• No results found

Kvartalsrapport Q3 2015

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Kvartalsrapport Q3 2015"

Copied!
12
0
0

Full text

(1)

Kvartalsrapport

Q3 2015

(2)

Verksamheten

Genesis IT AB (publ) erbjuder kostnadseffektiv IT i form av affärs- & verksamhetssystem, molntjänster samt IT-drifts- lösningar för små och medelstora företag. Bolagets aktier finns noterade på Aktietorgets marknadsplats. Sedan januari 2014 har bolaget varit i skarp drift av iFenix, ett egenutvecklat molnbaserat affärs- & verksamhetssystem som framtagits i samar- bete med Byggtrygg AB (Byggtrygg AB är ett servicebolag för de byggvaruhandlare i Sverige som bedriver sin verksamhet under namnet XL-BYGG).

Verksamheten har under perioden varit fokuserad på höstens driftsättningar av iFenix samt förberedelser av de införanden som schemalagts för våren 2016. Bolagets kontor i Stockholm har flyttats till nya lokaler i Solna Gate, Hemvärnsgatan 9.

I dagsläget finns ca 750 användare som använder iFenix i skarp drift. Fortsatt funktionsutveckling av systemet sker kontinuerligt.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Bolaget har anställt en marknadschef till kontoret i Luleå.

Försäljning och resultat

Den ökade försäljningen under perioden härrör från att kundstocken ökat. Personalkostnaderna har i princip varit oförändrade gentemot föregående år, detta beror bland annat på flera föräldraledigheter under perioden.

Externa utvecklare anlitas löpande för att påskynda processen med att konstruera iFenix vilket ger merkostnader.

Bolagets omsättning uppgick under perioden till KSEK 41.777 (34.335) med ett resultat om KSEK 6.911 (1.884).

Likviditet och finansiering

Den 30 september 2015 uppgick bolagets banktillgodohavanden till KSEK 10.050 (2.256).

Bolagets utveckling i sammandrag 1507-1509 1501-1509 1401-1409

Nettoomsättning, KSEK 15.438 41.777 34.335

Resultat, KSEK 3.390 6.911 1.884

Periodresultat per aktie, SEK 0,36 0,73 0,20

Eget kapital per aktie, SEK 3,90 4,27 3,43

Antalet aktier uppgår till 9 500 000 stycken

KVARTALSRAPPORT Q3 2015-09-30

(3)

Investeringar

Bolagets totala investeringar under perioden uppgick till KSEK 3.387 (7.302) och avsåg investeringar i immateriella anläggningstillgångar med KSEK 2.275 (5.792) så som balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och materiella anläggningstillgångar med KSEK 1.112 (1.510) så som inventarier.

Avskrivningar

Periodens resultat har belastats med KSEK 4.920 (2.403) i avskrivningar varav KSEK 4.368 (1.881) avser avskrivningar på in- ventarier, verktyg och installationer, KSEK 552 (522) avskrivningar på balanserade utgifter för utvecklingsarbete.

Eget kapital, aktiekapital och antal aktier

Per den 30 september uppgick bolagets egna kapital till KSEK 40.524 (32.556) varav KSEK 950 (950) utgjordes av aktiekapital, KSEK 465 (465) av bundna reserver och KSEK 39.109 (31.141) av fritt eget kapital.

Aktiekapitalet är fördelat på 9.500.000 (9.500.000) aktier med ett kvotvärde om SEK 0,1.

Samtliga aktier utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst och vinst i bolaget.

Bolagets soliditet uppgick den 30 september till 82,3 % (77,4).

Anställda

Antalet årsanställda i Genesis IT AB uppgick under perioden till 31 personer.

Per den 30 september 2015 hade bolaget 34 anställda.

(4)

Förändringar i aktieinnehav för insynspersoner

Vid slutet av rapportperioden, den 30 september 2015, hade följande insynspersoner i Genesis IT aktieinnehav enligt:

Insynsperson Position Innehav Förändring

Anna Flink Styrelseordförande 6 173 966 0

Tommy Flink VD 0 0

Bert Larsson Styrelseledamot 1 300 000 0

Rick Abrahamsson Styrelseledamot 0 0

Mikael Hjorth Styrelseledamot 1 000 0

Rolf Gehlin Suppleant 0 0

Folke Stenvall Suppleant 6 173 966 0

Sven Stenvall Suppleant 6 174 791 0

Nicklas Thorén IT-chef Byggtrygg 1500 0

Patrik Liljegren Supportchef 250 000 0

Magnus Norén Ekonomichef 800 0

Ägarstruktur

Per den 30 september 2015 hade Genesis IT två ägare som innehade aktier motsvarande fem procent eller mer av röste- och kapitalandelen i bolaget. Per den 30 september 2015 hade Genesis IT cirka 429 aktieägare*. Nedan är en samman- ställning på de största aktieägarna. Bolagets aktie är sedan den 11 oktober 2010 upptagen till handel på Aktietorget under kortnamnet GENE.

Aktieägare Totalt antal aktier Andel röster (%) Andel kapital (%)

Stenvalls Trä AB 6 173 966 64,99 % 64,99 %

Byggtrygg AB 1 300 000 13,68 % 13,68 %

Övriga ca 427 aktieägare* 2 026 034 21,33 % 21,33 %

Totalt 9 500 000 100,00 % 100,00 %

* Exkl. innehav i enbart kapitalförsäkringar samt utländska depåkunder; uppdateras kvartalsvis. Liten avvikelse kan förekomma från exakta antalet,för mer information vänligen kontakta Aktietorget.

Utsikter för räkenskapsåret 2015

Styrelsen för Genesis IT AB (publ) bedömer att framtidsutsikterna ser fortsatt lovande ut. iFenix har sedan det lanserades tagit en allt mer aktiv roll i bolagets produkt- & tjänsteportfölj.

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med ÅRL (Årsredovisningslagen) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning- och koncernredovisning (K3). 2015 är första året K3 tillämpas då föregående år påbörjades före 2014.

Tidigare tillämpades Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 (K2) och BFNAR 2012:1 (K3).

Övergången har gjorts i enlighet med föreskrifterna i K3 kapitel 35. Övergången till K3 har inneburit att uppskjuten skatte- fordran redovisas på förlustavdrag. Uppgifterna för 2013 har korrigerats i enlighet med den nya principen. Övergången har inte medfört några andra beloppsmässiga effekter.

(5)

VD kommentar

“ Vi fokuserar nu på höstens införanden av iFenix samtidigt som vi bedriver fortsatt vidareutveckling av systemet för kommande releaser. Vi fortsätter bedriva rekrytering av personal till våra kontor i Luleå och Stockholm i takt med att vi utökar våra marknadsandelar.”

Tommy Flink, VD Genesis IT AB (publ)

Framtida rapporttillfällen

Bolaget lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan:

Bokslutskommuniké 2014/2015 26 februari 2016

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

2015-11-27

Genesis IT AB (publ) Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta

Genesis IT AB (publ) Tommy Flink, VD E-post: info@genesis.se Tel: 010 27 27 200

Genesis IT erbjuder kostnadseffektiv IT i form av affärs- & verksamhetssystem, molntjänster samt IT-driftslösningar för små och medelstora företag. Detta innefattar egenutvecklade applikationer, egenägda driftslösningar, standardprogramvaror, IT-konsulttjänster, hårdvara, support samt förenlig verksamhet.

(6)

Resultaträkning

2015-01-01 2014-01-01 2013-09-01

(kSEK) -2015-09-30

9 månader -2014-09-30

9 månader -2014-12-31 16 månader

Not 1 Not 1 Not 1

Rörelsens intäkter, Not 1

Nettoomsättning 41.777 34.335 57.385

Övriga externa intäkter 708 0 40

Aktiverat arbete för egen räkning 2.275 5.792 9.319

Summa Rörelsens intäkter 44.760 40.127 66.744

Rörelsens kostnader, Not 1

Råvaror och förnödenheter -2.463 -3.097 -4.524

Övriga externa kostnader -14.307 -16.826 -25.486

Personalkostnader -15.653 -15.583 -25.737

Avskrivningar / nedskrivningar av

materiella och immateriella tillgångar -4.920 -2.403 4.154

Summa Rörelsens kostnader -37.343 -37.909 -59.901

RÖRELSERESULTAT 7.417 2.218 6.843

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter 203 200 315

Räntekostnader och liknande resultatposter -3 -2 -3

Resultat efter finansiella poster 7.617 2.416 7.155

Återföring periodiseringsfond 0 0 531

Förändring uppskjuten skatt, Not 2, 4 -706 -532 -1.617

Skatt på periodens resultat 0 0 0

PERIODENS/ÅRETS RESULTAT 6.911 1.884 6.069

Not 1

Fusionen mellan bolaget och dess dotterbolag slutfördes 2014-08-29, vilket innebär att resultaträkningen innefattar intäkter och kostnader för de båda verksamheterna för perioden 2013-09-01-2014-12-31. För att erhålla en rättvisande jämförelse med kvartal 3, föregående år, sker jämförelse med kon- soliderad resultaträkning för bolaget med dotterbolag för perioden 2014-01-01-2014-09-30, detsamma gäller balansräkningen.

Not 2

Fr.o.m. 2015 tillämpar bolaget regelverket K3. Övergången till K3 innebär att uppskjuten skattefordran redovisas för förlustavdrag upparbetade tidigare år. I takt med att bolaget redovisar överskott nyttjas förlustavdraget och den uppskjutna skattefordran minskar och redovisas som förändrad uppskjuten skatt i resultaträkningen.

(7)

Balansräkning

(kSEK) 2015-09-30 2014-09-30 2014-12-31

Not 1 Not 1 Not 1

TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 17.755 16.868 18.635

Summa Immateriella anläggningstillgångar 17.755 16.868 18.635

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 3.653 4.762 4.306

Summa Materiella anläggningstillgångar 3.653 4.762 4.306

Finansiella anläggningstillgångar

Uppskjuten skattefordran, Not 4 0 1792 706

Finansiella tillgångar 5 5 5

Summa Finansiella anläggningstillgångar 5 1.797 711

Summa Anläggningstillgångar 21.413 23.427 23.652

Omsättningstillgångar Varulager m.m.

Pågående arbete för annans räkning 462 517 907

Summa Varulager 462 517 907

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 6.400 5.377 4.764

Fordringar hos koncernföretag Not 3 9.884 10.484 10.063

Aktuella skattefordringar 0 147 87

Övriga fordringar 425 12 96

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 588 337 377

Summa Kortfristiga fordringar 17.297 16.357 15.387

Kassa, bank 10.050 2.256 1.674

Summa Omsättningstillgångar 27.809 19.130 17.969

SUMMA TILLGÅNGAR 49.222 42.557 41.621

(8)

Balansräkning

(kSEK) 2015-09-30 2014-09-30 2014-12-31

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Bundet eget kapital

Aktiekapital 950 950 950

Bundna reserver 465 465 465

Summa Bundet eget kapital 1.415 1.415 1.415

Fritt eget kapital, Not 4

Överkursfond 5.136 5.136 5.136

Balanserat resultat 27.062 20.993 20.993

Periodens/årets resultat 6.911 5.012 6.069

Summa Fritt eget kapital 39.109 31.141 32.198

Summa Eget kapital 40.524 32.556 33.613

Avsättningar 0 531 0

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 2.589 3.340 2.644

Aktuell skatteskuld 139 0 0

Övriga skulder 2.622 1.697 1.524

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3.348 4.433 3.840

Summa Kortfristiga skulder 8.698 9.470 8.008

SUMMA EGET KAPITAL,

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 49.222 42.557 41.621

Not 3 Fordringar och skulder hos koncernföretag

Fordran utgörs av ett reverslån, KSEK 9.000 (10.000) som löper med marknadsmässig ränta.

Övriga koncernfordringar uppgår till KSEK 884 (484). Koncernskulder uppgår till KSEK 0 (0).

Not 4 Uppskjuten skattefordran och eget kapital

Till följd av tillämpning av K3 har förändring skett av balansräkningen där uppskjuten skattefordran redovisas med 22 % av kvarstående förlustavdrag på tidigare års redovisade förluster. Omräkning har skett av ingående balans för jämförelseåret per 2013-09-01 med belopp 2.323 tkr. Den uppskjut- na skattefordran per 2014-12-31 minskades med 1.617 tkr vilket redovisas i resultaträkningen. Uppskjuten skattefordan redovisas vid varje tidpunkt utifrån kvarstående underskottsavdrag.

(9)

Kassaflödesanalys

2015-01-01 2014-01-01 2013-09-01

(kSEK) -2015-09-30 -2014-09-30 -2014-12-31

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Resultat efter finansiella poster 7.617 2.416 7.155

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 4.920 2.403 4.154

Betald skatt 226 -153 -192

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

FÖRE FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITAL 12.763 4.666 11.117

KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSERESULTAT

Ökning (-) /minskning (+) varulager 445 -396 -809

Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga fordringar -1.887 -8.937 -4.861

Ökning (+) / minskning (-) av kortfristiga skulder 441 3.645 489

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 11.762 -1.022 5.936

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -1.112 -1.510 -2.724

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -2.275 -5.792 -9.319

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 0 0

Förvärv dotterföretag 0 -49 0

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN -3.387 -7.302 -12.043

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyemission 0 299 250

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGS VERKSAMHETEN 0 299 250

PERIODENS KASSAFLÖDE 8.375 -8.025 -5.857

Likvida medel vid periodens början 1.674 10.281 7.531

Likvida medel vid periodens slut 10.050 2.256 1.674

(10)

Nyckeltal

(kSEK) 2015-01-01 2014-01-01 2013-09-01

-2015-09-30 -2014-09-30 -2014-12-31

9 månader 9 månader 16 månader

LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET

Omsättningstillväxt (%) 21,7 18,5 e m

Rörelsemarginal (%) 17,8 6,5 11,9

Vinstmarginal 16,5 5,5 10,6

Räntabilitet på eget kapital (%) 18,6 5,7 19,9

KAPITALSTRUKTUR

Eget kapital (KSEK) 40.524 32.556 33.613

Balansomslutning (KSEK) 49.222 42.557 41.621

Sysselsatt kapital (KSEK) 40.524 32.556 33.613

Räntebärande nettoskuld (KSEK) 0 0 0

Kapitalomsättningshastighet (ggr) 0,9 0,8 1,4

Soliditet (%) 82,3 77,4 80,8

Skuldsättningsgrad (%) e m e m e m

Räntetäckningsgrad (ggr) e m e m e m

KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET

Kassaflöde före investeringar (KSEK) 11.762 -1.022 5.936

Kassaflöde efter investeringar (KSEK) 8.375 -8.324 -6.107

Likvida medel (KSEK) 10.050 2.256 1.647

INVESTERINGAR

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -1.112 -1.510 -2.724

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -2.275 -5.792 -9.319

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 0 0

Förvärv av dotterföretag 0 0 0

MEDARBETARE

Medelantalet anställda 33 30 31

Omsättning per anställd (KSEK) 1.266 1.144 1.851

Antalet anställda 34 32 32

DATA PER AKTIE

Antal aktier 9 500 000 9 500 000 9 500 000

Resultat per aktie 0,73 0,20 0,64

Eget kapital per aktie (SEK) 4,27 3,43 3,54

Antalet aktier uppgår till 9 500 000 (9 500 000) stycken.

(11)

Definition av nyckeltal

LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET

Omsättningstillväxt (%) Förändring av intäkterna i procent av föregående periods intäkter Rörelsemarginal (%) Rörelseresultat i procent av omsättningen

Vinstmarginal (%) Periodens resultat i procent av omsättningen

Räntabilitet på eget kapital (%) Periodens resultat i procent av genomsnittligt eget kapital KAPITALSTRUKTUR

Eget kapital (kSEK) Eget kapital vid periodens slut

Balansomslutning (kSEK) Summan av tillgångar eller summan av skulder och eget kapital

Sysselsatt kapital (kSEK) Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder inklusive latent skatt Räntebärande nettoskuld (kSEK) Nettot av räntebärande avsättningar och skulder minus finansiella

tillgångar inklusive likvida medel

Kapitalomsättningshastighet (ggr) Årets omsättning dividerat med genomsnittlig balansomslutning Soliditet (%) Eget kapital i procent av balansomslutningen

Skuldsättningsgrad (%) Räntebärande skulder dividerat med eget kapital

Räntetäckningsgrad Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader dividerat med finansiella kostnader

KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET

Kassaflöde före investeringar (kSEK) Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflöde

minus förändring av rörelsekapital

Kassaflöde efter investeringar (kSEK) Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflödet minus förändring av rörelsekapital och investeringar

Likvida medel (kSEK) Banktillgodohavanden och kassa MEDARBETARE

Medelantalet anställda Medelantalet anställda under perioden

Omsättning per anställd Omsättning dividerat med medelantalet anställda Antalet anställda Antalet anställda vid periodens slut

DATA PER AKTIE

Antal aktier Antalet utestående aktier vid periodens slut Resultat per aktie (SEK) Periodens resultat dividerat med antal aktier Eget kapital per aktie (SEK) Eget kapital dividerat med antal aktier

(12)

References

Related documents

Antal aktier Antalet utestående aktier vid periodens slut Resultat per aktie (SEK) Periodens resultat dividerat med antal aktier Eget kapital per aktie (SEK) Eget

Antal aktier Antalet utestående aktier vid periodens slut Resultat per aktie (SEK) Periodens resultat dividerat med antal aktier Eget kapital per aktie (SEK) Eget kapital

När det gäller standardomriktarna pågår diskussioner med ett stort antal sjukhus – både i Sverige och utomlands - och bolaget räknar med att flera av dessa projekt ska resultera

Resultat per aktie Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt antal aktier.. Eget kapital per aktie Eget kapital i förhållande till antal

Resultat per aktie efter utspädning: Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden, plus det

Resultat per aktie efter utspädning Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier, där genomsnittligt antal aktier ökat med de antal aktier som

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra

Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare dividerat med antal utestående aktier vid periodens slut.. Eget kapital, Mkr 12 443 Avgår eget kapital hänförligt till

Justerat eget kapital dividerat med medelantalet aktier justerat med utestående Periodens resultat dividerat med medelantalet utestående aktier optionsrätter hänförliga

Resultat per aktie efter betald skatt Periodens resultat efter betald skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier i perioden.. Resultat per aktie efter full skatt

Resultat per aktie efter betald skatt Periodens resultat efter betald skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier i perioden. Resultat per aktie efter full skatt

2.Resultat per aktie före utspädning SEK definieras som koncernens resp moderbolagets resultat efter skatt dividerat med antal utestående aktier före utspädning vid periodens

2.Resultat per aktie före utspädning definieras som koncernens resp moderbolagets resultat efter skatt dividerat med antal utestående aktier före utspädning vid periodens

2.Resultat per aktie före utspädning SEK definieras som koncernens resp moderbolagets resultat efter skatt dividerat med antal utestående aktier före utspädning vid periodens

2.Resultat per aktie före utspädning SEK definieras som koncernens resp moderbolagets resultat efter skatt dividerat med antal utestående aktier före utspädning vid periodens

2.Resultat per aktie före utspädning SEK definieras som koncernens resp moderbolagets resultat efter skatt dividerat med antal utestående aktier före utspädning vid periodens

Resultat efter skatt/ genomsnittligt antal aktier Eget kapital per

Börsvärde vid periodens utgång, Mkr Aktiens slutkurs sista handelsdagen i perioden multiplicerat med antal aktier Resultat per aktie, kr Resultatet dividerat med antal utestående

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med vägt genomsnittligt antal utestående aktier i perioden Kassaflöde från löpande verksamhet per aktie: Netto kassaflöde

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med vägt genomsnittligt antal utestående aktier i perioden Kassaflöde från löpande verksamhet per aktie: Netto kassaflöde

Försäljningen det första halvåret uppgick till 1 642 MSEK (1 051), en ökning med 56 procent jämfört med samma period föregående år.. Ökningen härrör huvudsakligen från

Resultat per aktie före skatt efter utspädning: Resultat före skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier för perioden, efter utspädningseffekt. Soliditet, %: Eget kapital

Resultat per aktie före skatt efter utspädning: Resultat före skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier för perioden, efter utspädningseffekt. Soliditet, %: Eget kapital