• No results found

Remissvar på Tillfälliga bestämmelser om viss smittbärarpenning med anledning av sjukdomen covid-19

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remissvar på Tillfälliga bestämmelser om viss smittbärarpenning med anledning av sjukdomen covid-19"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

1 Till Socialdepartementet

s.remissvar@regeringskansliet.se Erika.k.nilsson@regeringskansliet.se

Remissvar på Tillfälliga bestämmelser om viss smittbärarpenning

med anledning av sjukdomen covid-19

Astma- och Allergiförbundet har under våren nära följt kunskapsläget om riskgrupper och specifikt personer med astma och vi tackar därför för möjligheten att lämna ett remissvar på Tillfälliga bestämmelser om förebyggande sjukpenning med anledning av

sjukdomen covid-19. Syftet med de tillfälliga bestämmelserna är att bidra till ett ökat

skydd för de individer som löper störst risk att drabbas av ett särskilt allvarligt sjukdomsförlopp vid insjuknande i covid-19.

I promemorian preciseras vilka grupper som ska ges rätt till viss förebyggande sjukpenning i förebyggande syfte. Bland annat återfinns följande riskgrupp:

3. En kronisk lungsjukdom som påverkar lungornas struktur och funktion, med undantag för astma. Men i PM Viss smittbärapenning framkommer att ”Med vuxen

person i riskgrupp avses en person som tillhör en, av Socialstyrelsen, angiven riskgrupp eller person som är 70 år eller äldre.” Eftersom det finns en diskrepans mellan riskgrupperna som pekas ut i Socialstyrelsens rapport från 2 juni 2020 och de i promemorian om tillfällig sjukpenning är det oklar vilka som ska kunna få

ersättningen. Vi vill därför betona vikten av att detta klargörs.

Även Folkhälsomyndigheten har numera med astma bland de diagnoser som att astma kan öka risken för svår sjukdom.

Astma- och Allergiförbundet delar synen på att inte samtliga personer med astma bedöms tillhöra en riskgrupp, men vill alltså poängtera att Socialstyrelsen i sin rapport från 2 juni 2020 har lyft fram att personer med okontrollerad astma kan falla inom ramen för riskgrupperna ”Erfarenheten talar inte för att välkontrollerad astma ökar

risken för allvarlig form av covid-19.” samt ”Nationella rekommendationer i flertal andra länder nämner dock KOL som riskfaktor och det är rimligt att anta, att KOL och annan kronisk lungsjukdom som påverkar lungornas struktur, funktion och kapacitet ger en ökad risk för ett komplicerat sjukdomsförlopp.”

Personer med svår astma kan utveckla nedsatt lungfunktion. Dessutom visar studier att 50% av svenska patienter med svår astma dessutom har okontrollerad astma.

(2)

2 Vi önskar därför en öppning för att personer inom denna grupp bör kunna definieras som riskgrupp, efter en individuell läkarbedömning.

Maritha Sedvallson Ordförande

References

Related documents

Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för smittbärar- penning och resekostnadsersättning som avser tid före den 1

den försäkrade under den kalendermånad han eller hon har avstått från förvärvsarbete enligt första stycket har arbetat som personlig assistent i minst 80 timmar åt

den försäkrade under den kalendermånad han eller hon har avstått från förvärvsarbete enligt första stycket har arbetat som personlig assistent enligt 9 a § lagen (1993:387) om

Förslaget till de nya bestämmelserna om viss smittbärarpenning föreslås ingå i den nya förordningen som fanns föreslagen i den nyligen remitterade promemorian

Då stora delar av det nu aktuella förslaget överensstämmer med innehållet i den tidigare promemorian hänvisar Arbetsgivarverket i de delarna till sitt tidigare inlämnade

Astma- och Allergiförbundet delar synen på att inte samtliga personer med astma bedöms tillhöra en riskgrupp, men vill alltså poängtera att Socialstyrelsen i sin rapport från 2

anledning av sjukdomen covid-19 och tillfälliga bestämmelser om förebyggande tillfällig föräldrapenning för ett barn som har varit allvarligt sjukt.. Tillfälliga bestämmelser

myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter. Datainspektionen har utifrån

Vi menar i övrigt att den tillfälliga förebyggande sjukpenningen bör kunna betalas ut retroaktivt, då flera av våra medlemsförbund vittnat om att många personer i riskgrupp

Försäkrade som utför personlig assistans åt en närstående som har insatsen biträde av personlig assistent enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa?.

Samtidigt missas vissa grupper, särskilt anhöriga till de personer med funktionsnedsättning som inte har personlig assistans eller närståendepenning, vilket betyder

Ansökan om smittbärarpenning ska undertecknas på heder och samvete. De uppgifter som ska lämnas i ansökan framgår i bestämmelsens andra stycke. Där framgår inte att sökanden

IFAU har ingenting att addera till sitt tidigare remissvar avseende remiss Tillfällig lagstiftning om förebyggande sjukpenning S2020/04874/SF. Angående tillfälliga bestämmelser

I den slutliga handläggningen av ärendet har generaldirektör Malin Ekman Aldén (beslutande), sektionschef Magnus Lagercrantz och utredare. Emmanuel Galaup

• Svenskt Näringsliv anser att det i förslaget till förordning avseende tillfälliga bestämmelserna om förebyggande tillfällig föräldrapenning bör anges tidpunkt för när

SFS är därför måna om att studerande som uppbär studiemedel ska kunna omfattas av det utökade skyddet, som föreslås för försäkrade genom den nya förordningen om

Att få en mer öppen skrivning skulle underlätta för hälso- och sjukvården att kunna ta fram medicinska underlag som kan verifiera en person tillhörighet till riskgrupp

Den mest allvarliga gäller regeringens ställningstagande att inte omfatta närstående som delar hushållsgemenskap med personer i riskgrupp av den tillfälliga

Utredningen beskriver att friska anhöriga inte behöver stanna hemma för att minska risken för att smitta de som tillhör en av riskgrupperna eftersom ”myndigheten påpekar att det

SLS vill uppmärksamma på det sektionen för smärtlindring tar upp om resor till och från arbetet för smittkänsliga individer.. Detta

läkarintyg ska visa att han eller hon uppfyller villkoren i 2 § första stycket och därmed tillhör särskild riskgrupp, även genom intyg från arbetsgivaren ska visa att han eller

För de som blir arbetslösa och under ramtiden har haft en period med förebyggande sjukpenning kommer denna period att bli överhoppningsbar då det får anses som att den enskilde