• No results found

Tillfälliga bestämmelser om viss smittbärarpenning med anledning av sjukdomen covid-19 och tillfälliga bestämmelser om förebyggande tillfällig föräldrapenning för ett barn som har varit allvarligt sjukt

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Tillfälliga bestämmelser om viss smittbärarpenning med anledning av sjukdomen covid-19 och tillfälliga bestämmelser om förebyggande tillfällig föräldrapenning för ett barn som har varit allvarligt sjukt"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

REMISSVAR

1 (2) Datum 2020-06-17 Vårt diarienummer ADM/2020:347 Ert datum 2020-06-16 Er beteckning S2020/05401/SF S2020/05402/SF Kopia till Utbildningsdepartementet

Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM

CSN Huvudkontoret Postadress

851 82 Sundsvall Telefon 060-18 60 00 Telefax 060-18 61 93 Webbadress www.csn.se

Tillfälliga bestämmelser om viss smittbärarpenning med

anledning av sjukdomen covid-19 och tillfälliga bestämmelser

om förebyggande tillfällig föräldrapenning för ett barn som

har varit allvarligt sjukt

Tillfälliga bestämmelser om viss smittbärarpenning med anledning av sjukdomen covid-19

Studerande som själva blir sjuka eller som är smittbärare har i vissa fall rätt att behålla sitt studiestöd från CSN.1 CSN uppfattar däremot inte att studerande

kommer att omfattas av det utökade skydd som föreslås för försäkrade genom den nya förordningen om viss förebyggande sjukpenning och viss smittbärarpenning med anledning av sjukdomen covid-19. För att studerande ska ha rätt att behålla sitt studiestöd i sådana situationer som regleras i den nya förordningen fordras sannolikt ändringar i någon eller några av bestämmelserna i 2 kap. 18-20 §§, 3 kap. 26-32 §§ och 6 kap. 1 § studiestödsförordningen (2000:655).

Tillfälliga bestämmelser om förebyggande tillfällig föräldrapenning för ett barn som har varit allvarligt sjukt

Förordningen (2020:244) om viss tillfällig föräldrapenning med anledning av sjukdomen covid-19 upphör att gälla vid utgången av september 2020. CSN vill i sammanhanget framhålla att utbildningar vid kommunal vuxenutbildning normalt startar i augusti månad och att utbildningar vid svenska högskolor normalt startar den 1 september. Det tillfälligt utökade försäkringsskyddet för studerande med barn som behöver skyddas mot att smittas med covid-19 blir därmed i praktiken begränsat.

1 Se 2 kap. 18-20 §§, 3 kap. 26-32 §§ och 6 kap. 1 § studiestödsförordningen (2000:655) samt

(2)

2 (2)

Beslut om detta remissvar har fattats av chefsjuristen Åsa Lindahl efter föredragning av utredaren Joacim Strömblad. I arbetet med remissvaret har även verksjuristerna Sara Ljung och Annika Åhlin samt utredaren Viktoria Sarwien deltagit.

Åsa Lindahl

References

Related documents

genitofemoralis (som går rakt ut från m. psoas major, den går igenom muskeln, delar sig i två innan den går igenom

Det som däremot kan vara en praktisk väg i riktning mot en väl fungerande marknad är att ställa frågan om det finns exempel på alternativa aktörer som skulle kunna bidra till

Förslaget till de nya bestämmelserna om viss smittbärarpenning föreslås ingå i den nya förordningen som fanns föreslagen i den nyligen remitterade promemorian

Efter 30 dagar riskerar programdeltagaren att stå utan ersättning eftersom tillfällig föräldrapenning endast betalas ut till den som avstår från förvärvsarbete eller går

Arbetsgivarverket instämmer i regeringens uppfattning att ersättning endast ska kunna utgå för den del föräldern inte har möjlighet att utföra sitt arbete hemifrån

Astma- och Allergiförbundet delar synen på att inte samtliga personer med astma bedöms tillhöra en riskgrupp, men vill alltså poängtera att Socialstyrelsen i sin rapport från 2

myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter. Datainspektionen har utifrån

Vi förordar därför att denna specifika fråga kring risken för barn med olika funktionsnedsättning och/eller kronisk sjukdom att drabbas av allvarligt sjukdomsförlopp vid

föräldern har möjlighet att utföra sitt förvärvsarbete i hemmet eller om arbetsgivaren kan erbjuda andra arbetsuppgifter inom ramen för anställningen eller om det i övrigt går

förebyggande tillfällig föräldrapenning ska kunna lämnas för ett barn som har varit allvarligt sjukt, om barnet efter sjukdomstillståndet behöver skyddas från smitta.. ISF

IFAU har ingenting att addera till sitt tidigare remissvar avseende remiss Tillfällig lagstiftning om förebyggande sjukpenning S2020/04874/SF. Angående tillfälliga bestämmelser

Yttrande över promemoria Tillfälliga bestämmelser om förbyggande tillfällig föräldrapenning för ett barn som har varit allvarligt sjukt. Myndigheten för delaktighet arbetar

• Svenskt Näringsliv anser att det i förslaget till förordning avseende tillfälliga bestämmelserna om förebyggande tillfällig föräldrapenning bör anges tidpunkt för när

SFS är därför måna om att studerande som uppbär studiemedel ska kunna omfattas av det utökade skyddet, som föreslås för försäkrade genom den nya förordningen om

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tillstyrker förslaget om att föräldrar till barn som nyligen har varit allvarligt sjuka i vissa fall ska få rätt till förebyggande tillfällig

Efter 30 dagar riskerar programdeltagaren att stå utan ersättning eftersom tillfällig föräldrapenning endast betalas ut till den som avstår från förvärvsarbete eller går

I arbetet med remissvaret har även verksjuristerna Sara Ljung och Annika Åhlin samt utredaren Henrik Strömberg Croné deltagit..

arbetsmarknadspolitiska program och får förmåner (4 kap. 1 § förordning [2017:819] om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser) inte kommer att ha rätt

Svenskt Näringsliv har beretts tillfälle att yttra sig över promemorian Tillfälliga bestämmelser om tillfällig föräldrapenning med anledning av covid-19 daterad

För det fall det krävs anpassningar i a-kassornas IT-system för att kunna ta emot uppgifter om den föreslagna tillfälliga föräldrapenningen kommer detta att medföra kostnader

För att undvika godtycke samt risken att samhällsviktig verksamhet trots undantaget belastas bör förordningen ta ställning till hur det särskilda vård- eller tillsynsbehovet

Samtidigt vill vi betona att det är en brist att det i promemorian inte anges några skäl till att ersättningsnivån ska vara lägre än den normalt är vid tillfällig