• No results found

Socialdepartementet 103 33 Stockholm

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Socialdepartementet 103 33 Stockholm"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Beslut Dnr: 1-489/2020

2020-08-19 Sid: 1 / 1

Postadress Handläggare Telefon E-post

Karolinska Institutet 08-524 800 00, vx Maria.schonnings@ki.se SE-171 77 STOCKHOLM Maria Schönnings Webb

ki.se Org. Nummer 202100 2973

Rektor

Socialdepartementet

103 33 Stockholm

Remissvar avseende kompletterande promemoria till Ds 2019:20 - Stärkt

skydd för den enskilde vid estetiska behandlingar - Ny lag om kirurgiska

ingrepp och injektionsbehandlingar

(Ert diarienummer S2020/04978/FS)

Karolinska Institutet har anmodats att lämna yttrande över den kompletterande

promemorian till Ds 2019:20 - Stärkt skydd för den enskilde vid estetiska behandlingar -

Ny lag om kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar. Bifogat yttrande har utarbetats

av professor Marie Wickman Chantereau och docent Birgit Stark, båda vid Institutionen

för molekylär medicin och kirurgi (MMK).

Karolinska Institutet överlämnar härmed gruppens yttrande.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rektor Ole Petter Ottersen efter

föredragning av utredare Maria Schönnings.

Ole Petter Ottersen

Maria Schönnings

(2)

Svar från Karolinska Institutet på remiss: Kompletterande promemoria till Ds

2019:20 Stärkt skydd för den enskilde vid estetiska behandlingar- Ny lag om

och injektionsbehandlingar.

Till skillnad av den europeiska kompetensen maxillofacial surgeons är svenska käkkirurger inte läkare och saknar därför kompetens för totalansvaret för kirurgiska ingrepp såsom ögonlocksplastiker, pannlyft, ansiktslyft, borttagning av Bichats fettkropp och insättning av implantat i malarregion samt fettransplantationer till ansiktet. Käkkirurger/tandläkare saknar specifik utbildning för generella medicinska bedömningar såsom hjärtkärlsjukdom neurologiska åkommor samt psykiatri (den senare är mycket viktig i preoperativa bedömningar för estetisk kirurgi, bland annat för att kunna

diagnosticera dysmorfofobi).

Vi ställer oss helt avvisande till att käkkirurger opererar i bukväggen för att exempelvis skörda fett till ansiktet, eller att operera i okbensregionen (vilket inte är standard för svenska käkkirurger) med betydande risk för skada av ansiktsnerven. Det är inte heller i vår mening acceptabelt att

tandläkare/käkkirurger utför näsplastiker eller övre ansiktskirurgi.

Vid komplikationer i samband med estetiska ingrepp eller injektioner utförda av käkkirurger eller

tandläkare uppstår problem i det vidare omhändertagandet av patienten och behandlingen, då dessa inte har utbildning eller rättighet till alla läkemedelsordinationer som kan bli aktuella.

FoUU: I promemorian är det inte ens nämnt hur utbildning skall vara utformad för att

tandläkare/käkkirurger säkert ska kunna genomföra estetiska operationer eller injektioner utanför munhålan. Detta är inte en del i deras ST-utbildning, vilket det är för plastikkirurger.

Sammanfattningsvis bedömer vi att tandläkare/käkkirurger i den svenska modellen saknar

läkarutbildning och även specifik kompetens för att utföra estetiska ingrepp eller injektioner utanför munhålan. Vi rekommenderar inte en förflyttning av gränsdragningen avseende tandläkare/

käkkirurgers formella kompetenser. Det finns ingen fullständig kompetens eller tydligt

ansvarstagande vid komplikationer. Den psykiatriska problematiken som nämnts ovan kan inte tillräckligt bedömas av en tandläkare/käkkirurg då de saknar formell utbildning inom ämnet psykiatri. Stockholm 2020-06-25

Birgit Stark Marie Wickman Chantereau

References

Related documents

För att prissignalen ska få effekt behöver den vara enkel att förstå, detta ställer höga krav på nätägaren att kommunicera på ett sådant sätt att användaren kan ta till

Utredningen ska därför lämna förslag kring hur välfärdsteknik kan införas mer omfattande och analysera vilka effekter detta får för personalen inom äldreomsorgen.. För

Srf konsulterna ställer sig däremot frågande till grunden varför ersättningsbeloppet har satts till 700 kronor för anställda när egenföretagare får ersättning enligt

För att ge ämnet modersmål värde, legitimitet och möjlighet att verka för elevens övergripande utveckling måste ämnet regleras i timplanen med den garanterade

antagning till en utbildning på grundnivå eller avancerad nivå till följd av att sökanden lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter inte får meddelas om examensbevis som

Nya data från USA (Zablonsky et al. Siffran 5% i rapporten är under alla omständigheter för lågt, och kan med god säkerhet anges med 10-15%, även med adekvat hänsyn till

Myndigheten delar utredningens bedömning att det är troligt att den romska minoritetens situation inte kommer att förbättras utan kraftfulla insatser på alla nivåer, för att

Med utgångspunkt från de erfarenheter som finns kring arbetet med mänskliga rättigheter, ett rättighetsbaserat arbetssätt och den infrastruktur som finns i västsverige vad