• No results found

Jag vill också gärna behålla en stor del av hamnverksamheten för att området ska behålla sin karaktär och heterogenitet

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Jag vill också gärna behålla en stor del av hamnverksamheten för att området ska behålla sin karaktär och heterogenitet"

Copied!
5
0
0

Full text

(1)

Nya Operan i Värtastaden

50 100 500 m

Jag har valt platsen med tanke påde goda förutsättningarna för

andra verksamheter omkring operan. Det fi nns gott om plats att bygga för musikskolor, studenthem, hotell och liknande. Jag vill också gärna behålla en stor del av hamnverksamheten för att området ska

behålla sin karaktär och heterogenitet.

Tomtanalys: Tomten ligger i ett hamnområde och

består av utfyllnadsmassor. Den är i stort sett helt platt. Kajen är drygt 2 m.ö.h.

Vattnet omkring har avsevärt djup, då det passerar fraktfartyg och färjor. Detta vatten har en temperatur- utjämnande effekt.

Platsen kan tidvis vara blåsig, därför hade jag tänkt plantera många träd, dels för att dämpa blåsten, dels för att locka dit fåglar och insekter som tillsammans med växtligheten bidrar till ett bättre mikroklimat.

Situationsplan skala 1:3000

1 Operan 2 Buss och taxi 3 Lastintag 4 Magasin för

scenografi /kostym, personalparkering 5 Befi ntliga byggnader 6 Båtlinje till Lidingö, Nacka, Slussen 7 Kajpromenad 8 Restaurang

1

2

3

4

5

5

5

5

6

7

7

7 8

Opera för mig är en intensiv upplevelse ( i bästa fall). Samspelet mellan sång, musik, ljus, scenografi och kostym ligger kvar länge i minnet.

Det är också att uppleva en föreställning tillsammans med andra för- väntansfulla människor, att samlas med dem för detta.

Samtidigt är det hårt arbete på och bakom scenen, där allt ska fungera med stor precision varje föreställning. Sångarnas och musikernas dags- form, publikens gensvar och mycket annat påverkar.

Vad man kan förbereda bör alltså få de bästa förutsättningar för att lyckas. Jag har funderat mycket på förhållandena för personalen i produktionen. Det ska vara lättjobbat, korta avstånd och rymligt.

Jag har också inspirerats av magasinen på platsen, som ju är byggda för att vara praktiska, men samtidigt är imponerande byggnader med pondus.

(2)

1 Stora scenen 2 Lilla scenen 3 Experimentscen 4 Foajé

5 Transportgata

6 Verkstäder och förråd

7 Adminstration, musikbibliotek, personalmatsal, läkare m.m 8 Uppställningsytor

9 Repsalar

10 Loger, övningsrum 11 Teknik

► ►

foajé, salonger, publika utrymmen

scener

repetitionslokaler

loger, smink, artistfoajéer

verkstäder, förråd, administration

gata för transporter och leveranser

fl öde inom våningsplan

fl öde mellan våningsplan

1

2

3 4

5

6

7

8 Planer skala 1:500

Funktions- och fl ödesschema

Entréplan +2

Transportgatan Foajén

(3)

A

A

10 50 m

7

9

10

10 11

11

11

Plan 1 +10 Plan 2 +12

(4)

1 Stora scenen 2 Foajé

3 Transportgata

4 Verkstäder och förråd 5 Repsalar

6 Teknik 7 Bakscen

1 2

3 4

6 5

7

10 50 m

Sektion A-A skala 1:250

Ventilationen i salongen

är självdragssystem, sval luft kommer via kanaler underifrån. Den uppvärmda luften stiger uppåt och släpps ut genom taket.

Man ventilerar med fl äktar några timmar innan föreställningen och får på så vis sval luft som sedan värms upp under kvällen.

Akustiken är god och har

justerats med skärmar (refl ekterande) i tak och på sidoväggarna.

Väggarna är klädda med trälamell, vilket absorberar de låga ljudfrekvenserna, de höga absorberas av publik och inredning.

Förebild för min stora salong är den generösa och gemensam- hetsskapande salongen på Malmö Opera. Den rymmer 1500 åskådare, samtliga har bra siktlinjer till scenen.

Scenöppningen är 19 meter.

Modell som visar stommen i byggnaden.

Väggarna i scenhusen är platsgjuten betong, 600 mm tjocka.

Övriga byggnader har armerat betongpelardäck, 250 mm.

Bjälklaget är håldäck av stål 265 mm.

(5)

Elevationer skala 1:500

Norr

Syd

Väst

Öst

10 50 m

Materialreferenser:

Lärarhögskolan i Malmö , bostadsområde i Antwepen.

Diener & Diener Architekten

Väggarna kläds med plattor av gjutet glas som är klädda med ett aluminiumskikt, som skiftar karaktär efter ljuset.

Fabrik i Bobingen

Florian Nagler Architecten

Veirendeltruss bär upp det yttre skalet av polykarbonat.

Detta är translucent och släpper igenom ett behagligt ljus till interiören.

References

Related documents

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med ett lagförslag som innebär att beslut om utförsäljning av gemensam egendom ska fattas

congruent with the domain of the causes and effects of the problem which the policy deals (principle of subsidiary).. Policies must recognize that we

• Trycket byggs upp när ventilen ändrar sitt läge.... Repetition:

Den kategoriseringsprocess som kommer till uttryck för människor med hög ålder inbegriper således ett ansvar att åldras på ”rätt” eller ”nor- malt” sätt, i handling

Ett bredare perspektiv på ålder menar vi också kan berika traditionella forskningstra- ditioner om ålderskategorier såsom barn- och ungdomsforskning, forskning om äldre och

Lilliedahl och Georgii-Hemming (2009) menar att föräldrarna generellt är nöjda om det inte uppstår ekonomiska, praktiska eller administrativa problem för dem. Att se till

ening är att styrelsen fattar beslut och anmäler föreningens intresse. Intresseanmälan görs på kommunens webbplats. I steg två träffas föreningens styrelse, kanske

Låt oss använda att vi får avstå olika saker till att begrunda, ta till oss och söka förstå mer av vad Jesus verkligen kom till oss med.. Gud vi ber att när vi

Förfruktsvärde för potatis saknas i Ögrens (1992) bestämning av förfruktsvärde, trots att denna gröda är med både i tabell 3, Maximalt uppmätt rotdjup samt maximal bredd av

Vi vill alla ha ’rätt’ mängd av kontroll och inflytande över andra människor.. •  Hur mycket kontroll och inflytande vill jag ha

Du får inte lämna ut uppgifter om enskilda människors personliga förhållanden till andra personer om det inte klart framgår att uppgiften kan föras vidare utan att den enskilde eller

Vi vill bidra till att skapa ett abetsliv för alla – också för människan med

Genom att jag studerar den text som går att finna på hemsidan kan jag inte bara skapa en förståelse för vad som står skrivet utan även för den stereotypa syn på kvinnlig

Det har jag ju men det vågar man väl knappast säga, jag tänker så här att samhället det är en bruksort här finns ingen högskola här finns inte så mycket jobb och välja på

Leken för mig är den som sker spontant med andra barn eller så kallad ”ensam- lek”, den sker på barnens initiativ och kan även vara tillsammans med en eller flera pedagoger och

Genom att läraren tillför ny kunskap och ställer frågor samt genom att eleverna stöttar varandra eller ifrågasätter varandra, bidrar det till att utveckla elevernas förmåga

I mitt arbete som klinisk psykolog inom barnhälso- vården med små barn och nyblivna föräldrar/föräldrar i början av föräldraskapet samt som privatpraktise- rande psykolog

Eftersom ingen vinnare syns offentligt är många människor skeptiska mot lotterierna och tror att allt är en enda stor bluff från statens sida.. Vid minst två tillfällen, erinrar

Det gör ju liksom inte vissa andra tjejer, typ mainstream personer… killar kan gå in på tjejavdelningen också, för man känner liksom att man tar det plagg man tycker är

Kvinnorna är också delaktiga i samlaget och också vill göra det till någonting bra men det är främst på män som ansvaret för njutningen ligger, men även skulden när det

Det framgår dock senare i texten där det står ”Bönderna släpper ut sina djur på lite olika tider…” (KRAV, 2013.03.21) att djuren blir utsläppta av en människa och har

Det hade varit intressant att se även till de andra världsreligionerna, inte minst hinduismen, men som sagt finns inte det utrymmet här och bara kristen feministisk teologi sett