• No results found

2006 -10- O 2

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "2006 -10- O 2 "

Copied!
5
0
0

Full text

(1)

Ratthenheten Anna Grantinger

Klagande De1g.k~.

BESLUT 2006-09-78

Diarienummer Sida 103-13439-1006 1i-1)

1-

1

Kommunstyrelsen

2006 -10- O 2

Olof Bern

l :a Musseronvägen 12 452 34 STROMSTAD

Överklagande av beslut att anta detaljplan för del av Fjallskiv- lingen 1 m.fl. i Strömstads kommun

Länsstyrelsens beslut

Länsstyrelsen avslår överklagandet.

Redogörelse for ärendet

Kommunfullmaktige i Strömstads kommun beslutade den 16 februari 2006 att anta en ny detaljplan för del av Fjallskivlingen 1 m.fl.

Olof Bern, ägare till fastigheten Vårmusseronen l , överklagar beslutet och yrkar att Länsstyrelsen skall upphäva kommunfullmäktiges beslut att anta planen. Han anför i huvudsak följande. Hans strävan är att värna om miljön kring Strömstadsvattnet och närmaste trakten kring Ringvägen, Ringvägs- bron, Tången-området och Oslovägens bebyggelse och dess strand. Flera olämpliga åtgärder har utförts i området, såsom vindkraftverk och sopsta- tion. Dessa har varit miljöstörande och konfliktladdade. I förlängningen kommer nu ett nytt krav med attack på ifrågavarande parkmark i gällande stadsplan, som t.0.m. innebär ett överförande av mark och försäljning till privat ägo. Marken har under cirka 20 år utarrenderats till Fortum El som anlagt privat parkeringsplats. Genom ändrad plantering och bebyggelse har fastigheten Strömstad 5:27 tagit mer eller mindre sjöutsikt för alla tomter i Olof Berns kvarter. - Marken mellan södra brofastet och elverkets fastig- hetsgräns bör behållas i kommunens ägo, skyddas och parkunderhållas viss tid samt ge rådrum för utvidgad och fördjupad planutredning. Detaljplane- området är alltför begränsat i omfattning och bör redovisa trafiklösning (rondellanlaggning) och byggande av Övergångsställe på Karlsgatan m.m. - Det verkar inte helt klarlagt för vilket ändamål tomten är avsedd. Markav- yttrande bör under alla förhållanden avse en markremsa utmed kontors- byggnaden för tillgodoseendet av egen tillfart och rymd framför egen entré.

Även markens pris i jämförelse med prisläget i övrigt i området bör beaktas vid planläggningen. - Kretsen berörda sakägare har varit för snäv da ärendet egentligen berör hela Rödsområdet.

Fortum Distribution AB (bolaget) har yttrat sig i ärendet och anför i huvud- sak följande. Enligt gällande detaljplan från 1968 är fastigheten utlagd som Es-omrade (transformatorstation och därmed samhörigt ändamål). På fastig- heten finns idag bolagets ställverk, förråd och kontorsbyggnad. I anslutning till Fjällskivlingen 1, inom naturmarklgrönområde i gällande plan, uppläts

1980 genom skriftligt avtal mellan Strömstads kommun och davarande

h planer 403-234392006 doc

Postadress: Besöksadress: TelefonIFax: Webbadress: E-post:

462 82 VANERSBORG Drottninggatan 2 0521 -60 50 00 (vaxel) www o Ist se ratts@o 1st se 0521 -60 57 82 (fax)

(2)

BESLUT Diarienummer Sids

2006-09-28 103-73139-2006 31)

Strömstads Elverk ett markomride för parkeringsplatser. Omriidet har allt- sedan dessa använts för ändamalet. - Sedan en tid tillbaka har bolaget på grund av rationaliseringar och effektiviseringar inget behov av kontoret.

Bolaget ansökte med anledning därav ar 2002 om avstyckning av kontoret för att kunna försälja det. I samband därmed initierades av myndigheterna fragan om planändring för att dels ändra gällande plan och därmed anpassa denna till den markanvändning som pågått sedan 1980 och dels möjliggöra bildandet av en varaktig lämpad fastighet med ett innehåll som i lantmäteri- sammanhang alltid eftersträvas.

-

Bolaget anser att den nya planen möjlig- gör den mest optimala lösningen om man vill eftersträva en fastighetsbild- ning av en tomt med kontorsbyggnaden och tillhörande parkeringsyta i en samlad enhet. Den nya planen är dessutom bara en bekräftelse på den mark- användning som pågått under lång tid och som borde ha företagits redan

1980 i samband med att kommunen upplät området för parkeringsändamål.

Någon ytterligare byggrätt eller annan ändring inom området följer inte av det antagna planförslaget.

Olof Bern har beretts tillfalle att komma in med synpunkter på bolagets skrivelse. Han har i huvudsak hänvisat till tidigare inlagor samt anfört att planmyndigheten och kommunfullmäktige inte beaktat behovet av mesta möjliga tillgång till parkmark.

Detaljplanen anger som syfte att möjlighet skall ske till avstyckning av en tomt med ett kontorshus och tillhörande parkering. Det totala planområdets areal är cirka 2 400 kvm. Planens genomförandetid är fem år.

Skalen för Länsstyrelsens beslut

Kommunen har genom plan- och bygglagstiftningen erhållit stort inflytande över hur marken skall användas och miljön utformas i den egna kommunen.

Utrymmet för kommunens ratt att själv bestämma i dessa frågor är med and- ra ord betydande. Den prövning som Länsstyrelsen gör som besvärsmyn- dighet avser i huvudsak en bedömning av om planärendet handlagts på ett formellt riktigt sätt och om kommunen gjort en rimlig avvägning mellan de allmänna och enskilda intressen som kan stå emot varandra i planärendet.

Vad beträffar den föreslagna detaljplanen har Länsstyrelsen att pröva om planen, såsom den antagits av kommunfullm&tige, kan godtas eller inte.

Länsstyrelsen kan således inte pröva andra frågor såsom klaganden föresla- git.

Planärendets formella handläggning

Klagandena har anfört att kretsen sakägare varit för snäv. Så vitt framgår av handlingarna har dock kommunen handlagt ärendet i enlighet med bestäm- melserna i plan- och bygglagen (PBL). Antagandet av planen har föregåtts av de samråds- och utställningsförfaranden som föreskrivs i 5 kap. PBL.

(3)

BESLUT Diarieniirnrner 7006-09-28 403-23439-2006

Enligt Länsstyrelsens mening uppfyller således den antagna planen de krav som PBL ställer i formellt avseende.

Planens materiella innehåll.

Länsstyrelsen har att som statlig regional planmyndighet kontrollera om planen uppfyller de krav som ställs i 12 kap PBL. Länsstyrelsen skall såle- des besluta pröva planen om det vid kontrollen kan befaras att planbeslutet innebär att

1. ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap MB inte tillgodoses,

2. regleringen av sådana frågor om användningen av mark- och vattenområ- den som angår flera kommuner inte har samordnats på lämpligt sätt,

3. en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap MB inte iakttas, eller

4. en bebyggelse annars blir olämplig med hänsyn till de boendes och övri- gas hälsa eller till behovet av skydd mot olyckshändelser.

Länsstyrelsen har i tidigare prövning anfört att riksintresse enligt miljöbal- ken inte befaras skadas påtagligt. Om det som föreslås blir lämpligt med avseende på hälsa eller säkerhet kan inte utläsas tillräckligt tydligt i plan- handlingarna. Vidare menade Länsstyrelsen att de geotekniska förhållande- na inom planområdet ännu inte redovisats så tydligt att en bedömning av säkerheten kan göras.

Härefter har planhandlingama kompletterats med en beskrivning av grund- läggningstekniken vid uppförandet av befintlig kontorsbyggnad.

Länsstyrelsen har den 28 februari 2006 beslutat att inte ta upp planen till prövning.

Länsstyrelsen gör nu med anledning av överklagandena ingen annan be- dömning i de frågor som omfattas av nämnda beslut.

I 5 kap 2

8

PBL föreskrivs vidare att vid utformningen av en detaljplan skall skälig hänsyn tas till befintliga bebyggelse-, äganderätts- och fastighetsför- hållanden som kan inverka på planens genomförande. Aven bestämmelserna i 3 kap PBL skall beaktas. Bestämmelserna i 3 kap PBL ger viss vägledning vid den intresseavvägning som skall göras. Dessa bestämmelser föreskriver b1.a. att åtgärder skall utformas så att de eller deras avsedda användning inte medför betydande olägenheter för omgivningen.

Sasom Länsstyrelsen uppfattar Olof Berns överklagande menar han att olä- genheter bestående i minskad utsikt, mindre rekreationsområde samt sänkta huspriser uppstår för omgivningen.

Av handlingarna i ärendet framgår att den bit parkmark som nu är aktuell för parkeringsplats i planen har använts för det nu föreslagna ändamålet sedan 1980. Markomradet är cirka 1 500 kvm av det totala planområdet på

(4)

BESLUT Diarienummer Sida

2006-09-28 403-73439-7006 41)

2 300 kvm. I grannskapet finns park- och friluftsomride. Vidare framgir att den nya planen inte ger nigot utökad byggratt vilket innebar att utsikten för omkringboende inte torde paverkas. Inte heller torde planen med hänsyn till den begränsade ändringen i förhållande till tidigare förhallanden paverka omkringliggande fastigheters varde.

Sammanfattningsvis anser Länsstyrelsen därför att det inte föreligger sadana betydande olägenheter för klaganden att detaljplanen av det skalet inte kan godtas.

Överklagandet skall därför avslås.

Hur man överklagar

Detta beslut kan överklagas till regeringen, se bilaga (formulär 04).

I detta ärende har länsjurist Erland Josefson beslutat och länsjurist Anna Grantinger varit föredragande. I handläggningen har aven arkitekt Gunnar Wockatz deltagit.

+ &zwcdL-7+

Anna Grantinger

Bilaga:

Hur man överklagar

Kopia till:

Fortum Distribution AB, Att: Christina Malmqvist, Box 2087, 650 02 KARLSTAD

Kommunfullmaktige -- i Strömstads kommun

Miljö- och byggnadsnämnden i Strömstads kommun Lantmäterimyndigheten i Västra Götalands lan

(5)

Hur man överklagar Länsstyrelsens beslut

Var skall beslutet överklagas?

Länsstyrelsens beslut kan överklagas hos regeringen. Överklagandet skall dock skickas eller lämnas in till Länsstyrelsen i Västra Götalands lan. Adressen

framgår av beslutet.

Har ö~erklagandet kommit in i ratt tid överlämnar Länsstyrelsen överklagandet och handlingarna till regeringen.

När skall beslutet senast Overklagandet skall ha kommit in till överklagas? Länsstyrelsen inom tre veckor frhn den

dag Ni fick del av beslutet.

Hur skall överklagandet Överklagandet skall ske skriftligen.

utformas?

I skrivelsen skall Ni

-

tala om vilket beslut Ni överklagar t ex genom att ange beslutsdatum och ärendets diarienummer

-

redogöra för hur Ni anser att beslutet skall andras och varför

-

uppge namn, adress och telefonnummer Skrivelsen skall undertecknas.

References

Related documents

2) Jag är inte mycket mer impo- nerad av EG-motständarnas fa- sor. U t an att direkt kunna under- bygga min uppfattning, har jag påfallande svårt att föreställamig ett

Texter som Mario Equiolas Libro di natura d’amore från 1526 eller Girolamo Ruscellis Lettura från 1552 är exempel på filogyna texter som är avhängiga detta

Yttrande över remiss av Havs- och vattenmyndighetens redovisning av uppdrag om generellt stopp för.. bottentrålning i

Det saknas dock formuleringar när det gäller Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) som även trycker på vikten av restaurering enligt EU:s strategi för biologisk mångfald

Länsstyrelsen i Västernorrland har inga synpunkter på de förslagen till ändringarna i miljötillsynsförordningen avseende tillsynsprogram och tillsynsbesök. Genom att minska

Länsstyrelsen anser att utredningen inte är tillräcklig för att ta fram ett väl avvägt etappmål, då den inte är särskilt utvecklad, varken motiv till förslaget

2020-01-15 med förhöjd konduktivitet (324 mS/m) efter begränsad omsättning (ca 60 I efter 2:a pumpstart) motsvarar de värden som erhållits vid analys av brunnsvatten under

• Beräkningsgrunderna för ersättning till primärvårdsenheterna för de in- satser de mest sjuka äldre behöver är på många håll diffusa och svåra att bedöma effekterna

Mognad och livsutrymme - En vägledning för skydd, stöd och rehabilitering av unga som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck och/eller som riskerar att bli gifta mot

Åtgärd 28--Länsstyrelserna behöver göra en översyn och vid behov verka för omprövning av befintliga tillståndspliktiga verksamheter, enligt 9 och 11 kap. miljöbalken, vilka kan

17a) Beskriv kortfattat hur länsstyrelsen prioriterat sina insatser under 2015 för att minska riskerna med, och användningen av, växtskyddsmedel i områden med vattenförekomster som

17a) Beskriv kortfattat hur länsstyrelsen prioriterat sina insatser under 2015 för att minska riskerna med, och användningen av, växtskyddsmedel i områden med vattenförekomster som

17a) Beskriv kortfattat hur länsstyrelsen prioriterat sina insatser under 2015 för att minska riskerna med, och användningen av, växtskyddsmedel i områden med vattenförekomster som

Befolkning i Östergötland har ökat de senaste decennierna, vilket ökar förutsättningen för att alla medborgare ska kunna få del av en god kommersiell och offentlig service.. Men

arbetsmiljöutbildningarna ska ha genomgått godkänd examination med betyg av extern part för att kunna tilldelas arbetsmiljöuppgifter. Revision av arbetsmiljöarbetet utförs årligen

Vattenmyndigheten för Bottenhavets vattendistrikt, Länsstyrelsen i Västernorrlands län, har upprättat arbetsprogram och översikt av väsentliga frågor för förvaltnings- plan

Gnesta kommun bör själva avgöra frågan om huruvida dispens från strandskyddsreglerna krävs mot bakgrund av bedömning av de förutsättningar som föreligger

Den eller de kommuner, förutom redovisande kommun, som redovisningen omfattar

Länsstyrelsen anser att ytterligare utredningar bör genomföras för våtmarken och dagvat- tensystemet mot Gnosjösjön för att säkerställa områdets funktion och minska risken för

Inför samrådet ska VU lämna skriftlig information om den planerade verksamheten till LST och MHN (se bilaga 1 för vad som bör ingå i informationen).. VU bör i ett tidigt

Emellertid ansåg sig nämnden, genom sitt ställningstagande i oktober 2014 och utan att avvakta länsstyrelsens beslut i det överklagade avvisningsärendet, kunna bevilja bygglov

händelse då de flesta kriser hanteras på ett likartat sätt. Däremot behöver det i planeringen tas hänsyn till kraven på krishantering för specifika händelser. Detta kan

Hur kan vi arbeta för att identifiera flickor och pojkar som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck eller som redan är utsatta. Hur kan vi arbeta för