• No results found

Yttrande över rapporten Att göra anmälningar som gäller barn sökbara

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Yttrande över rapporten Att göra anmälningar som gäller barn sökbara"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1(1)

Box 2201, 550 02 Jönköping • Besöksadress: Hamngatan 15 • Telefon: 036-15 66 00 • forvaltningsrattenijonkoping@dom.se • www.domstol.se/forvaltningsratten-i-jonkoping Öppettider: måndag-fredag 08.00-16.00 Remissyttrande [Företag] Datum 2020-01-11 Diarienummer FJO 2020/301 Socialdepartementet

Yttrande över rapporten Att göra anmälningar

som gäller barn sökbara

Ert diarienummer S2019/02544

Förvaltningsrätten har granskat rapporten med utgångspunkt i domstolens verksamhetsområde och har inga särskilda synpunkter att lämna på förslagen som presenteras.

___________________

Detta yttrande har beslutats av lagmannen Susanne Bagge. Förvaltningsrättsnotarien Ilona Aslan har varit föredragande.

Susanne Bagge

References

Related documents

författningsändringarna, som är nödvändiga att genomföra, för att hålla anmälningar som inte leder till utredning, avseende barn upp till och med 17 år, sökbara. Det är

Myndigheten för delaktighet ställer sig positiv till förslag som ytterligare förstärker barns rätt till skydd och bedömer att författningsförslagen från Socialstyrelsen kan

Sid 1 (1) Justitieombudsmannen Thomas Norling YTTRANDE Regeringskansliet Socialdepartementet Enheten för socialtjänst och funktionshinderpolitik 103 33 Stockholm Dnr

Socialdepartementet har skickat ut Socialstyrelsens författningsförslag i rapporten ”Att göra anmälningar som gäller barn sökbara” på remiss och Varbergs kommun har

Socialstyrelsens analys av befintligt regelverk kring hur anmälningar som inte lett till utredning ska hållas ordnade visar att reglerna är svårtolkade och att det behövs

Individ- och familjenämnden är positivt inställd till förslaget att kunna förvara anmälningar som inte leder till utredning på ett sökbart sätt. I praktiken innebär förslaget

Social- och arbetsmarknadsnämnden instämmer i förslaget om att en ändring införs i lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten, 7a § SoLPul, som gör att uppgifter

Box 2201, 550 02 Jönköping • Besöksadress: Hamngatan 15 • Telefon: 036-15 66 00 • forvaltningsrattenijonkoping@dom.se www.domstol.se/forvaltningsratten-i-jonkoping