• No results found

Remissvar gällande promemorian Förbättrat genomförande av miljöansvarsdirektivet

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remissvar gällande promemorian Förbättrat genomförande av miljöansvarsdirektivet"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Myndigheten för

samhällsskydd och beredskap

REMISSVAR

1 (1)

Datum

2018-12-14 Diarienr 2018-11065

MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Postadress: 651 81 Karlstad Besöksadress: Stockholm: Fleminggatan 14 Karlstad: Packhusallén 2 Sandö: Sandövägen 7 Revinge: Revingeby Telefon: 0771-240 240 Fax: 010-240 56 00 registrator@msb.se www.msb.se Org nr. 202100-5984 MSB -1.6

Avdelningen för utveckling av samhällsskydd Enheten för säker hantering av farliga ämnen Helena Håkanson 010-2405446 helena.hakanson@msb.se Ert datum 2018-10-19 Er referens M2018/02563/R

Miljö- och energidepartementet Regeringskansliet

103 33 Stockholm

Remissvar gällande promemorian Förbättrat

genomförande av miljöansvarsdirektivet

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har från Miljö- och energidepartementet tagit emot en remiss gällande promemorian Förbättrat genomförande av miljöansvarsdirektivet. Promemorian föreslår ändringar i miljöbalken (1998:808) och förordningen (2007:667) om allvarliga

miljöskador för att förbättra genomförandet av miljöansvarsdirektivet

(Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/35/EG av den 21 april 2004 om miljöansvar för att förebygga och avhjälpa miljöskador).

MSB har utifrån myndighetens verksamhetsområden inga synpunkter på förslagen i promemorian Förbättrat genomförande av miljöansvarsdirektivet. I detta ärende har avdelningschefen Camilla Asp beslutat. Helena Håkanson har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har enhetschefen Ann-Sofie Eriksson och myndighetsjurist Lina Eriksson deltagit.

Camilla Asp

Helena Håkanson

References

Related documents

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i promemoria. Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara

El-Kretsen delar Promemorians slutsats att de föreslagna ändringarna i allt väsentligt innebär förtydligande regleringar av hur reglerna redan tillämpas. Vi ser inga problem

Statens geotekniska institut Statens jordbruksverk Storumans kommun SWEMARC Svensk Sjöfart Svensk skaldjursodling PO Svenskt näringsliv Sveriges Fiskevattenägareförbund

I den slutliga handläggningen har också chefsjuristen Anders Swahnberg, Olof Johansson och Mona Strandmark deltagit. Håkan Henrikson

1 (1) Datum Vår beteckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2018-11-08 KS/2018:449 - 420 Kommunstyrelsens kansli KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Org.nummer 212000-0340

Eidar Lindgren, skolan för arkitektur och samhällsbyggnad, institutionen för fastigheter och byggande.. Sigbritt Karlsson

Organisatorisk enhet Handläggare Verksledningsstaben, Rättsenheten Ulrica Lidfors Datum Dnr 2019-01-09 2018-2544 Regeringskansliet Miljö-och energidepartementet 103 33

Länsstyrelsen noterar emellertid att ingen ändring av miljötillsynsförordningen (2011:13), MTF, föreslås och att den underställda promemorian inte berör frågor

I ärendets slutliga handläggning har även länsråd Ulrica Gradin, vattenvårdsdirektör för Norra Östersjöns vattendistrikt Mats Wallin och vattenhandläggare Carolina Lind

Länsstyrelsen i Norrbottens län har beretts möjlighet att lämna synpunkter över promemorian Förbättrat genomförande av miljöansvarsdirektivet i vilken ändringar i miljöbalken

Länsstyrelsen har tagit emot miljö- och energidepartementets begäran om yttrande angående ändringar i miljöbalken samt förordningen (2007:667) om allvarliga miljöskador för att

Beslutet har fattats av landshövding Carl Fredrik Graf med funktionschef Elin Iseskog som föredragande.. I den slutliga handläggningen har också miljöskyddsdirektör Karin Sigvardsson

Robertsfors kommun har inga synpunkter på remissen av promemorian Förbättrat genomförande av miljöansvarsdirektivet.

SGI:s synpunkter lämnas nedan med hänvisning till det avsnitt i promemorian där frågan huvudsakligen behandlas.. 2.2 Förslag till förordning om ändring i förordningen (2007:667)

I Sjöfartsverkets uppdrag ingår att svara på de remisser som berör ärenden som kan ha påverkan på sjöfartens framkomlighet, tillgänglighet och säkerhet. Sjöfartsverket har

befolkningen runt hela kusten från Luleå i norr till Koster i väster samt på öarna i de stora insjöarna. SRF arbetar med förutsättningarna för boende, arbete och service året

Beslut om detta yttrande har på rektors uppdrag fattats av dekan Torleif Härd vid fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap efter föredragning av remisskoordinator

Samråd har skett med Thomas Gerenstein, miljöutredare verksamhetsområde Planering, Anna Ward senior utredningsledare verksamhetsområde Planering, Sven Hunhammar centrala enheten

Kalmar läns luftvårdsförbund Karlskrona kommun Karlstads kommun Kommerskollegium Kronobergs luftvårdsförbund Linköpings kommun Luft i Väst Luftfartsverket

Beslut i detta ärende har fattats av avdelningschefen Gustav Ebenå.. Vid den slutliga handläggningen har enhetschefen Paula

Beslutet har fattats av landshövding Helena Jonsson med avdelningschef Emma Willaredt som föredragande. Så här hanterar

Postadress Besöksadress Telefon E-post/webbplats Länsstyrelsen Stockholm Box 22067 104 22 STOCKHOLM Regeringsgatan 66 010-223 10 00 Fax 010-223 11 10

Vidare föreslås att ett åtgärdsprogram för luftkvalitet ska innehålla information om vilka åtgärder som är lämpliga för att hålla perioden av gränsöverskridande av MKN så