• No results found

Promemorian Tillfälliga bestämmelser om viss smittbärarpenning med anledning av sjukdomen covid-19

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Promemorian Tillfälliga bestämmelser om viss smittbärarpenning med anledning av sjukdomen covid-19"

Copied!
3
0
0

Full text

(1)

REMISSYTTRANDE 1 (3)

Datum Vår beteckning

2020-06-17 7949-2020

Socialdepartementet 103 33 Stockholm

Promemorian Tillfälliga bestämmelser om viss

smittbärarpenning med anledning av sjukdomen

covid-19

(S2020/05402/SF)

Förslaget till förordning om viss förebyggande sjukpenning och viss smittbärarpenning med anledning av sjukdomen covid-19

Försäkringskassan tillstyrker förslaget men vill betona att ändringarna och tilläggen som föreslås nedan är nödvändiga för att ge myndigheten förutsättningar att tillämpa de nya bestämmelserna. Försäkringskassan vidhåller de synpunkter som lämnades i remissyttrandet över promemorian Tillfälliga bestämmelser om förebyggande

sjukpenning med anledning av sjukdomen covid-19, och tillägger följande.

5 §

Av bestämmelsen framgår att den närstående ska ha beviljats assistansersättning. Försäkringskassan konstaterar alltså att den som utför personlig assistans i avvaktan på beslut (jfr 51 kap. 7 § socialförsäkringsbalken, förkortad SFB) om

assistansersättning inte har rätt till viss smittbärarpenning trots att den närstående senare beviljas förmånen för den tiden.

Det behövs en definition av vad som i förordningen avses med arbetad tid. Försäkringskassan utgår annars ifrån att arbetad tid även avser beredskapstid och väntetid och att det inte ska göras någon omvandling av sådan tid. En ytterligare aspekt är vad som gäller för anställd tid när den försäkrade inte utför assistans i strikt mening, t.ex. vid tid för utbildning, sjuklön, arbetsledning m.m.

Försäkrade som utför personlig assistans åt en närstående som har insatsen biträde av personlig assistent enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa

funktionshindrade, förkortad LSS, ska inte omfattas av rätten till viss

smittbärarpenning. Det finns dock ingen tydlig förklaring till varför man gjort denna avgränsning. Försäkringskassan vill framhålla att det därmed finns en risk att

myndigheten får in många ansökningar från försäkrade som tillhör gruppen ”assistenter enligt LSS” vilket får till följd att dessa ansökningar måste avvisas/avslås. Det kan också bli problematiskt med närstående som har både assistansersättning och personlig assistans enligt LSS (t.ex. vid tillfällig utökning av personlig assistans). W im i F K14007_0 05_W

(2)

REMISSYTTRANDE 2 (3)

Datum Vår beteckning

2020-06-17 7949-2020

I bestämmelsen anges att ”smittbärarpenning enligt första stycket lämnas inte till den som är personlig assistent för tid när assistansersättning inte lämnas enligt

51 kap. 5 § socialförsäkringsbalken. Sådan smittbärarpenning lämnas inte heller till försäkrad för tid som den närstående får sluten vård vid en vårdinrättning”.

Försäkringskassan anser att detta villkor är överflödigt och att det endast tillför mer komplexitet till myndighetens bedömningar. Eftersom assistans i regel inte lämnas vid sjukhusvistelse torde det vara inte vara möjligt att annat än i undantagsfall arbeta som assistent då, vilket i sin tur är ett rekvisit för att beviljas viss smittbärarpenning. För att kunna beviljas viss smittbärarpenning måste assistenten redan på grund av kraven i de första styckena i bestämmelsen ha arbetat minst 80 timmar under tid när den närstående inte får sjukhusvård. Det framgår inte heller av bestämmelsen vilken tidshorisont som avses. Under hur lång tid ska den närstående ha vårdats på sjukhus eller liknande institution för att den försäkrade inte ska ha rätt till viss

smittbärarpenning? Om det dessutom är så att den försäkrade ska arbeta när den närstående vårdas på institution, och därefter åter utföra personlig assistans eller närståendevård, finns det en risk att den närstående smittas. Försäkringskassan förordar att endast i de fall den närstående vårdats på sjukhus eller liknande

institution under en hel kalendermånad ska rätt till viss smittbärarpenning inte finnas. 16 §

I bestämmelsen anges att det av ansökan ska framgå bl.a. att vård skett i enlighet med 5 § tredje stycket i förordningen. Uppgifterna ska lämnas på heder och samvete. För synpunkter om 5 § tredje stycket, se kommentaren under 5 §.

Införandet av olika stöd och förmåner utifrån situationen med covid-19 sker av förståeliga skäl skyndsamt och med stor tidsbrist. Det finns därmed en förhöjd risk för felaktiga utbetalningar, såväl omedvetna som medvetna. Det är viktigt att det finns förutsättningar för Försäkringskassan att genomföra efterkontroller och att ge bra förutsättningar för att redan i ansökningsförfarandet minimera risken för felaktiga utbetalningar. För att minska risken för felaktiga utbetalningar är det av vikt att Försäkringskassan har tillgång till ett tillräckligt beslutsunderlag. Försäkringskassan förordar därför att kraven i 5 § i förordningen (som hänvisar till 2 § andra stycket) ska styrkas med ett intyg från arbetsgivaren. Ett beslutsunderlag som består av läkarintyg, ett intyg från arbetsgivaren och sökandens försäkran på heder och samvete ger enligt Försäkringskassans mening sammantaget ett mer robust beslutsunderlag.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Försäkringskassan anser att det bör regleras under hur lång tid det ska vara möjligt att ansöka om ersättningen efter att förordningen har upphört.

Vissa formuleringar i promemorian som bör korrigeras

Sidan 10 och 22. ”Förslaget är att anhöriga till personer i riskgrupp som har beviljats mer än 20 timmar assistans per vecka och som får statlig assistansersättning ska omfattas.” Detta är en felaktig beskrivning. Den som beviljats personlig assistans enligt LSS beviljas ofta fler än 20 timmar assistans per vecka. Det borde stå

(3)

REMISSYTTRANDE 3 (3)

Datum Vår beteckning

2020-06-17 7949-2020

assistans i genomsnitt mer än 20 timmar i veckan för grundläggande behov och som får statlig assistansersättning ska omfattas.”

”Detta innebär att behovet för den närstående av personligt utformat stöd ska uppgå till i genomsnitt mer än 20 timmar per vecka.” Det borde stå. ”Detta innebär att behovet av personligt utformat stöd för grundläggande behov ska uppgå till i

genomsnitt mer än 20 timmar per vecka.”

Sidan 11. Det görs en koppling mellan slutenvård och korttidsboende. Detta tillför mer komplexitet till bedömningarna eftersom assistansersättning i dag i vissa fall betalas ut när den försäkrade vistas på korttidsboende, eftersom korttidsboendet inte tillgodoser den försäkrades behov. Det finns ingen bestämmelse som uttryckligen förbjuder utbetalning av assistansersättning för sådan tid, även om omvårdnad ska ingå i insatsen.

Övriga synpunkter

Försäkringskassan ser att med anledning av den osäkerhet som anges i promemorians avsnitt 6.1 om konsekvenser för statens budget, avseende volymer av anspråk, samt avsnitt 6.2 om Försäkringskassan, kommer myndigheten att behöva anpassa sin kapacitet och verksamhet till de nya förutsättningarna utifrån de medel som tilldelas myndigheten.

Försäkringskassan gör också bedömningen att det utifrån verksamhetskonsekvenser av rådande pandemi, implementering av tidigare beslutade reformer kopplade till covid-19, begränsad resurstillgång och tidsbrist är möjligt att ta emot och hantera anspråk, tidigast i slutet av augusti 2020.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören Nils Öberg i närvaro av överdirektören Maria Rydbeck, avdelningscheferna Michael Erliksson och Ulrika Havossar, verksamhetsområdescheferna Gerda Lind och Marcus Nordlund, utvecklingsstrategen Viktor Karlsson, verksamhetsutvecklaren Carolin Jarlehag, samt rättsliga experterna Fredrik Sellberg och Emelie Werme, den senare som föredragande.

Nils Öberg

References

Related documents

KPMG har av Ale kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens styrning och uppföljning av insatser till funktionshindrade enligt

Då stora delar av det nu aktuella förslaget överensstämmer med innehållet i den tidigare promemorian hänvisar Arbetsgivarverket i de delarna till sitt tidigare inlämnade

Astma- och Allergiförbundet delar synen på att inte samtliga personer med astma bedöms tillhöra en riskgrupp, men vill alltså poängtera att Socialstyrelsen i sin rapport från 2

anledning av sjukdomen covid-19 och tillfälliga bestämmelser om förebyggande tillfällig föräldrapenning för ett barn som har varit allvarligt sjukt.. Tillfälliga bestämmelser

myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter. Datainspektionen har utifrån

Vi menar i övrigt att den tillfälliga förebyggande sjukpenningen bör kunna betalas ut retroaktivt, då flera av våra medlemsförbund vittnat om att många personer i riskgrupp

Samtidigt missas vissa grupper, särskilt anhöriga till de personer med funktionsnedsättning som inte har personlig assistans eller närståendepenning, vilket betyder

I den slutliga handläggningen av ärendet har generaldirektör Malin Ekman Aldén (beslutande), sektionschef Magnus Lagercrantz och utredare. Emmanuel Galaup

SFS är därför måna om att studerande som uppbär studiemedel ska kunna omfattas av det utökade skyddet, som föreslås för försäkrade genom den nya förordningen om

Att få en mer öppen skrivning skulle underlätta för hälso- och sjukvården att kunna ta fram medicinska underlag som kan verifiera en person tillhörighet till riskgrupp

anmäla till Försäkringskassan när någon som har ansökt om biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till sådan assistans enligt 9 § 2 kan antas ha rätt

Den som vid ikraftträdandet är tillsvidareanställd med yrkestiteln undersköterska ska även i fortsättningen få använda titeln trots att han eller hon inte har fått

Om behovet avser hjälp med måltider i form av sondmatning, omfattar rätten till insats alla åtgärder som är direkt nödvändiga för för- beredelse och efterarbete

28 e § 13 Särskild avgift enligt 28 a § första stycket får dömas ut bara om ansökan enligt 28 c § delgetts kommunen eller regionen inom två år från tidpunkten

9 a § 2 Med personlig assistans enligt 9 § 2 avses personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal personer åt den som på grund av stora och varaktiga funktionshinder

23 d § 3 Handlingar i en personakt i enskild verksamhet som avser barn som placerats eller tagits emot i bostad med särskild service för barn som behöver bo

Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 16 d § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade ska ha följande lydelse.. 16 d § 2 En kommun har ansvar

Om inspektionen finner att kraven i 23 § andra och tredje styckena eller 23 a § inte är uppfyllda i verksamhet som beviljats tillstånd, eller att en sådan förändring som avses i 23

Ett landsting och en kommun som ingår i landstinget får sluta avtal om att ansvar för en eller flera uppgifter enligt denna lag överlåts från landstinget till kommunen eller

15 b § En kommun som har tagit emot ett beslut från Försäkringskassan som innebär att en enskild saknar rätt till assistansersättning enligt 51 kap.. socialförsäkringsbalken,

26 f § /Träder i kraft I:2013-06-01/ Om Inspektionen för vård och omsorg finner att det i verksamhet som står under tillsyn enligt denna lag förekommer ett missförhållande som har

sannolika skäl för att verksamheten helt eller delvis kommer att förbjudas enligt 26 g §, och ett sådant beslut inte kan avvaktas, får Inspektionen för vård och omsorg besluta