• No results found

Borås Stads remissyttrande över Promemoria Befordringskravet i postförordningen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Borås Stads remissyttrande över Promemoria Befordringskravet i postförordningen"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Kommunstyrelsen

Postadress

501 80 Borås Besöksadress Kungsgatan 55 Hemsida boras.se E-post boras.stad@boras.se Telefon 033-35 70 00 vxl

REMISSYTTRANDE Sida 1(1) Datum 2021-02-22 Instans Kommunstyrelsen Dnr KS 2020-00892 2.10.1.2 Magnus Jungvid Handläggare 033 353072 Infrastrukturdepartementet Enheten för digitalisering

Borås Stads remissyttrande över Promemoria

Befordringskravet i postförordningen

I2020/03091

Beslut

- Borås Stad tillstyrker förslaget med tillägg

Sammanfattning

I promemorian föreslås att kravet på befordringstid ska ändras till att minst 85 procent av de inrikes brev som lämnas in för tvådagarsbefordran ska ha delats ut inom två arbetsdagar, oavsett var i landet breven har lämnats in. Minst 97 procent av breven ska ha delats ut inom fyra påföljande arbetsdagar.

Ärendet i sin helhet

För övriga Borås, och utifrån perspektivet hur det påverkar våra invånare och dess verksamheter så konstaterar vi, och vill påpeka, att det blir en sämre lösning för företag på landsbygd som i sin verksamhet behöver skicka paket. Här kommer förändringen kräva ett postombud vilket skapar mindre flexibilitet än vad som sker idag med lantbrevbärare. Utöver detta anser Borås Stad som organisation att materialet i promemorian är fullständigt belyst och ser inte att vi kan bidra med ytterligare kompletteringar än ovan nämnda.

KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson

Kommunstyrelsens ordförande

Svante Stomberg Stadsdirektör

References

Related documents

PTS delar regeringens bedömning att det framöver är viktigt att det finns möjligheter för effektiviseringar i upprätthållandet av ett distributionsnätverk som täcker

• Promemorians förslag: Kravet på befordringstid ska ändras på så sätt att minst 85 procent av de inrikes brev som lämnas in för tvådagarsbefordran ska ha delats ut inom

Utan förändrad förordning skulle inte Postnord kunna leva upp till nuvarande kvalitetskrav där reglerna förändrades till att bli över natt, till tvådagars befordran..

Efter att betänkandet Som ett brev på posten – postbefordran och pristak i ett digitaliserat samhälle (SOU 2016:27) beslutade regeringen om en ändring i postförordningen.

Vi i Skärgårdarnas Riksförbund har inget emot det ändrade befordringskravet för brev då vi gärna ser en hållbar utveckling av transporter men vill göra några medskick eftersom

Den grupp av invånare och företag som inte har tillgång till robust bredband är i större behov av en väl fungerande postgång till dess att bredbandsutbyggnaden nått alla delar

Den bidrar också till stärkt konkurrenskraft för Sverige och till att öppna för svensk livsmedelsexport då resultaten används för att demonstrera vårt goda

Regeringskansliet föreslår i promemorian att 6 § postförordningen (2010:1049) om befordringskravet för brev, ändras på så sätt att minst 85 procent av de inrikes brev som