• No results found

B A-A ABB-BC-CC A C ABCDEFABCDEF1234567812345678GHGH91011129101112

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "B A-A ABB-BC-CC A C ABCDEFABCDEF1234567812345678GHGH91011129101112"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

G

H

G

H

9 10 11 12

9 10 11 12

266 - 280

11 7

55JS7/k5

55JS7/k5 285

0 391 497 603 709 929

819

70 100

1:5

Zmena Datum Index Podpisy

Meritko Pozn. Navrhl

Kreslil STRNAD

B01_01_HLAVNI_HRIDEL_KM

Nazev

KTS_M271_B01_01

Prezkousel

C. seznamu Technolog

C. sestavy KTS_M271_B01 Normaliz. Cis. vykresu

list 1 listu1

Stary vykr. Schvalil KONECNY

Novy vykr. Datum 13-05-2015

ODK. VYKRES MATERIAL POZNAMKA JED.

OZNACENI POLOTOVAR CIS. ZASOBNIKU MN.

1 KTS_M271_B01_01_01 - SVARENEC ks.

B01_01_01_OJNICE_KM - - 5

2 KTS_M271_B01_01_M01 11 500 - ks.

B01_01_M01_HRIDEL_KLIKA_KM CSN 42 5510 - 1

3 KTS_M271_B01_01_M02 11 423.0 - ks.

B01_01_M02_CEP_OJNICE_KVM_1 CSN 42 5510 - 2

4 KTS_M271_B01_01_M03 11 423.0 - ks.

B01_01_M03_CEP_OJNICE_KVM CSN 42 5510 - 2

5 KTS_M271_B01_01_M04 11 423.0 - ks.

B01_01_M04_CEP_OJNICE_KVM_4 csn 42 5510 - 1

6 KTS_M271_B01_01_M05 11 373 - ks.

B01_01_M05_DISTANCNI_KROUZEK CSN 42 5510 - 1

7 KTS_M271_B01_01_M06 11 423.0 - ks.

B01_01_M06_CEP_OJNICE_KVM_3 CSN 42 5510 - 2

8 ks.

LOZISKO_GGB_1625DU 5

9 Normalni provedeni ks.

POJISTNY_KROUZEK_2930_55X2 1

10 pro sroub M 6 ks.

PRUZNA_PODLOZKA_6_CSN_021740 6

11 ks.

LOZISKO_SKF_1211_ETN9 2

12 ks.

POJISTNA_MAT_CSN_023630_KM11 1

13 ks.

POJISTNA_POD_CSN_023640_MB11 1

14 ks.

SROUB_ISO_4762_M6X70 6

2

A

B-B B

C-C

5 C

A-A 1:2 1

6

A 12 1:2

11

13

9

1:2 B

7

10 14

3 8 4

1:2 C

References