Ordinarie bolagsstämma

Full text

(1)

Arsredovisning

o

(2)

Innehåll

Koncernen i sammandrag , , . , , • . • . . . . ...•...•...

Verkställande direktören ... . Förvaltningsberättelse ... . Personal ... .

Koncernresultaträkning . . . ....•...

Koncernbalansräkning . . . . . . . ... . Kommentarer till koncernredovisningen ... . Moderbolagets resultaträkning ... , ... . Moderbolagets balansräkning ... .

Specifikation av moderbolagets innehav av aktier och andelar . . . . ... . Kommentarer till moderbolagets redovisning ... . Finansieringsanalyser. . . . ... . Vinstdisposition . . . . ... . Revisionsberättelse ...••.••.•...

Koncernen, fem år i sammandrag ... . Koncernens förvaltningsfastigheter. . ... . Skanska-aktien . . . . . . . • . . ... . Några större koncernbolag. . . . ...•...••...

Skanska och framtidens boende .. ... ... ... . Styrelse, revisorer, företagsledning

Förvaltnings-, avdelnings- och lokalkontor .... .. .

Ordinarie bolagsstämma

sid

3 4 6 12 13 14 16 19 20 22 23

24

25 25 26 27 28 29 32

34

35

Ordinarie bolagsstämrna i Skanska AB hålles tisdagen den 4 juni 1985 kl 15.00 i Griinewaldsalen i Stockholms Konserthus, Hötorget 8 (ingång från Kungsgatan), Stockholm.

Anmälan till bolagsstämman

Anmälan om deltagande i stämman kan ske

av årsredovisning och revisionsberättelse, koncernredo- visning och koncernrevisionsberättelse, beslut om fast- ställelse av resultat- och balansräkningar och om dispo- sitioner beträffande vinst samt fastställelse av avstäm- ningsdag för utdelning, beslut om ansvarsfrihet åt sty- relseledamöterna och verkställande direktören, val av styrelse och revisorer samt beslut om arvode åt dessa.

o

styrelsens förslag om ändring av bolagsordningenL_

§ 2 enligt föjande:

D per post till Skanska AB, Juristexpeditionen, 182 25 Danderyd

D per telefon 08-753 86 01 (direktnummer till Juristexp) Vid anmälan bör aktieägaren uppge

D namn

D personnummer (registreringsnummer) D adress och telefonnummer

D registrerat aktieinnehav

Aktieägare som vill delta i stämman måste ha anmält detta till bolaget senast torsdagen den 30 maj 1985 kl 12.00, då anmälningstiden utgår.

Rätt att ·delta i bolagsstämman

Rätt att delta i stämman har den aktieägare som

D dels är registrerad i den utskrift av aktieboken som görs per den 24 maj 1985; aktieägare, som låtit förvaltar- registrera sina aktier, måste således senast den 24 maj 1985 tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman,

D dels anmäler sin avsikt att delta i bolagsstämman till Skanska senast kl 12.00 torsdagen den 30 maj 1985.

Ärenden på bolagsstämman

O Ärenden som enligt bolagsordningen skall förekorn- ma på ordinarie bolagsstämma, däribland framläggande

Nuvarande lydelse

§2

Föremålet för bolagets verksam- het är att utföra byggnads- och anläggningsarbeten, att tillverka och försälja byggnadsmateriaHer samt driva annan därmed fören·

lig verksamhet.

Utbetalning av utdelning

Föreslagen lydelse

§2

Föremålet för bolagets verksam;

het är att utföra byggnads· oq anläggningsarbeten, att tillverka-- och försälja byggnadsmaterialier, att bedriva industriell verksam·

het inom energiområdet samt . driva annan med nu nämnda verksamheter förenlig rörelse.

Styrelsen och verkställande direktören har som avstäm- ningsdag för rätt till utdelning föreslagit fredagen den 7 juni 1985. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med detta förslag, beräknas utdelningen komrna att utsändas från Värdepapperscentralen VPC AB fredagen den 14 juni 1985.

Det är angeläget att aktieägamas rätta adress är note- rad i aktieboken. Efter adressändring bör därför den nya adressen anmälas så snart som möjligt till VPC, Box 7444, 103 91 Stockholm. Blanketter för ändringsan- mälan finns på samtliga bankkontor.

(3)

Koncernen i sammandrag

(i

miljoner kronor)

1984 1983

Omsattn1ng ... _ ... _ ... . 14.765 12.159 varav utiandsbyggande ... . 3.248 2.740

O/o 22 23

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt . .. . . . . . 919 1.633·

varav entreprenader m m ... ... .. . . . . . . 191 762 fastighetsförvaltning ... ... . . .. . 224 171 försäljning av förvaltningsfastigheter . . . . . . 25 66 finansförvaltning . . . . . . . . . . . . ... . 454 534 extraordinäraintäkter . .. . ... ... . 25 100 Omsättningsfastigheter (bokfört värde) ... . 3.220 2.853 Balansomslutning ... ... .. .. ... . 16.991 15.777

Utdelning per aktie .. . . .. . . . .... ... .. . . . . .. . . . . kr 2:00 2:00 Vinst per aktie ... . . . .. . . . .. . .. .. .. . . . . .. . . . . kr 7:50 12:50 Vinst per aktie efter extraordinära poster .. . .... . . . kr 7:70 13:20 Räntabilitet på eget kapital ... . .. ... . . . .. . . . .

0

/o 13,1 25,5 Räntabilitet på sysselsatt kapital .. .. .. . . ...

0

/o 18,9 30,3 soliditet ... ... . . .. . . . .. .. . . ... .. . .. . . .

0

/o 22,5 21,9

Antal anställda i Sverige ... . 19.580 19.197 i utlandet ... . ... . 9.856 8.502 totalt . ... ... . 29.436 27.699

Definitioner av nyckeltal se sid. 17

(4)

Verkställande direktören

1984 var namnbytesåret, då Skånska Cementgjuteriet blev Skanska och vi över hela landet visade att Skanska är här. Det var en revolutionerande händelse för oss gamla "Skåningar", men nu gläder vi oss åt vårt nya slagkraftiga namn. Det gör vi, med- vetna om att bolaget väl ändrat namn men inte karaktär och att namnbytet underlättar våra kontak- ter med omvärlden.

Resultatprognosen för år 1984 har överträffats. Vår höga aktivitet har fortsatt, och vi kan glädja oss åt en väsentlig omsättningsökning i Sve- rige. Vi har ökat vår andel av den svenska byggmarknaden. Tyvärr har den fortfarande en besvärande prisbild till följd av hård konkur- rens.

Skanska är Nordens ledande byggföretag och ett av Europas stör- sta. Vi har en bred kompetens inom företaget, vilket för oss framåt inom skilda byggsektorer. Vårt tekniska kunnande har på olika sätt tagits i anspråk av marknaden. Så har t.ex.

SJ slutit avtal med oss om ett utveck- lingsarbete med efterföljande leve- ranser av utbytesbroar. Det är en teknikupphandling på ett visserli- gen begränsat område, men det är byggbranschens första renodlade upphandling av detta slag.

Vår tekniska utveckling på be- tong-, energi- och bergområdena har fortsatt och nya satsningar har gjorts på andra områden. Det är svårt att nämna enstaka projekt framför andra.

J

ag skulle ändå vilja fästa uppmärksamheten på gasled- ningen över Öresund. I detta projekt har vi framgångsrikt utvecklat avan- cerade tekniker för noggrann karte- ring av havsbottnen liksom olika ar- betsmetoder. Ett exempel på detta är den rationella tillverkningen av de 500 m långa och 330 t tunga rören på land och nedläggningen med bot- tom-pull-metoden, vilken tidigare inte använts på så långa distanser som här.

På bostadsmässan Bo 85 i Upp- lands Väsby har vi i Runby uppfört flerfamiljshus med 44 lägenheter på en bergig svår tomt. Projektet är ett gott exempel på vår förmåga att flex- ibelt utnyttja prefab-byggande i ett småskaligt bostadsområde, delvis med mycket långt driven energibe- sparing. En närmare presentation av detta projekt finns längre fram i denna årsredovisning.

Inom vårt företag paras kompe~

tens med nytänkande. Ett exempef på detta är det preliminära avtal, som träffades mellan Åre kommun och vår vägavdelning i Sundsvall och som under våren kommer att slutbehandlas i de kommunala in~

stanserna. Skanska skall under en försöksperiod av 2-3 år sköta drift och underhåll av renings- och vat- tenverk, gator, parker m m i Åre.

Det beräknas ge samordningsvins- ter för båda parter. Liknande ideer bearbetas nu på andra orter. Vi stäl- ler gärna vårt kunnande och våra tjänster till samhällets förfogande att utnyttjas i ett gott samarbete inom nya sektorer.

Som ytterligare exempel på kom- petens och kreativitet inom Skanska- gruppen vill jag nämna vårt nybilda- de dotterbolag Datech i Danderyd.

Det är ett civilingenjörsintensivt per- sondatorföretag, det första svenska företag som kan erbjuda tekniker et{

stort dataprogram-bibliotek, i hu- vudsak anskaffat från amerikanska programskri varföretag.

På andra områden kan jag peka på en viktig kontinuitet i vår verksam-r het. Detta gäller t ex i våra mång(

hamnbyggen. Den stora Västham-·

nen i Helsingborg var liksom Visbys och Simrishamns nya hamnar just färdigställd då 1984 gick in. Under det gångna året har vi fått förtroen- det att fortsätta utbyggnaden av hamnen i Norrköping, att bygga till hamnen i Uppsala och att bygga en ny bulkhamn i Malmö djuphamn.

Sent i höstas fick vi också börja byg- ga den nya färjeterminalen i Trelle- borg.

(5)

Industribyggandet ökade i om- fattning under 1984, och vi anlitas ånyo av många industrier. Jag kan nämna SCA, MoDo, Volvo och Pers- torp som exempel på industrier som utnyttjar den lokale byggmästaren Skanska i Timrå, Husum, Olofström och Trelleborg i vetskap om att den- ne kan tillföra bygget det stora före- tagets resurser. Vi kan glädja oss åt ett gott växande samarbete med

>kilda industribolag vare sig vi upp- träder som kund, leverantör eller ak- tieägare.

Andra områden där kontinuiteten i vårt byggande är värd att upp-

·lpärksammas är våra många byggen

.:Ör landets hälso- och sjukvård. Allt ifrån de små och medelstora vård- centralerna och sjukhemmen till de stora sjukhusen i Norrköping, Karl- stad, Karlskrona och Jönköping, som vi bygger i samarbete med andra.

Vår verksamhet utomlands ökade under 1984. Våra viktigaste utlands- marknader sviktade dock och byg- gandet utomlands har blivit allt hår- dare prispressa t, .. vilket återspeglas i orderingången. Andå kunde vi i fjol glädja oss åt att åter få se Saudi Ara- bien som en stor beställare, denna gång av två sjukhus, i Jeddah och Bishah. Dessa order värda närmare l miljard kronor stärkte vår utlands- ')ortfölj. Likaså kunde vi välkomna

~tt nytt kraftverksbygge i Kenya i samverkan med vårt kanadensiska intressebolag Foundation.

I år blir både det stora kraftverks- bygget i Kotmale på Sri Lanka, och )t:ajes-projektet, det 10-åriga arbetet

·på en bevattningsanläggning i Peru, i huvudsak färdigställda. Vi söker nu nya projekt där vi kan erbjuda turnkey-lösningar, vilka tar tillvara det breda kunnandet inom Skanska.

Kompetensen för utiandsbyggande finns på flera håll i företaget så att vi kan angripa marknaderna på en bred front. Genom en ny decentrali- serad organisation har möjligheter- na härför vidgats.

Vi har under året erbjudits att för- värva utländska byggbolag men än- då avstått härifrån. Det har inte bara varit en fråga om pris; det nya före-

tagets verksamhet bör kännetecknas av en stabil kontinuitet och dess le- dande personal bör arbeta på sam- ma sätt som vi.

Vi är Sveriges största enskilda fas- tighetsägare. Under 1984 ökade vårt fastighetsinnehav med ca 300 Mkr genom förvärv och nybyggande för egen förvaltning. Vi bygger ytterli- gare ut vårt fastighetsbestånd. Re- dan fattade beslut innebär att vi un- der åren 1985-1987 kommer att in- vestera ca 1.600 Mkr i nybyggda fas- tigheter.

Den erfarenhet från byggande och förvaltning av fastigheter som vi vun- nit här hemma omsätter vi också på utlandsmarknaden. Vi bygger för närvarande t ex en bostadsfastighet på Manhattan i New York med en för USA ovanlig kvalitet, inte minst ifrå- ga om energisparande. 1984 började vi också bygga ett hotell i Koblenz i Västtyskland, ett hotell som vi fram- deles skall äga. Vi studerar flera lik- nande intressanta projekt, som bör ge goda möjligheter att exportera svenskt byggkunnande och svenskt byggmateriaL

Vi har en för svensk byggindustri ovanlig finansiell styrka. Det gång- na året förvärvade vi skog för över 200 Mkr och marknadsnoterade ak- tier för 570 Mkr. Vi har idag en stor aktieportfölj med tunga poster i verkstadsindustri och investment- bolag.

Trots de stora förvärv som vi gjort under 1984 har vi kunnat bibehålla en hög likviditet. Detta är ett hälso- tecken från verksamheten som vi bör glädja oss åt.

Merparten av våra aktieförvärv sker utifrån långsiktiga utgångs- punkter. Det medför att dagens di- rekta avkastning inte alltid är avgö- rande. Däremot bör förvärven öpp- na stora möjligheter för oss i framti- den både genom att portföljens vär- de växer och genom att andra förde- lar uppnås.

Med dessa rader har jag velat be- lysa spännvidden i Skanskas verk- samhet och att denna inom de olika sektorerna kännetecknas av kompe- tens, kvalitet och kontinuitet. Detta tack vare många anställdas djupa engagemang i sina arbetsuppgifter och deras vilja att ställa upp för före- taget. Vi ser framtiden an med till- försikt.

(6)

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktö- ren för Skanska Aktiebolag - före den l oktober 1984 Aktiebolaget Skånska Cementgjuteriet - får här- med avge berättelse över bolagets verksamhet under 1984.

Konjunkturen

Den ekonomiska utvecklingen i Sverige blev under 1984 mera posi- tiv än väntat. Industriproduktionen stimulerades fortfarande av den un- der hösten 1982 genomförda deval- veringen, vilken också ledde till be- tydande exportframgångar för delar av den svenska industrin. Bruttona- tionalprodukten ökade under året med cirka 3 %. Underskotten i stats- budgeten minskade något, men var fortfarande av en omfattning som inger oro för framtiden.

Försöken att kraftigt nedbringa inflationen misslyckades. Konsu- mentprisindex ökade under året med drygt 8 %, medan inflations- takten .i flertalet industriländer låg väsentligt lägre.

För fjärde året i följd minskade nybyggandet i Sverige. Nedgången kan uppskattas till cirka 3 %. Om Rot-sektorn (reparation, ombygg- nad, tillbyggnad) medräknas, blev dock nedgången endast marginell.

Bostadsbyggandet noterade en kraf- tig minskning. Antalet igångsatta lägenheter sjönk med 12% till 32.500 lägenheter, vilket är den lä_gsta siff- ran under efterkrigstiden. Okningar

kunde endast noteras inom det pri- vata näringslivets investeringar, där speciellt industrisektorn visade en stark tillväxt.

På den internationella marknaden fortsatte nedgången i det byggande som sker genom internationell an- budskonkurrens. Den svagare eko- nomin hos många av de länder som tidigare varit betydande beställare är och torde under överskådlig tid vara en återhållande faktor.

Det svenska diskontot ändrades i slutet av juni, då en enprocentig höjning till 9,5 % genomfördes.

Penningmarknads- och specialinlå- ningsräntor varierade kraftigt under året. Årsmedelvärdena för dessa räntor blev högre än under 1983.

Räntesatsen för prioriterade obliga- tionslån ändrades vid ett tillfälle och var under större delen av året 11 %.

Koncernen

Fakturering och resultat

Koncernens fakturering (inklusive hyresintäkter) under 1984 uppgick till 14.765 Mkr (f å 12.159). I löpande priser blev ökningen således drygt 21 %. Huvuddelen avsåg den sven- ska marknaden, där faktureringen ökade med 22 % till 11.517 Mkr. Ut- landsfaktureringen steg med 19%

till 3.248 Mkr. Koncernbolagens an- delar i sådan byggnadsverksamhet, som utförts tillsammans med andra

byggnadsföretag, ingår i de angivna värdena.

För år 1984 redovisar koncernen en vinst före bokslutsdispositioner och skatt om 919 Mkr (1.633). Ned- gången till denna vinstnivå, avise- rad redan i fjolårets förvaltningsbe- rättelse, beror bl a på en kraftigt minskad volym resultatavräknade arbeten. Faktureringen på dessa ar- beten uppgick endast till 84 % av under året utförd fakturering, me- dan motsvarande tal1983 var 123 %. Enligt praxis inom branschen belas-1.

tar administrationskostnaderna för· byggnadsverksamheten resultaträk- ningen samma år som de uppkom- mer. Årets låga volym av resultatav- räknade arbeten innebär således en viss konsolidering. Andelen resulJ talavräknade utlandsuppdrag sjönk kraftigt, vilket också bidrog till det lägre resultatet. Flera dotterföretag visade väsentliga förbättringar, vil- ket positivt påverkade koncern- resultatet.

Några smärre avyttringar av för- valtningsfastigheter resulterade i en bokföringsmässig vinst om 25 Mkr (66). Försäljning av aktier som varit bokförda som anläggningstillgångar medförde extraordinära intäkter om sammanlagt 25 Mkr (4).

Personal

Branschens sysselsättningsläge för- bättrades, speciellt under andra halvåret. En av orsakerna var de!]

Omsättning Koncernen: Resultat före

bokslutsdispositioner och skatt

Mkr 15 000 -

12 500

- -

10 000 -

-

~

.--~

7 500

-

1 - -

-

-

r--- ~

r--

l - - ..

5 000 r--

2 500

...

L

75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

D

Moderbolaget

D

Koncernen

- - Fast pennningvärde koncernen {1975 års priser)

_ _ _______..

Mkr 1600 '!,400 1 200 J 000

-

800 600 400 200

(7)

växande reparations- och ombygg- nadsverksamheten, som medförde att andelen arbetsintensiva projekt ökade. Andelen arbetslösa bygg- nadsarbetare uppgick under 1984 i medeltal till 8,1 % (9,8). Betydande regionala skillnader förelåg.

Antalet anställda inom koncernen ökade med drygt 1.700 personer, varav huvuddelen utgjordes av kol- lektivanställda i utlandet. En redo- görelse för antalet anställda och ut- betalda löner lämnas på sid 12.

_l

Investeringar

Koncernbolag

Koncernen kompletterades under året med några mindre, rörelsedri- vande företag. Som ett exempel kan nämnas Lundby Rörtrycknings AB, Göteborg, senare namnändrat till Lundby System AB.

Bland försäljningarna märks ak- tierna i det danska dotterbolaget Nordisk Sten og Grus Komp. A/S i Århus samt andelarna i Fastighets- bolaget Årstahem, KB.

Omsättningsfastigheter

Under året färdigställdes objekt för egen förvaltning till ett bokfört vär- de av 250 Mkr (105). Bland dessa kan nämnas bostadshus i Malmö och Stockholm samt objekt för kommer- siella ändamål i Handen, Nynäs- hamn och Ystad. Några objekt, be- lägna i Helsingborg och Kristian-

>tad, innehöll såväl bostäder som lo-

kaler för kontors- och affärsända- måL

Under 1984 påbörjades en rad projekt, avsedda att efter färdigstäl-

land~t ingå i koncernens bestånd av förvaltningsfastigheter. Bl a igång- sattes i den västtyska staden Kob- lenz ett hotellprojekt omfattande sammanlagt 160 rum.

Förvaltningsfastigheter med ett bokfört värde av 19 Mkr (120) försål- des. I några fall träffades därutöver avtal om försäljningar, där samtliga villkor för köpens fullföljande inte hann uppfyllas under 1984. Mark- överlåtelserna i samband med att färdigställda småhus försåldes min- skade i jämförelse med tidigare år.

Råmarksinnehavet utökades bl a ge- nom att Skanska USA gjorde en del markförvärv, på vilka produktion av villor för avsalu påbörjades.

Bokförda värdet av koncernens omsättningsfast-igheter uppgick vid årets slut till 3.220 Mkr (2.853). Där- av svarade förvaltningsfastigheter för 2.577 Mkr (2.296), råmark och sa- neringsfastigheter för 453 Mkr (379) och omsättningsfastigheter under uppförande för 190 Mkr (178).

Aktier och andelar

Koncernens innehav av aktier och andelar, vilka redovisas som anlägg- ningstillgångar, ökade under året genom köp med 614 Mkr (1.751). Därutöver tecknades vid nyemissio- ner aktier för 18 Mkr. Aktier med ett

bokfört värde av 67 Mkr (389) avytt- rades. Härvid uppkommande vinst, 25 Mkr, redovisas som extraordinär intäkt.

Det största köpet av aktier avsåg 688.200 A-aktier i Custos, varige- nom koncernens röstandel ökade till 10 %. Likaså skedde ett tillköp av 128.000 aktier i Euroc. Koncernens procentuella innehav i detta bolag förblev dock oförändrat, eftersom Euroc under hösten genomförde en riktad nyemission till annan ägare.

Bland övriga förvärv kan nämnas 10,5 % av aktierna i Catena samt poster i Cardo, Hasselblad och In- dustrivärden.

I november 1984 utfäste sig ett konsortium, i vilket Skanska deltog, att i februari 1985 förvärva en bety- dande post Custosaktier. Åtagandet medförde att Skanska tillfördes drygt 1.400.000 aktier varav huvud- delen utgjordes av A-aktier. Skan- skas röstandel uppgår därefter till drygt 22 %. Även innehavet i Gra- ningeverken har efter utgången av 1984 utökats, vilket innebär att Skanskas andel numera uppgår till närmare 28 %.

I samband med, nyemissionen i Protorp avyttrade Skanska samtliga teckningsrätter, vilket medförde att röstvärdet på bolagets innehav sjönk från 32 till 21 %. Bland andra försäljningar kan nämnas 31.300 ak- tier i Säfveån och 26.000 aktier i Swedevelop Hospital AB.

l

Koncernen: UtlandsomsäUning Koncernen: Soliditet

Mkr 3 500 - - - -- - - -- - - -

22% % 25 - - - -- - - -- -- - -

.--- .--

3 000 -

25% 24%23% 20

~

2 500

, - - 27%-22%

,...-'-- 2 000 15

l 500 l 000 500

5

; - -

-

, - _ r - -; - -

[

l l

10

~

~ 14%

11 o; r-'-'

~

l

l '

i !

l

l

l

75 " n 18

~

oo

SlS~~

_ _

j

(8)

Koncernens innehav av aktier, vilka redovisas som omsättningstill- gångar, minskade kraftigt under året genom försäljningar. Det bok- förda värdet enligt lägsta värdets princip, vilket vid årets början upp- gick till 512 Mkr, var vid årets slut 197 Mkr. Rörelseresultatet i Förvalt- nings AB Albus, i vilket koncernens korta aktieaffärer sker, uppgick till 17,0 Mkr (30,5).

Koncernens totala innehav av börsnoterade värdepapper var vid årets slut bokfört i 2.566 Mkr (2.298).

Börsvärdet var vid samma tidpunkt 3.069 Mkr (3.255). I nämnda belopp har inte innehavet i Graningeverken medräknats.

Maskiner och inventarier m m

Efter stora inköp under 1983 åter- gick maskininvesteringarna under 1984 till en lägre nivå. Koncernens köp uppgick till 316 Mkr (385). Här- av svarade moderbolaget för 224 Mkr (340). Under året avyttrades maskiner och inventarier med ett bokfört värde av 14 Mkr (7).

Anläggningsfastigheter

Koncernens bestånd av fastigheter för den egna rörelsen utökades un- der året med fastigheter till ett bok- fört värde av 113 Mkr. Bl a förvärva- des mark med tillhörande fallrätter i Torsby och Sunne kommuner i Värmland. Köpet medförde att bola- get redan under sommaren kunde

Koncernen: Antal anställda

Tusental 3D

; - -; - -

påbörja arbetena för ett vattenkraft- verk kallat Kymmen med en normal- årsproduktion av 60 GWh. Kraftver- ket, som skall ägas av moderbolaget, beräknas tas i drift i slutet av 1986.

Bland övriga investeringar kan nämnas dels en utiandsterminal vid moderbolagets maskinförråd i Fo- sie, dels en av dotterbolaget Box- holms Såg AB förvärvad sågverks- anläggning i Östergötland med en årlig tillverkningskapacitet av 90.000 m3 sågat virke. Vid årets slut hade anläggningsfastigheterna ett bokfört värde av 422 Mkr (286). I dessa vär- den ingick inte värdet av fastigheter under uppförande, 43 Mkr (4). Här- av svarade Kymmen för 38 Mkr.

Koncernens skogsfastigheter var vid årets slut bokförda i 295 Mkr (90). Det i föregående års förvalt- ningsberättelse omnämnda förvär- vet av 31.000 hekta~. produktiv skogsmark i sydvästra Ostergötland genomfördes vid halvårsskiftet 1984. Efter detta förvärv uppgår koncernens totala produktiva skogs- areal till 44.000 hektar.

Dotterbolagens verksamhet i övrigt

En presentation av några av de stör- re rörelsedrivande bolagen i koncer- nen återfinns på sid 29-31.

Entreprenadföretagen

Omsättningen ökade under 1984 till 1.181 Mkr (844). Resultatet före

bokslutsdispositioner och skatt för- bättrades i jämförelse med 1983.

Byggnadsfirman Ohlsson & Skar- ne AB redovisade en lägre omsätt- ning än föregående år, 254 Mkr (307).

Främst på grund av en kraftigt ökad volym resultatavräknade arbeten steg emellertid resultatet före dispo- sitioner och skatt till47,9 Mkr (10,1).

Härav svarade finansnettot för 34,3 Mkr (18,1). Ytterligare två etapper påbörjades i det större kontorspro- jekt i Handen för egen förvaltning, där en första etapp redan tidigar~

färdigställts. I färdigt skick kommer- projektet att omfatta cirka 50.000 m2 uthyrningsbar yta.

Sentab, Svenska Entreprenadak- tiebolaget ökade sin omsättnin~ -- som helt avsåg verksamhet i utlan- det, till 114 Mkr (74). Resultatet före dispositioner och skatt förbättrades till 5,3 Mkr (3,4). Verksamheten vid ett större p·rojekt, där arbetet under en tid legat nere, återupptogs under året.

Ä ven det helägda danska dotter- företaget C G Jensen A/S redovisade en ökad verksamhetsvolym. Om- sättningen steg till 553 Mkr (364), medan resultatet före dispositioner och skatt stannade vid 19,5 Mkr (25,6). Närmare hälften av årets om- sättning avsåg arbeten utanför hem- landet, huvudsakligen i Algeriet och på Grönland. Den ökande verksam- heten på Grönland har numera re- sulterat i att bolaget öppnat e~

Koncernen: Löner och sociala kostnader

Mkr 3 500 - - - - -- -- - - -- - -- -

r - r - -

- - 25

20 f - -

r-r--

15 10 ..

s -·

D

I Sverige O utomlands

3 000 ; - -

; - - r - - 2 500

r - - 1--

2000

-

f - -

l 500 , - - f - -

; - -

-

1-- 1 000 r--

500

75 76 77 i B i9 80 8 J 82 83 84

D

Sociala kostnader ti)r o'ln!·t.lJ!d-1 i Sverige

D

Löner för anställda i. Sverige och utomlands

·-

·-

(9)

kontor i Godthåb.

Inom Industriventilationskoncer- nen ökade omsättningen till 238 Mkr (176). Resultatet före dispositioner och skatt blev bättre än föregående år, 3,6 Mkr ( -4,5). Lönsamheten in- om entreprenadverksamheten för- bättrades under året, varjämte fab- riksrörelsen hade en fortsatt god be- läggning.

Fastighetsförvaltande företag

Koncernens förvaltningsfastigheter ägs i huvudsak av särskilda fastig- hetsbolag, som ur skattesynpunkt är att betrakta som rörelsedrivande.

Resultatet av försäljningar blir i så- dana fall beskattade enligt sedvanli-

\ga inkomstskatteregler.

_ ' U thyrnin:gsläget för koncernens bestånd av förvaltningsfastigheter förändrades inte under 1984. Bo- stadslägenheterna var så gott som utan undantag uthyrda och även i de kommersiella lokalerna fanns mycket få outhyrda utrymmen. Hy- resnivån på centralt belägna kon- tors- och affärslokaler steg under året medan lokaler i ytterområdena visade stagnerande hyresnivåer.

Genom nyproduktion tillkom 250 bostadslägenheter samt 50.000 m2 lägenhetsyta för kommersiella ända- mål.

En redogörelse för årets förvalt- ning lämnas på sid 27. Hyresintäk- terna uppgick till 778 Mkr (677). Re- -;sultatet före dispositioner, skatt och

ränta på eget kapital ökade till 224 Mkr (171). Bakom förbättringen lig- ger bl a en kraftigt ökad egen kapitalinsats, orsakad av dels kon- cernens goda likviditet, dels det hö- ga ränteläget för s k oprioriterade objekt. De ökade drifts- och förvalt- ningskostnaderna orsakades bl a av omfattande underhållsarbeten på ett flertal fastigheter.

Övriga företag

I övriga rörelsedrivande företag in- om koncernen ökade omsättningen till 667 Mkr (591). Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt var i stort sett oförändrat.

Trots den vikande småhusmark- naden ökade Myresjökoncernens omsättning även under 1984. Faktu- reringen uppgick till 486 Mkr (432).

Resultatet före dispositioner och skatt förbättrades till 32,4 Mkr (21,9).

Inom småhusområdet ökade kon- cernens marknadsandel markant.

Flera av Myresjöfönsters nya pro- dukter mötte också ett stort intresse hos marknaden. Av koncernens pro- duktion exporterades drygt 10 %.

sektionsByggarna Oresjö AB öka- de också sin omsättning, nämligen till 71 Mkr (57). Resultatet före dis- positioner och skatt steg till 3,1 Mkr (2,6). Merparten av årets leveranser utgjordes av kontorsbyggnader. Ut- hyrningsverksamheten visade en stark tillväxt. En god orderingång i slutet av 1984 medförde att utsikter-

Koncernen: Omsättning fördelad på produktionsområden

% 100

- - - Hyresintäkter 90 - - - - -- - - -Försäljning av varor 80 ---=~==-- Bergrum, hamnar 70 "'

: =====~::-::;;;~:::::::=~::=:===

vatten- och avlopp etc Kraftverk 60

50

=.._ _

___:.==::..__,..__,,---...=:::::::::=::::=--

Gator, v äga r och broar

- 7

Skolor. sjukhus, hotell, kontor etc

_ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ ;...._____. Smahus 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

na för innevarande år bedöms som goda.

Det helägda dotterbolaget Box- holms Såg AB köpte vid halvårsskif- tet sågverksanläggningen i Boxholm från Iggesundskoncernen. Verksam- heten under årets sista sex månader resulterade i en omsättning om 52 Mkr och en vinst före dispositioner och skatt om 1,9 Mkr.

Disponibla vinstmedel

Enligt avgiven koncernbalansräk- ning uppgår koncernens fria egna kapital till 699 Mkr, varav 298 Mkr hänför sig till årets rörelse. För före- slagna avsättningar till bundet eget kapital åtgår 3 Mkr.

Prognos

De svenska byggnadsinvesteringar- na har minskat under en följd av år.

Bostadsbyggandet, som svarar för cirka 30 % av nybyggandet, torde fortsätta att sjunka. Aven progno- serna för det offentliga byggandet är negativa. Endast bland de privata investeringarna och inom Rot-sek- torn torde en viss tillväxt kunna på- räknas. Den totala svenska bygg- marknaden, i vilken även underhålls- arbeten ingår, torde få en oföränd- rad volym under 1985. Med den ökande insikten om värdet av en privatisering av allmän verksamhet torde byggentreprenörernas mark- nad inte komma att minska. I rådan- de marknadsläge bedöms dock ut- sikterna till en förbättrad inhemsk prisnivå som små. Även internatio- nellt kan en hårdnande konkurrens förutses.

Entreprenadrörelsen väntas under 1985 ge ett i stort oförändrat resultat.

Om nuvarande inhemska ränteläge bibehålles under året kommer san- nolikt finansnettot att förbättras. Re- sultatet av fastighetsförvaltningen påverkas negativt av den nya fastig- hetsskatten men torde likväl komma att motsvara 1984 års nivå.

Under de angivna förutsättning- arna bedöms 1985 års koncernresul- tat före dispositioner och skatt att bli av ungefär samma storlek som årets.

(10)

Moderbolaget

Fakturering och resultat

1984 års fakturering för Skanska och de dotterbolag som bedriver sin rö- relse i kommission för moderbola- get, uppgick till 12.171 Mkr (10.063).

Bakom den kraftiga ökningen, som i löpande priser blev 21%, låg framförallt ökande marknadsandelar inom flera viktiga sektorer i Sverige.

Den svenska faktureringen ökade sålunda från 7.929 Mkr till 9.816 Mkr, medan den utländska ökade från 2.134 Mkr till 2.355 Mkr. Bola- gets andelar i sådan byggnadsverk- samhet som utförts i samarbete med andra byggnadsföretag uppgick till 1.608 Mkr (1.387) och har inräknats i samtliga angivna värden.

Moderbolagets inköp från andra koncernföretag uppgick till 176 Mkr och försäljningen till andra koncern- företag till 403 Mkr.

Resultatet före bokslutsdisposi- tioner och skatt uppgick till 580 Mkr (1.346). Orsakerna till nedgången har i huvudsak berörts i koncern- avsnittet. Endast ett fåtal av moder- bolagets utlandsuppdrag resultat- avräknades under året. Överskotten från den svenska entreprenadrörel- sen, som under flera år varit blyg- samma, sjönk ytterligare. Det skall dock ånyo påpekas att resultatet be- lastats med årets totala administra- tionskostnader medan fakturering-

en för resultatavräknade arbeten en- dast uppgick till 79 % av den under året gjorda faktureringen.

Finansnettot minskade till 514 Mkr (548), trots att räntenivåerna för intäktsräntor var högre än under 1983. Genomförda investeringar samt inbetalningar till spärrkonton och likviditetskonton i Riksbanken medverkade till att bolagets likvida medel minskade. Erhållna utdel- ningar från utomstående bolag öka- de till 96 Mkr (69). Härav kom 69 Mkr (54) från s k organisationsak- tier, vars utdelningar är skattefria för mottagaren.

Orderläge

Bolagets ej upparbetade orderstock uppgick vid 1984 års utgång till cir- ka 7,7 miljarder kronor (8,0). Härav svarade utiandsverksamheten för 25% (35).

Bland under året ingångna sven- ska beställningar märks ett flertal bostadsprojekt, huvudsakligen fler- familjshus. Det största är ytterligare en etapp av den nya stadsdelen Rissne i Sundbyberg, där bolaget re- dan tidigare bygger två etapper. Det aktuella projektet omfattar fyra kvarter med tillsammans 761 lägen- heter, fem daghem och tre parke- ringshus.

Andra större beställningar avsåg bostadsområden i Järfälla, Nynäs- hamn, Sollentuna, Tyresö, Upplands

Väsby och Vallentuna, alla i Stock- holms län, samt i Falköping, Gävle, Götebor_g, Karlstad, Strömstad, Väx- jö och Are. I några fall kombineras bostäderna med centrum- och andra serviceanläggningar.

Bland övriga husbyggnadsprojekt kan nämnas om- och påbyggnaden av varuhuset NK i Stockholm, två stora kontor i stockholmsförorten Kista, förvaltningsbyggnader i Mär- sta, Sollefteå och Stockholm, vård- byggnad vid länssjukhuset i Halm- stad och teater i Luleå. (

På industrisidan gällde beställ- ningarna bl a pappersmaskinhall i Ortviken, pappersmaskinhall och pappersmagasin m m i Husum, in- dustri- och servicebyggnader i Es-- kilstuna samt mejeri i Jönköping.

För den nya Postterminalen vid Kla- rabergsviadukten i Stockholm sva- rar bolaget för grundläggning och bottenvåning samt kördäck, per- ronger, tunnlar m m inom SJ :s spår- område.

Särskilt inom husbyggnadssek- torn avser ett stort antal beställning- ar Rot-arbeten. Det kan i enstaka fall vara förhållandevis stora uppdrag som renoveringar och ombyggnader av bostadshus med flera hundra lä- genheter. De allra flesta Rot-uppdra- gen är dock av mindre omfattning:

fönsterbyten, fasad-, tak- och bal- kongreparationer, ombyggnad av enstaka bostadshus, skolor, affärslo-

Koncernen arbetade 1984 j ett 20-tal länder utanför Sverige. Utlandsomsättningen var totalt 3.248 Mkr.

Utiandsomsättning i Mkr

l

Algeriet 821 -·

Danmark 290

Finland 14

Grönland 72

Frankrike 70

Holland 29

Indonesien 253

~

Iran Kanada Kenya Lesotho 149 92 85 9

Libyen 351

~arocko 3

Norge 146

~-~ Peru ~

l? Saudi Arabien 233

Sri Lanka 379

Storbritannien 7

Tanzania 6

0 lJ'USA 130

L <f'

Västtyskland 39

Övriga 5

---~_____.!

(11)

kaler eller industrilokaler för att ge några exempel.

Sedan gammalt förekommer också Rot-uppdrag inom väg- och anlägg- ningssektorerna. Under förra året fick bolaget t ex beställningar på för- stärkning av vägtunnlar, ombygg- nad av flera vägar och en bro, till- byggnad av ett avloppsreningsverk och reparation av intaget till ett kraftverk.

Bland de större ingångna beställ- ningarna inom väg- och anlägg-

'_lingsområdet kan nämnas stört-

loppsbana och skidbro i Åre, väg Borlänge-Lerbäc~!=n, linjeomlägg- ning för SJ vid Angarna i Krono- bergs län samt sjövärmepumpverk i ,Tärfälla och Solna, de båda senare

--'iillsammans med ASEA ST AL på

totalentreprenad.

De värdemässigt största beställ- ningarna kom liksom tidigare år från utlandet. I början av 1984 er- hölls sålunda uppdrag på två i det närmaste identiskt lika sjukhus i städerna Jeddah och Bishah, Saudi Arabien, med 385 resp 345 vårdplat- ser. De skalllevereras nyckelfärdiga inklusive all medicinsk och icke- medicinsk utrustning. I det ena pro- jektet samarbetar bolaget med an- nan entreprenör, vilket också är fal- let i några av de uppräknade inhem- ska projekten.

Vattenkraftverket Kiambere i Ke- nya, som i likhet med nyss berörda

sjukhus omnämndes i fjolårets för- valtningsberättelse, utförs i samar- bete med Canadian Foundation, i vilket koncernen äger 48 % av ak- tierna. Beställningen omfattar den underjordiska kraftstationen samt tillfarts- och avloppstunnlar.

Ett mindre men ändå intre'ssant uppdrag gäller vägbyggen i bergs- landet Lesotho i södra Afrika. Bola- get utför där förstärkning och be- läggning av två befintliga vägar, 90 resp 20 km långa.

Personal

En redogörelse för antalet anställda och storleken av utbetalda löner lämnas på sid 12. Antalet anställda i Sverige ökade även under 1984. Hu- vuddelen avsåg kollektivanställd personal men även antalet månads- avlönade ökade i flera förvaltningar.

I medeltal 715 (571) svenska med- borgare var kontraktsanställda ut- omlands under året. Vid årets slut var antalet något högre än vid dess början.

Ändringar i bolagets styrelse och organisation

Vid 1984 års ordinarie bolagsstäm- ma avgick Bo Turesson som styrel- seledamot. Bolagsstämman utsåg in- te någon efterträdare till honom, varför antalet av stämman valda sty- relseledamöter minskade till åtta.

Under sommaren 1984 fattades

beslut om en ytterligare neddrag- ning av antalet förvaltningari denna gång från fem till fyra. Som en följd av detta beslut upphörde bolagets sydöstra förvaltning med kontor i Växjö vid utgången av 1984. Verk- samhetsområdet uppdelades på för- valtningarna i Göteborg och Malmö.

AB Järnmontering, ett kommis- sionärsbolag som bedrivit rörelse inom den tunga verkstadssektorn i Malmö, har under en lång följd av år visat ett otillfredsställande resultat.

Under början av 1985 beslutades om nedläggning av bolagets verksam- het. Vissa delar kommer att överflyt- tas till andra koncernbolag. · Eget kapital

Enligt beslut vid 1984 års ordinarie bolagsstämma skulle bolagets ak- tier, som haft ett nominellt värde av 50 kronor, genom en split uppdelas på fem aktier om nominellt 10 kro- nor. Spliten genomfördes under oktober månad, varvid det nya ak- tievärdet noterades på Stockholms Fondbörs fr o m den 2 oktober. An- talet aktier i bolaget uppgår numera till 61.693.160 stycken.

Janzour, Tripoli, en av två nyckelfärdiga turistbyar i Libyen. Gasledningen över Öresund i Sveriges första naturgasprojekt.

':>' - ' ~-

(12)

Personal

Antalet anställda inom koncernen (ink! i konsorti::r z,dm·:ni strerade av bolaget) har under året i medeltal uppgi\tt Lil! 29.436 (27.699), varav i Sverige 19.580 (19.197) t.'o:h i "lbodd 9.856 (8.502).

Motsvarande siffror för moderbolaget inkl komm.ie!-;ie:nars- bolag är 25.331 (23.267), varav i Sverige 17.004 Ci6.5Ti") och i utlandet 8.327 {6.690).

Medelantalet anställda i Sverige har framräknat:, med stöd av arbetade timmar relaterade till en normal årsarbetstid på 1.600 timmar.

De anställda inom entreprenadverksamheten 1 Sve;i.ge har helt förts till de kommuner där förvaltningskonto:cn är beläg- na. Anställda inom annan verksamhet har föl'clelato; på de kommuner där koncernen har fasta driftsställen som ii.'.briker, verkstäder och förråd.

Medelantal &ul.staHd:>

Sved ge

En trepJenadtrt:"rksan;}:~l'

Gött:borg .

Malmö ........... ·-.. . Danderyd .

Sundsvall .. V.ixjö

Annan verksamhet Boxholm ... . Gävle ........ . Göteborg ..... . Helsingborg . Håbo ............. Höör ......... . )önköping ..... . . . . Kalmar .... . . ... . Karlskrona .......•

Karlstad ............ _ Kil ........... . Kristianstad ... . Kävlinge ..... . Lerum ....... . Linköping ..... . Lomma .... Lund ......... . Malmö ... .

Nässjö ........••••....

Piteå ..... . Ronneby ...... . Sigtuna .... . Skövde ..... . Staffanstorp . Stockholm ... . Strängnäs .. .. ... . Sundsvall ........•

Sävsjö . ; . . . . ........... . Söderhamn ..................... Södertälje .............. . Upplands Väs by .. .. . . .. . . . . • • .... . Vetlanda . . . , ........... ,

~:~~: : :::: :::: : :::: ::: ::: ::: : :::: :

Kommuner med mindre än 20 anstäilda i medeltal ..

Summa i Sverige

Koncernen 3./38 :'.930 :;.i\89 1.691 1.448 15.196 213 25 228 30 75 20 43 336 47 50 23 36 37 258 61 38 20 329 146 56 35 111 21 194 117 172 134 67 26 46 163 593 118 47 62 - 407 4.384 19.580

M:;df"r~•olaget

3.238 L 9.>0 ,1_475 1.691 }.448

1~.78~

25 185 61 40 168 45 40 23 32 258 38 185 29 49 33

194 39 172 86

lf{l

, ...

,

~~

288 2.221 17.004

ir.donesier• . Irak ... . . . . han . ...... . Italien .. . Jordanien K;.nada Kenya .. Lesotho Libyen Nigeria Norge ... Panama Peru ..... Saudi Arabien Sri Lanka ...... . Storbritannien Tanzania ...

rn.uland USA

Västtyskland . Totalt

Löner och ersättningar Svel'ige

Stvrelseledarnöter 0cn

;,.erkställande direktörer . . ..

varav i tantiem .. . Övriga anställda ... . Sociala avgitter och

pensioner

Utlandet

Algeriet ..••••••••

Danmark ...... .. . Finland ..

Frankrike ....

renade Arabemiraten ... Holland ....

Indonesien Irak ....... . Iran .... . Itahen .... . Jordanien ..

Kanada Kenya .. Lesotho U b ven Nigeria Norge.

Panama Pen.: .

~:auJf l\.r~.hja!n

Sri L"lnka . ...

:,t.:~l·~·t tt-~r~!l.lC•!,

L;nzania ..

T!1:a~!,1nd

USA ...

Vt!,.,r~v:.kl")r:d ..

Koncernen

),{)(1(, 4:)1)

24.4 1 ::

~·:•s 11

~58

::

155 2tl6 3 1.110 6 99 /.

297 317

4.8~<)

~

l

~.~

7

·--~-f~

:!H3o

Ki:nuernt:n Mkr 11,2 (3,1) 1.963,1 1.974,3 _880,9 2.855.2 82,5 65,1 0,1 18,7 0,2 0,9 13,9 1,4 42,0 0,3 0,1 34,4 6,0 0,2 98,3 0,5 11,7 0,3 12,4 28,2 82,0 0,9 0,1 0,1 12,1 ____M 514,2

~i..:ttS~t-b:.>}~;rt

h-· L:

l 384 11 458 2 l 155 28~

1.110 6 40 2 135 6'-U 4.812·

8 5

'}

8.327 25.331

~,1ocleJ"butaget

~ .. :'.(kr

~,7 (L))

~~_:_~;4J~

1.i:.i:9A

7763 2.SC5,7

(

62,5'-

o

0,1 0,2

:.o,(

1,4' 42,0 0,3

01 v,~

3.:},4 6,0 0,2 9S.?, 0,5 4,7 0,3 5,4 6,4 82,0 0,9 0,1 0,1 0,2 357,0 Till styrelseledamöter och verksfällande direktörer 'i utländska dotterbolag har utgått löner och ersättningar, vilka tillsam- mans motsvarar 1,3 Mkr.

(13)

Koncernresultaträkning

(i

miljoner kronor)

- - - -- - - - --- - - · · - -·--- -- - - - - -- - ,

Entreprenadverksamhet m m

Årets fakturering . . . . ... . Tillkommer: Fakturerat men ej resultatavräknat per den 1.1 Avgår: Fakturerat men ej resultatavräknat per den 31.12 ....

Fakturering på under året resultatavräknade arbeten,

fabriksverksamhet m m ...•.••

Produktionskostnader för resultatavräknade arbeten,

fabriksverksamhet m m samt årets administrationskostnader Resultat av entreprenadverksamhet m m före avskrivningar Avskrivningar enligt plan (not 1) ... . Resultat av entreprenadverksamhet m m efter avskrivningar Fastighetsförvaltning

Årets hyresintäkter ... . Drifts- och administrationskostnader Avskrivningar enligt plan ... . Räntekostnader ... . Försäljning av förvaltningsfastigheter

Försäljningsintäkter. . . . ...••...•.•... Bokfört värde . . . , .. , ... , ... , . , ... . Rörelseresultat efter avskrivningar

Finansiella intäkter och kostnader

Utdelning på aktier och andelar. o o o _ o • • , • •• •• • • •• • Ränteintäkter ... , , , • • . . . .. Räntekostnader . . . • • . . . • • . . . . . ....•..

Kursdifferenser på lån . . . , • . . • • . .••••

Övriga finansiella kostnader . . . . o • •• •• • • • Resultat efter finansiella intäkter och kostnader ... , • , • , ..

Extraordinära intäkter

Resultatvid försäljning av rörelsegren ... , , • Resultat vid försäljning av aktier ... . Resultat vid försäljning av al).läggningsfastigheter Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Bokslutsdispositioner

Nedskrivning av aktier och andelar • . . • • . , ...• , Reserv för material- och varulager ... o • •• • o . o • • • • • •

Resultatutjämningsfond ... . Reserv för oavslutade arbeten .. .

Reserv för omsättningsfastigheter.

Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan (not 1) .... . .

Investeringsfonder (not 2) . . . . ... o o Resultat före skatt . . . • ..••.••...

Minoritetsintressens andel i resultat Skatt (not 3)

Årets vinst • l 4 . . . t . .. . . .. .. . . ' • •

1984

13.987 13.848

-16.061 -2.213

778 -288 - 88 -178

44 19

100 631 -251 -11 - 15

25

11.774 11.295 479 -288 191

224 415

25 440

454 894

- - - - -- 25 919 - 4

119 - 77 -204 - 24 -148

- 28 -366 553 - 8 247 298

16.530 -13.848

677 -247 - 77 -182

189 123

84 672 -206 16

95 4 1

1 -131 - 393 283 -220 - 19 - 451

1983

11.482 2.682 14.164 13.133 1.031 -269 762

171 933

66 999

534 1.533

100 1.633

-932 701 - 3 330 368

---·---0--- - - - -- - -- - - - '.

(14)

Koncernbalansräkning

(i

miljoner kronor)

Tillgångar

Omsättningstillgångar

Bank . . . ... ___ • . . . • ... . Aktier och andelar (not 4) . ____ .. _ . . . • . .. , ••

Obligationer ... ___ . . • . . . . Kundfordringar ... : ... __

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter ... . I konsortier befintliga omsättningstillgångar (not 5) ... . Andra fordringar (not 6) . . . . . . . . . ... . Material- och varulager ...•...•...•..••..• , , , ,

Omsättningsfastigheter

Omsättningsfastigheter (not 8) _ ... _ . . . • • , Omsättningsfastigheter under uppförande ... _ ... .

Spärrkonton hos Riksbanken För särskild investeringsfond För allmän investeringsfond För vinstfond ... .

Anläggningstillgångar

Aktier och andelar (not 7) •. , •.. , , • , , ...•..••....••.

Reversfordringar ...••...•.•.•••. ~ •.••.

Goodwill ...••..••.••.

Nyttjanderätter ...••.

Skepp (not 8) . . . . . . . . ... . Maskiner o'ch inventarier (not 8) . . . . _ ... . Lämnade förskott på anläggningstillgångar •...

Byggnader (not 8) ... _ . . t • .• • • • Byggnader under uppförande ...•... Mark och övrig fast egendom (not 8) ... _ skogsfastigheter . . . . ... .

Ställda panter

Fastighetsinteckningar ... , , • . . . . • • • • • • •• , •....•••.

Företagsinteckningar. . . . ...•••

t... . ... .

Banktillgodohavanden (not 9) . . . . . •... , . , •...•••••

Fordringar (anläggningstillgångar) .•...••••.. , .•••

Ansvarsförbindelser Borgensförbindelser (not 10) Garantiförbindelser ... .

1984 1983

2.302 2.447

197 513

51 75

1.850 1.571

80 53

912 784

2.851 2.934

417 547

8.660 8.924

3.030 2.675

190 178

3.220 2.853

32

124 13

1 8

157 21

3.041 2.480

341 348

6 8

11 11

12 15

773 733

10 4

305 209

43 4

117 77

295 90

4.954 3.979

16.991 15.777

2.725 2.608

50 59

79 113

38 3

1.653 1.170

108 109

(15)

..

skulder och eget kapital

Kortfristiga skulder

Leverantörslo;.ulder ... _ ... . skatteskuld ... -- ---- --. - - .. - - ..

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter ...•

I konsortier befintliga kortfristiga skulder _ ... . Andra skulder ... _ ... . Oavslutade arbeten

Fakturering från arbetenas början . . . . ..

Nedlagda kostnader från arbetenas början Lån i omsättningsfastigheter

Byggnadskreditiv ... . Inteckningslån ... _ ... . Andra skulder ... . Långfristiga skulder

Byggnadskreditiv • Inteckningslån Andra skulder ....

Latent skatteskuld

Avsatt till pensioner (not 11) Obeskattade reserver

Reserv för material- och varulager . . . ...•....•••

Resultatutjämningsfond . . . . ...•..•••

Reserv för oavslutade arbeten (not 12) ...•••..••••

Reserv för omsättningsfastigheter . . . . ...•...••.

Ackumulerade överavskrivningar

Skepp . . . . _ _ ...••.• __ . . • • Maskiner och inventarier ... , . , . , ...•.. , . . . , ••

Anläggningsfastigheter ... , . . . . . . . , . . . , Särskild investeringsfond ...•••.•..•••.•....•••

Allmän investeringsfond ... , .•....•••...•...•.•.

Vinstfond . . . . . . . . • . . . • . . . • . . . ... . Minoritetsintressen

Eget kapital (not 13) Bundetegetkapiml Aktiekapital (not 14) Bundna reserver ...

Fritt eget kapital Fria reserver Åretsvinst

1984 1983

1.223 973

89 131

1.059 967

532 525

944 1.357

3.847 3.953

16.061 13.848

-12.386 -10.662

3.675 3.186

249 152

1.864 1.725

78 42

2.191 1.919

34 39

166 167

348 379

46 42

_ _ _ _M:! 625

1.268 1.252

152 271

470 393

2.412 2.208

333 309

11 14

321 190

104 84

235 217

297 277

10

4.335 3.973

25 19

617 617

334 332

401 158

298 368

'1.650 1.475

16.991 15.777

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :