Möte 11:e mars mellan Årsta havsbads samfällighets styrelse, Fastighetsägareföreningens styrelse, Föreningen Bevara. 1 Föregående mötesanteckningar

Full text

(1)

2014-03-31

Stadsbyggnadsförvaltningen VA-avdelningen

Möte 11:e mars mellan Årsta havsbads samfällighets sty- relse, Fastighetsägareföreningens styrelse, Föreningen Be- vara sommarstaden Årsta Havsbad styrelse och VA-

avdelningen, minnesanteckningar Närvarande:

ÅHS: Marianne Rocklind (MR), Sune Lagerström (SL), Bertil Lindborg (BL) FÄF: Hans Gordon (HG) och Arne Fridström (AF)

FBÅH: Karin Marcus(KM) och Lars-Otto Frick (LOF)

VA: Karl-Ossian Frimodt (KOF), Felix Lindberg (FL) och Ronny Jarnestedt (RJ).

Infra konsult: Torbjörn Byrnäs (BF) och Joakim Fahlén (JF)

Distribueras till:

De närvarande, Bo Hellberg, Ingwar Åhman-Eklund och Fredrik Schölander.

1 Föregående mötesanteckningar

Från 29:e januari:

Tömning av båtar: Senaste beskedet är att Trafikverket (TrV) säger att bygget av Årsta brygga ligger minst ett par år i framtiden FL har varit i kontakt med projektledare som hälsar att tidigast hösten 2015 beräknas ombyggnaden påbörjas.

Angående frågan från FBÅH; ” Om bebyggd fastighet, egen brunn men inte indraget vatten. Behövs då anläggningsavgiften?” så ber RJ att få återkomma med samlat svar som även innefattar frågor om anläggningsavgift publicerade i Årsta havsbladet dec 2013.

ÅHS gör enkla skisser av sina dagvattenledningar, sammanhängande inkl. höjder och skickar till FS. De träffas under vecka 12 tillsammans med Cecilia Sköld från Ramböll och går igenom detta då.

Om det finns en befintlig avloppsanläggning som tas ur bruk så är det upp till fastig- hetsägaren hur den tas hand om. Beroende på vad det är för typ av anläggning så kan den schaktas bort eller fyllas igen. Fastighetsägaren bör kontakta Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (SMOHF) om råd.

SMOHF: Service tel. 08 – 606 73 00, miljokontoret@smohf.se Bygglov för infoskylt vid in och utfarter är på gång.

ÅHS väcker frågan om att komplettera TA-planen på Årsta Havsbadsvägen med en ytterligare signalreglering för avstängning av utfarter när det finns infarter på det av- stängda byggområdet. Frågan togs vidare till nästa byggmöte 12/3 där SIAAB hälsar att de kompletterar med riktningsskylt för de som kommer från tvärgatorna samt stäl- ler dit ett extra trafikljus inom det avstängda området.

(2)

2 Rapport från byggledare

TB: SIAAB är igång att bygga. Har börjat på parkeringen p.g.a. TA-planen för Årsta Havsbadsvägen behövde godkännas av TrV. I dagarna påbörjas schaktning längs med Årsta Havsbadsvägen. Sprängningar påbörjas där 50 meter är besiktningsavstånd enligt Svensk Standard. Mätare är utsatta och fastigheter för-besiktigade. Hansa Konsult som utför besiktningar har kontakt och samordning med SIAAB. Tidplanen är försenad men sommaruppehållet för etapp 1 kvarstår och sluttiden beräknas att hålla. Inget helgarbete planeras i nuläget. Inga bekymmer att bli av med sprängda bergmassor.

3 Flytt av belysningsstolpar

Furu byts ut mot stål bl.a. p.g.a. stag som inte gör intrång på tomtmark och att luftled- ning inte behövs. Haninge kommun använder sig av modellen Mora-masten. Befintlig armatur innehåller kvicksilver och behöver bytas ut. ÅHS har ingen upphandlad ent- reprenör för belysningsjobb. Tillsynsman Leif Söderberg sköter el och Haninge kom- mun kan kontakta honom för hjälp att utföra arbetet. Haninge kommun utför arbetet i egen regi. Att tillfälligt släcka ned belysningen korta stunder vid flytt av stolpar är ok för ÅHS och TrV så länge det är korta sträckor, bra skyltat och ljus årstid.

4 Översyn av VA-taxor

VA tar med hjälp av konsulter från WSP fram en översyn av kommunens VA-taxa för långsiktig täckning.

5 Ansökan om ny detaljplan

Haninge kommun har fått in en ansökan om planbesked för fastigheten Årsta 1:4 ös- ter om Karlslund där 1550 bostäder önskas byggas samt kontor, handel, kapell, barn- omsorg etc. Ett liknande förslag lämnades till kommunen 2009 med avslogs p.g.a.

höga natur- och kulturvärden och strandskydd. VA har t.o.m. 31:a mars på sig att yttra kommentarer och sedan sammanställer kommunens planavdelning ärendet och skriver fram ett förslag till kommunens politiker.

6 Detaljer kring LTA

Infobroschyr om LTA, anslutning, avgifter m.m. är på väg. FL håller på med ett utkast som skickas ut för korrektur till föreningarna under veckan 11. SL anser att pumpstat- ionen vid Årsta torgs bräddmagasin tar mycket naturmark i anspråk vid slänten. För- slag att istället lägga bräddmagasin på parkeringens västra kortsida vid gaveln. Frågan tas med vidare till nästa byggmöte 12/3 och ger projektör FS chans till en replik. På byggmötet tog SIAAB sig an att göra ett kostnadsförslag för flytt av breddmagasin till parkeringens östra kortsida.

7 Bredband

Skanova har varit internt splittrade om hur området tas hand om. Projektörer har fö- respråkat att förbereda för fiber medan ekonomisidan har varit helt emot och istället hängt kvar vid de luftburna ledningarna. Detta har lett till att handlingar inte stämplats om. Nu planerar Skanova att lägga tomrör och ska leverera handlingar och genomfö- randeavtal.

(3)

8 Gångbana

Ny bygghandling är beställd av Ramböll. MR har kontakt med TrV om gångbanan. Ny kontaktperson är Linnea Ljung (se kontaktlista).

9 Tidplan

Etapp 1 är försenad i starten men SIAAB räknar med att bli färdiga innan sluttid.

Etapp 2,3,4: Handlingar till upphandling ut den 5:e mars. Kontrakt skrivs i maj/juni och kan bli en entreprenör per etapp. Preliminär byggtid för resterande etapper är:

 Etapp 2: maj/juni 2014-april/maj 2015

 Etapp 3: september 2014 – augusti 2015

 Etapp 4: nov 2014 – okt 2015

Etapp 2,3 och 4 har inget sommaruppehåll inplanerat. Utan det är endast arbetet på Årsta Havsbadsvägen som kommer att stå stilla över sommaren. Villkor i upp- handlingen är att entreprenören ordnar med framkomlighet för fastighetsägare trots arbete över sommarmånader.

10 Besiktning

Besked om besiktningar i samband med sprängning utförda av Hansa Konsult i områ- det har skickats ut med kort varsel. Bättre framförhållning i framtiden har lovats av Hansa konsult för nästkommande etapper. Utskick minst 1 veckas tid innan besikt- ning och med möjlighet att boka om.

ÅHS bjuds in till framtida syner.

I bygghandlingen står det att för skador som orsakats av entreprenörens på fastighets- ägarens egendom så betalas ersättning ut istället för återställning. Fastighetsägaren ger förslag på uppskattat värde. Detta gäller för oplanerade skador på buskar och staket.

För planerade skador så kontaktar byggledare fastighetsägare innan skadan är skedd.

11 Sommarvattnets avstängning

ÅHS kommer att erbjuda vintervatten, vid platserna Årsta torg och båtklubbens stuga med kommunalt vatten när ledningarna är utbyggda och klara.

Kiosken vid Årsta Brygga kommer att kunna ansluta till kommunalt vatten även om vänthallen ännu inte är byggd. Detta tittas på i detalj hur det görs upp när det är dags att ansluta.

12 Dagvatten

FS har fått de handlingar han behöver, ÅHS och VA följer upp hur det går från varsitt håll. Rambölls utredning levereras på måndag 17/3 av Cecilia Sköld som har tät kon- takt med ÅHS’s Göran Johansson.

(4)

13 Avtal/Bygglov/Strandskyddsdispens

Haninge kommun söker bygglov för att placera en byggbod på parkeringen vid torget.

VA-avdelningens kostnad för hyra av mark för info-boden: Vatten tillhandahålls av ÅHS, el av Vattenfall. Ersättning till ÅHS är 4000: -/månad under 3 stycken som- marmånader (högsäsong).

En kommentar kom in till bygglovsavdelningen angående pumpstationen vid Årsta brygga. Den skymde sikten för trafik vid korsningen. VA tittar på möjlighet att flytta stationen några meter österut, men inte för nära ån där ÅHS planerar att bygga en spång. Placering får göras tillsammans mellan VA, ÅHS och skärgårdsstiftelsen och komplettera till bygglovsansökan.

14 Övrigt

Påstående på en webbplats att 40 fastigheter undantas anslutning verkar vara ett miss- förstånd. Etapp 1 har cirka 40 som får förbindelse, men kan inte ansluta förrän närlig- gande etapper är färdigställda.

MR tog upp frågan om huruvida K-märkta byggnader ska anslutas och hur? Frågan får avgöra av SMOHF och MR återkommer om vilka byggnader det rör sig om. FL tar sig an detta.

Sammanslagda ritningar som en principskiss av ledningssystemet för hela Årsta Havs- bad är på väg, tänkt att fungera som en systemhandling som ska finnas tillgänglig på kommunens webbplats. Detsamma gäller infofoldern från punkt 6.

Nästa träff

tisdagen 22:a april 15.00, Anläggarvägen 6.

Välkomna!

Vid tangentbordet Felix Lindberg

(5)

Kontaktlista Årsta Havsbad etapp 1

Ramböll: Bengt Melin – Projektledarstöd, 010 - 615 1608,Bengt.Melin@ramboll.se SVA: Fredrik Schölander – Projektör, 073-98 020 10, fredrik@svakonsult.se

Haninge kommun VA: Karl-Ossian Frimodt – Projektledare, 08-606 71 79, karl- ossian.frimodt@haninge.se

Johanna Blomberg – VA-chef, 08-606 84 36, Johanna.Blomberg@haninge.se Felix Lindberg – Informatör, 08-606 82 06, felix.lindberg@haninge.se Ronny Jarnestedt – VA-strateg, 08-606 8447, Ronny.Jarnestedt@haninge.se Haninge kommun bygglov: Set Maront – Bygglovsingenjör, 08-606 87 69, Set.Maront@haninge.se

Infra Konsult: Torbjörn Byrnäs – Byggledare, 073-515 93 90, tor- bjorn.byrnas@infrakonsult.se

Joakim Fahlén – Byggledare, 073-515 93 97, joakim.fahlen@infrakonsult.se Hansa Konsult: Filip Norlin - Byggnadsingenjör, 08-745 20 00, fi-

lip@hansakonsult.se

SIAAB: Per Lindkvist – Platschef, 070-224 72 02, per.lindkvist@siaab.se

Tomas Ragnarsson – Entreprenadingenjör, 076-100 56 35, tomas.ragnarsson@siaab.se Försvaret Berga: Christer B Andersson - Chef Fastighetsenhet, 010-44 44 786 , christerb.andersson@fortifikationsverket.se

Trafikverket: Linnea Ljung, 010-123 62 77, linnea.ljung@trafikverket.se SRV: Tommy Holmström – Samordnare Slam, 08-522 238 06,

Tommy.Holmstrom@srvatervinning.se

SL/Keolis: Thomas Eriksson – Chef Trafikteknik, 08-688 27 31, tho- mas.eriksson@keolis.se

Skolskjuts: Johanna Gustafsson, 08-606 70 56, johanna.gustafsson@haninge.se Färdtjänst : Eva Jernberg 08-606 78 62 eller Haninge kommuns äldreförvaltning 08- 606 76 00

Posten: Magnus Horn, 010-4360394, magnus.horn@posten.se SMOHF: Lina Westman, Lina.Westman@smohf.se, 08-606 9303

Årsta Havsbad Samfällighet: Marianne Rocklind - Vice Ordförande, 070-5635352, marianne.rocklind@arsta-havsbad.se

Fastighetsägarföreningen: Hans Gordon – Sekreterare, 070- 735 80 17 hans.b.gordon@gmail.com

Föreningen Bevara sommarstaden Årsta Havsbad: Karin Marcus - Vice Ordfö- rande, 070-776 07 17, karmar@telia.se

(6)

Figur

Updating...

Relaterade ämnen :