• No results found

100MB NETWORK PC-CARD

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "100MB NETWORK PC-CARD"

Copied!
15
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

100MB NETWORK PC-CARD

Bruksanvisning

(2)

Tack så mycket

Tack så mycket för att du köpt denna produkt ur Trust-sortimentet. Vi önskar dig mycket nöje med användningen och vi rekommenderar dig att läsa igenom denna bruksanvisning noggrant innan du tar produkten i bruk.

Registrering

Registrera ditt inköp nu på Trusts webbplats (www.trust.com) så har du chansen att vinna jättefina priser. Dessutom hittar du återförsäljaradresser, ingående

produktinformation, drivrutiner och FAQ’s (Frequently Asked Questions – ofta ställda frågor).

Copyright

Om du inte har skriftligt tillstånd i förväg av tillverkaren är det förbjudet att reproducera någon del av denna bruksanvisning, i vilken form eller på vilket sätt som helst, elektroniskt eller mekaniskt, som fotokopia eller inspelning, i informationsförvarings- och söksystem, annat än för köparens personliga användning.

Ansvar

Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar för alla explicita eller implicita garantier, inklusive, men inte begränsat till, garantier om möjligheterna att sälja produkten eller att använda den i ett visst syfte, vad gäller programvaran, de bifogade

bruksanvisningarna och skrivet material, samt all övrig bifogad hårdvara. Tillverkaren förbehåller sig rätten att vid alla tillfällen revidera eller förbättra produkten utan att på något sätt meddela dessa revisioner eller förbättringar till tredje man.

Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar för alla skador som uppstår till följd av

användningen av denna produkt, både vad gäller skador till följd av användningen och tillfälliga skador, inklusive samtliga affärsmässiga eller kommersiella skador som uppstår till följd av användningen av denna produkt.

Alla företags- eller produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör de respektive ägarna.

03 SV 11567 100MB PC-CARD.doc

(3)

Innehåll

1. Inledning...2

1.1 Konventioner i handboken...2

1.2 Förpackningens innehåll ...2

1.3 Minimala systemkrav...2

2. Anslutning ...3

3. Installation av styrprogram ...4

3.1 Windows 95...4

3.2 Windows 98...5

3.3 Windows NT4...8

4. Nätverksprotokoll ...8

4.1 Datornamn och arbetsgrupp...10

5. Felsökning...10

5.1 Ingen förbindelse möjlig ...11

5.2 Ingen förbindelse i Windows 95/98 ...11

5.3 Novell Netware-servern hittas ej ...12

5.4 Fel/lösning...12

6. Tekniska specifikationer ...13

(4)

1. Inledning

Denna handbok är avsedd för användare av Trust 100MB Network PC-Card. Inga särskilda kunskaper krävs för installation och användning av denna produkt.

Om du efter läsning av handboken fortfarande har frågor, kan du kontakta ett av Trusts servicecentra. Uppgifter om närmaste servicecenter kan återfinnas längst bak i denna handbok. Du kan även besöka Trusts webbplats

(www.trust.com) för stöd, utförlig produktinformation, styrprogram och FAQ’s (Frequently Asked Questions – ofta ställda frågor).

1.1 Konventioner i handboken

I handboken används följande symboler för att återge uppdrag:

<tangent> Här ska du trycka på en tangent. Tangentens namn står mellan hakarna.

‘System’ Detta är en specifik term ur ett program. Här står termer som t.ex.

används inom Microsoft Windows 98.

[DIR] Texten mellan hakarna [….] ska skrivas på tangentbordet.

{term} Texten mellan klamrarna {….} är en engelsk term, t.ex. {File} som förekommer i den tillhörande figuren.

Extra information visas så här:

OBS!: 100MB Network PC-Card fungerar endast med UTP/STP-nätverk.

1.2 Förpackningens innehåll

Kontrollera förpackningens innehåll innan du läser bruksanvisningen. Den ska innehålla följande delar:

• PC-Card nätverksadapter

• Media kopplingskabel

• Diskett med styrprogram

• Denna handbok

Kontakta din återförsäljare om något saknas eller är skadat.

1.3 Minimala systemkrav

• 486 CPU

• Windows 95, 98 eller NT4

• 16MB RAM

(5)

• 4MB ledigt utrymme på hårddisken

• Ledig PCMCIA-springa av typ II

• 10 / 100 MB nätverksanslutning

2. Anslutning

1. Anslut den bifogade mediakopplingskabeln till 100MB Network PC-Card (se figur 1, punkt 1). Den passar bara på ett sätt. Ta inte i för hårt om den inte passar.

2. Anslut RJ45-kabeln från ditt nätverk till mediakopplingsanslutningen (figur 2).

Figur 1: Anslut mediakopplingskabeln och placera PC-Card

Lampa Funktion

1 Blinkar grönt under datatrafik.

2 Är gul vid kontakt på 100MB hastighet. Släckt vid 10MB hastighet.

3 Är grön då det finns nätverksanslutning.

Figur 2: Mediakopplingskabel Tabell 1: Förklaring till figur 2

(6)

3. Installation av styrprogram

I detta kapitel beskrivs installationen i Windows 95, 98 och NT 4.0. Eftersom det finns så många olika typer av nätverkssystem, och utvecklingen går så snabbt på det området, är det omöjligt att sammanställa en komplett handledning som beskriver installationen för alla typer av nätverkssystem.

På den bifogade disketten finns instruktioner på engelska för alla slags

nätverksstyrsystem. Denna information finns i Readme.txt-filerna som finns i det aktuella nätverkssystemets mapp.

3.1 Windows 95

1. Starta Windows 95.

2. Stoppa in den bifogade disketten i diskettstationen.

3. Sätt in 100MB Network PC-Card i en ledig PCMCIA-springa av typ 2 (se figur 1).

Windows hittar ny hårdvara (figur 6).

4. Klicka på 'Next'. Windows anger att det inte kan hitta styrprogrammet (figur 3).

Figur 3: Inget styrprogram hittas

(7)

5. Klicka på 'Other Locations…'. Figur 4 visas.

Figur 4: Ange styrprogrammens plats

6. Skriv: 'a:\win95' på uppdragsraden och klicka på 'OK'. Figur 5 visas.

Figur 5: Hittar styrprogram

7. Klicka på 'Finish' för att avsluta installationen. Ett antal filer kopieras. Det kan hända att Windows inte hittar ett antal filer. Hänvisa i så fall på nytt till 'a:\win95'.

Efter installationen är det möjligt att datorn måste startas på nytt.

3.2 Windows 98

1. Starta Windows 98.

(8)

3. Sätt in 100MB Network PC-Card i en ledig PCMCIA-springa av typ 2 (se figur 1).

Windows hittar ny hårdvara (figur 6).

Figur 6: Hittar ny hårdvara

4. Klicka på 'Next' för att fortsätta. Figur 7 visas.

Figur 7: Letar efter det bästa styrprogrammet

(9)

5. Välj det första alternativet (Search for the best driver for your device) och klicka sedan på 'Next'. Figur 8 visas.

Figur 8: Ange var styrprogrammet finns

6. Välj det sista alternativet (Specify a location) och skriv: 'a:\win98' på uppdragsraden. Klicka därefter på 'Next'. Figur 9 visas.

Figur 9: Hittar styrprogram

(10)

7. Klicka på 'Next'. Ett antal filer kopieras till din hårddisk. Det kan hända att Windows inte hittar ett antal filer under kopieringen. Hänvisa i så fall till 'a:\win98'.

Efter kopieringen visas figur 10.

Figur 10: Installationen avslutad

8. Klicka på 'Finish' för att avsluta installationen. Efter installationen är det möjligt att datorn måste startas på nytt.

3.3 Windows NT4

1. Sätt in 100MB Network PC-Card i en ledig PCMCIA-springa av typ 2 (se figur 1).

2. Klicka på ‘Start’-knappen på uppdragsbalken och välj ‘Inställningar’ och välj sedan ‘Konfigurationsskärm’.

3. Dubbelklicka på ikonen ‘Nätverk’.

4. Välj registerbladet ‘Adapters’ och klicka på ‘Lägg till’. Stoppa in disketten med styrprogram i diskettstationen ‘A:’.

5. Klicka på ‘Diskett’. Ange ‘A:\WINNT’ som sökväg och tryck på <Enter>.

6. Den rätta apparaten visas. Tryck på <Enter>. Följ anvisningarna på skärmen. Välj att starta datorn på nytt.

För mer information om nätverksinstallation i Windows NT4 hänvisar vi till Windows NT4 handbok och/eller Microsofts hemsida på Internet.

4. Nätverksprotokoll

Nätverksapparatur kommunicerar med varandra med hjälp av protokoll. Dessa måste vara installerade. Följ instruktionerna nedan för att kontrollera att de är det.

Ta fram nätverkets egenskaper genom att med den högra musknappen klicka på nätverksikonen på startskärmen. Då visas en skärm som den i figur 11.

(11)

Figur 11: Nätverksegenskaper

Nedan följer en kort beskrivning av de olika klienterna, adaptrarna och protokollen:

Client for Microsoft Networks Klienten behövs för att kunna få en förbindelse med andra datorer som jobbar med MicroSoft Windows.

Client for NetWare Networks Klienten behövs för att kunna få en förbindelse med andra datorer som jobbar med Novell Netware.

Dial-Up Adapter Adapter som behövs för att få till stånd en Internetförbindelse.

Trust 100MB Network PC-Card Nätverksadaptern.

IPX/SPX-kompatibelt protokoll Behövs för kommunikation med Novell-nätverk.

Behövs ibland även för spel.

NetBEUI Microsoft Point-to-Point-protokoll. Behövs för standardnätverksförbindelse i Windows.

TCP/IP Behövs för intranet. Behövs ibland även för spel.

(12)

4.1 Datornamn och arbetsgrupp

Din dator måste anmälas på nätverket med ett unikt datornamn för att du ska kunna få en förbindelse med nätverket. Fyll i detta namn vid nätverkets egenskaper. Välj det andra registerbladet (Identifiering). Då visas figur 12.

Figur 12: Ange datornamn och arbetsgrupp

Fyll i ett unikt namn vid ‘Datornamn’. Namnet får inte bestå av mer än 15 tecken. Fyll i ett arbetsgruppsnamn vid ‘Arbetsgrupp’. Det kan vara vilket namn som helst. Tänk på att datorer med samma arbetsgruppsnamn har lättare att hitta varandra i Windows.

5. Felsökning

Med hjälp av detta kapitel kan du lösa eventuella problem. Om problemet inte är löst efter att du följt instruktionerna i detta kapitel kan du gå till Trusts hemsida på Internet:

www.trust.com, kontakta din återförsäljare eller Trust Helpdesk. Se i så fall till att ha följande uppgifter tillgängliga:

• Artikelnumret, står under streckkoden;

• Windows version och språk;

• CPU-typ och hastighet;

• Internminne;

• Programmets namn och version;

• Det exakta felmeddelandet eller en bra beskrivning av när något inte fungerar och vad det är som inte fungerar.

(13)

Även om det är lätt att installera 100MB Network PC-Card, så är det inte lätt att ställa in en dator så att den kan fungera i ett nätverk. Ha därför alltid nätverkshandböckerna tillgängliga.

Eftersom 100MB Network PC-Card kan användas med alla slags nätverkssystem, så måste procedurerna för att lösa problem begränsas till allmänna riktlinjer.

5.1 Ingen förbindelse möjlig

Kontrollera först följande punkter om datorn inte kan få någon förbindelse med servern eller med en annan dator:

1. Har styrprogrammen för 100MB Network PC-Card installerats korrekt? Om kortet är defekt eller inte ordentligt isatt i PCMCIA-springan, kan inte styrprogrammen laddas.

2. Har du valt rätt styrprogram för det nätverk som du vill använda? Be din systemmanager om mer information om nätverket.

3. Har du fört in de rätta uppgifterna för typen av paket och IP-adressen?

4. Har nätverkkabelns kontakt tryckts in så långt som möjligt i mediakopplingskabeln?

5. Fungerar nätverkshubben? Försök få förbindelse via en annan arbetsstation som är ansluten till samma hub.

6. Går förbindelsen via en hub? Två datorer kan inte vara direkt anslutna till varandra via en UTP- eller STP-kabel, förutom via en så kallad 'Cross-link'-kabel.

7. Har Windows 95/98 startats i läget ‘Endast MS-DOS-prompt' (Command prompt only)? I det läget fungerar inte styrprogrammen för Windows 95/98. Om du vill använda nätverket i det läget måste du först installera DOS-styrprogrammen.

5.2 Ingen förbindelse i Windows 95/98

Se även Microsoft Windows handbok för mer information.

Kontrollera det följande:

1. Har protokollet NetBEUI och ‘Klient för Microsoft-nätverk' (Client for Microsoft networks) laddats? Kontrollera nätverksegenskaperna. Dessa delar behövs för att man ska kunna få till stånd en förbindelse. Lägg till dem om det behövs genom att klicka på knappen ‘Lägg till’ (add).

2. Är protokollet NetBEUI kopplat till styrprogrammet för 100MB Network PC-Card?

(14)

arbetsgrupps namn får inte vara detsamma som ett annat datornamn på samma nätverk.

5.3 Novell Netware-servern hittas ej

Kontrollera det följande:

1. Har du valt rätt typ av ’paket’? De flesta Novell-nätverk använder Ethernet_802.3. Fråga din systemmanager efter rätt typ av ’paket’.

2. Har IPX/SPX-protokollet och klienten för Novell-nätverk laddats i Windows 95/98?

5.4 Fel/lösning

Fel Möjlig orsak Möjlig lösning

'Fail' meddelande(n) då det diagnostiska testet genomförs

Nätverkskabeln är felande eller är inte rätt ansluten.

Kontrollera kabeln och byt eventuellt ut den.

Mediakopplingskabeln är inte rätt ansluten.

Sätt den på rätt sätt i PC- Card (se kapitel 2).

PC-Card är defekt. Lämna tillbaka det till din återförsäljare.

Hårdvaruchipset på din PC- Card-läsare är inte kompatibelt med diagnosprogrammet.

Det är möjligt att 100 MB PC-Card fungerar som det ska. Testa i Windows eller eventuellt i något annat system.

Det finns ingen symbol

’Nätverksomgivning’ på startskärmen.

Styrprogrammen är inte (korrekt) installerade.

Installera på nytt.

Nätverksprotokollen är inte (korrekt) installerade.

Följ instruktionerna i kapitel 4.2.

Det syns inga andra datorer på nätverket.

Kabeln är felande eller är

inte rätt ansluten. Kontrollera att lampa 3, figur 2, är tänd.

Det finns inga stationer eller skrivare som delas med andra datorer på nätverket.

Dela minst 1 station eller 1 skrivare så att datorn blir synlig på nätverket.

Nätverkskortet har inte allmänt sig på nätverket på rätt sätt.

Vänta i ungefär 20 sekunder och försök på nytt.

(15)

Fel Möjlig orsak Möjlig lösning Din dators

arbetsgruppsnamn

överensstämmer inte med de andra på nätverket.

Ändra arbetsgruppen under

’Nätverksegenskaper'.

6. Tekniska specifikationer

Inställningar • Plug and Play för Windows 95 och Windows 98 Typ av nätverk • Normalt Ethernet 10 Mb

• Snabbt Ethernet 100 MB (enligt 100TX-standarden)

Springa • PCMCIA typ II

Prestationsförbättringar • Hel duplex

• Automatiskt val av den snabbaste förbindelsen Mediaförbindelse • RJ45 med kategori 5-kabel (STP/UTP) för 100 MB

• RJ45 med kategori 3-, 4- eller 5-kabel (STP/UTP) för 10 Mb

Indikationslampor • 100 Mb per sekund

• Förbindelse

• Sända/mottagna uppgifter

References

Related documents

En del ärftliga sjukdomar drabbar katter redan innan leverans och då är det inte ett problem för de nya ägarna.. För uppfödarna kan det vara väldigt jobbigt emotionellt och

When Audio is added under Media Elements list, selecting Audio will open Audio Recorder and provide options to Record, Playback and Delete.. It has limitation to record only for

Random Networks: Gap from the Best Upper/Lower Bound To evaluate the tightness of our bounds in general network settings, we compare their performance over randomly gen- erated

The aim of this paper is to explore the client role in stimulating innovation in the construction industry, more specifically by presenting findings addressing the STA's

– Välj Set day(s) to these specific working times (Ange specifik arbetstid för dagarna) om du vill ange specifika arbetstider för vissa dagar eller om du vill lägga in arbetstid

Ibland finns det behov av att dela upp en tabell i två tabeller, till exempel om tabellen innehåller skilda uppgifter där du kanske vill infoga en rubrik eller löpande text

Vi anser att socialarbetarens mindfulness kan ha betydelse, inte bara för relationen med klienten, ökad effektivitet, och mindre ojämlikhet och utan även för att

Eftersom våldsproblematiken är så pass omfattande betonas vikten av specialkompetens avseende klienter som blivit utsatta för våld i nära relation, speciellt