• No results found

Remiss gällande Förbättrat genomförande av elavfallsdirektivet

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remiss gällande Förbättrat genomförande av elavfallsdirektivet"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Remissyttrande

Ert Dnr: M2019/01736/R Miljödepartementet Att: Thérèse Burman 103 33 Stockholm

Stockholm 2019-11-21

Remiss gällande Förbättrat genomförande av

elavfallsdirektivet

El-Kretsen i Sverige AB (svb) bildades av näringslivet 2001 i syfte att hjälpa

producenter att uppfylla förordningen om producentansvar för elavfall. Detta genom att erbjuda ett rikstäckande insamlingssystem vilket sker genom ett avtalsreglerat samarbete med landets kommuner. El-Kretsen är ett godkänt insamlingssystem enigt förordning SFS (2014:1075).

El-Kretsen delar Promemorians slutsats att de föreslagna ändringarna i allt väsentligt innebär förtydligande regleringar av hur reglerna redan tillämpas. Vi ser inga problem eller utmaningar med att praktiskt implementera

Promemorians förslag.

Vi har således inga invändningar mot de föreslagna ändringarna eller det föreslagna ikraftträdandet.

Med vänlig hälsning El-Kretsen

Martin Seeger VD

References

Related documents

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till remissyttrande där man föreslår att socialnämnden välkomnar de föreslagna lagändringarna och att nämnden ser att det är av stor

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i promemoria. Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara

Statens geotekniska institut Statens jordbruksverk Storumans kommun SWEMARC Svensk Sjöfart Svensk skaldjursodling PO Svenskt näringsliv Sveriges Fiskevattenägareförbund

Bollnäs kommun vill även förtydliga i 28 kap § 5 att ansvaret och kostnadsansvaret (med hänvisning till Polluters pay principle PPP och Weserdomen) bör stå fast eller öka för

1 (1) Datum Vår beteckning KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2018-11-08 KS/2018:449 - 420 Kommunstyrelsens kansli KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Org.nummer 212000-0340

Eidar Lindgren, skolan för arkitektur och samhällsbyggnad, institutionen för fastigheter och byggande.. Sigbritt Karlsson

Länsstyrelsen noterar emellertid att ingen ändring av miljötillsynsförordningen (2011:13), MTF, föreslås och att den underställda promemorian inte berör frågor

Länsstyrelsen i Norrbottens län har beretts möjlighet att lämna synpunkter över promemorian Förbättrat genomförande av miljöansvarsdirektivet i vilken ändringar i miljöbalken

Länsstyrelsen har tagit emot miljö- och energidepartementets begäran om yttrande angående ändringar i miljöbalken samt förordningen (2007:667) om allvarliga miljöskador för att

Beslutet har fattats av landshövding Carl Fredrik Graf med funktionschef Elin Iseskog som föredragande.. I den slutliga handläggningen har också miljöskyddsdirektör Karin Sigvardsson

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har från Miljö- och energidepartementet tagit emot en remiss gällande promemorian Förbättrat genomförande

Robertsfors kommun har inga synpunkter på remissen av promemorian Förbättrat genomförande av miljöansvarsdirektivet.

SGI:s synpunkter lämnas nedan med hänvisning till det avsnitt i promemorian där frågan huvudsakligen behandlas.. 2.2 Förslag till förordning om ändring i förordningen (2007:667)

I Sjöfartsverkets uppdrag ingår att svara på de remisser som berör ärenden som kan ha påverkan på sjöfartens framkomlighet, tillgänglighet och säkerhet. Sjöfartsverket har

Kalmar läns luftvårdsförbund Karlskrona kommun Karlstads kommun Kommerskollegium Kronobergs luftvårdsförbund Linköpings kommun Luft i Väst Luftfartsverket

Beslut i detta ärende har fattats av avdelningschefen Gustav Ebenå.. Vid den slutliga handläggningen har enhetschefen Paula

Beslutet har fattats av landshövding Helena Jonsson med avdelningschef Emma Willaredt som föredragande. Så här hanterar

Postadress Besöksadress Telefon E-post/webbplats Länsstyrelsen Stockholm Box 22067 104 22 STOCKHOLM Regeringsgatan 66 010-223 10 00 Fax 010-223 11 10

Vidare föreslås att ett åtgärdsprogram för luftkvalitet ska innehålla information om vilka åtgärder som är lämpliga för att hålla perioden av gränsöverskridande av MKN så

Förslagen bedöms därför inta ha några offentligfinansiella eller samhällsekonomiska effekter och inte heller några effekter för företagen, konsumenter, myndigheter

SMHI föreslår att formuleringen anpassas till dagens situation, att uppdraget som nationellt referenslaboratorium kan delas upp mellan flera myndigheter.. SMHI bedömer att

Samråd har skett med Stefan Engdahl, chef för verksamhetsområde Planering, David Goldberg på verksamhetsstyrning Planering, Marie Hagberg Backlund, chef för avdelning

Det är vidare viktigt att orsaken för registerkontroll tydligt beskriver befattningshavarens uppdrag och att Säkerhets- och Integritetsnämnden har kunskap om vilken betydelse