• No results found

Lag om ändring i lagen (2016:96) om fritidsbåtar och vattenskotrar

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Lag om ändring i lagen (2016:96) om fritidsbåtar och vattenskotrar"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2016:96) om fritidsbåtar och vattenskotrar

Utfärdad den 17 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2016:96) om fritidsbåtar och vattenskotrar

dels att 8, 26–29 och 31 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 26 a §, av följande lydelse.

8 § En produkt som omfattas av denna lag ska vara CE-märkt när den tillhandahålls på marknaden eller tas i bruk.

Bestämmelser om CE-märkning finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om CE- märkning av produkter som omfattas av denna lag.

26 § Marknadskontroll ska utövas av den myndighet som regeringen bestämmer.

Bestämmelser om marknadskontroll finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 av den 20 juni 2019 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011.

26 a § En marknadskontrollmyndighet har befogenhet att besluta om följande åtgärder enligt förordning (EU) 2019/1020, i den ursprungliga lydelsen:

1. att kräva handlingar, specifikationer, data eller uppgifter enligt artikel 14.4 a och 14.4 b,

2. att få tillträde till lokaler, mark eller transportmedel enligt artikel 14.4 e, och

3. att införskaffa, inspektera och demontera varuprover enligt artikel 14.4 j.

En marknadskontrollmyndighet får införskaffa ett varuprov under dold identitet enligt artikel 14.4 j i förordning (EU) 2019/1020, i den ursprungliga lydelsen, endast om det är nödvändigt för att uppnå syftet med kontrollen.

Efter införskaffandet ska myndigheten underrätta den ekonomiska aktören om det, så snart det går utan att åtgärden förlorar i betydelse.

1 Prop. 2020/21:189, bet. 2020/21:NU29, rskr. 2020/21:383.

SFS 2021:678

Publicerad den 24 juni 2021

(2)

SFS 2021:678

2 27 § På begäran av marknadskontrollmyndigheten ska Polismyndigheten

lämna den hjälp som behövs när marknadskontrollmyndigheten vidtar åtgärder enligt 26 a §, om

1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte kan utföras utan att en polismans särskilda befogenheter enligt 10 § polis- lagen (1984:387) behöver tillgripas, eller

2. det annars finns synnerliga skäl.

28 § Marknadskontrollmyndigheten får meddela de förelägganden och förbud som behövs för att denna lag och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen samt direkt tillämpliga rättsakter som har meddelats med stöd av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/53/EU av den 20 november 2013 om fritidsbåtar och vattenskotrar och om upphävande av direktiv 94/25/EG ska följas.

Ett beslut enligt första stycket eller enligt 26 a § ska förenas med vite, om det inte av särskilda skäl är obehövligt.

Marknadskontrollmyndigheten får, när den fattar beslut enligt första stycket eller enligt 26 a §, bestämma att beslutet ska gälla omedelbart.

29 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om avgifter för marknadskontroll enligt denna lag och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen samt om avgifter för marknadskontroll enligt förordning (EU) 2019/1020, i den ursprungliga lydelsen.

31 § Marknadskontrollmyndighetens beslut enligt 26 a eller 28 § första stycket får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut enligt denna lag av marknadskontrollmyndigheten får inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 16 juli 2021.

På regeringens vägnar TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell

(Infrastrukturdepartementet)

References

Related documents

1 § Den myndighet som regeringen bestämmer utövar tillsyn över Försvarets radioanstalts behandling av personuppgifter enligt denna lag, enligt föreskrifter som

1 a § Regeringen får meddela föreskrifter om avgifter för tillsynsmyndig- hetens verksamhet enligt denna lag och föreskrifter som meddelats med stöd av lagen. På

Förordningen innehåller också bestämmelser om marknadskontroll som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 av den 20 juni 2019 om marknadskontroll

22 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om avgifter för ärendehandläggning, marknadskontroll och övrig tillsyn enligt

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vilka handlingar som får godtas som pass.. Regeringen eller den myndighet som regeringen

3 § 3 Den som sänder program till allmänheten, tillhandahåller beställradio som finansieras med public service-avgift enligt lagen (2018:1893) om finansiering av radio

1 § första stycket radio- och tv-lagen (2010:696) att sända program också bedriver verksamhet för sändning till allmänheten av ljud, bilder eller text genom tråd, tillämpas 1 och

Det får innehålla uppgifter om skriftens titel, utgivningsort, utgivningsplan, ägare, utgivare och, i före- kommande fall, ställföreträdare för utgivaren, tidpunkt

Andra beslut än Transport- styrelsens beslut enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 15 § får dock

Kategoriindelningen för obemannade luftfartyg har förändrats vilket gör att den nuvarande kategoriindelningen i avgiftsföreskriften inte stämmer överens med de nya kategorierna i

I exemplet analyseras Göteborgs planering och även det regionala och delregionala utvecklingsarbete som sker i regionen genom Västra Götalandsregionens arbete med

Vi har kontakt med både kvinnojourer och privatägda boenden genom att socialhandläggare kontaktar oss när de behöver ett skyddat boende och vi matchar rätt boende till

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela föreskrifter att det får tas ut avgifter för offentlig kontroll enligt denna lag, enligt föreskrifter eller beslut

Denna lag syftar till att skydda människors hälsa och säkerhet samt främja miljö- och konsumentskydd genom bestämmelser om kon- struktions- och tillverkningskrav för produkter

Enligt andra stycket 4 får regeringen eller den myndighet som rege- ringen bestämmer meddela föreskrifter om ”tillsynen över att denna lag följs, liksom av föreskrifter som

Enligt en lagrådsremiss den 16 maj 2013 (Justitiedepartementet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i lagen (1974:202) om

Kommunfullmäktige beslutar att delegera till den gemensamma räddningsnämnden att årligen från och med 2021-01-01 justera taxorna gällande Östhammars kommun med hänsyn till

[r]

1 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att bestämmelserna i denna lag om godkännande för försäljning inte ska gälla i fråga

2 § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att bestämmelserna i denna lag om god- kännande för försäljning inte ska gälla i fråga om

2 § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att bestämmelserna i denna lag om god- kännande för försäljning inte ska gälla i fråga om

1. Gnistskyddad utrustning för bensindrivna inombordsmotorer och bensindrivna motorer med inu-drev samt för bensintankutrymmen. Anordningar som förhindrar att

Kostnaden för en sådan åtgärd är cirka 200 kronor för en mindre jolle, och upp till 5 000 kronor för en 40-fots segelbåt som bedöms vara den största båten som kommer att