• No results found

Karolina Alveryd Utredare Juridiska fakultetskansliet Regeringskansliet (Socialdepartementet) 103 33 Stockholm

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Karolina Alveryd Utredare Juridiska fakultetskansliet Regeringskansliet (Socialdepartementet) 103 33 Stockholm"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

2020-04-06 Dnr SU FV-1.1.3-0136-20

1(2)

Stockholms universitet Besöksadress: Telefon: 08 16 24 68

106 91 Stockholm Universitetsvägen 10 A E-post: karolina.alveryd@juridicum.su.se Karolina Alveryd

Utredare

Juridiska fakultetskansliet Regeringskansliet (Socialdepartementet) 103 33 Stockholm

Remiss: Grundpension (SOU 2019:53)

A. Sammanfattning

Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet har inget att anföra i sak vad avser det i betänkandet föreslagna införandet av förmånsslaget grundpension istället för

nuvarande garantipension. B. Bakgrund

Bakgrunden till betänkandet är att EU-domstolen i målet Zaniewicz-Dybeck konstaterat att den svenska garantipensionen för de som är födda 1938 eller senare ska samordnas enligt de särskilda reglerna om minimiförmåner enligt förordning 883/2004 och inte längre som pensionsförmåner. Det nya rättsläget innebär att garantipensionen tappar sin starka anknytning till Sverige eftersom förordningens reglering av minimiförmåner föreskriver att även försäkringsperioder från andra medlemsstater ska beaktas vid beräkningen av garantipensionen. Vidare medför det nya rättsläget att ingen export av garantipensionen kommer längre kunna ske.

Betänkandet innefattar, mot bakgrund av ovan rättsläge, en analys och ett förslag till hur garantipension och garantipension till omställningspension bör konstrueras framöver och regleras i socialförsäkringsbalken. Analysen innefattar vidare angränsande förmåner. Betänkandet föreslår att en grundpension som har starkare drag av pensionsförmån införs istället för nuvarande garantipension som befunnits utgöra minimiförmån med inslag av socialt bistånd. Det samma gäller för införandet av en ny grundpension till

omställningspension som ersätter garantipension till omställningspension.

Utredningen har vidare haft i uppdrag att analysera rättsläget för den skull nuvarande garantipension och omställningspension behålls.

(2)

2(2)

Fakultetsnämnden tillstyrker utredningens huvudförslag. Förslaget till grundpension är adekvat i sin strävan att säkerställa enhetligheten i nuvarande svenskt pensionssystem. Fakultetsnämnden har inget att erinra mot hur betänkandet beskriver den gällande rätten i ljuset av EU-domstolens avgörande. Fakultetsnämnden finner vidare att analysen är välbalanserad då rättsläget får betecknas som osäkert. Givet detta är utgör den rättsliga argumentationen för grundpensionens införande en god grund för det politiska

ställningstagandet då det rör sig om ett sådant ställningstagande snarare än en regelrätt lagändring.

Fakultetsnämnden delar vidare betänkandets slutsats, för den skull ingen grundpension och omställningspension genomförs, att det inte är lämpligt att villkora garantipensionen med ett krav på unionsrättslig uppehållsrätt. I denna del finner dock fakultetsnämnden till skillnad från betänkandet, att det inte, rent rättsligt, är möjligt att uppställa krav på

uppehållsrätt för rätt till socialförsäkringsförmåner. Detta då det anförda rättsfallet Kommissionen mot Förenade kungariket inte kan tas till intäkt för ett nytt rättsläge, då rättsfallet inte är i samklang med förordning 883/2004s systematik.

Remissvaret har på fakultetsnämndens uppdrag beslutats av dekanus, Jessika van der Sluijs. Yttrandet har beretts av universitetslektor Jaan Paju. Föredragande har varit utredare Karolina Alveryd. Yttrandet har expedierats av Juridiska fakultetskansliet.

Jessika van der Sluijs

References

Related documents

Utredningen pekar också på att polygami kan uppstå oavsiktligen på den grunden att makarna trott att ett tidigare äktenskap varit upplöst på ett sätt som erkänns i Sverige eller

För det tredje, det är viktigt att fundera över vilka som ansöker om bidrag i krisen, och vilka som kan förväntas reagera på införandet av det tillfälliga tilläggsbidraget

Arbetet med Framtidens Hälso- och sjukvård som pågår i Stockholm och, som innebär att framför allt öppen vård, flyttas ut från universitets- och akutsjukhusen till

Fakultetsnämnden efterlyser också ett fortsatt arbete på reformering av insolvensrätten i linje med de många utredningar som gjorts under de senaste decennierna och som omnämns

Myndigheten ser särskilt positivt på förslaget om återinförd civilplikt eftersom det sannolikt ger positiva effekter för kapacitet och resurser i samhället generellt i

Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet anser att de föreslagna ändringarna är angelägna och har utifrån rättsliga utgångspunkter inga synpunkter på

Problemet är att ändringen av koncernbidragsspärren innebär att företag riskerar att inte få fullt avdrag för sina negativa räntenetton om de har koncernbidragsspärrade underskott

Angående Förslag till förordning om ändring i förordningen (2012:546) med instruktion för Boverket har fakultetsnämnden synpunkter på följande bestämmelser:.