

· Avfallskoder:

08 00 00 AVFALL FRÅN tillverkning av beläggningar (färger, EMAIL) LIM, FOGMASSA OCH TRYCKFÄRG

08 01 00 Avfall från tillverkning, formulering distribution och borttagning av färg och lack 08 01 19 * Vattensuspensioner innehållande färg eller lack som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen

· Ej rengjorda förpackningar:

· Rekommendation:

Avfallshanteras enligt myndigheters föreskrifter.

Töm behållaren helt och avyttra på sopstation.

14. TRANSPORTINFORMATION

· UN-nummer

· ADR, OCH, IMDG, IATA Ogiltigt

· UN transportbenämning

· ADR, OCH, IMDG, IATA Ogiltigt

· Transport fara klass (er)

· ADR, OCH, IMDG, IATA

· Class Ogiltigt

· Förpackningsgrupp

· ADR, IMDG, IATA Ogiltigt

· Miljöfaror:

· Marine pollutant: Nej

· Särskilda försiktighetsåtgärder för användare: Ej tillämpligt.

· Transport i bulk enligt bilaga II till

MARPOL 73/78 och IBC-koden Ej tillämpligt.

· Transport / ytterligare uppgifter: Inget farligt ämne enligt förordningarna ovan.

· UN "Modell förordningen": -

(6)

15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER

· Säkerhet, hälsa och miljö föreskrifter / lagstiftning om ämnet eller blandningen

· Nationella föreskrifter

· Teknisk instruktion (luft):

· VOC (RL1999/13EC)%: 0,00%

· Vattenförorening riskklass: WGK 1 (Självutvärdering): liten risk för vattenförorening.

· Övrig föreskrifter, begränsning och förordningarna Ta notis om regler för skydd av arbetstagare.

· Kemisk säkerhetsbedömning: En kemikaliesäkerhetsbedömning har inte utförts.

16. ÖVRIG INFORMATION

Ovan information ges av laboratorieanalyser och bibliografiska datas och baserad på

tekniska standarden på skrifter detta säkerhetsdatablad. Den beskriver säkerhetsegenskaper och behov av produkten. Genom nya upplagor av säkerhetsdatablad tappar äldre giltighet.

R-Fraser:

R23/24/25 Giftigt vid inandning, hudkontakt.

R34 Frätande

43 Kan ge allergi vid hudkontakt

R50/53 Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka långvariga negativa effekter

· Avdelning som utfärdar datablad: Synthesas laboratorium

· Kontakta: Dr Wolfgang Schörkhuber

Figure

Updating...

References

Related subjects :